yerel istatistik

Sorun bildirin Kaynağı göster

Bir kuralın veya unsurun uygulama işlevine iletilen bağlam nesnesi. Mevcut hedefi analiz etmek için gereken bilgilere ve yöntemlere erişim sağlar.

Özellikle, uygulama işlevinin mevcut hedefin etiketine, özelliklerine, yapılandırmasına ve bağımlılarının sağlayıcılarına erişmesine olanak tanır. Çıkış dosyalarını ve bunları üreten işlemleri tanımlama yöntemleri vardır.

Bağlam nesneleri, temel olarak uygulama işlevine yapılan çağrı süresince geçerlidir. Bu nesnelere, ilişkili işlevleri dışında erişmek yararlı değildir. Daha fazla bilgi için Kurallar sayfasını inceleyin.

Üyeler

işlemler

actions ctx.actions

Çıkış dosyalarını ve bunları üreten işlemleri bildirme yöntemlerini içerir.

özellik_kimliği

list ctx.aspect_ids

Hedefe uygulanan tüm yönler için kimliklerin listesi. Yalnızca en boy uygulama işlevlerinde kullanılabilir.

Attr

struct ctx.attr

Özelliklerin değerlerine erişmek için kullanılan bir yapı. Değerler kullanıcı tarafından sağlanır (sağlanmamışsa varsayılan bir değer kullanılır). Yapının özellikleri ve değer türleri, rule işlevine sağlanan attrs yönergesinin anahtarlarına ve değerlerine karşılık gelir. Kullanım örneğini inceleyin.

bin_dir

root ctx.bin_dir

Bin dizinine karşılık gelen kök.

derleme_dosyası_yolu

string ctx.build_file_path

Kaynak köke göre, bu kural için DERLEME dosyasının yolu.

derleme_ayarı_değeri

unknown ctx.build_setting_value

Deneysel. Bu alan deneyseldir ve herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bu raporu kullanma.

Mevcut hedefin temsil ettiği derleme ayarının değeri. Kural tanımında build_setting özelliğini ayarlamayan kurallar için bu alana erişilir.

yapılandırma

configuration ctx.configuration

Varsayılan yapılandırma. Daha fazla ayrıntı için yapılandırma türüne bakın.

kapsam_uygulandı

bool ctx.coverage_instrumented(target=None)

Bu kural için derleme işlemleri yaparken kod kapsamı araçlarının oluşturulması gerekip gerekmediğini veya target sağlanıyorsa bu hedef tarafından belirtilen kuralı döndürür. (Kural dışı veya Starlark kuralı sağlandıysa False (Yanlış) değerini döndürür.) Geçerli kuralın kaynaklarının (Hedef sağlanmamışsa) veya Hedef kaynaklarının --toolation_filter ve --tool_test_targets yapılandırma ayarlarına uygun olup olmadığını kontrol eder. Bu, yapılandırmadaki coverage_enabled ürününden farklıdır. Bu özellik, kapsam veri toplamanın tüm çalıştırma için etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirtir ancak belirli bir hedefin kontrol edilmesi gerekip gerekmediğini gösterir.

Parametreler

Parametre Açıklama
target Target; or None; default = Yok
Bir kural belirten hedef. Bu kural sağlanmazsa varsayılan olarak geçerli kural uygulanır.

oluşturulan_işlemler

StarlarkValue ctx.created_actions()

_skylark_testable ayarı True olarak belirlenmiş kurallar için bu, geçerli kurala kadar oluşturulan tüm işlemleri temsil eden bir Actions sağlayıcı döndürür. Diğer tüm kurallar için None değeri döndürülür. Sonraki işlemler oluşturulduğunda sağlayıcının güncellenmediğini unutmayın. Bu nedenle, incelemek isterseniz bu işlevi tekrar çağırmanız gerekecektir.

Bu bilginin, kural uygulamaya yardımcı işlevlerine yönelik testlerin yazılmasına yardımcı olması amaçlanır. Kurallar, ctx nesnesini alıp bu nesnede işlemler oluşturabilir.

varsayılan_sağlayıcı

Provider ctx.default_provider

Kullanımdan kaldırıldı. Onun yerine DefaultInfo'yu kullanın.

devre dışı_özellikler

list ctx.disabled_features

Bu kural için kullanıcı tarafından açıkça devre dışı bırakılan özellikler grubu.

exec_gruplar

ExecGroupCollection ctx.exec_groups

Bu kural için kullanılabilen, adlarına göre dizine eklenen yürütme gruplarının koleksiyonu. ctx.exec_groups[name_of_group] ile erişim.

