Bazel Eğitimi: Java Projesi Oluşturma

Bu eğitim, Bazel ile Java uygulamaları oluşturma ile ilgili temel bilgileri kapsamaktadır. Çalışma alanınızı ayarlayıp hedefler ve BUILD dosyaları gibi temel Bazel kavramlarını gösteren basit bir Java projesi derleyeceksiniz.

Tahmini tamamlanma süresi: 30 dakika.

Neler öğreneceksiniz?

Bu eğitimde şunları öğreneceksiniz:

 • Hedef oluşturun
 • Projenin bağımlılıklarını görselleştirme
 • Projeyi birden çok hedefe ve pakete bölme
 • Paketler arasında hedef görünürlüğünü kontrol etme
 • Etiketler aracılığıyla hedeflere referans verme
 • Bir hedefi dağıtma

Başlamadan önce

Bazel'ı yükle

Eğiticiye hazırlanmak için öncelikle Bazel'i yükleyin (henüz yüklemediyseniz).

JDK'yi yükleyin

 1. Java JDK'yi yükleyin (tercih edilen sürüm 11'dir, ancak 8 ile 15 arasındaki sürümler desteklenir).

 2. JAVA_HOME ortam değişkenini JDK'yı işaret edecek şekilde ayarlayın.

  • Linux/macOS'te:

   export JAVA_HOME="$(dirname $(dirname $(realpath $(which javac))))"
   
  • Windows'da:

   1. Denetim Masası'nı açın.
   2. "Sistem ve Güvenlik" > "Sistem" > "Gelişmiş Sistem Ayarları" > "Gelişmiş" sekmesi > "Ortam Değişkenleri..." seçeneğine gidin. .
   3. "Kullanıcı değişkenleri" listesinin (en üstteki) altında "Yeni..." seçeneğini tıklayın.
   4. "Değişken adı" alanına JAVA_HOME yazın.
   5. "Browse Directory..." (Dizine Göz At...) seçeneğini tıklayın.
   6. JDK dizinine (örneğin, C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_152) gidin.
   7. Tüm iletişim pencerelerinde "Tamam"ı tıklayın.

Örnek projeyi alma

Bazel'ın GitHub deposundan örnek projeyi alın:

git clone https://github.com/bazelbuild/examples

Bu eğitim için örnek proje, examples/java-tutorial dizinindedir ve aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

java-tutorial
├── BUILD
├── src
│  └── main
│    └── java
│      └── com
│        └── example
│          ├── cmdline
│          │  ├── BUILD
│          │  └── Runner.java
│          ├── Greeting.java
│          └── ProjectRunner.java
└── WORKSPACE

Bazel ile geliştirme

Çalışma alanını ayarlama

Bir proje derlemeden önce çalışma alanını ayarlamanız gerekir. Çalışma alanı, projenizin kaynak dosyalarını ve Bazel'in derleme çıkışlarını barındıran bir dizindir. Ayrıca, Bazel'ın özel olarak tanıdığı dosyalar da içerir:

 • Dizini ve içeriklerini Bazel çalışma alanı olarak tanımlayan ve projenin dizin yapısının kök dizininde bulunan WORKSPACE dosyası,

 • Bazel'a projenin farklı bölümlerini nasıl oluşturacağınızı açıklayan bir veya daha fazla BUILD dosyası. (Çalışma alanında yer alan ve BUILD dosyası içeren bir dizin, bir pakettir. Bu eğiticide daha sonra paketler hakkında bilgi edineceksiniz.)

Bir dizini Bazel çalışma alanı olarak tanımlamak için ilgili dizinde WORKSPACE adlı boş bir dosya oluşturun.

Bazel projeyi derlerken tüm girişler ve bağımlılıklar aynı çalışma alanında olmalıdır. Farklı çalışma alanlarında bulunan dosyalar, bağlanmadıkları sürece birbirinden bağımsızdır. Bu, bu eğiticinin kapsamı dışındadır.

