دستورات، پرس و جوها و اصطلاحات لازم برای کار با Bazel را جستجو کنید.

راهنماهای مرجع

برای یافتن سریع نحو و گزینه های مورد نیاز خود، این مواد مرجع را جستجو کنید.
از دایره المعارف ساخت به عنوان منبع حقیقت برای همه توابع Bazel استفاده کنید، زیرا با هر ساخت جدید به طور خودکار تولید می شود.
با محیط زمان اجرا و رفتار مورد انتظار تست های Bazel آشنا شوید.
گزینه ها و نحو را برای کار در یک محیط خط فرمان پیدا کنید.
هنگام تجزیه و تحلیل وابستگی های ساخت با یکی از زبان های پرس و جو Bazel به کتابچه راهنمای پرس و جو مراجعه کنید.
واژگان تخصصی و همچنین کاربردهای خاص متن از کلمات رایج را جستجو کنید.