Çıktı Dizini Düzeni

Sorun bildir Kaynağı göster

Bu sayfa, çıkış dizinleriyle ilgili gereksinimleri ve düzeni içerir.

Koşullar

Çıkış dizini düzeni için gereksinimler:

 • Birden çok kullanıcı aynı kutu üzerinde geliştirme yapıyorsa çakışma olmaz.
 • Aynı anda birden fazla çalışma alanında derlemeyi destekler.
 • Aynı çalışma alanında birden fazla hedef yapılandırması için derlemeyi destekler.
 • Diğer araçlarla çakışmaz.
 • Kolay erişilebilir.
 • Seçerek bile temizlenebilir.
 • Kullanıcı istemci dizinine geçerken sembolik bağlantılara dayanıyor olsa bile açık bir ifade içermez.
 • Kullanıcı başına tüm derleme durumu bir dizin altında olmalıdır ("Tüm .o dosyalarını tüm istemcilerimden temizlemek istiyorum.")

Geçerli düzen

Şu anda uygulanan çözüm:

 • Bazel, depo sınır dosyası veya bunun alt dizinini içeren bir dizinden çağrılmalıdır. Başka bir deyişle, Bazel bir deponun içinden çağrılmalıdır. Aksi takdirde bir hata bildirilir.
 • outputRoot dizini, Linux'ta varsayılan olarak ${XDG_CACHE_HOME}/bazel (veya XDG_CACHE_HOME ortam değişkeni ayarlanmamışsa ~/.cache/bazel), macOS'te /private/var/tmp, Windows'da ise varsayılan olarak %HOME%, ayarlanmışsa %USERPROFILE% değerine; aksi takdirde, FOLDERID_Profile işaretiyle SHGetKnownFolderPath() çağrılmasının sonucu olur. Bazel'ın kendi testinde olduğu gibi $TEST_TMPDIR ortam değişkeni ayarlanırsa bu değer, varsayılan değeri geçersiz kılar.
 • Bazel kullanıcısının derleme durumu outputRoot/_bazel_$USER sütununun altında bulunur. Buna outputUserRoot dizini denir.
 • outputUserRoot dizininin altında install dizini bulunur. Dizinin içinde, adı Bazel yükleme manifestinin MD5 karması olan bir installBase dizini yer alır.
 • outputUserRoot dizininin altında, adı çalışma alanı kökünün yol adının MD5 karması olan bir outputBase dizini de oluşturulur. Örneğin, Bazel /home/user/src/my-project çalışma alanı kökünde (veya o dizinle bağlantılı bir dizinde) çalışıyorsa /home/user/.cache/bazel/_bazel_user/7ffd56a6e4cb724ea575aba15733d113 adlı bir çıktı temel dizini oluşturulur. MD5'i almak için çalışma alanı kök dizininde echo -n $(pwd) | md5sum komutunu da çalıştırabilirsiniz.
 • Varsayılan çıkış temel dizinini geçersiz kılmak için Bazel'ın --output_base başlatma seçeneğini kullanabilirsiniz. Örneğin, bazel --output_base=/tmp/bazel/output build x/y:z.
 • Ayrıca, varsayılan yükleme tabanı ve çıkış temel dizinlerini geçersiz kılmak için Bazel'ın --output_user_root başlatma seçeneğini de kullanabilirsiniz. Örneğin: bazel --output_user_root=/tmp/bazel build x/y:z.

"bazel-<workspace-name>", "bazel-out", "bazel-testlogs" ve "bazel-bin" sembolleri çalışma alanı dizinine yerleştirilir. Bu sembolik bağlantılar, çıkış dizinindeki hedefe özel bir dizin içindeki bazı dizinlere işaret eder. Bu sembolik bağlantıları Bazel kullanmadığı için yalnızca kullanıcının yararınadır. Ayrıca, bu işlem yalnızca çalışma alanı kökü yazılabilir olduğunda yapılır.

