Cài đặt Bazel trên Ubuntu

Trang này mô tả các tuỳ chọn để cài đặt Bazel trên Ubuntu. Tệp này cũng cung cấp các đường liên kết đến các tập lệnh hoàn thành Bazel và trình cài đặt tệp nhị phân, nếu cần dưới dạng tuỳ chọn dự phòng (ví dụ: nếu bạn không có quyền quản trị).

Nền tảng Ubuntu Linux được hỗ trợ:

  • 20.04 (LTS)
  • 18.04 (LTS)

Bazel phải tương thích với các bản phát hành Ubuntu khác và Debian "kéo dài" trở lên, nhưng chưa được kiểm thử và không đảm bảo sẽ hoạt động.

Cài đặt Bazel trên Ubuntu bằng một trong các phương thức sau:

Lưu ý: Đối với các hệ thống dựa trên Arm, kho lưu trữ APT không chứa bản phát hành arm64 và không có trình cài đặt nhị phân. Hãy sử dụng Bazelisk hoặc biên dịch từ nguồn.

Bazel đi kèm với 2 tập lệnh hoàn thành. Sau khi cài đặt Bazel, bạn có thể:

Bước 1: Thêm URI phân phối Bazel làm nguồn gói

Dùng kho lưu trữ apt của Bazel

Lưu ý: Đây là bước thiết lập một lần.

sudo apt install apt-transport-https curl gnupg
curl -fsSL https://bazel.build/bazel-release.pub.gpg | gpg --dearmor >bazel-archive-keyring.gpg
sudo mv bazel-archive-keyring.gpg /usr/share/keyrings
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/bazel-archive-keyring.gpg] https://storage.googleapis.com/bazel-apt stable jdk1.8" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/bazel.list

Tên thành phần "jdk1.8" chỉ được giữ lại vì lý do cũ và không liên quan đến các phiên bản JDK được hỗ trợ hoặc đi kèm. Các bản phát hành Bazel không phụ thuộc vào phiên bản Java. Việc thay đổi tên thành phần "jdk1.8" sẽ làm hỏng người dùng hiện tại của kho lưu trữ.

Bước 2: Cài đặt và cập nhật Bazel

sudo apt update && sudo apt install bazel

Sau khi cài đặt, bạn có thể nâng cấp lên phiên bản Bazel mới hơn trong các bản cập nhật hệ thống thông thường:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

Gói bazel luôn cài đặt phiên bản ổn định mới nhất của Bazel. Ngoài phiên bản mới nhất, bạn có thể cài đặt các phiên bản cũ hơn của Bazel cụ thể, chẳng hạn như sau:

sudo apt install bazel-1.0.0

Thao tác này sẽ cài đặt Bazel 1.0.0 dưới dạng /usr/bin/bazel-1.0.0 trên hệ thống của bạn. Điều này có thể hữu ích nếu bạn cần một phiên bản cụ thể của Bazel để xây dựng dự án, chẳng hạn như vì phiên bản này sử dụng tệp .bazelversion để nêu rõ phiên bản Bazel nên được xây dựng.

Bạn có thể tuỳ ý thiết lập bazel thành một phiên bản cụ thể bằng cách tạo một đường liên kết tượng trưng:

sudo ln -s /usr/bin/bazel-1.0.0 /usr/bin/bazel
bazel --version  # 1.0.0

Bước 3: Cài đặt JDK (không bắt buộc)

Bazel đưa một JRE riêng tư đi kèm vào môi trường thời gian chạy và không yêu cầu bạn cài đặt bất kỳ phiên bản Java cụ thể nào.

Tuy nhiên, nếu muốn tạo mã Java bằng Bazel, bạn phải cài đặt JDK.

# Ubuntu 16.04 (LTS) uses OpenJDK 8 by default:
sudo apt install openjdk-8-jdk
# Ubuntu 18.04 (LTS) uses OpenJDK 11 by default:
sudo apt install openjdk-11-jdk

Sử dụng trình cài đặt nhị phân

Nhìn chung, bạn nên sử dụng kho lưu trữ apt, nhưng trình cài đặt tệp nhị phân có thể hữu ích nếu bạn không có quyền quản trị trên máy hoặc không thể thêm kho lưu trữ tuỳ chỉnh.

Bạn có thể tải các trình cài đặt nhị phân xuống từ trang phát hành GitHub của Bazel.

Trình cài đặt chứa tệp nhị phân Bazel và trích xuất tệp đó vào thư mục $HOME/bin. Bạn phải cài đặt một số thư viện bổ sung theo cách thủ công để Bazel hoạt động.

Bước 1: Cài đặt các gói cần thiết

Bazel cần trình biên dịch C++ và giải nén / zip để hoạt động:

sudo apt install g++ unzip zip

Nếu bạn muốn tạo mã Java bằng Bazel, hãy cài đặt JDK:

# Ubuntu 16.04 (LTS) uses OpenJDK 8 by default:
sudo apt-get install openjdk-8-jdk
# Ubuntu 18.04 (LTS) uses OpenJDK 11 by default:
sudo apt-get install openjdk-11-jdk

Bước 2: Chạy trình cài đặt

Tiếp theo, hãy tải trình cài đặt tệp nhị phân Bazel có tên là bazel-version-installer-linux-x86_64.sh xuống qua trang phát hành của Bazel trên GitHub.

Hãy chạy như sau:

chmod +x bazel-version-installer-linux-x86_64.sh
./bazel-version-installer-linux-x86_64.sh --user

Cờ --user sẽ cài đặt Bazel vào thư mục $HOME/bin trên hệ thống và đặt đường dẫn .bazelrc thành $HOME/.bazelrc. Hãy dùng lệnh --help để xem các tuỳ chọn cài đặt khác.

Bước 3: Thiết lập môi trường

Nếu bạn đã chạy trình cài đặt Bazel bằng cờ --user như trên, thì tệp thực thi Bazel sẽ được cài đặt trong thư mục $HOME/bin. Bạn nên thêm thư mục này vào đường dẫn mặc định của mình như sau:

export PATH="$PATH:$HOME/bin"

Bạn cũng có thể thêm lệnh này vào tệp ~/.bashrc hoặc ~/.zshrc để chuyển sang trạng thái vĩnh viễn.