BUILD dosyasını anlama

Bir BUILD dosyası, Bazel için birkaç farklı türde talimat içeriyor. En önemli tür, Bazel'a yürütülebilir ikili programlar veya kitaplıklar gibi istenen çıkışları nasıl derleyeceğini söyleyen oluşturma kuralıdır. BUILD dosyasındaki her derleme kuralı örneği, hedef olarak adlandırılır ve belirli bir kaynak dosya ve bağımlılık grubuna işaret eder. Bir hedef, diğer hedefleri de gösterebilir.

java-tutorial/BUILD dosyasına göz atın:

java_binary(
  name = "ProjectRunner",
  srcs = glob(["src/main/java/com/example/*.java"]),
)

Örneğimizde ProjectRunner hedefi, Bazel'in yerleşik java_binary kuralını örneklendirir. Kural, Bazel'a bir .jar dosyası ve bir sarmalayıcı kabuk komut dosyası (her ikisi de hedeften sonra adlandırılmıştır) oluşturmasını söyler.

Hedefteki özellikler, bağımlılıklarını ve seçeneklerini açıkça belirtir. name özelliği zorunlu olsa da birçok özellik isteğe bağlıdır. Örneğin, ProjectRunner kural hedefinde name hedefin adı, srcs, Bazel'ın hedefi oluşturmak için kullandığı kaynak dosyaları ve main_class, ana yöntemi içeren sınıfı belirtir. (Örneğimizde, kaynak dosyaları tek tek listelemek yerine Bazel'e iletmek için glob etiketinin kullanıldığını fark etmiş olabilirsiniz.)

Projeyi oluşturma

Örnek projenizi oluşturmak için java-tutorial dizinine gidin ve şu komutu çalıştırın:

bazel build //:ProjectRunner

Hedef etikette // bölümü, BUILD dosyasının çalışma alanının köküne (bu durumda kökün kendisi) göre konumudur. ProjectRunner, BUILD dosyasındaki hedef addır. (Bu eğiticinin sonunda hedef etiketler hakkında daha ayrıntılı bilgi edineceksiniz.)

Bazel, aşağıdakine benzer bir çıkış üretir:

  INFO: Found 1 target...
  Target //:ProjectRunner up-to-date:
   bazel-bin/ProjectRunner.jar
   bazel-bin/ProjectRunner
  INFO: Elapsed time: 1.021s, Critical Path: 0.83s

Tebrikler, ilk Bazel hedefinizi oluşturdunuz! Bazel, derleme çıkışlarını çalışma alanının kök dizinine bazel-bin dizinine yerleştirir. Bazel'in çıktı yapısı hakkında fikir edinmek için dosyanın içeriğine göz atın.

Şimdi yeni derlediğiniz ikili programı test edin:

bazel-bin/ProjectRunner

Bağımlılık grafiğini inceleme

Bazel, derleme bağımlılıklarının BUILD dosyalarında açıkça bildirilmesini gerektirir. Bazel bu ifadeleri kullanarak doğru artımlı derlemeler sağlayan projenin bağımlılık grafiğini oluşturur.

Örnek projenin bağımlılıklarını görselleştirmek için Workspace kökünde şu komutu çalıştırarak bağımlılık grafiğinin metin gösterimini oluşturabilirsiniz:

bazel query --notool_deps --noimplicit_deps "deps(//:ProjectRunner)" --output graph

Yukarıdaki komut, Bazel'a hedef //:ProjectRunner için tüm bağımlılıkları (ana makine ve örtülü bağımlılıklar hariç) aramasını ve çıkışı grafik olarak biçimlendirmesini bildirir.

Ardından, metni GraphViz'e yapıştırın.

Gördüğünüz gibi projenin tek bir hedefi vardır ve bu hedef hiçbir ek bağımlılık olmadan iki kaynak dosya oluşturur:

Hedef 'ProjectRunner'ın bağımlılık grafiği

Çalışma alanınızı oluşturduktan, projenizi derledikten ve bağımlılıklarını inceledikten sonra, biraz karmaşık hale getirebilirsiniz.

Bazel yapınızı hassaslaştırın

Küçük projeler için tek bir hedef yeterli olsa da hızlı artımlı derlemelere (yani yalnızca yapılan değişiklikleri yeniden oluşturmaya) olanak tanımak ve bir projenin birden fazla parçasını tek seferde derleyerek derlemelerinizi hızlandırmak için daha büyük projeleri birden fazla hedefe ve pakete bölmek isteyebilirsiniz.

