Tham chiếu dòng lệnh

bazel [<startup options>] <command> [<args>]
hoặc
bazel [<startup options>] <command> [<args>] -- [<target patterns>]
Xem Hướng dẫn sử dụng để biết cú pháp mẫu mục tiêu.

Cú pháp lựa chọn

Bạn có thể chuyển các tuỳ chọn đến Bazel theo nhiều cách. Các tuỳ chọn yêu cầu giá trị có thể được chuyển bằng dấu bằng hoặc dấu cách:

--<option>=<value>
--<option> <value>
Một số tuỳ chọn có dạng ngắn ký tự duy nhất; trong trường hợp đó, dạng ngắn phải được chuyển kèm với một dấu gạch ngang và một dấu cách.
-<short_form> <value>

Bạn có thể bật các tuỳ chọn boolean như sau:

--<option>
--<option>=[true|yes|1]
và tắt như sau:
--no<option>
--<option>=[false|no|0]

Các tuỳ chọn ba trạng thái thường được đặt thành tự động theo mặc định và có thể buộc bật như sau:

--<option>=[true|yes|1]
hoặc buộc tắt như sau:
--no<option>
--<option>=[false|no|0]

Lệnh

analyze-profile Phân tích dữ liệu hồ sơ bản dựng.
aquery Phân tích các mục tiêu đã cho và truy vấn biểu đồ hành động.
build Xây dựng các mục tiêu cụ thể.
canonicalize-flags Chuẩn hoá danh sách các tuỳ chọn bazel.
clean Xoá các tệp đầu ra và dừng máy chủ (không bắt buộc).
coverage Tạo báo cáo mức độ sử dụng mã cho các mục tiêu kiểm thử được chỉ định.
cquery Tải, phân tích và truy vấn các mục tiêu đã chỉ định với các cấu hình.
dump Kết xuất trạng thái nội bộ của quy trình máy chủ bazel.
fetch Tìm nạp các kho lưu trữ bên ngoài là điều kiện tiên quyết đối với các mục tiêu.
help In trợ giúp cho các lệnh hoặc chỉ mục.
info Hiện thông tin trong thời gian chạy liên quan đến máy chủ bazel.
license In giấy phép của phần mềm này.
mobile-install Lượt cài đặt nhắm mục tiêu đến thiết bị di động.
mod Truy vấn biểu đồ phần phụ thuộc bên ngoài của Bzlmod
print_action In đối số dòng lệnh để biên dịch tệp.
query Thực thi một truy vấn biểu đồ phần phụ thuộc.
run Chạy mục tiêu đã chỉ định.
shutdown Dừng máy chủ bazel.
sync Đồng bộ hoá tất cả kho lưu trữ được chỉ định trong tệp Workspace
test Tạo và chạy các mục tiêu kiểm thử được chỉ định.
vendor Tìm nạp kho lưu trữ bên ngoài vào một thư mục cụ thể được chỉ định bởi cờ --vendor_dir.
version In thông tin phiên bản cho bazel.

Tuỳ chọn khởi động

Các tuỳ chọn xuất hiện trước lệnh và được ứng dụng phân tích cú pháp:
Mặc định của --[no]autodetect_server_javabase: "true"
Khi --noautodetect_server_javabase được truyền, Bazel sẽ không quay lại JDK cục bộ để chạy máy chủ bazel mà thay vào đó sẽ thoát.
Thẻ: affects_outputs, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --[no]batch: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này, Bazel sẽ chỉ chạy dưới dạng một quy trình ứng dụng không có máy chủ, thay vì ở chế độ máy khách/máy chủ tiêu chuẩn. Tính năng này không được dùng nữa và sẽ bị loại bỏ, vui lòng tắt máy chủ một cách rõ ràng nếu bạn muốn tránh các máy chủ còn lại.
Thẻ: loses_incremental_state, bazel_internal_configuration, deprecated
Giá trị mặc định của --[no]batch_cpu_scheduling: "false"
Chỉ có trên Linux; sử dụng tính năng lập lịch CPU "hàng loạt" cho Blaze. Chính sách này hữu ích đối với những tải công việc không mang tính tương tác nhưng không muốn hạ thấp giá trị tốt đẹp của chúng. Xem "man 2 sched_setscheduler". Nếu giá trị là false, thì Bazel sẽ không thực hiện lệnh gọi hệ thống.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định --bazelrc=<path>: xem nội dung mô tả
Vị trí của tệp .bazelrc của người dùng chứa các giá trị mặc định của tuỳ chọn Bazel. /dev/null cho biết rằng tất cả các `--bazelrc`tiếp theo sẽ bị bỏ qua. Điều này rất hữu ích khi tắt tính năng tìm kiếm tệp rc người dùng, ví dụ: trong các bản phát hành. Bạn cũng có thể chỉ định tuỳ chọn này nhiều lần. Ví dụ: với `--bazelrc=x.rc --bazelrc=y.rc --bazelrc=/dev/null --bazelrc=z.rc`, 1) x.rc và y.rc sẽ được đọc. 2) z.rc bị bỏ qua do /dev/null trước đó. Nếu không chỉ định, Bazel sẽ sử dụng tệp .bazelrc đầu tiên được tìm thấy ở hai vị trí sau: thư mục Workspace, sau đó là thư mục gốc của người dùng. Lưu ý: các tuỳ chọn dòng lệnh sẽ luôn thay thế mọi tuỳ chọn trong bazelrc.
Thẻ: changes_inputs
Mặc định của --[no]block_for_lock: "true"
Khi --noblock_for_lock được truyền, Bazel không đợi một lệnh đang chạy hoàn tất mà sẽ thoát ngay lập tức.
Thẻ: eagerness_to_exit
Giá trị mặc định của --[no]client_debug: "false"
Nếu đúng, hãy ghi lại thông tin gỡ lỗi của ứng dụng vào stderr. Việc thay đổi tuỳ chọn này sẽ không khiến máy chủ khởi động lại.
Thẻ: affects_outputs, bazel_monitoring
Mặc định --connect_timeout_secs=<an integer>: "30"
Thời gian mà máy khách chờ mỗi lần kết nối với máy chủ
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định --digest_function=<hash function>: xem nội dung mô tả
Hàm băm dùng khi tính toán chuỗi đại diện tệp.
Thẻ: loses_incremental_state, bazel_internal_configuration
Mặc định của --[no]expand_configs_in_place: "true"
Thay đổi việc mở rộng cờ --config được thực hiện tại chỗ, thay vì mở rộng điểm cố định giữa các tuỳ chọn rc thông thường và các tuỳ chọn được chỉ định trong dòng lệnh.
Thẻ: no_op, deprecated
Mặc định --failure_detail_out=<path>: xem nội dung mô tả
Nếu bạn đặt chính sách này, hãy chỉ định một vị trí để ghi thông báo lỗi protobuf failed_detail nếu máy chủ gặp lỗi và không thể báo cáo lỗi đó qua gRPC như bình thường. Nếu không, vị trí sẽ là ${OUTPUT_BASE}/failure_detail.rawproto.
Thẻ: affects_outputs, loses_incremental_state
Mặc định của --[no]home_rc: "true"
Có nên tìm tệp bazelrc tại nhà tại $HOME/.bazelrc
Thẻ: changes_inputs
Mặc định của --[no]idle_server_tasks: "true"
Chạy System.gc() khi máy chủ ở trạng thái rảnh
Các thẻ: loses_incremental_state, host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --[no]ignore_all_rc_files: "false"
Tắt tất cả các tệp rc, bất kể giá trị của các cờ sửa đổi rc khác, ngay cả khi những cờ này xuất hiện sau trong danh sách tuỳ chọn khởi động.
Thẻ: changes_inputs
Mặc định --io_nice_level={-1,0,1,2,3,4,5,6,7}: "-1"
Chỉ có trên Linux; đặt mức từ 0 đến 7 để lên lịch IO hiệu quả nhất bằng lệnh gọi hệ thống sys_ioprio_set. 0 là mức độ ưu tiên cao nhất, 7 là mức độ ưu tiên thấp nhất. Trình lập lịch biểu dự kiến chỉ có thể đáp ứng mức độ ưu tiên 4. Nếu bạn đặt thành một giá trị âm, thì Bazel sẽ không thực hiện lệnh gọi hệ thống.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định --local_startup_timeout_secs=<an integer>: "120"
Thời gian tối đa mà máy khách chờ để kết nối với máy chủ
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định của --macos_qos_class=<a string>: "mặc định"
Đặt lớp dịch vụ QoS của máy chủ bazel khi chạy trên macOS. Cờ này không ảnh hưởng đến tất cả các nền tảng khác nhưng được hỗ trợ để đảm bảo có thể chia sẻ tệp rc giữa các nền tảng đó mà không cần thay đổi. Các giá trị có thể là: do người dùng tương tác, do người dùng khởi tạo, mặc định, tiện ích và nền.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --max_idle_secs=<integer>: "10800"
Số giây mà máy chủ bản dựng sẽ chờ ở trạng thái rảnh trước khi tắt. 0 có nghĩa là máy chủ sẽ không bao giờ tắt. Thông tin này chỉ được đọc khi khởi động máy chủ, việc thay đổi tuỳ chọn này sẽ không khiến máy chủ khởi động lại.
Thẻ: eagerness_to_exit, loses_incremental_state
Mặc định --output_base=<path>: xem nội dung mô tả
Nếu được đặt, hãy chỉ định vị trí đầu ra mà tất cả đầu ra của bản dựng sẽ được ghi vào đó. Nếu không, vị trí sẽ là ${OUTPUT_ROOT}/_blaze_${USER}/${MD5_OF_WORKSPACE_ROOT}. Lưu ý: Nếu chỉ định một tuỳ chọn khác với lệnh gọi Bazel tiếp theo cho giá trị này, thì có thể bạn sẽ phải khởi động một máy chủ Bazel mới, bổ sung. Bazel khởi động chính xác một máy chủ trên mỗi cơ sở đầu ra được chỉ định. Thông thường, mỗi không gian làm việc có một cơ sở đầu ra cho mỗi không gian làm việc. Tuy nhiên, với lựa chọn này, bạn có thể có nhiều cơ sở đầu ra cho mỗi không gian làm việc và do đó, chạy đồng thời nhiều bản dựng cho cùng một ứng dụng trên cùng một máy. Xem nội dung về cách tắt máy chủ Bazel để biết cách tắt máy chủ Bazel.
Thẻ: affects_outputs, loses_incremental_state
Mặc định --output_user_root=<path>: xem nội dung mô tả
Thư mục dành riêng cho người dùng nơi tất cả đầu ra của bản dựng đều được ghi bên dưới; theo mặc định, đây là một hàm của $USER, nhưng bằng cách chỉ định một hằng số, đầu ra của bản dựng có thể được chia sẻ giữa những người dùng đang cộng tác.
Thẻ: affects_outputs, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --[no]preemptible: "false"
Nếu đúng, lệnh này có thể bị giành quyền nếu bạn bắt đầu một lệnh khác.
Thẻ: eagerness_to_exit
Mặc định --server_jvm_out=<path>: xem nội dung mô tả
Vị trí để ghi kết quả của JVM của máy chủ. Nếu bạn không đặt thì vị trí mặc định sẽ là trong output_base.
Thẻ: affects_outputs, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --[no]shutdown_on_low_sys_mem: "false"
Nếu bạn đặt max_idle_secs và máy chủ bản dựng không hoạt động trong một khoảng thời gian, hãy tắt máy chủ khi hệ thống sắp hết dung lượng RAM trống. Chỉ dành cho Linux.
Thẻ: eagerness_to_exit, loses_incremental_state
Mặc định của --[no]system_rc: "true"
Liệu có tìm bazelrc trên toàn hệ thống hay không.
Thẻ: changes_inputs
Giá trị mặc định của --[no]unlimit_coredumps: "false"
Tăng giới hạn lõi mềm lên giới hạn cứng để tạo các lõi kết hợp của máy chủ (bao gồm cả JVM) và ứng dụng khách có thể thực hiện trong các điều kiện phổ biến. Dán cờ này vào bazelrc của bạn một lần và quên đi để bạn nhận được các lõi khi thực sự gặp phải một điều kiện kích hoạt chúng.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Giá trị mặc định của --[no]watchfs: "false"
Nếu đúng, bazel sẽ cố gắng sử dụng dịch vụ xem tệp của hệ điều hành để xem các thay đổi trên máy thay vì quét từng tệp để tìm thay đổi.
Thẻ: deprecated
Nếu đúng, các đường liên kết tượng trưng thực sẽ được tạo trên Windows thay vì sao chép tệp. Yêu cầu bật chế độ nhà phát triển Windows và Windows 10 phiên bản 1703 trở lên.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định của --[no]workspace_rc: "true"
Có nên tìm tệp bazelrc của Workspace tại $workspace/.bazelrc
Thẻ: changes_inputs
Các lựa chọn khác, không được phân loại theo cách khác::
--host_jvm_args=<jvm_arg> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Gắn cờ để truyền đến JVM thực thi Blaze.
--host_jvm_debug
Tuỳ chọn thuận tiện để thêm một số cờ khởi động JVM bổ sung, khiến JVM chờ trong quá trình khởi động cho đến khi bạn kết nối từ một trình gỡ lỗi tuân thủ JDWP (như Eclipse) với cổng 5005.
Mở rộng thành:
  --host_jvm_args=-Xdebug
  --host_jvm_args=-Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,address=5005
Mặc định của --server_javabase=<jvm path>: ""
Đường dẫn đến JVM dùng để thực thi chính Bazel.

