Tệp WORKSPACE

Báo cáo sự cố

Các phương thức có trong tệp WORKSPACE.

Hội viên

bind

None bind(name, actual=None)

Cảnh báo: bạn không nên sử dụng bind(). Hãy xem bài viết Cân nhắc việc xoá đường liên kết để nắm được nội dung thảo luận chi tiết về các vấn đề và các phương án thay thế.

Cung cấp bí danh cho mục tiêu trong gói //external.

Các tham số

Thông số Nội dung mô tả
name bắt buộc
Nhãn bên dưới '//external' để đóng vai trò là tên bí danh
actual string; hoặc None; mặc định là None
Nhãn thực được đặt bí danh

register_execution_platforms

None register_execution_platforms(*platform_labels)

Đăng ký một nền tảng đã được xác định để Bazel có thể sử dụng nền tảng đó làm nền tảng thực thi trong quá trình phân giải của chuỗi công cụ.

Các tham số

Thông số Nội dung mô tả
platform_labels trình tự của chuỗi; bắt buộc
Nhãn của các nền tảng cần đăng ký.

register_toolchains

None register_toolchains(*toolchain_labels)

Đăng ký một chuỗi công cụ đã xác định sẵn để Bazel có thể sử dụng chuỗi công cụ đó trong quá trình phân giải chuỗi công cụ. Xem ví dụ về việc xác địnhđăng ký chuỗi công cụ.

Các tham số

Thông số Nội dung mô tả
toolchain_labels trình tự của chuỗi; bắt buộc
Các nhãn của các chuỗi công cụ cần đăng ký. Các nhãn có thể bao gồm :all. Trong trường hợp đó, tất cả các mục tiêu cung cấp chuỗi công cụ trong gói sẽ được đăng ký theo thứ tự từ điển theo tên.

không gian làm việc

None workspace(name)

Hàm này chỉ dùng được trong tệp WORKSPACE và phải được khai báo trước tất cả hàm khác trong tệp WORKSPACE. Mỗi tệp WORKSPACE phải có một hàm workspace.

Đặt tên cho không gian làm việc này. Tên không gian làm việc phải là nội dung mô tả kiểu gói Java của dự án, sử dụng dấu gạch dưới làm dấu phân tách. Ví dụ: github.com/bazelbuild/bazel phải sử dụng com_github_bazelbuild_bazel.

Tên này được dùng cho thư mục lưu trữ các tệp runfile của kho lưu trữ. Ví dụ: nếu có một tệp runfile foo/bar trong kho lưu trữ cục bộ và tệp WORKSPACE chứa workspace(name = 'baz'), thì tệp runfile đó sẽ nằm trong mytarget.runfiles/baz/foo/bar. Nếu bạn không chỉ định tên không gian làm việc, thì tệp runfile sẽ được liên kết tượng trưng với bar.runfiles/foo/bar.

Tên quy tắc trong Kho lưu trữ từ xa phải là tên không gian làm việc hợp lệ. Ví dụ: bạn có thể có maven_jar(name = 'foo'), nhưng không phải maven_jar(name = 'foo%bar'), vì Bazel sẽ cố gắng viết một tệp WORKSPACE cho maven_jar chứa workspace(name = 'foo%bar').

Các tham số

Thông số Nội dung mô tả
name bắt buộc
tên của không gian làm việc. Tên phải bắt đầu bằng một chữ cái và chỉ có thể chứa chữ cái, số, dấu gạch dưới, dấu gạch ngang và dấu chấm.