Birden çok derleme hedefi belirtme

Örnek proje yapısını iki hedefe bölebilirsiniz. java-tutorial/BUILD dosyasının içeriğini aşağıdakiyle değiştirin:

java_binary(
  name = "ProjectRunner",
  srcs = ["src/main/java/com/example/ProjectRunner.java"],
  main_class = "com.example.ProjectRunner",
  deps = [":greeter"],
)

java_library(
  name = "greeter",
  srcs = ["src/main/java/com/example/Greeting.java"],
)

Bu yapılandırmayla, Bazel önce greeter kitaplığını, ardından ProjectRunner ikili programını oluşturur. java_binary içindeki deps özelliği, Bazel'a ProjectRunner ikili programını oluşturmak için greeter kitaplığının gerekli olduğunu bildirir.

Projenin bu yeni sürümünü derlemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

bazel build //:ProjectRunner

Bazel, aşağıdakine benzer bir çıkış üretir:

INFO: Found 1 target...
Target //:ProjectRunner up-to-date:
 bazel-bin/ProjectRunner.jar
 bazel-bin/ProjectRunner
INFO: Elapsed time: 2.454s, Critical Path: 1.58s

Şimdi yeni derlediğiniz ikili programı test edin:

bazel-bin/ProjectRunner

Şimdi ProjectRunner.java dosyasını değiştirir ve projeyi yeniden oluşturursanız Bazel yalnızca bu dosyayı yeniden derler.

Bağımlılık grafiğine baktığınızda ProjectRunner ürününün daha önce olduğu gibi aynı girişlere bağlı olduğunu görebilirsiniz ancak derlemenin yapısı farklıdır:

Bağımlılık eklendikten sonra "ProjectRunner" hedefinin bağımlılık grafiği

Projeyi iki hedefle oluşturdunuz. ProjectRunner hedefi, iki kaynak dosya oluşturur ve bir ek kaynak dosya oluşturan bir başka hedefe (:greeter) bağlıdır.

Birden çok paket kullanma

Şimdi projeyi birden fazla pakete bölelim. src/main/java/com/example/cmdline dizinine göz atarsanız bir BUILD dosyası ve bazı kaynak dosyalar da içerdiğini görebilirsiniz. Bu nedenle, Bazel için çalışma alanı artık //src/main/java/com/example/cmdline ve // olmak üzere iki paket içeriyor (çünkü çalışma alanının kök dizininde bir BUILD dosyası vardır).

src/main/java/com/example/cmdline/BUILD dosyasına göz atın:

java_binary(
  name = "runner",
  srcs = ["Runner.java"],
  main_class = "com.example.cmdline.Runner",
  deps = ["//:greeter"],
)

runner hedefi, // paketindeki greeter hedefine (dolayısıyla //:greeter hedef etiketi) bağlıdır - Bazel, bunu deps özelliği aracılığıyla bilir. Bağımlılık grafiğine göz atın:

Hedef "koşucu"nun bağımlılık grafiği

Ancak derlemenin başarılı olması için visibility özelliğini kullanarak //src/main/java/com/example/cmdline/BUILD konumundaki runner hedefini //BUILD bölgesindeki hedeflere açıkça vermeniz gerekir. Bunun nedeni, hedeflerin varsayılan olarak yalnızca aynı BUILD dosyasındaki diğer hedefler tarafından görülebilmesidir. (Bazel, uygulama ayrıntılarını içeren kitaplıkların herkese açık API'lere sızması gibi sorunları önlemek için hedef görünürlüğü kullanır.)

Bunu yapmak için visibility özelliğini aşağıda gösterildiği gibi java-tutorial/BUILD öğesindeki greeter hedefine ekleyin:

java_library(
  name = "greeter",
  srcs = ["src/main/java/com/example/Greeting.java"],
  visibility = ["//src/main/java/com/example/cmdline:__pkg__"],
)

Artık aşağıdaki komutu çalışma alanının kök dizininde çalıştırarak yeni paketi derleyebilirsiniz:

bazel build //src/main/java/com/example/cmdline:runner

Bazel, aşağıdakine benzer bir çıkış üretir:

INFO: Found 1 target...
Target //src/main/java/com/example/cmdline:runner up-to-date:
 bazel-bin/src/main/java/com/example/cmdline/runner.jar
 bazel-bin/src/main/java/com/example/cmdline/runner
 INFO: Elapsed time: 1.576s, Critical Path: 0.81s

Şimdi yeni derlediğiniz ikili programı test edin:

./bazel-bin/src/main/java/com/example/cmdline/runner

Şimdi projeyi, her biri bir hedef içeren iki paket halinde derlenecek ve bunlar arasındaki bağımlılıkları anlayacak şekilde değiştirdiniz.