Các tuỳ chọn phổ biến cho tất cả các lệnh

Các tuỳ chọn kiểm soát quá trình thực thi bản dựng:
Mặc định của --experimental_ui_max_stdouterr_bytes=<an integer in (-1)-1073741819 range>: "1048576"
Kích thước tối đa của các tệp stdout / stderr sẽ được in trên bảng điều khiển. -1 ngụ ý không có giới hạn.
Thẻ: execution
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì các đường liên kết tượng trưng đã tải lên bộ nhớ đệm từ xa hoặc ổ đĩa sẽ được phép ghép đôi.
Thẻ: execution, incompatible_change
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, Bazel sẽ luôn tải các đường liên kết tượng trưng như vậy lên bộ nhớ đệm từ xa hoặc ổ đĩa. Nếu không, các đường liên kết tượng trưng tương đối không cố định (và chỉ các đường liên kết đó) mới được tải lên dưới dạng tệp hoặc thư mục mà chúng trỏ đến.
Thẻ: execution, incompatible_change
Các tuỳ chọn định cấu hình chuỗi công cụ dùng để thực thi hành động:
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_enable_proto_toolchain_resolution: "false"
Nếu đúng, quy tắc lang proto sẽ xác định các chuỗi công cụ từ các kho lưu trữ rules_proto, rules_java, rules_cc.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Các tuỳ chọn cho phép người dùng định cấu hình dữ liệu đầu ra dự định, tác động đến giá trị của dữ liệu đó thay vì sự tồn tại của dữ liệu đó:
Mặc định --bep_maximum_open_remote_upload_files=<an integer>: "-1"
Số lượng tệp tối đa được phép mở trong quá trình tải cấu phần phần mềm BEP lên.
Thẻ: affects_outputs
--remote_download_all
Tải tất cả kết quả từ xa xuống máy cục bộ. Cờ này là bí danh của --remote_download_outputs=all.
Mở rộng thành:
  --remote_download_outputs=all

Thẻ: affects_outputs
--remote_download_minimal
Không tải bất kỳ đầu ra bản dựng từ xa nào xuống máy cục bộ. Cờ này là bí danh của --remote_download_outputs=minimal.
Mở rộng thành:
  --remote_download_outputs=minimal

Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --remote_download_outputs=<all, minimal or toplevel>: "cấp cao nhất"
Nếu bạn đặt thành "tối thiểu", thì hệ thống sẽ không tải bất kỳ đầu ra bản dựng từ xa nào xuống máy cục bộ, ngoại trừ những đầu ra do hành động cục bộ yêu cầu. Nếu được đặt thành "toplevel" (cấp cao nhất), các hành động sẽ giống như "tối thiểu", ngoại trừ việc nó cũng tải đầu ra của các mục tiêu cấp cao nhất xuống máy cục bộ. Cả hai tuỳ chọn đều có thể giảm đáng kể thời gian xây dựng nếu băng thông mạng là điểm tắc nghẽn.
Thẻ: affects_outputs
Thay vì tải đầu ra của bản dựng từ xa xuống máy cục bộ, hãy tạo đường liên kết tượng trưng. Mục tiêu của các đường liên kết tượng trưng có thể được chỉ định ở dạng chuỗi mẫu. Chuỗi mẫu này có thể chứa {hash} và {size_bytes} sẽ mở rộng thành hàm băm của đối tượng và kích thước tính bằng byte tương ứng. Chẳng hạn, các liên kết tượng trưng này có thể trỏ đến hệ thống tệp FUSE tải các đối tượng từ CAS theo yêu cầu.
Thẻ: affects_outputs
--remote_download_toplevel
Chỉ tải kết quả từ xa của các mục tiêu cấp cao nhất xuống máy cục bộ. Cờ này là bí danh của --remote_download_outputs=toplevel.
Mở rộng thành:
  --remote_download_outputs=toplevel

