danh sách

Báo cáo sự cố Xem nguồn

Loại danh sách tích hợp. Ví dụ về biểu thức danh sách:
x = [1, 2, 3]
Bạn có thể truy cập vào các phần tử bằng cách lập chỉ mục (bắt đầu từ 0):
e = x[1]  # e == 2
Danh sách hỗ trợ toán tử + để nối hai danh sách. Ví dụ:
x = [1, 2] + [3, 4]  # x == [1, 2, 3, 4]
x = ["a", "b"]
x += ["c"]      # x == ["a", "b", "c"]
Tương tự như chuỗi, danh sách hỗ trợ thao tác lát cắt:
['a', 'b', 'c', 'd'][1:3]  # ['b', 'c']
['a', 'b', 'c', 'd'][::2] # ['a', 'c']
['a', 'b', 'c', 'd'][3:0:-1] # ['d', 'c', 'b']
Danh sách có thể thay đổi, như trong Python.

Hội viên

append

None list.append(item)

Thêm một mục vào cuối danh sách.

Thông số

Thông số Nội dung mô tả
item bắt buộc
Mục cần thêm ở cuối.

xóa

None list.clear()

Xoá mọi phần tử của danh sách này.

mở rộng

None list.extend(items)

Thêm tất cả các mục vào cuối danh sách.

Thông số

Thông số Nội dung mô tả
items bắt buộc
Mục cần thêm ở cuối.

index

int list.index(x, start=None, end=None)

Trả về chỉ mục trong danh sách mục đầu tiên có giá trị là x. Nếu không có mục nào như vậy thì sẽ xảy ra lỗi.

Thông số

Thông số Nội dung mô tả
x bắt buộc
Đối tượng cần tìm kiếm.
start int; hoặc None; mặc định là None
Chỉ mục bắt đầu của phần danh sách cần kiểm tra.
end int; hoặc None; mặc định là None
Chỉ mục cuối của phần danh sách cần kiểm tra.

insert

None list.insert(index, item)

Chèn một mục vào một vị trí cho trước.

Thông số

Thông số Nội dung mô tả
index bắt buộc
Chỉ mục của vị trí nhất định.
item bắt buộc
Mặt hàng.

nhạc pop

unknown list.pop(i=-1)

Xoá mục tại vị trí đã cho trong danh sách rồi trả về mục đó. Nếu không chỉ định index, thao tác này sẽ xoá và trả về mục cuối cùng trong danh sách.

Thông số

Thông số Nội dung mô tả
i int; hoặc None; mặc định là -1
Chỉ mục của mục.

xoá

None list.remove(x)

Xoá mục đầu tiên khỏi danh sách có giá trị là x. Nếu không có mục nào như vậy thì sẽ xảy ra lỗi.

Thông số

Thông số Nội dung mô tả
x bắt buộc
Đối tượng cần xoá.