MODULE.bazel dosyaları

Sorun bildirin

MODULE.bazel dosyalarında kullanılabilen yöntemler.

Üyeler

archive_override

None archive_override(module_name, urls, integrity='', strip_prefix='', patches=[], patch_cmds=[], patch_strip=0)

Bu bağımlılığın, bir kayıt defterinden değil, belirli bir konumdaki bir arşiv dosyasından (zip, gzip vb.) gelmesi gerektiğini belirtir. Bu yönerge yalnızca kök modülde etkili olur. Diğer bir deyişle, bir modül başkaları tarafından bağımlılık olarak kullanılıyorsa kendi geçersiz kılmaları yoksayılır.

Parametreler

Parametre Açıklama
module_name gerekli
Bu geçersiz kılma işleminin uygulanacağı Bazel modülü bağımlılığının adı.
urls string veya dize ile yinelenebilir; gerekli
Arşivin URL'leri http(s):// veya file:// URL'leri olabilir.
integrity varsayılan değer: ''
Arşiv dosyasının beklenen sağlama toplamı, Alt Kaynak Bütünlüğü biçimindedir.
strip_prefix varsayılan değer: ''
Ayıklanan dosyalardan çıkarılacak bir dizin öneki.
patches dize değerlerinin yinelenebilir; varsayılan değeri []'dir
Bu modüle uygulanacak yama dosyalarına işaret eden etiketlerin listesi. Yama dosyaları üst düzey projenin kaynak ağacında bulunmalıdır. Liste sırasına göre uygulanırlar.
patch_cmds Dize'nin yinelenebilir; varsayılan değeri []'dir
Yamalar uygulandıktan sonra Linux/Macos'a uygulanacak Bash komutları sırası.
patch_strip varsayılan değer 0 şeklindedir
Unix yamasının --strip bağımsız değişkeniyle aynıdır.

bazel_dep

None bazel_dep(name, version='', max_compatibility_level=-1, repo_name='', dev_dependency=False)

Başka bir Bazel modülüne doğrudan bağımlılık bildiriyor.

Parametreler

Parametre Açıklama
name gerekli
Doğrudan bağımlılık olarak eklenecek modülün adı.
version varsayılan değer: ''
Modülün doğrudan bağımlılık olarak eklenecek sürümü.
max_compatibility_level varsayılan değer: -1
Modülün doğrudan bağımlılık olarak eklenmesi için desteklenen maksimum compatibility_level. Modülün sürümü, desteklenen minimum uyumluluk_seviyesi ve bu özellik belirtilmezse maksimum uyumluluk düzeyi anlamına gelir.
repo_name varsayılan değer: ''
Bu bağımlılığı temsil eden harici deponun adı. Bu, varsayılan olarak modülün adıdır.
dev_dependency varsayılan değer False şeklindedir.
Geçerli modül kök modül değilse veya "--ignore_dev_dependency" etkinse bu bağımlılık yoksayılır.

git_override

None git_override(module_name, remote, commit='', patches=[], patch_cmds=[], patch_strip=0)

Bir bağımlılığın, bir Git deposunun belirli bir kaydından gelmesi gerektiğini belirtir. Bu yönerge yalnızca kök modülde etkili olur. Diğer bir deyişle, bir modül başkaları tarafından bağımlılık olarak kullanılıyorsa kendi geçersiz kılmaları yoksayılır.

Parametreler

Parametre Açıklama
module_name gerekli
Bu geçersiz kılma işleminin uygulanacağı Bazel modülü bağımlılığının adı.
remote gerekli
Uzak Git deposunun URL'si.
commit varsayılan değer: ''
Ödemesi gereken kayıt.
patches dize değerlerinin yinelenebilir; varsayılan değeri []'dir
Bu modüle uygulanacak yama dosyalarına işaret eden etiketlerin listesi. Yama dosyaları üst düzey projenin kaynak ağacında bulunmalıdır. Liste sırasına göre uygulanırlar.
patch_cmds Dize'nin yinelenebilir; varsayılan değeri []'dir
Yamalar uygulandıktan sonra Linux/Macos'a uygulanacak Bash komutları sırası.
patch_strip varsayılan değer 0 şeklindedir
Unix yamasının --strip bağımsız değişkeniyle aynıdır.

local_path_override

None local_path_override(module_name, path)

Bir bağımlılığın yerel diskteki belirli bir dizinden gelmesi gerektiğini belirtir. Bu yönerge yalnızca kök modülde etkili olur. Diğer bir deyişle, bir modül başkaları tarafından bağımlılık olarak kullanılıyorsa kendi geçersiz kılmaları yoksayılır.