Thẻ: affects_outputs
--repo_env=<a 'name=value' assignment with an optional value part> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định các biến môi trường bổ sung chỉ dành cho quy tắc kho lưu trữ. Lưu ý rằng các quy tắc về kho lưu trữ vẫn sẽ xem môi trường đầy đủ, nhưng bằng cách này, thông tin cấu hình có thể được chuyển đến kho lưu trữ thông qua các tuỳ chọn mà không làm mất hiệu lực của biểu đồ hành động.
Thẻ: action_command_lines
Các lựa chọn ảnh hưởng đến mức độ nghiêm ngặt của Bazel thực thi dữ liệu đầu vào hợp lệ của bản dựng (định nghĩa quy tắc, tổ hợp cờ, v.v.):
Mặc định của --[no]check_bzl_visibility: "true"
Nếu bạn tắt tuỳ chọn này, các lỗi về khả năng xem tệp .bzl sẽ giảm hạng thành cảnh báo.
Thẻ: build_file_semantics
Lựa chọn này ảnh hưởng đến ngữ nghĩa của ngôn ngữ Starlark hoặc API bản dựng mà bạn có thể truy cập vào tệp BUILD, tệp .bzl hoặc tệp WORKSPACE.:
Mặc định của --[no]enable_bzlmod: "true"
Nếu đúng, hãy bật hệ thống quản lý phần phụ thuộc Bzlmod, được ưu tiên hơn so với WORKSPACE. Hãy tham khảo tại https://bazel.build/docs/bzlmod để biết thêm thông tin.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định của --[no]enable_workspace: "true"
Nếu đúng, hãy bật hệ thống WORKSPACE cũ cho các phần phụ thuộc bên ngoài. Hãy tham khảo tại https://bazel.build/external/overview để biết thêm thông tin.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định của --[no]experimental_action_resource_set: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì ctx.actions.run() và ctx.actions.run_shell() sẽ chấp nhận tham số resource_set để thực thi cục bộ. Nếu không, nó sẽ mặc định là 250 MB cho bộ nhớ và 1 cpu.
Thẻ: execution, build_file_semantics, experimental
Mặc định của --[no]experimental_bzl_visibility: "true"
Nếu được bật, hãy thêm hàm "visible()" mà các tệp .bzl có thể gọi trong quá trình đánh giá cấp cao nhất để thiết lập chế độ hiển thị cho mục đích của các câu lệnh load().
Thẻ: loading_and_analysis, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_cc_shared_library: "false"
Nếu bạn đặt thành true, các thuộc tính quy tắc và phương thức API Starlark cần thiết cho quy tắc cc_shared_library sẽ hiển thị
Thẻ: build_file_semantics, loading_and_analysis, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_disable_external_package: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì //gói bên ngoài được tạo tự động sẽ không còn dùng được nữa. Bazel sẽ vẫn không thể phân tích cú pháp tệp "external/BUILD', nhưng các khối cầu truy cập vào bên ngoài/ từ gói chưa đặt tên sẽ hoạt động.
Thẻ: loading_and_analysis, loses_incremental_state, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_enable_android_migration_apis: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì các API cần thiết để hỗ trợ quá trình di chuyển Android Starlark sẽ được bật.
Thẻ: build_file_semantics
Giá trị mặc định của --[no]experimental_enable_first_class_macros: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì cấu trúc "macro()" sẽ được bật để xác định các macro hạng nhất.
Thẻ: build_file_semantics
Giá trị mặc định của --[no]experimental_enable_scl_dialect: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì tệp .scl có thể được sử dụng trong các câu lệnh load().
Thẻ: build_file_semantics
Giá trị mặc định của --[no]experimental_google_legacy_api: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành đúng, thì hệ thống sẽ hiển thị một số phần thử nghiệm của API bản dựng Starlark liên quan đến mã cũ của Google.
Thẻ: loading_and_analysis, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_isolated_extension_usages: "false"
Nếu đúng, hãy bật tham số <code>isolate</code> trong hàm <a href="https://bazel.build/rules/lib/globals/module#use_extension"><code>use_extension</code></a>.
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]experimental_java_library_export: "false"
Nếu được bật, mô-đun thử nghiệm_java_library_export_do_not_use sẽ có sẵn.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]experimental_platforms_api: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì một số API Starlark liên quan đến nền tảng sẽ hữu ích cho việc gỡ lỗi.
Thẻ: loading_and_analysis, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_repo_remote_exec: "false"
Nếu bạn đặt giá trị này thành true (đúng), tận hưởng_store_quy tắc sẽ có một số khả năng thực thi từ xa.
Thẻ: build_file_semantics, loading_and_analysis, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_sibling_repository_layout: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì các kho lưu trữ không phải chính sẽ được đặt dưới dạng đường liên kết tượng trưng (symlink) đến kho lưu trữ chính trong gốc thực thi. Tức là tất cả các kho lưu trữ đều là con trực tiếp của thư mục $output_base/execution_root. Điều này có tác dụng phụ là giải phóng $output_base/execution_root/__main__/external cho thư mục "bên ngoài" cấp cao nhất thực.
Thẻ: action_command_lines, bazel_internal_configuration, loading_and_analysis, loses_incremental_state, experimental
Mặc định của --[no]incompatible_allow_tags_propagation: "true"
Nếu bạn đặt thành true (đúng), thì thẻ sẽ được truyền từ một mục tiêu đến các yêu cầu thực thi của hành động; nếu không, thẻ sẽ không được truyền. Vui lòng truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/8830 để biết thông tin chi tiết.
Thẻ: build_file_semantics, experimental
Mặc định của --[no]incompatible_always_check_depset_elements: "true"
Kiểm tra tính hợp lệ của các phần tử được thêm vào các phần phụ thuộc, trong tất cả các hàm khởi tạo. Các phần tử phải là bất biến, nhưng trước đây hàm khởi tạo depset(direct=...) đã quên kiểm tra. Sử dụng bộ dữ liệu thay vì danh sách trong các phần tử phụ thuộc. Hãy truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/10313 để biết thông tin chi tiết.
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Khi đúng, Bazel không còn trả về danh sách từ linking_context.library_to_link mà thay vào đó sẽ trả về một phần phụ thuộc.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_disable_objc_library_transition: "true"
Tắt tính năng chuyển đổi tuỳ chỉnh của objc_library và kế thừa từ mục tiêu cấp cao nhất
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_disable_starlark_host_transitions: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì các thuộc tính quy tắc sẽ không thể đặt "cfg = "host"". Quy tắc nên đặt 'cfg = "exec"'.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_disable_target_default_provider_fields: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, hãy tắt khả năng truy cập vào trình cung cấp trên các đối tượng "mục tiêu" thông qua cú pháp trường. Thay vào đó, hãy sử dụng cú pháp khoá nhà cung cấp. Ví dụ: thay vì sử dụng "ctx.attr.dep.my_info" để truy cập "my_info" trong chức năng triển khai quy tắc, hãy sử dụng "ctx.attr.dep[MyInfo]". Hãy tham khảo tại https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/9014 để biết thông tin chi tiết.
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_disable_target_provider_fields: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true (đúng), hãy tắt khả năng sử dụng trình cung cấp mặc định thông qua cú pháp trường. Thay vào đó, hãy sử dụng cú pháp khoá nhà cung cấp. Ví dụ: thay vì sử dụng "ctx.attr.dep.files" để truy cập vào "files", hãy sử dụng "ctx.attr.dep[DefaultInfo].files". Hãy xem https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/9014 để biết thông tin chi tiết.
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_disallow_empty_glob: "false"
Nếu bạn đặt thành true, thì giá trị mặc định của đối số "allow_empty" của glob() sẽ là False.
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_disallow_struct_provider_syntax: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, các hàm triển khai quy tắc có thể không trả về một cấu trúc. Thay vào đó, chúng phải trả về danh sách các thực thể của trình cung cấp.
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_enable_deprecated_label_apis: "true"
Nếu bật, bạn có thể sử dụng một số API không dùng nữa (native.repository_name, Label.workspace_name, Label.onym).
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định của --[no]incompatible_existing_rules_immutable_view: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì native.existing_quy và native.hiện_rules sẽ trả về đối tượng khung hiển thị không thể thay đổi nhẹ thay vì đối tượng chính tả có thể thay đổi.
Thẻ: build_file_semantics, loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_fail_on_unknown_attributes: "true"
Nếu bạn bật chính sách này, thì các mục tiêu có thuộc tính không xác định được đặt thành Không có sẽ sẽ không thành công.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_fix_package_group_reporoot_syntax: "true"
Trong thuộc tính "packages" (gói) của package_group, giá trị "//..." này sẽ thay đổi để tham chiếu đến tất cả các gói trong kho lưu trữ hiện tại thay vì tất cả các gói trong bất kỳ kho lưu trữ nào. Bạn có thể sử dụng giá trị đặc biệt "public" thay cho "//..." để lấy hành vi cũ. Cờ này yêu cầu bạn cũng phải bật --incompatible_package_group_has_public_syntax.