yürütülebilir

struct ctx.executable

executable=True olarak işaretlenmiş etiket türü özelliklerinde tanımlanan yürütülebilir dosyaları içeren bir struct. Yapı alanları, özellik adlarına karşılık gelir. Yapıdaki her değer bir File veya None olur. Kuralda isteğe bağlı bir özellik belirtilmezse karşılık gelen yapı değeri None olur. Bir etiket türü executable=True olarak işaretlenmezse, karşılık gelen bir struct alanı oluşturulmaz. Kullanım örneğini inceleyin.

genişlet_konumu

string ctx.expand_location(input, targets=[])

$(location //x) ifadesini hedef //x çıkış dosyasının yoluyla değiştirerek belirli bir dizedeki tüm $(location ...) şablonlarını genişletir. Genişletme yalnızca bu kuralın doğrudan bağımlılıklarına işaret eden veya isteğe bağlı targets bağımsız değişkeninde açıkça listelenen etiketler için çalışır.

Referans verilen hedefin birden fazla çıkışı varsa $(location ...), hataya neden olur. Bu durumda, çıkış yollarının boşlukla ayrılmış bir listesini oluşturduğundan lütfen $(locations ...) öğesini kullanın. Tek bir çıkış dosyası için de güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Bu işlev, kullanıcının bir DERLEME dosyasında bir komut belirtmesine izin vermek açısından faydalıdır (ör. genrule). Diğer durumlarda etiketleri doğrudan değiştirmek daha iyidir.

Parametreler

Parametre Açıklama
input gerekli
Genişletilecek dize.
targets sequence of Targets; default = []
Ek arama bilgileri için hedef listesi.
None iade edilebilir.

değişkenleri genişlet

string ctx.expand_make_variables(attribute_name, command, additional_substitutions)

Kullanımdan kaldırıldı. Değişkenlere erişmek için bunun yerine ctx.var işlevini kullanın.
Tüm referansları "Değişkenleri oluştur" ayarına genişlettikten sonra bir dize döndürür. Değişkenler şu biçimde olmalıdır: $(VAR_NAME). Ayrıca, $$VAR_NAME expands to $VAR_NAME. Examples:
ctx.expand_make_variables("cmd", "$(MY_VAR)", {"MY_VAR": "Hi"}) # == "Hi"
ctx.expand_make_variables("cmd", "$$PWD", {}) # == "$PWD"
Additional variables may come from other places, such as configurations. Note that this function is experimental.

     
   

Parameters

Parameter Description
attribute_name required
The attribute name. Used for error reporting.
command required
The expression to expand. It can contain references to "Make variables".
additional_substitutions required
Additional substitutions to make beyond the default make variables.

features

list ctx.features

The set of features that are explicitly enabled by the user for this rule. See example of use.

file

struct ctx.file

A struct containing files defined in label type attributes marked as allow_single_file. The struct fields correspond to the attribute names. The struct value is always a File or None. If an optional attribute is not specified in the rule then the corresponding struct value is None. If a label type is not marked as allow_single_file, no corresponding struct field is generated. It is a shortcut for:
list(ctx.attr.<ATTR>.files)[0]
In other words, use file to access the (singular) default output of a dependency. See example of use.

files

struct ctx.files

A struct containing files defined in label or label list type attributes. The struct fields correspond to the attribute names. The struct values are list of Files. It is a shortcut for:
[f for t in ctx.attr.<ATTR> for f in t.files]
In other words, use files to access the default outputs of a dependency. See example of use.

fragments

fragments ctx.fragments

Allows access to configuration fragments in target configuration.

genfiles_dir

root ctx.genfiles_dir

The root corresponding to genfiles directory.

info_file

File ctx.info_file

The file that is used to hold the non-volatile workspace status for the current build request. See documentation for --workspace_status_command for more information.

label

Label ctx.label

The label of the target currently being analyzed.

new_file

File ctx.new_file(var1, var2=unbound, var3=unbound)

DEPRECATED. Use ctx.actions.declare_file.
Creates a file object. There are four possible signatures to this method:
 • new_file(filename): Creates a file object with the given filename in the current package.
 • new_file(file_root, filename): Creates a file object with the given filename under the given file root.
 • new_file(sibling_file, filename): Creates a file object in the same directory as the given sibling file.
 • new_file(file_root, sibling_file, suffix): Creates a file object with same base name of the sibling_file but with different given suffix, under the given file root.

Does not actually create a file on the file system, just declares that some action will do so. You must create an action that generates the file. If the file should be visible to other rules, declare a rule output instead when possible. Doing so enables Blaze to associate a label with the file that rules can refer to (allowing finer dependency control) instead of referencing the whole rule.

Parameters

Parameter Description
var1 string; or root; or File; required
var2 string; or File; default = unbound
var3 string; default = unbound

outputs

structure ctx.outputs

A pseudo-struct containing all the predeclared output files, represented by File objects. See the Rules page for more information and examples.