Parametreler

Parametre Açıklama
module_name gerekli
Bu geçersiz kılma işleminin uygulanacağı Bazel modülü bağımlılığının adı.
path gerekli
Bu modülün bulunduğu dizinin yolu.

modül

None module(name='', version='', compatibility_level=0, repo_name='', bazel_compatibility=[])

Mevcut Bazel deposuyla temsil edilen Bazel modülünün belirli özelliklerini tanımlar. Bu özellikler ya modülün önemli meta verileridir (adı ve sürümü gibi) ya da mevcut modülün ve bağlı özelliklerinin davranışını etkiler.

En fazla bir kez çağrılmalıdır. Yalnızca bu modül kök modülse (başka bir modüle bağlı olmayacaksa) atlanabilir.

Parametreler

Parametre Açıklama
name varsayılan değer: ''
Modülün adı. Yalnızca bu modül kök modülse (başka bir modüle bağlı olmayacaksa) atlanabilir. Geçerli modül adı: 1) yalnızca küçük harf (a-z), rakam (0-9), nokta (.), kısa çizgi (-) ve alt çizgi (_) içermelidir; 2) küçük harfle başlamalı; 3) küçük harf veya rakamla bitmelidir.
version varsayılan değer: ''
Modülün sürümü. Yalnızca bu modül kök modülse (başka bir modüle bağlı olmayacaksa) atlanabilir. Sürüm, rahat SemVer biçiminde olmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için belgelere bakın.
compatibility_level varsayılan ayar 0'dir.
Modülün uyumluluk düzeyi. Uyumsuz önemli bir değişiklik yapıldığında bu düzeyin değiştirilmesi gerekir. Bu, SemVer açısından modülün "ana sürümü"dür. Tek fark, sürüm dizesinin içine yerleştirilmemiştir ve ayrı bir alan olarak mevcuttur. Farklı uyumluluk düzeylerine sahip modüller, farklı adlara sahip modüllermiş gibi sürüm çözünürlüğüne katılır. Ancak nihai bağımlılık grafiği, aynı ada ancak farklı uyumluluk düzeylerine sahip birden fazla modül içeremez (multiple_version_override geçerli değilse). Daha fazla bilgi için belgeleri inceleyin.
repo_name varsayılan değer '' şeklindedir
Modülün kendisinden görüldüğü şekilde bu modülü temsil eden deponun adı. Varsayılan olarak deponun adı, modülün adıdır. Kendisi modül adından farklı bir depo adı kullanan projeler için taşıma işlemini kolaylaştırmak amacıyla bu belirtilebilir.
bazel_compatibility string'in yinelenebilir; varsayılan değeri []'dir
Kullanıcıların bu modülle hangi Bazel sürümlerinin uyumlu olduğunu bildirmesine olanak tanıyan Bazel sürümlerinin listesi. Bağımlılık çözümlemesini ETKİLEMEZ ancak bzlmod bu bilgileri mevcut Bazel sürümünüzün uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için kullanır. Bu değerin biçimi, virgülle ayrılmış bazı sınırlama değerlerinden oluşan bir dizedir. Üç sınırlama desteklenir: <=X.X.X: Bazel sürümü X.X.X'e eşit veya bundan daha eski olmalıdır. Daha yeni bir sürümde uyumsuz olduğu bilinen bir değişiklik olduğunda kullanılır. >=X.X.X: Bazel sürümü, X.X.X.ye eşit veya daha yeni olmalıdır. Yalnızca X.X.X. -X.X.X ve sonrasında kullanılabilen bazı özelliklere bağlı olduğunuzda kullanılır. Bazel X.X.X sürümü uyumlu değildir. X.X.X'te sizi bozan ancak sonraki sürümlerde düzeltilen bir hata olduğunda kullanılır.