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_java_common_parameters: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì các tham số output_jar và host_javabase trong package_sources và host_javabase trong quy trình biên dịch đều sẽ bị xoá.
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_merge_fixed_and_default_shell_env: "true"
Nếu được bật, các thao tác được đăng ký bằng ctx.actions.run và ctx.actions.run_shell có cả "env" và "use_default_shell_env = True" được chỉ định sẽ sử dụng môi trường lấy từ môi trường shell mặc định bằng cách ghi đè bằng các giá trị được chuyển vào "env". Nếu bạn tắt tuỳ chọn này, thì giá trị "env" sẽ bị bỏ qua hoàn toàn trong trường hợp này.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_no_attr_license: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì hãy tắt hàm "attr.LICENSE".
Các thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_no_implicit_file_export: "false"
Nếu bạn đặt, các tệp nguồn (đã sử dụng) sẽ ở chế độ riêng tư theo gói, trừ phi được xuất một cách rõ ràng. Truy cập https://github.com/bazelbuild/suggestionss/blob/master/designs/2019-10-24-file-visible.md
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_no_rule_outputs_param: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, hãy tắt tham số "outputs" của hàm Starlark "quy tắc()".
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_package_group_has_public_syntax: "true"
Trong thuộc tính "packages" (gói) của package_group, cho phép ghi "public" (công khai) hoặc "private" (riêng tư) để tham chiếu đến tất cả các gói hoặc không có gói nào tương ứng.
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_require_linker_input_cc_api: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì quy tắc create_linking_context sẽ yêu cầu linker_inputs thay vì libraries_to_link. Các phương thức getter cũ của linking_context cũng sẽ bị vô hiệu hoá và chỉ còn linker_inputs kết nối được.
Thẻ: build_file_semantics, loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_run_shell_command_string: "true"
Nếu bạn đặt thành true, tham số lệnh của actions.run_shell sẽ chỉ chấp nhận chuỗi
Các thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_stop_exporting_build_file_path: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, hệ thống sẽ không còn sử dụng ctx.build_file_path không dùng nữa. Bạn có thể dùng ctx.label.package + '/BUILD'.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_stop_exporting_language_modules: "false"
Nếu bạn bật chính sách này, thì một số mô-đun dành riêng cho ngôn ngữ (chẳng hạn như "cc_common`) sẽ không dùng được trong tệp .bzl của người dùng và chỉ được gọi từ kho lưu trữ quy tắc tương ứng.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_struct_has_no_methods: "true"
Tắt các phương thức cấu trúc to_json và to_proto vì các phương thức này gây ô nhiễm không gian tên của trường cấu trúc. Thay vào đó, hãy sử dụng json.encode hoặc json.encode_indent cho JSON hoặc proto.encode_text cho textproto.
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_top_level_aspects_require_providers: "false"
Nếu bạn đặt thành true, thì khía cạnh cấp cao nhất sẽ tuân theo các nhà cung cấp bắt buộc và chỉ chạy trên những mục tiêu cấp cao nhất có nhà cung cấp được quảng cáo của các quy tắc đáp ứng các nhà cung cấp bắt buộc của thuộc tính đó.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_unambiguous_label_stringification: "true"
Nếu đúng, Bazel sẽ tạo chuỗi nhãn @//foo:bar thành @//foo:bar, thay vì //foo:bar. Điều này chỉ ảnh hưởng đến hành vi của str(), toán tử %, v.v.; hành vi của repr() không thay đổi. Hãy truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/nhanh?hl=vi/15916 để biết thêm thông tin.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_use_cc_configure_from_rules_cc: "false"
Nếu đúng, Bazel sẽ không cho phép sử dụng cc_configure của @bazel_tools nữa. Vui lòng truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/10134 để biết thông tin chi tiết và hướng dẫn di chuyển.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Giá trị mặc định của --max_computation_steps=<a long integer>: "0"
Số bước tính toán Starlark tối đa mà tệp BUILD có thể thực thi (không có nghĩa là không có giới hạn).
Thẻ: build_file_semantics
Giá trị mặc định của --nested_set_depth_limit=<an integer>: "3500"
Độ sâu tối đa của biểu đồ nội bộ trong một phần phụ thuộc (còn gọi là NestedSet), mà trên đó hàm khởi tạo depset() sẽ không hoạt động.
Thẻ: loading_and_analysis
Các tuỳ chọn kích hoạt tính năng tối ưu hoá thời gian xây dựng:
Giá trị mặc định của --[no]heuristically_drop_nodes: "false"
Nếu đúng, Blaze sẽ xoá các nút FileState và DirectoryListingState sau khi hoàn tất các nút FileState và DirectoryListing liên quan để tiết kiệm bộ nhớ. Chúng tôi dự kiến rằng ít có khả năng bạn sẽ cần dùng lại các nút này. Nếu có, chương trình sẽ đánh giá lại các vấn đề đó.
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định của --[no]incompatible_do_not_split_linking_cmdline: "true"
Khi đúng, Bazel không còn sửa đổi các cờ dòng lệnh dùng để liên kết, đồng thời cũng không quyết định một cách có chọn lọc những cờ nào sẽ được đưa vào tệp tham số và những cờ nào không. Hãy truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/7670 để biết thông tin chi tiết.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]keep_state_after_build: "true"
Nếu giá trị là false, Blaze sẽ loại bỏ trạng thái trong bộ nhớ khỏi bản dựng này khi quá trình dựng hoàn tất. Các bản dựng tiếp theo sẽ không có thêm bất kỳ mức tăng nào so với bản dựng này.
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định của --[no]track_incremental_state: "true"
Nếu giá trị là false, Blaze sẽ không lưu trữ dữ liệu cho phép vô hiệu hoá và đánh giá lại các bản dựng tăng dần nhằm tiết kiệm bộ nhớ trên bản dựng này. Các bản dựng tiếp theo sẽ không có thêm bất kỳ mức tăng nào so với bản dựng này. Thông thường, bạn sẽ muốn chỉ định --batch khi đặt giá trị này thành false.
Thẻ: loses_incremental_state
Các tuỳ chọn ảnh hưởng đến độ chi tiết, định dạng hoặc vị trí ghi nhật ký:
Giá trị mặc định của --[no]announce_rc: "false"
Liệu có thông báo các tuỳ chọn rc hay không.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]attempt_to_print_relative_paths: "false"
Khi in phần vị trí của thông báo, hãy cố gắng sử dụng đường dẫn tương ứng với thư mục Workspace hoặc một trong các thư mục được chỉ định bởi --package_path.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --bes_backend=<a string>: ""
Chỉ định điểm cuối phụ trợ của dịch vụ sự kiện bản dựng (BES) ở dạng [SCHEME://]HOST[:PORT]. Chế độ mặc định là tắt tính năng tải lên BES. Các lược đồ được hỗ trợ là grpc và grpcs (grpc có bật TLS). Nếu không có lược đồ nào được cung cấp, Bazel sẽ giả định grpcs.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]bes_check_preceding_lifecycle_events: "false"
Đặt trường check_preceding_lifecycle_events_ $
Thẻ: affects_outputs
--bes_header=<a 'name=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tiêu đề ở dạng NAME=VALUE sẽ được đưa vào các yêu cầu BES. Có thể chuyển nhiều tiêu đề bằng cách chỉ định cờ nhiều lần. Nhiều giá trị cho cùng tên sẽ được chuyển đổi thành danh sách được phân tách bằng dấu phẩy.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --bes_instance_name=<a string>: xem nội dung mô tả
Chỉ định tên thực thể mà theo đó BES sẽ duy trì hoạt động tải BEP lên. Giá trị mặc định là rỗng.
Thẻ: affects_outputs
--bes_keywords=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định một danh sách các từ khoá thông báo cần thêm vào bộ từ khoá mặc định được xuất bản trên BES ("command_name=<command_name> ", "protocol_name=BEP"). Giá trị mặc định là không có.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --[no]bes_lifecycle_events: "true"
Chỉ định xem có phát hành các sự kiện trong vòng đời của BES hay không. (mặc định là 'true').
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --bes_oom_finish_upload_timeout=<An immutable length of time.>: "10 phút"
Chỉ định thời gian bazel sẽ chờ quá trình tải lên BES/BEP hoàn tất trong khi OOMing. Cờ này đảm bảo việc chấm dứt khi JVM bị tấn công nghiêm trọng và không thể tiến hành trên bất kỳ luồng người dùng nào.
Thẻ: bazel_monitoring
Mặc định của --bes_outerr_buffer_size=<an integer>: "10240"
Chỉ định kích thước tối đa của stdout hoặc stderr cần lưu vào vùng đệm trong BEP, trước khi được báo cáo dưới dạng sự kiện tiến trình. Các lượt ghi riêng lẻ vẫn được báo cáo trong một sự kiện, ngay cả khi lớn hơn giá trị được chỉ định tối đa là --bes_outerr_chunk_size.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --bes_outerr_chunk_size=<an integer>: "1048576"
Chỉ định kích thước tối đa của stdout hoặc stderr cần gửi đến BEP trong một thông báo duy nhất.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --bes_proxy=<a string>: xem nội dung mô tả
Kết nối với Dịch vụ sự kiện bản dựng qua proxy. Hiện tại, cờ này chỉ có thể dùng để định cấu hình ổ cắm miền Unix (unix:/path/to/socket).
Mặc định của --bes_results_url=<a string>: ""
Chỉ định URL cơ sở mà người dùng có thể xem thông tin được truyền đến máy chủ phụ trợ BES. Bazel sẽ xuất URL được thêm mã lệnh gọi vào thiết bị đầu cuối.
Thẻ: terminal_output