This field does not exist on aspect contexts, since aspects do not have predeclared outputs.

The fields of this object are defined as follows. It is an error if two outputs produce the same field name or have the same label.

 • If the rule declares an outputs dict, then for every entry in the dict, there is a field whose name is the key and whose value is the corresponding File.
 • For every attribute of type attr.output that the rule declares, there is a field whose name is the attribute's name. If the target specified a label for that attribute, then the field value is the corresponding File; otherwise the field value is None.
 • For every attribute of type attr.output_list that the rule declares, there is a field whose name is the attribute's name. The field value is a list of File objects corresponding to the labels given for that attribute in the target, or an empty list if the attribute was not specified in the target.
 • (Deprecated) If the rule is marked executable or test, there is a field named "executable", which is the default executable. It is recommended that instead of using this, you pass another file (either predeclared or not) to the executable arg of DefaultInfo.

resolve_command

tuple ctx.resolve_command(command='', attribute=None, expand_locations=False, make_variables=None, tools=[], label_dict={}, execution_requirements={})

(Experimental) Returns a tuple (inputs, command, input_manifests) of the list of resolved inputs, the argv list for the resolved command, and the runfiles metadata required to run the command, all of them suitable for passing as the same-named arguments of the ctx.action method.
Note for Windows users: this method requires Bash (MSYS2). Consider using resolve_tools() instead (if that fits your needs).

Parameters

Parameter Description
command default = ''
Command to resolve.
attribute string; or None; default = None
Name of the associated attribute for which to issue an error, or None.
expand_locations default = False
Shall we expand $(location) variables? See ctx.expand_location() for more details.
make_variables dict; or None; default = None
Make variables to expand, or None.
tools sequence of Targets; default = []
List of tools (list of targets).
label_dict default = {}
Dictionary of resolved labels and the corresponding list of Files (a dict of Label : list of Files).
execution_requirements default = {}
Information for scheduling the action to resolve this command. See tags for useful keys.

resolve_tools

tuple ctx.resolve_tools(tools=[])

Returns a tuple (inputs, input_manifests) of the depset of resolved inputs and the runfiles metadata required to run the tools, both of them suitable for passing as the same-named arguments of the ctx.actions.run method.

In contrast to ctx.resolve_command, this method does not require that Bash be installed on the machine, so it's suitable for rules built on Windows.

Parameters

Parameter Description
tools sequence of Targets; default = []
List of tools (list of targets).

rule

rule_attributes ctx.rule

Rule attributes descriptor for the rule that the aspect is applied to. Only available in aspect implementation functions.

runfiles

runfiles ctx.runfiles(files=[], transitive_files=None, collect_data=False, collect_default=False, symlinks={}, root_symlinks={})

Creates a runfiles object.

Parameters

Parameter Description
files sequence of Files; default = []
The list of files to be added to the runfiles.
transitive_files depset of Files; or None; default = None
The (transitive) set of files to be added to the runfiles. The depset should use the default order (which, as the name implies, is the default).
collect_data default = False
Use of this parameter is not recommended. See runfiles guide.

Whether to collect the data runfiles from the dependencies in srcs, data and deps attributes.

collect_default default = False
Use of this parameter is not recommended. See runfiles guide.

Whether to collect the default runfiles from the dependencies in srcs, data and deps attributes.

dict; or depset of SymlinkEntrys; default = {}
Either a SymlinkEntry depset or the map of symlinks, prefixed by workspace name, to be added to the runfiles. See Runfiles symlinks in the rules guide.
dict; or depset of SymlinkEntrys; default = {}
Either a SymlinkEntry depset or a map of symlinks to be added to the runfiles. See Runfiles symlinks in the rules guide.

split_attr

struct ctx.split_attr

A struct to access the values of attributes with split configurations. If the attribute is a label list, the value of split_attr is a dict of the keys of the split (as strings) to lists of the ConfiguredTargets in that branch of the split. If the attribute is a label, then the value of split_attr is a dict of the keys of the split (as strings) to single ConfiguredTargets. Attributes with split configurations still appear in the attr struct, but their values will be single lists with all the branches of the split merged together.

target_platform_has_constraint

bool ctx.target_platform_has_constraint(constraintValue)

Returns true if the given constraint value is part of the current target platform.

Parameters

Parameter Description
constraintValue required
The constraint value to check the target platform against.

toolchains

ToolchainContext ctx.toolchains

Toolchains for the default exec group of this rule.

var

dict ctx.var

Dictionary (String to String) of configuration variables.

version_file

File ctx.version_file

The file that is used to hold the volatile workspace status for the current build request. See documentation for --workspace_status_command for more information.

workspace_name

string ctx.workspace_name

The workspace name as defined in the WORKSPACE file.