Cài đặt Bazel trên Fedora và CentOS

Trang này mô tả cách cài đặt Bazel trên Fedora và CentOS.

Nhóm Bazel không cung cấp các gói chính thức cho Fedora và CentOS. Vincent Batts (@vbatts) tích cực duy trì các gói không chính thức trên Fedora COPR.

Các lệnh bên dưới phải chạy qua sudo hoặc trong khi đăng nhập bằng root.

Thêm --allowerasing khi cài đặt bản nâng cấp từ một phiên bản chính trước đó của gói Bazel.

Trình cài đặt Bazelisk là một giải pháp thay thế cho việc cài đặt gói.

Cài đặt trên hệ điều hành Fedora 25 trở lên

 1. Trình quản lý gói DNF có thể cài đặt Bazel qua kho lưu trữ COPR. Cài đặt trình bổ trợ copr cho DNF nếu bạn chưa cài đặt.

  dnf install dnf-plugins-core
  
 2. Chạy các lệnh sau để thêm kho lưu trữ Bazel và cài đặt gói:

  dnf copr enable vbatts/bazel
  dnf install bazel4
  

Cài đặt trên CentOS 7

 1. Tải tệp .repo tương ứng từ Fedora COPR xuống rồi sao chép tệp đó vào /etc/yum.repos.d/.

 2. Chạy lệnh sau:

  yum install bazel4