--bes_system_keywords=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định một danh sách các từ khoá thông báo cần đưa trực tiếp vào, không bao gồm tiền tố "user_keyword=" cho các từ khoá được cung cấp thông qua --bes_keywords. Dành cho các toán tử dịch vụ Xây dựng đặt --bes_lifecycle_events=false và bao gồm các từ khoá khi gọi PublishLifecycleEvent. Xây dựng toán tử dịch vụ bằng cách sử dụng cờ này sẽ ngăn người dùng ghi đè giá trị cờ này.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --bes_timeout=<An immutable length of time.>: "0 giây"
Chỉ định thời gian bazel sẽ chờ quá trình tải lên BES/BEP hoàn tất sau khi quá trình tạo và kiểm thử hoàn tất. Thời gian chờ hợp lệ là một số tự nhiên, theo sau là đơn vị: Ngày (d), giờ (h), phút (m), giây (s) và mili giây (mili giây). Giá trị mặc định là '0', nghĩa là không có thời gian chờ.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --bes_upload_mode=<wait_for_upload_complete, nowait_for_upload_complete or fully_async>: "wait_for_upload_complete"
Chỉ định xem liệu tệp tải lên Dịch vụ sự kiện bản dựng có chặn quá trình hoàn thành bản dựng hay không, hay nên kết thúc lệnh gọi ngay lập tức và hoàn tất quá trình tải lên ở chế độ nền. "wait_for_upload_complete" (mặc định), 'nowait_for_upload_complete' hoặc 'fully_async'.
Thẻ: eagerness_to_exit
Mặc định của --build_event_binary_file=<a string>: ""
Nếu giá trị không trống, hãy ghi vào tệp đó một giá trị biểu diễn nhị phân được phân tách bằng varint, thể hiện giao thức sự kiện bản dựng. Tuỳ chọn này ngụ ý rằng --bes_upload_mode=wait_for_upload_complete.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --[no]build_event_binary_file_path_conversion: "true"
Chuyển đổi đường dẫn trong tệp biểu diễn tệp nhị phân của giao thức sự kiện bản dựng thành các URI hợp lệ trên toàn cầu bất cứ khi nào có thể; nếu bị tắt, lược đồ uri file:// sẽ luôn được sử dụng
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --build_event_binary_file_upload_mode=<wait_for_upload_complete, nowait_for_upload_complete or fully_async>: "wait_for_upload_complete"
Chỉ định xem liệu tệp tải lên Dịch vụ sự kiện bản dựng cho --build_event_binary_file có chặn quá trình hoàn thành bản dựng hay không, hay nên kết thúc lệnh gọi ngay lập tức và hoàn tất quá trình tải lên ở chế độ nền. "wait_for_upload_complete" (mặc định), 'nowait_for_upload_complete' hoặc 'fully_async'.
Thẻ: eagerness_to_exit
Mặc định của --build_event_json_file=<a string>: ""
Nếu không để trống, hãy ghi lệnh chuyển đổi tuần tự JSON của giao thức sự kiện bản dựng vào tệp đó. Tuỳ chọn này ngụ ý rằng --bes_upload_mode=wait_for_upload_complete.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --[no]build_event_json_file_path_conversion: "true"
Chuyển đổi đường dẫn trong tệp json biểu thị của giao thức sự kiện bản dựng thành các URI hợp lệ trên toàn hệ thống hơn bất cứ khi nào có thể; nếu bị tắt, lược đồ uri file:// sẽ luôn được sử dụng
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --build_event_json_file_upload_mode=<wait_for_upload_complete, nowait_for_upload_complete or fully_async>: "wait_for_upload_complete"
Chỉ định xem liệu tệp tải lên Dịch vụ sự kiện bản dựng cho --build_event_json_file có chặn quá trình hoàn thành bản dựng hay không, hay nên kết thúc lệnh gọi ngay lập tức và hoàn tất quá trình tải lên ở chế độ nền. "wait_for_upload_complete" (mặc định), 'nowait_for_upload_complete' hoặc 'fully_async'.
Thẻ: eagerness_to_exit
Mặc định --build_event_max_named_set_of_file_entries=<an integer>: "5000"
Số mục tối đa cho một sự kiện mang_set_of_files; các giá trị nhỏ hơn 2 sẽ bị bỏ qua và không thực hiện việc phân chia sự kiện. Thay đổi này nhằm giới hạn kích thước sự kiện tối đa trong giao thức sự kiện bản dựng, mặc dù giao thức này không trực tiếp kiểm soát quy mô sự kiện. Tổng kích thước sự kiện là một hàm có cấu trúc của tập hợp cũng như độ dài tệp và độ dài URI. Các hàm này có thể phụ thuộc vào hàm băm.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]build_event_publish_all_actions: "false"
Liệu có nên phát hành tất cả các hành động hay không.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --build_event_text_file=<a string>: ""
Nếu không có dữ liệu trống, hãy ghi nội dung trình bày bằng văn bản của giao thức sự kiện bản dựng vào tệp đó
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --[no]build_event_text_file_path_conversion: "true"
Chuyển đổi đường dẫn trong tệp văn bản biểu thị giao thức sự kiện bản dựng thành URI hợp lệ trên toàn cầu bất cứ khi nào có thể; nếu bị tắt, lược đồ uri file:// sẽ luôn được sử dụng
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --build_event_text_file_upload_mode=<wait_for_upload_complete, nowait_for_upload_complete or fully_async>: "wait_for_upload_complete"
Chỉ định xem liệu tệp tải lên Dịch vụ sự kiện bản dựng cho --build_event_text_file có chặn quá trình hoàn thành bản dựng hay không, hay nên kết thúc lệnh gọi ngay lập tức và hoàn tất quá trình tải lên ở chế độ nền. "wait_for_upload_complete" (mặc định), 'nowait_for_upload_complete' hoặc 'fully_async'.
Thẻ: eagerness_to_exit
Mặc định --build_event_upload_max_retries=<an integer>: "4"
Số lần tối đa mà Bazel nên thử tải lại một sự kiện bản dựng lên.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Giá trị mặc định của --[no]experimental_announce_profile_path: "false"
Nếu được bật, hãy thêm đường dẫn hồ sơ JSON vào nhật ký.
Thẻ: bazel_monitoring
Giá trị mặc định của --[no]experimental_bep_target_summary: "false"
Liệu có xuất bản các sự kiện Targetsummary hay không.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_build_event_expand_filesets: "false"
Nếu đúng, hãy mở rộng Tập hợp tệp trong BEP khi trình bày các tệp đầu ra.
Thẻ: affects_outputs
Nếu đúng, hãy giải quyết hoàn toàn các đường liên kết tượng trưng của Fileset tương đối trong BEP khi trình bày tệp đầu ra. Yêu cầu --experimental_build_event_expand_filesets.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --experimental_build_event_upload_retry_minimum_delay=<An immutable length of time.>: "1 giây"
Độ trễ tối thiểu ban đầu để thử lại thuật toán thời gian đợi luỹ thừa khi không tải được BEP lên. (số mũ: 1,6)
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định --experimental_build_event_upload_strategy=<a string>: xem nội dung mô tả
Chọn cách tải cấu phần phần mềm được tham chiếu lên trong giao thức sự kiện bản dựng.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --[no]experimental_collect_load_average_in_profiler: "true"
Nếu được bật, trình phân tích tài nguyên sẽ thu thập giá trị trung bình tải của hệ thống.
Thẻ: bazel_monitoring
Giá trị mặc định của --[no]experimental_collect_pressure_stall_indicators: "false"
Nếu được bật, trình phân tích tài nguyên sẽ thu thập dữ liệu PSI của Linux.
Thẻ: bazel_monitoring
Giá trị mặc định của --[no]experimental_collect_resource_estimation: "false"
Nếu được bật, trình phân tích tài nguyên sẽ thu thập ước tính mức sử dụng CPU và bộ nhớ cho các hành động cục bộ.
Thẻ: bazel_monitoring
Giá trị mặc định của --[no]experimental_collect_system_network_usage: "false"
Nếu được bật, trình phân tích tài nguyên sẽ thu thập mức sử dụng mạng của hệ thống.
Thẻ: bazel_monitoring
Giá trị mặc định của --[no]experimental_collect_worker_data_in_profiler: "false"
Nếu được bật, trình phân tích tài nguyên sẽ thu thập dữ liệu tài nguyên tổng hợp của worker.
Thẻ: bazel_monitoring
--experimental_profile_additional_tasks=<phase, action, action_check, action_lock, action_release, action_update, action_complete, bzlmod, info, create_package, remote_execution, local_execution, scanner, local_parse, upload_time, remote_process_time, remote_queue, remote_setup, fetch, local_process_time, vfs_stat, vfs_dir, vfs_readlink, vfs_md5, vfs_xattr, vfs_delete, vfs_open, vfs_read, vfs_write, vfs_glob, vfs_vmfs_stat, vfs_vmfs_dir, vfs_vmfs_read, wait, thread_name, thread_sort_index, skyframe_eval, skyfunction, critical_path, critical_path_component, handle_gc_notification, action_counts, action_cache_counts, local_cpu_usage, system_cpu_usage, cpu_usage_estimation, local_memory_usage, system_memory_usage, memory_usage_estimation, system_network_up_usage, system_network_down_usage, workers_memory_usage, system_load_average, starlark_parser, starlark_user_fn, starlark_builtin_fn, starlark_user_compiled_fn, starlark_repository_fn, action_fs_staging, remote_cache_check, remote_download, remote_network, filesystem_traversal, worker_execution, worker_setup, worker_borrow, worker_working, worker_copying_outputs, credential_helper, pressure_stall_full_io, pressure_stall_full_memory, pressure_stall_some_io, pressure_stall_some_memory, pressure_stall_some_cpu, conflict_check, dynamic_lock, repository_fetch or unknown> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định các tác vụ hồ sơ bổ sung cần đưa vào hồ sơ.
Thẻ: bazel_monitoring
Giá trị mặc định của --[no]experimental_profile_include_primary_output: "false"
Bao gồm thuộc tính "out" bổ sung trong các sự kiện hành động có chứa đường dẫn thực thi đến đầu ra chính của hành động.
Thẻ: bazel_monitoring
Giá trị mặc định của --[no]experimental_profile_include_target_label: "false"
Bao gồm nhãn mục tiêu trong dữ liệu hồ sơ JSON của sự kiện hành động.
Thẻ: bazel_monitoring
