Nhận trợ giúp

Báo cáo sự cố Xem nguồn

Trang này liệt kê những tài nguyên của Bazel ngoài tài liệu và trình bày cách yêu cầu nhóm và cộng đồng Bazel hỗ trợ.

Tìm kiếm tài liệu hiện có

Ngoài tài liệu này, bạn có thể tìm thấy thông tin hữu ích bằng cách tìm kiếm:

Hỏi cộng đồng Bazel

Nếu chưa có câu trả lời nào, bạn có thể hỏi cộng đồng bằng cách:

Tìm hiểu về mức độ hỗ trợ của Bazel

Vui lòng đọc trang phát hành để tìm hiểu mô hình phát hành của Bazel và mức độ hỗ trợ mà Bazel cung cấp.

Báo cáo lỗi

Nếu bạn gặp lỗi hoặc muốn yêu cầu một tính năng, hãy gửi Vấn đề GitHub.