Düzen diyagramı

Dizinler aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

<workspace-name>/             <== The workspace root
 bazel-my-project => <..._main>     <== Symlink to execRoot
 bazel-out => <...bazel-out>       <== Convenience symlink to outputPath
 bazel-bin => <...bin>          <== Convenience symlink to most recent written bin dir $(BINDIR)
 bazel-testlogs => <...testlogs>     <== Convenience symlink to the test logs directory

/home/user/.cache/bazel/         <== Root for all Bazel output on a machine: outputRoot
 _bazel_$USER/              <== Top level directory for a given user depends on the user name:
                       outputUserRoot
  install/
   fba9a2c87ee9589d72889caf082f1029/  <== Hash of the Bazel install manifest: installBase
    _embedded_binaries/        <== Contains binaries and scripts unpacked from the data section of
                       the bazel executable on first run (such as helper scripts and the
                       main Java file BazelServer_deploy.jar)
  7ffd56a6e4cb724ea575aba15733d113/   <== Hash of the client's workspace root (such as
                       /home/user/src/my-project): outputBase
   action_cache/            <== Action cache directory hierarchy
                       This contains the persistent record of the file
                       metadata (timestamps, and perhaps eventually also MD5
                       sums) used by the FilesystemValueChecker.
   command.log             <== A copy of the stdout/stderr output from the most
                       recent bazel command.
   external/              <== The directory that remote repositories are
                       downloaded/symlinked into.
   server/               <== The Bazel server puts all server-related files (such
                       as socket file, logs, etc) here.
    jvm.out              <== The debugging output for the server.
   execroot/              <== The working directory for all actions. For special
                       cases such as sandboxing and remote execution, the
                       actions run in a directory that mimics execroot.
                       Implementation details, such as where the directories
                       are created, are intentionally hidden from the action.
                       Every action can access its inputs and outputs relative
                       to the execroot directory.
    _main/              <== Working tree for the Bazel build & root of symlink forest: execRoot
     _bin/              <== Helper tools are linked from or copied to here.

     bazel-out/           <== All actual output of the build is under here: outputPath
      _tmp/actions/         <== Action output directory. This contains a file with the
                       stdout/stderr for every action from the most recent
                       bazel run that produced output.
      local_linux-fastbuild/    <== one subdirectory per unique target BuildConfiguration instance;
                       this is currently encoded
       bin/            <== Bazel outputs binaries for target configuration here: $(BINDIR)
        foo/bar/_objs/baz/    <== Object files for a cc_* rule named //foo/bar:baz
         foo/bar/baz1.o     <== Object files from source //foo/bar:baz1.cc
         other_package/other.o  <== Object files from source //other_package:other.cc
        foo/bar/baz        <== foo/bar/baz might be the artifact generated by a cc_binary named
                       //foo/bar:baz
        foo/bar/baz.runfiles/   <== The runfiles symlink farm for the //foo/bar:baz executable.
         MANIFEST
         _main/
          ...
       genfiles/          <== Bazel puts generated source for the target configuration here:
                       $(GENDIR)
        foo/bar.h           such as foo/bar.h might be a headerfile generated by //foo:bargen
       testlogs/          <== Bazel internal test runner puts test log files here
        foo/bartest.log        such as foo/bar.log might be an output of the //foo:bartest test with
        foo/bartest.status      foo/bartest.status containing exit status of the test (such as
                       PASSED or FAILED (Exit 1), etc)
       include/          <== a tree with include symlinks, generated as needed. The
                       bazel-include symlinks point to here. This is used for
                       linkstamp stuff, etc.
      host/             <== BuildConfiguration for build host (user's workstation), for
                       building prerequisite tools, that will be used in later stages
                       of the build (ex: Protocol Compiler)
    <packages>/            <== Packages referenced in the build appear as if under a regular workspace

*.runfiles dizinlerinin düzeni, RunfilesSupport tarafından işaret edilen yerlerde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

bazel clean

bazel clean, outputPath ve action_cache dizininde bir rm -rf yapar. Çalışma alanı sembolik bağlantılarını da kaldırır. --expunge seçeneği,outputBase'in tamamını temizler.