multiple_version_override

None multiple_version_override(module_name, versions, registry='')

Bir bağımlılığın kayıt defterinden gelmeye devam etmesi gerektiğini ancak birden fazla sürümünün birlikte bulunmasına izin verilmesi gerektiğini belirtir. Daha fazla bilgi için belgeleri inceleyin. Bu yönerge yalnızca kök modülde etkili olur. Diğer bir deyişle, bir modül başkaları tarafından bağımlılık olarak kullanılıyorsa kendi geçersiz kılmaları yoksayılır.

Parametreler

Parametre Açıklama
module_name gerekli
Bu geçersiz kılma işleminin uygulanacağı Bazel modülü bağımlılığının adı.
versions string dizelerinden yinelenebilir; gerekli
Birlikte kullanılmasına izin verilen sürümleri açık bir şekilde belirtir. Bu sürümler, bağımlılık grafiği ön seçiminde halihazırda mevcut olmalıdır. Bu modüldeki bağımlılıklar, aynı uyumluluk düzeyinde izin verilen en yakın sürüme "yükseltilir". Aynı uyumluluk düzeyindeki izin verilen tüm sürümlerden daha yüksek bir sürüme sahip olan bağımlılıklar ise hataya neden olur.
registry varsayılan değer '' şeklindedir
Bu modülün kayıt otoritesini geçersiz kılar. Bu modülü varsayılan kayıt otoriteleri listesinden bulmak yerine belirtilen kayıt otoritesi kullanılmalıdır.

register_execution_platforms

None register_execution_platforms(dev_dependency=False, *platform_labels)

Bu modül seçildiğinde kaydedilecek önceden tanımlanmış yürütme platformlarını belirtir. Mutlak hedef kalıpları olmalıdır (yani, @ veya // ile başlamalıdır). Daha fazla bilgi için araç zinciri çözünürlüğüne bakın.

Parametreler

Parametre Açıklama
dev_dependency varsayılan değer False şeklindedir
Doğru değerine ayarlanırsa mevcut modül kök modül değilse veya "--ignore_dev_dependency" etkinse yürütme platformları kaydedilmez.
platform_labels strings sequence; gerekli
Kaydedilecek platformların etiketleri.

register_toolchains

None register_toolchains(dev_dependency=False, *toolchain_labels)

Bu modül seçildiğinde kaydedilecek önceden tanımlanmış araç zincirlerini belirtir. Mutlak hedef kalıpları olmalıdır (yani, @ veya // ile başlamalıdır). Daha fazla bilgi için araç zinciri çözünürlüğüne bakın.

Parametreler

Parametre Açıklama
dev_dependency varsayılan değer False şeklindedir.
Geçerli modül kök modül değilse veya "--ignore_dev_dependency" etkinse araç zincirleri kaydedilmez.
toolchain_labels strings sequence; gerekli
Kaydedilecek araç zincirlerinin etiketleri. Etiketler :all öğesini içerebilir. Bu durumda, paketteki araç zinciri sağlayan tüm hedefler, ada göre sözlük sıralamasına göre kaydedilir.

single_version_override

None single_version_override(module_name, version='', registry='', patches=[], patch_cmds=[], patch_strip=0)

Bir bağımlılığın yine de bir kayıt defterinden gelmesi gerektiğini ancak sürümünün sabitlenmesi, kayıt defterinin geçersiz kılınması veya bir yama listesinin uygulanması gerektiğini belirtir. Bu yönerge yalnızca kök modülde etkili olur. Diğer bir deyişle, bir modül başkaları tarafından bağımlılık olarak kullanılıyorsa kendi geçersiz kılmaları yoksayılır.