Giá trị mặc định của --[no]experimental_run_bep_event_include_residue: "false"
Liệu có đưa phần còn lại của dòng lệnh vào những sự kiện chạy bản dựng có thể chứa phần còn lại hay không. Theo mặc định, phần dư không được đưa vào các sự kiện tạo lệnh chạy có thể chứa phần dữ liệu còn lại.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]experimental_stream_log_file_uploads: "false"
Tệp nhật ký truyền trực tuyến sẽ tải trực tiếp lên bộ nhớ từ xa thay vì ghi vào ổ đĩa.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --experimental_workspace_rules_log_file=<a path>: xem nội dung mô tả
Ghi lại một số sự kiện trong Quy tắc Workspace vào tệp này dưới dạng proto WorkspaceEvent được phân tách.
Giá trị mặc định của --[no]generate_json_trace_profile: "tự động"
Nếu bật, Bazel sẽ lập hồ sơ cho bản dựng và ghi hồ sơ định dạng JSON vào một tệp trong cơ sở đầu ra. Xem hồ sơ bằng cách tải vào chrome://tracing. Theo mặc định, Bazel ghi hồ sơ cho tất cả các lệnh và truy vấn giống như bản dựng.
Thẻ: bazel_monitoring
Giá trị mặc định của --[no]heap_dump_on_oom: "false"
Liệu có xuất tệp báo lỗi theo cách thủ công hay không nếu một OOM được gửi (bao gồm cả OOM thủ công do đạt đến --gc_thrashing_limits). Tệp kết xuất sẽ được ghi vào <output_base>/<invocation_id>.heaPDump.hprof. Tuỳ chọn này sẽ thay thế hiệu quả -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError, vốn không có tác dụng đối với việc OOM thủ công.
Thẻ: bazel_monitoring
Mặc định của --[no]legacy_important_outputs: "true"
Sử dụng tính năng này để loại bỏ việc tạo trường Quan trọng cũ trong sự kiện TargetComplete.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --logging=<0 <= an integer <= 6>: "3"
Cấp độ ghi nhật ký.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --memory_profile=<a path>: xem nội dung mô tả
Nếu bạn đặt chính sách này, hãy ghi dữ liệu sử dụng bộ nhớ vào tệp được chỉ định khi kết thúc giai đoạn và vùng nhớ khối xếp ổn định vào nhật ký chính khi kết thúc bản dựng.
Thẻ: bazel_monitoring
Mặc định --memory_profile_stable_heap_parameters=<integers, separated by a comma expected in pairs>: "1,0"
Điều chỉnh cách tính toán vùng nhớ khối xếp ổn định của hồ sơ bộ nhớ ở cuối bản dựng. Phải là và số nguyên phân tách bằng dấu phẩy. Trong mỗi cặp, số nguyên đầu tiên là số GC cần thực hiện. Số nguyên thứ hai trong mỗi cặp là số giây chờ giữa các GC. Ví dụ: 2,4,4,0 sẽ có 2 GC có thời gian tạm dừng 4 giây, sau đó là 4 GC có thời gian tạm dừng 0 giây
Thẻ: bazel_monitoring
Mặc định --profile=<a path>: xem nội dung mô tả
Nếu được đặt, hãy lập hồ sơ cho Bazel và ghi dữ liệu vào tệp được chỉ định. Sử dụng hồ sơ phân tích bazel để phân tích hồ sơ.
Thẻ: bazel_monitoring
Giá trị mặc định của --[no]record_full_profiler_data: "false"
Theo mặc định, trình phân tích tài nguyên Bazel chỉ ghi lại dữ liệu tổng hợp cho nhiều sự kiện diễn ra nhanh nhưng có nhiều sự kiện (chẳng hạn như nêu rõ tệp). Nếu bạn bật chế độ này, trình phân tích tài nguyên sẽ ghi lại từng sự kiện. Nhờ đó, dữ liệu phân tích tài nguyên chính xác hơn nhưng lượt truy cập hiệu suất LARGE. Tuỳ chọn chỉ có hiệu lực nếu --hồ sơ được sử dụng.
Thẻ: bazel_monitoring
Giá trị mặc định của --remote_print_execution_messages=<failure, success or all>: "không thành công"
Chọn thời điểm in thông báo thực thi từ xa. Các giá trị hợp lệ là `failure`, để chỉ in khi không thành công, `thành công` để chỉ in khi thành công và `all` để luôn in.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]slim_profile: "true"
Giảm kích thước hồ sơ JSON bằng cách hợp nhất các sự kiện nếu hồ sơ quá lớn.
Thẻ: bazel_monitoring
Mặc định của --starlark_cpu_profile=<a string>: ""
Ghi vào tệp được chỉ định một hồ sơ pprof về mức sử dụng CPU của tất cả các luồng Starlark.
Thẻ: bazel_monitoring
Mặc định của --tool_tag=<a string>: ""
Tên công cụ để phân bổ lệnh gọi Bazel này.
Thẻ: affects_outputs, bazel_monitoring
--ui_event_filters=<Convert list of comma separated event kind to list of filters> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định những sự kiện sẽ hiển thị trong giao diện người dùng. Bạn có thể thêm hoặc xoá sự kiện khỏi sự kiện mặc định bằng cách sử dụng dấu +/- ở đầu hoặc ghi đè hoàn toàn bộ mặc định bằng cách gán trực tiếp. Tập hợp các loại sự kiện được hỗ trợ bao gồm THÔNG TIN, GỠ LỖI, LỖI, v.v.
Thẻ: terminal_output
Tuỳ chọn thực thi và lưu vào bộ nhớ đệm từ xa:
Mặc định --experimental_circuit_breaker_strategy=<failure>: xem nội dung mô tả
Chỉ định chiến lược cho cầu dao sử dụng. Các chiến lược hiện có là "thất bại". Khi giá trị không hợp lệ cho lựa chọn thì hành vi giống như lựa chọn chưa được đặt.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]experimental_guard_against_concurrent_changes: "false"
Tắt tính năng này để tắt tính năng kiểm tra thời gian của tệp đầu vào của một thao tác trước khi tải lên bộ nhớ đệm từ xa. Có thể có những trường hợp nhân hệ điều hành Linux trì hoãn việc ghi tệp, điều này có thể dẫn đến kết quả dương tính giả.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_remote_cache_async: "false"
Nếu đúng, I/O bộ nhớ đệm từ xa sẽ diễn ra ở chế độ nền thay vì diễn ra như một phần của một đợt "tăng".
Giá trị mặc định của --experimental_remote_cache_compression_threshold=<an integer>: "0"
Kích thước blob tối thiểu cần có để nén/giải nén bằng zstd. Không hiệu quả trừ khi --remote_cache_com Châu được đặt.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_remote_cache_lease_extension: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, Bazel sẽ gia hạn thời gian cho thuê đầu ra của các thao tác từ xa trong quá trình tạo bản dựng bằng cách định kỳ gửi các lệnh gọi "FindMissingBlobs" đến bộ nhớ đệm từ xa. Tần suất dựa trên giá trị của `--experimental_remote_cache_ttl`.
Mặc định của --experimental_remote_cache_ttl=<An immutable length of time.>: "3 giờ"
Thời gian TTL ít nhất được đảm bảo của blob trong bộ nhớ đệm từ xa sau khi các chuỗi đại diện này được tham chiếu gần đây, chẳng hạn như qua ActionResult hoặc FindMissingBlobs. Bazel thực hiện một số hoạt động tối ưu hoá dựa trên TTL của blob, ví dụ: không liên tục gọi GetActionResult trong một bản dựng tăng dần. Bạn phải đặt giá trị này nhỏ hơn một chút so với TTL thực vì sẽ có khoảng trống giữa thời điểm máy chủ trả về chuỗi đại diện và thời điểm Bazel nhận được chuỗi đại diện đó.
Thẻ: execution
Mặc định --experimental_remote_capture_corrupted_outputs=<a path>: xem nội dung mô tả
Một đường dẫn đến thư mục nơi ghi lại các kết quả bị lỗi.
Mặc định của --[no]experimental_remote_discard_merkle_trees: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, hãy loại bỏ các bản sao trong bộ nhớ của cây Merkle của gốc đầu vào và các ánh xạ đầu vào được liên kết trong các lệnh gọi đến GetActionResult() và Execute(). Điều này giúp giảm đáng kể mức sử dụng bộ nhớ nhưng yêu cầu Bazel phải tính toán lại khi bỏ lỡ và thử lại bộ nhớ đệm từ xa.
Mặc định --experimental_remote_downloader=<a string>: xem nội dung mô tả
URI điểm cuối của Remote Asset API được dùng làm proxy tải xuống từ xa. Các giản đồ được hỗ trợ là grpc, grpcs (grpc có bật TLS) và unix (ổ cắm UNIX cục bộ). Nếu bạn không cung cấp giản đồ, Bazel sẽ đặt mặc định thành grpcs. Hãy truy cập: https://github.com/bazelbuild/remote-apis/blob/master/build/bazel/remote/asset/v1/remote_asset.proto
Giá trị mặc định của --[no]experimental_remote_downloader_local_fallback: "false"
Liệu có nên quay lại trình tải xuống cục bộ hay không nếu trình tải xuống từ xa không thành công.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_remote_execution_keepalive: "false"
Liệu có nên sử dụng tính năng keepalive cho các lệnh gọi thực thi từ xa hay không.
Mặc định --experimental_remote_failure_rate_threshold=<an integer in 0-100 range>: "10"
Đặt tỷ lệ lỗi được phép theo tỷ lệ phần trăm trong một khoảng thời gian cụ thể, sau đó hệ thống sẽ ngừng gọi đến bộ nhớ đệm/trình thực thi từ xa. Theo mặc định, giá trị là 10. Đặt giá trị này thành 0 có nghĩa là không có giới hạn.
Thẻ: execution
Mặc định của --experimental_remote_failure_window_interval=<An immutable length of time.>: "60 giây"
Khoảng thời gian tính toán tỷ lệ lỗi của các yêu cầu từ xa. Khi không có hoặc giá trị âm, thời gian không thực hiện được sẽ được tính trong toàn bộ thời gian thực thi.Có thể sử dụng các đơn vị sau: Ngày (d), giờ (h), phút (m), giây (s) và mili giây (mili giây). Nếu đơn vị bị bỏ qua thì giá trị được hiểu là giây.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]experimental_remote_mark_tool_inputs: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, Bazel sẽ đánh dấu dữ liệu đầu vào là dữ liệu đầu vào của công cụ cho bộ thực thi từ xa. Bạn có thể dùng tính năng này để triển khai trình thực thi liên tục từ xa.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_remote_merkle_tree_cache: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì các phép tính cây Merkle sẽ được ghi nhớ để cải thiện tốc độ kiểm tra lượt truy cập vào bộ nhớ đệm từ xa. Dấu chân bộ nhớ của bộ nhớ đệm được kiểm soát bởi --experimental_remote_merkle_tree_cache_size.
Mặc định --experimental_remote_merkle_tree_cache_size=<a long integer>: "1000"
