Tra cứu các lệnh, truy vấn và thuật ngữ cần thiết để làm việc với Bazel.

Hướng dẫn tham khảo

Hãy tìm kiếm các tài liệu tham khảo này để nhanh chóng tìm ra cú pháp và tuỳ chọn bạn cần.
Hãy sử dụng Bách khoa toàn thư về bản dựng làm nguồn thông tin chính xác cho tất cả hàm Bazel, vì thư viện này sẽ tự động tạo sau mỗi bản dựng mới.
Tìm hiểu về môi trường thời gian chạy và hành vi dự kiến của các bài kiểm thử Bazel.
Tìm các tuỳ chọn và cú pháp để làm việc trong môi trường dòng lệnh.
Tham khảo hướng dẫn sử dụng truy vấn khi phân tích các phần phụ thuộc của bản dựng bằng một trong các ngôn ngữ truy vấn của Bazel.
Tra cứu từ vựng chuyên biệt, cũng như cách sử dụng các từ thông dụng theo ngữ cảnh cụ thể.