Parametreler

Parametre Açıklama
module_name gerekli
Bu geçersiz kılma işleminin uygulanacağı Bazel modülü bağımlılığının adı.
version varsayılan değer: ''
Bağımlılık grafiğinde bu modülün bildirilen sürümünü geçersiz kılar. Başka bir deyişle, bu modül bu geçersiz kılma sürümüne "sabitlenir". Geçersiz kılma işleminin tümü kayıt defteri veya yamalarsa bu özellik atlanabilir.
registry varsayılan değer '' şeklindedir
Bu modülün kayıt otoritesini geçersiz kılar. Bu modülü varsayılan kayıt otoriteleri listesinden bulmak yerine belirtilen kayıt otoritesi kullanılmalıdır.
patches dize değerlerinin yinelenebilir; varsayılan değeri []'dir
Bu modüle uygulanacak yama dosyalarına işaret eden etiketlerin listesi. Yama dosyaları üst düzey projenin kaynak ağacında bulunmalıdır. Liste sırasına göre uygulanırlar.
patch_cmds Dize'nin yinelenebilir; varsayılan değeri []'dir
Yamalar uygulandıktan sonra Linux/Macos'a uygulanacak Bash komutları sırası.
patch_strip varsayılan değer 0 şeklindedir
Unix yamasının --strip bağımsız değişkeniyle aynıdır.

use_extension

module_extension_proxy use_extension(extension_bzl_file, extension_name, *, dev_dependency=False, isolate=False)

Bir modül uzantısını temsil eden bir proxy nesnesi döndürür. Yöntemler, modül uzantı etiketleri oluşturmak için çağrılabilir.

Parametreler

Parametre Açıklama
extension_bzl_file gerekli
Modül uzantısını tanımlayan Starlark dosyasının etiketi.
extension_name gerekli
Kullanılacak modül uzantısının adı. Bu ada sahip bir sembol, Starlark dosyası tarafından dışa aktarılmalıdır.
dev_dependency varsayılan değer False şeklindedir.
Geçerli modül kök modül değilse veya "--ignore_dev_dependency" etkinse modül uzantısının bu kullanımı yoksayılır.
isolate varsayılan ayar False
Deneysel'dir. Bu parametre deneme amaçlıdır ve herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Lütfen bu özelliğe güvenmeyin. ---experimental_isolated_extension_usages ayarlanarak deneysel olarak etkinleştirilebilir.
Doğru ise, modül uzantısının bu kullanımı hem bu modüldeki hem de diğer modüllerdeki diğer kullanımlardan izole edilir. Bu kullanım için oluşturulan etiketler diğer kullanımları etkilemez ve uzantının bu kullanım için oluşturduğu depolar, uzantı tarafından oluşturulan diğer tüm kod depolarından ayrı olur.

Bu parametre şu anda deneyseldir ve yalnızca --experimental_isolated_extension_usages işaretiyle kullanılabilir.

use_repo

None use_repo(extension_proxy, *args, **kwargs)

Belirtilen modül uzantısı tarafından oluşturulan bir veya daha fazla depoyu geçerli modülün kapsamına içe aktarır.

Parametreler

Parametre Açıklama
extension_proxy gerekli
use_extension çağrısı tarafından döndürülen bir modül uzantısı proxy nesnesi.
args gerekli
İçe aktarılacak depoların adları.
kwargs gerekli
Mevcut modülün kapsamına farklı adlarla içe aktarılacak belirli depoları belirtir. Anahtarlar geçerli kapsamda kullanılacak ad olmalıdır, değerler ise modül uzantısı tarafından dışa aktarılan orijinal adlar olmalıdır.

use_repo_rule

repo_rule_proxy use_repo_rule(repo_rule_bzl_file, repo_rule_name)

Depo kuralı olarak bir veya daha fazla kez MODULE.bazel dosyasında doğrudan çağrılabilecek bir proxy değeri döndürür. Bu şekilde oluşturulan kod depoları, proxy'de name özelliği kullanılarak tanımlanan ad altında yalnızca mevcut modül tarafından görülebilir. Örtülü Boole dev_dependency özelliği, belirli bir deponun yalnızca mevcut modül kök modül olduğunda oluşturulacağını belirtmek için proxy'de kullanılabilir.

Parametreler

Parametre Açıklama
repo_rule_bzl_file gerekli
Starlark dosyasının depo kuralını tanımlayan etiketi.
repo_rule_name gerekli
Kullanılacak depo kuralının adı. Bu ada sahip bir sembol, Starlark dosyası tarafından dışa aktarılmalıdır.