Số lượng cây Merkle cần ghi nhớ để cải thiện tốc độ kiểm tra lượt truy cập vào bộ nhớ đệm từ xa. Mặc dù bộ nhớ đệm được tự động cắt giảm theo cách xử lý tham chiếu mềm của Java, nhưng lỗi hết bộ nhớ vẫn có thể xảy ra nếu bạn đặt giá trị quá cao. Nếu bạn đặt chính sách này thành 0, thì dung lượng bộ nhớ đệm sẽ không giới hạn. Giá trị tối ưu sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào quy mô của dự án. Mặc định là 1000.
Mặc định --experimental_remote_output_service=<a string>: xem nội dung mô tả
Host hoặc HOST:PORT của điểm cuối dịch vụ đầu ra từ xa. Các giản đồ được hỗ trợ là grpc, grpcs (grpc có bật TLS) và unix (ổ cắm UNIX cục bộ). Nếu bạn không cung cấp giản đồ, Bazel sẽ đặt mặc định thành grpcs. Hãy chỉ định giản đồ grpc:// hoặc unix: để vô hiệu hoá TLS.
Mặc định của --experimental_remote_output_service_output_path_prefix=<a string>: ""
Đường dẫn nơi đặt nội dung của các thư mục đầu ra do --experimental_remote_output_service quản lý. Thư mục đầu ra thực tế mà bản dựng sử dụng sẽ là thành phần con của đường dẫn này và được dịch vụ đầu ra xác định.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_remote_require_cached: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true (đúng), hãy thực thi tất cả thao tác có thể chạy từ xa đều được lưu vào bộ nhớ đệm. Nếu không, bản dựng sẽ không hoạt động được. Điều này rất hữu ích trong việc khắc phục các vấn đề không xác định vì nó cho phép kiểm tra xem các hành động cần được lưu vào bộ nhớ đệm có thực sự được lưu vào bộ nhớ đệm hay không mà không cần chèn thêm kết quả mới vào bộ nhớ đệm.
Mặc định --experimental_remote_scrubbing_config=<Converts to a Scrubber>: xem nội dung mô tả
Cho phép xoá khoá bộ nhớ đệm từ xa bằng tệp cấu hình đã cung cấp. Tệp này phải là vùng đệm giao thức ở định dạng văn bản (xem src/main/protobuf/remote_scrubbing.proto). Tính năng này giúp tạo điều kiện chia sẻ bộ nhớ đệm từ xa/ổ đĩa giữa các hành động thực thi trên nhiều nền tảng nhưng nhắm đến cùng một nền tảng. Bạn nên đặc biệt thận trọng khi sử dụng vì chế độ cài đặt không đúng có thể vô tình chia sẻ các mục trong bộ nhớ đệm và dẫn đến việc tạo bản dựng không chính xác. Thao tác tua không ảnh hưởng đến cách thực thi một hành động. Chỉ có cách tính khoá bộ nhớ đệm từ xa/ổ đĩa cho mục đích truy xuất hoặc lưu trữ kết quả của hành động. Các thao tác đã chọn không tương thích với quá trình thực thi từ xa và sẽ luôn được thực thi trên máy. Việc sửa đổi cấu hình tua sẽ không vô hiệu hoá kết quả có trong hệ thống tệp cục bộ hoặc bộ nhớ đệm nội bộ. Bạn cần có bản dựng sạch để thực thi lại các hành động bị ảnh hưởng. Để sử dụng thành công tính năng này, bạn có thể đặt --host_platform tuỳ chỉnh cùng với --experimental_platform_in_output_dir (để chuẩn hoá tiền tố đầu ra) và --incompatible_strict_action_env (để chuẩn hoá các biến môi trường)
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_remote_build_event_upload_respect_no_cache: "false"
Không dùng nữa. Không hoạt động. Thay vào đó, hãy sử dụng --remote_build_event_upload=minimal.
Mặc định của --[no]incompatible_remote_downloader_send_all_headers: "true"
Liệu có nên gửi tất cả các giá trị của một tiêu đề có nhiều giá trị đến trình tải xuống từ xa thay vì chỉ gửi giá trị đầu tiên hay không.
Thẻ: incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_remote_output_paths_relative_to_input_root: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì đường dẫn đầu ra sẽ tương ứng với thư mục gốc đầu vào thay vì thư mục đang hoạt động.
Thẻ: incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_remote_results_ignore_disk: "true"
Không hoạt động
Thẻ: incompatible_change
Mặc định của --[no]remote_accept_cached: "true"
Liệu có chấp nhận kết quả hành động được lưu vào bộ nhớ đệm từ xa hay không.
Giá trị mặc định của --remote_build_event_upload=<all or minimal>: "tối thiểu"
Nếu bạn đặt chính sách này thành "all", thì tất cả kết quả đầu ra cục bộ được BEP tham chiếu sẽ được tải lên bộ nhớ đệm từ xa. Nếu bạn đặt ở mức "tối thiểu", đầu ra cục bộ do BEP tham chiếu sẽ không được tải lên bộ nhớ đệm từ xa, ngoại trừ các tệp quan trọng đối với người sử dụng BEP (ví dụ: nhật ký kiểm thử và hồ sơ thời gian). Giao thức bytestream:// luôn được dùng cho URI của các tệp ngay cả khi chúng bị thiếu trong bộ nhớ đệm từ xa. Giá trị mặc định là "tối thiểu".
Mặc định --remote_bytestream_uri_prefix=<a string>: xem nội dung mô tả
Tên máy chủ và tên thực thể được dùng trong các URI bytestream:// được ghi thành luồng sự kiện bản dựng. Bạn có thể đặt tuỳ chọn này khi các bản dựng được thực hiện bằng proxy. Điều này khiến các giá trị của --remote_executor và --remote_instance_name không còn tương ứng với tên chuẩn của dịch vụ thực thi từ xa. Khi không được đặt, lựa chọn này sẽ mặc định là "${hostname}/${instance_name}".
Mặc định --remote_cache=<a string>: xem nội dung mô tả
URI của điểm cuối lưu vào bộ nhớ đệm. Các giản đồ được hỗ trợ là http, https, grpc, grpcs (grpc có bật TLS) và unix (ổ cắm UNIX cục bộ). Nếu bạn không cung cấp giản đồ, Bazel sẽ đặt mặc định thành grpcs. Chỉ định giản đồ grpc://, http:// hoặc unix: để vô hiệu hoá TLS. Hãy truy cập vào https://bazel.build/remote/caching
Giá trị mặc định của --[no]remote_cache_compression: "false"
Nếu bật, hãy nén/giải nén các blob bộ nhớ đệm bằng zstd khi kích thước của chúng ít nhất là --experimental_remote_cache_com vé_threshold.
--remote_cache_header=<a 'name=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tiêu đề sẽ được đưa vào yêu cầu bộ nhớ đệm: --remote_cache_header=Name=Value. Có thể chuyển nhiều tiêu đề bằng cách chỉ định cờ nhiều lần. Nhiều giá trị cho cùng tên sẽ được chuyển đổi thành danh sách được phân tách bằng dấu phẩy.
--remote_default_exec_properties=<a 'name=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Đặt các thuộc tính executor mặc định được dùng làm nền tảng thực thi từ xa nếu nền tảng thực thi chưa đặt exec_properties.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --remote_default_platform_properties=<a string>: ""
Đặt các thuộc tính nền tảng mặc định cho API thực thi từ xa nếu nền tảng thực thi chưa đặt remote_execution_properties. Giá trị này cũng sẽ được dùng nếu nền tảng lưu trữ được chọn làm nền tảng thực thi để thực thi từ xa.
--remote_download_regex=<a valid Java regular expression> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Buộc tải đầu ra của bản dựng từ xa có đường dẫn khớp với mẫu này xuống, bất kể --remote_download_outputs. Bạn có thể chỉ định nhiều mẫu bằng cách lặp lại cờ này.
Thẻ: affects_outputs
--remote_downloader_header=<a 'name=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tiêu đề sẽ được đưa vào yêu cầu của trình tải xuống từ xa: --remote_downloader_header=Name=Value. Có thể chuyển nhiều tiêu đề bằng cách chỉ định cờ nhiều lần. Nhiều giá trị cho cùng tên sẽ được chuyển đổi thành danh sách được phân tách bằng dấu phẩy.
--remote_exec_header=<a 'name=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tiêu đề sẽ được đưa vào yêu cầu thực thi: --remote_exec_header=Name=Value. Có thể chuyển nhiều tiêu đề bằng cách chỉ định cờ nhiều lần. Nhiều giá trị cho cùng tên sẽ được chuyển đổi thành danh sách được phân tách bằng dấu phẩy.
Giá trị mặc định của --remote_execution_priority=<an integer>: "0"
Mức độ ưu tiên tương đối của các hành động sẽ được thực thi từ xa. Ngữ nghĩa của các giá trị ưu tiên cụ thể phụ thuộc vào máy chủ.
Mặc định --remote_executor=<a string>: xem nội dung mô tả
Host hoặc HOST:PORT của điểm cuối thực thi từ xa. Các giản đồ được hỗ trợ là grpc, grpcs (grpc có bật TLS) và unix (ổ cắm UNIX cục bộ). Nếu bạn không cung cấp giản đồ, Bazel sẽ đặt mặc định thành grpcs. Hãy chỉ định giản đồ grpc:// hoặc unix: để vô hiệu hoá TLS.
Mặc định --remote_grpc_log=<a path>: xem nội dung mô tả
Nếu được chỉ định, đường dẫn đến một tệp để ghi nhật ký thông tin chi tiết liên quan đến lệnh gọi gRPC. Nhật ký này bao gồm một chuỗi com.google.devtools.build.lib.remote.logging.RemoteExecutionLog.LogEntry protobuf với mỗi thông báo được đặt trước bằng một varint biểu thị kích thước của thông báo protobuf được tuần tự hoá sau đây, như được thực hiện theo phương thức LogEntry.writeDelimitedTo(OutputStream).
--remote_header=<a 'name=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tiêu đề sẽ được đưa vào yêu cầu: --remote_header=Name=Value. Có thể chuyển nhiều tiêu đề bằng cách chỉ định cờ nhiều lần. Nhiều giá trị cho cùng tên sẽ được chuyển đổi thành danh sách được phân tách bằng dấu phẩy.
Mặc định của --remote_instance_name=<a string>: ""
Giá trị để truyền dưới dạng instance_name trong API thực thi từ xa.
Giá trị mặc định của --[no]remote_local_fallback: "false"
Liệu có nên quay lại chiến lược thực thi cục bộ độc lập hay không nếu quá trình thực thi từ xa không thành công.
Mặc định của --remote_local_fallback_strategy=<a string>: "địa phương"
Không hoạt động, không dùng nữa. Hãy truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/7480 để biết thông tin chi tiết.
Giá trị mặc định của --remote_max_connections=<an integer>: "100"
Giới hạn số lượng kết nối đồng thời tối đa với bộ nhớ đệm/trình thực thi từ xa. Theo mặc định, giá trị là 100. Đặt giá trị này thành 0 có nghĩa là không có giới hạn. Đối với bộ nhớ đệm từ xa HTTP, một kết nối TCP có thể xử lý một yêu cầu tại một thời điểm, do đó, Bazel có thể thực hiện tối đa --remote_max_connections yêu cầu đồng thời. Đối với bộ nhớ đệm/trình thực thi từ xa gRPC, một kênh gRPC thường có thể xử lý hơn 100 yêu cầu đồng thời, do đó Bazel có thể thực hiện xung quanh các yêu cầu đồng thời "--remote_max_connections * 100".
