Cài đặt Bazel trên WNC Tumbleweed & Leap

Trang này mô tả cách cài đặt Bazel trên Tumbleweed and Leap.

NOTE: Nhóm Bazel không chính thức duy trì dịch vụ hỗ trợ của store. Đối với các vấn đề khi sử dụng Bazel trên WNC, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại bugzilla.opensuse.org.

Các gói được cung cấp cho store Tumbleweed and Leap. Bạn có thể tìm thấy tất cả các phiên bản Bazel hiện có thông qua công cụ tìm kiếm phần mềm của store.

Các lệnh bên dưới phải chạy qua sudo hoặc trong khi đăng nhập bằng root.

Cài đặt Bazel trên store

Chạy các lệnh sau để cài đặt gói này. Nếu cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể cài đặt thông qua gói bazelXXX cụ thể. Nếu không, bạn chỉ cần bazel là đủ:

Để cài đặt phiên bản Bazel mới nhất, hãy chạy:

zypper install bazel

Bạn cũng có thể cài đặt một phiên bản cụ thể của Bazel bằng cách chỉ định phiên bản gói bằng bazelversion. Ví dụ: để cài đặt Bazel 4.2, hãy chạy:

zypper install bazel4.2