قدرت Bazel را از طریق مفاهیم و برنامه های افزودنی پیشرفته به حداکثر برسانید.

مفاهیم

مفاهیمی مانند قوانین و ماکروها را برای گسترش قابلیت های Bazel درک کنید.

قوانین توزیع

قوانین سفارشی خود را با پروژه خود یا جامعه Bazel به اشتراک بگذارید.

اسناد طراحی

مطالب آکادمیک یا مفهومی در مورد مفاهیم پیشرفته بازل.

API ها

Bazel را با این کتابخانه های API متصل کنید.