Hedeflere referans vermek için etiketleri kullanma

Bazel, BUILD dosyalarında ve komut satırında hedeflere referans vermek için hedef etiketleri kullanır (örneğin, //:ProjectRunner veya //src/main/java/com/example/cmdline:runner). Söz dizimi aşağıdaki gibidir:

//path/to/package:target-name

Hedef bir kural hedefiyse path/to/package, BUILD dosyasını içeren dizinin yoludur. target-name ise BUILD dosyasında hedefi (name özelliği) adlandırdığınız yöntemdir. Hedef bir dosya hedefiyse path/to/package paketin kök dizininin yoludur. target-name ise hedef dosyanın tam yolunu da içeren adıdır.

Depo kökündeki hedeflere başvururken paket yolu boştur. Yalnızca //:target-name kullanmanız yeterlidir. Hatta aynı BUILD dosyasındaki hedeflere başvururken // çalışma alanı kök tanımlayıcısını atlayıp yalnızca :target-name kullanabilirsiniz.

Örneğin, Workspace kökünün kendisi bir paket (//) olduğundan ve iki hedef etiketiniz sadece //:ProjectRunner ve //:greeter olduğundan, java-tutorial/BUILD dosyasındaki hedefler için paket yolu belirtmeniz gerekmez.

Ancak //src/main/java/com/example/cmdline/BUILD dosyasındaki hedefler için //src/main/java/com/example/cmdline öğesinin tam paket yolunu belirtmeniz gerekiyordu ve hedef etiketiniz //src/main/java/com/example/cmdline:runner idi.

Dağıtım için bir Java hedefini paketleme

Şimdi, tüm çalışma zamanı bağımlılıklarıyla ikili program derleyerek dağıtım için bir Java hedefi paketleyelim. Bu sayede ikili programı, geliştirme ortamınızın dışında çalıştırabilirsiniz.

Hatırlayacağınız gibi, java_binary derleme kuralı bir .jar ve bir sarmalayıcı kabuk komut dosyası oluşturur. Şu komutu kullanarak runner.jar içeriğine göz atın:

jar tf bazel-bin/src/main/java/com/example/cmdline/runner.jar

İçerik:

META-INF/
META-INF/MANIFEST.MF
com/
com/example/
com/example/cmdline/
com/example/cmdline/Runner.class

Gördüğünüz gibi runner.jar, Runner.class içerir ancak bağımlılığını (Greeting.class) içermez. Bazel'in oluşturduğu runner komut dosyası greeter.jar dosyasını sınıf yoluna ekler. Dolayısıyla bu şekilde bırakırsanız yerel olarak çalışır ancak başka bir makinede bağımsız olarak çalışmaz. Neyse ki java_binary kuralı bağımsız ve dağıtılabilir bir ikili program oluşturabilmenizi sağlar. Oluşturmak için hedef adın sonuna _deploy.jar ekleyin:

bazel build //src/main/java/com/example/cmdline:runner_deploy.jar

Bazel, aşağıdakine benzer bir çıkış üretir:

INFO: Found 1 target...
Target //src/main/java/com/example/cmdline:runner_deploy.jar up-to-date:
 bazel-bin/src/main/java/com/example/cmdline/runner_deploy.jar
INFO: Elapsed time: 1.700s, Critical Path: 0.23s

Gerekli çalışma zamanı bağımlılıklarını içerdiği için geliştirme ortamınızdan bağımsız olarak çalıştırabileceğiniz runner_deploy.jar aracını oluşturdunuz. Önceki komutu kullanarak bu bağımsız JAR'ın içeriğine göz atın:

jar tf bazel-bin/src/main/java/com/example/cmdline/runner_deploy.jar

İçerik, çalışması için gerekli tüm sınıfları içerir:

META-INF/
META-INF/MANIFEST.MF
build-data.properties
com/
com/example/
com/example/cmdline/
com/example/cmdline/Runner.class
com/example/Greeting.class

Daha fazla bilgi

Ayrıntılı bilgi için:

Kolay gelsin!