Hàm toàn cục

Báo cáo vấn đề

Phần này liệt kê các hàm toàn cầu có trong Starlark. Danh sách các hàm có sẵn sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào loại tệp (tệp BUILD hoặc tệp .bzl, v.v.).