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định --remote_proxy=<a string>: xem nội dung mô tả
Kết nối với bộ nhớ đệm từ xa thông qua proxy. Hiện tại, cờ này chỉ có thể dùng để định cấu hình ổ cắm miền Unix (unix:/path/to/socket).
Giá trị mặc định của --remote_result_cache_priority=<an integer>: "0"
Mức độ ưu tiên tương đối của các thao tác từ xa được lưu trữ trong bộ nhớ đệm từ xa. Ngữ nghĩa của các giá trị ưu tiên cụ thể phụ thuộc vào máy chủ.
Mặc định của --remote_retries=<an integer>: "5"
Số lần thử lại một lỗi tạm thời tối đa. Nếu bạn đặt chính sách này thành 0, thì các lượt thử lại sẽ bị tắt.
Mặc định của --remote_retry_max_delay=<An immutable length of time.>: "5 giây"
Độ trễ thời gian đợi tối đa giữa các lần thử lại từ xa. Có thể sử dụng các đơn vị sau: Ngày (d), giờ (h), phút (m), giây (s) và mili giây (ms). Nếu đơn vị bị bỏ qua thì giá trị được hiểu là giây.
Mặc định của --remote_timeout=<An immutable length of time.>: "60 giây"
Thời gian tối đa để chờ các lệnh gọi thực thi từ xa và lệnh gọi vào bộ nhớ đệm. Đối với bộ nhớ đệm REST, đây là cả thời gian chờ kết nối và thời gian chờ đọc. Có thể sử dụng các đơn vị sau: Ngày (d), giờ (h), phút (m), giây (s) và mili giây (ms). Nếu đơn vị bị bỏ qua thì giá trị được hiểu là giây.
Mặc định của --[no]remote_upload_local_results: "true"
Liệu có tải kết quả hành động được thực thi cục bộ lên bộ nhớ đệm từ xa hay không nếu bộ nhớ đệm từ xa hỗ trợ và người dùng được phép thực hiện việc này.
Mặc định của --[no]remote_verify_downloads: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, Bazel sẽ tính tổng hàm băm của tất cả các lượt tải xuống từ xa và loại bỏ các giá trị được lưu vào bộ nhớ đệm từ xa nếu chúng không khớp với giá trị dự kiến.
Các lựa chọn khác, không được phân loại.:
--build_metadata=<a 'name=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các cặp chuỗi khoá-giá trị tuỳ chỉnh để cung cấp trong một sự kiện tạo.
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --color=<yes, no or auto>: "tự động"
Sử dụng các nút điều khiển của dòng lệnh để tô màu kết quả.
--config=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chọn các phần cấu hình bổ sung từ các tệp rc; đối với mỗi <command>, Blaze cũng sẽ lấy các tuỳ chọn từ <command>:<config> nếu phần đó tồn tại; nếu phần này không tồn tại trong bất kỳ tệp .rc nào, thì Blaze sẽ gặp lỗi. Các phần cấu hình và tổ hợp cờ mà chúng tương đương sẽ nằm trong tệp cấu hình tools/*.blazerc.
--credential_helper=<Path to a credential helper. It may be absolute, relative to the PATH environment variable, or %workspace%-relative. The path be optionally prefixed by a scope followed by an '='. The scope is a domain name, optionally with a single leading '*' wildcard component. A helper applies to URIs matching its scope, with more specific scopes preferred. If a helper has no scope, it applies to every URI.> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Định cấu hình trình trợ giúp thông tin xác thực tuân theo <a href="https://github.com/EngFlow/credential-helper-spec">Thông số kỹ thuật của trình trợ giúp thông tin xác thực</a> để dùng cho việc truy xuất thông tin xác thực uỷ quyền cho việc tìm nạp kho lưu trữ, lưu vào bộ nhớ đệm và thực thi từ xa, cũng như dịch vụ sự kiện bản dựng. Thông tin đăng nhập do trình trợ giúp cung cấp sẽ được ưu tiên so với thông tin đăng nhập do "--google_default_credentials", "--google_credentials", tệp ".netrc" hoặc thông số xác thực của "repository_ctx.download()" và "repository_ctx.download_and_extract()". Có thể được chỉ định nhiều lần để thiết lập nhiều trình trợ giúp. Hãy truy cập https://blog.engflow.com/2023/10/09/Configure-bazels-credential-helper/ để biết hướng dẫn.
Mặc định của --credential_helper_cache_duration=<An immutable length of time.>: "30 phút"
Khoảng thời gian mặc định mà thông tin xác thực do trình trợ giúp thông tin xác thực cung cấp sẽ được lưu vào bộ nhớ đệm nếu trình trợ giúp không cung cấp khi thông tin xác thực hết hạn.
Mặc định của --credential_helper_timeout=<An immutable length of time.>: "10 giây"
Định cấu hình thời gian chờ cho trình trợ giúp thông tin xác thực. Trình trợ giúp thông tin xác thực không phản hồi trong thời gian chờ này sẽ không thực hiện được lệnh gọi.
Giá trị mặc định của --curses=<yes, no or auto>: "tự động"
Sử dụng các chế độ điều khiển con trỏ trong thiết bị đầu cuối để giảm thiểu kết quả cuộn.
Mặc định --disk_cache=<a path>: xem nội dung mô tả
Một đường dẫn đến thư mục nơi Bazel có thể đọc và ghi các thao tác cũng như kết quả đầu ra của thao tác. Thư mục không tồn tại, nó sẽ được tạo.
Giá trị mặc định của --[no]enable_platform_specific_config: "false"
Nếu đúng, Bazel sẽ nhận các dòng cấu hình dành riêng cho hệ điều hành của máy chủ từ các tệp bazelrc. Ví dụ: nếu hệ điều hành máy chủ là Linux và bạn chạy bản dựng bazel, Bazel sẽ chọn những dòng bắt đầu bằng build:linux. Các giá trị nhận dạng hệ điều hành được hỗ trợ là linux, macos, windows, freebsd và openbsd. Việc bật cờ này tương đương với việc sử dụng --config=linux trên Linux, --config=windows trên Windows, v.v.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_rule_extension_api: "false"
Bật API mở rộng quy tắc thử nghiệm và API quy tắc phụ
Thẻ: loading_and_analysis, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_windows_watchfs: "false"
Nếu đúng, tính năng hỗ trợ thử nghiệm của Windows cho --watchfs sẽ được bật. Nếu không --watchfs là ứng dụng không hoạt động trên Windows. Hãy nhớ bật cả --watchfs.
Giá trị mặc định của --google_auth_scopes=<comma-separated list of options>: "https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform"
Danh sách các phạm vi xác thực của Google Cloud được phân tách bằng dấu phẩy.
Mặc định --google_credentials=<a string>: xem nội dung mô tả
Chỉ định tệp để lấy thông tin xác thực. Hãy truy cập vào https://cloud.google.com/docs/authentication để biết thông tin chi tiết.
Giá trị mặc định của --[no]google_default_credentials: "false"
Liệu có sử dụng "Thông tin xác thực mặc định của ứng dụng Google" để xác thực hay không. Hãy truy cập vào https://cloud.google.com/docs/authentication để biết thông tin chi tiết. Tắt theo mặc định.
Mặc định --grpc_keepalive_time=<An immutable length of time.>: xem nội dung mô tả
Định cấu hình các ping duy trì hoạt động cho các kết nối gRPC đi. Nếu bạn đặt chính sách này, Bazel sẽ gửi ping sau khoảng thời gian không có thao tác đọc nào trên kết nối này, nhưng chỉ khi có ít nhất một lệnh gọi gRPC đang chờ xử lý. Thời gian được coi là độ chi tiết tính bằng giây. Nếu đặt giá trị nhỏ hơn 1 giây thì sẽ xảy ra lỗi. Theo mặc định, ping duy trì hoạt động sẽ bị tắt. Bạn nên phối hợp với chủ sở hữu dịch vụ trước khi bật chế độ cài đặt này. Ví dụ: để đặt giá trị 30 giây cho cờ này, bạn phải thực hiện như sau –grpc_keepalive_time=30s
Mặc định của --grpc_keepalive_timeout=<An immutable length of time.>: "20 giây"
Định cấu hình thời gian chờ duy trì hoạt động cho các kết nối gRPC đi. Nếu ping giữ hoạt động được bật bằng --grpc_keepalive_time, Bazel sẽ hết thời gian kết nối nếu không nhận được tin nhắn trả lời ping sau khoảng thời gian này. Thời gian được coi là độ chi tiết tính bằng giây. Nếu đặt giá trị nhỏ hơn 1 giây thì sẽ xảy ra lỗi. Nếu ping giữ hoạt động bị tắt thì cài đặt này sẽ bị bỏ qua.
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_disable_non_executable_java_binary: "false"
Nếu đúng, java_binary sẽ luôn thực thi. Thuộc tính create_executable sẽ bị xoá.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Không hoạt động.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]progress_in_terminal_title: "false"
Hiện tiến trình của lệnh trong tiêu đề của thiết bị đầu cuối. Hữu ích để xem hoạt động của bazel khi có nhiều thẻ thiết bị đầu cuối.
Mặc định của --[no]show_progress: "true"
Hiển thị thông báo tiến trình trong một bản dựng.
Giá trị mặc định của --show_progress_rate_limit=<a double>: "0,2"
Số giây tối thiểu giữa các thông báo tiến trình trong đầu ra.
Giá trị mặc định của --[no]show_timestamps: "false"
Đưa dấu thời gian vào tin nhắn
Mặc định --tls_certificate=<a string>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một đường dẫn đến một chứng chỉ TLS được tin cậy để ký các chứng chỉ máy chủ.
Mặc định --tls_client_certificate=<a string>: xem nội dung mô tả
Chỉ định chứng chỉ ứng dụng khách TLS để sử dụng; bạn cũng cần cung cấp khoá ứng dụng để bật tính năng xác thực ứng dụng.
Mặc định --tls_client_key=<a string>: xem nội dung mô tả
Chỉ định khoá ứng dụng TLS để sử dụng; bạn cũng cần cung cấp một chứng chỉ ứng dụng để cho phép xác thực ứng dụng.
Mặc định --ui_actions_shown=<an integer>: "8"
Số lượng thao tác đồng thời hiển thị trong thanh tiến trình chi tiết; mỗi thao tác được hiển thị trên một dòng riêng. Thanh tiến trình luôn hiển thị ít nhất một, tất cả các số nhỏ hơn 1 được ánh xạ thành 1.
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]watchfs: "false"
Trên Linux/macOS: Nếu đúng, bazel sẽ cố gắng sử dụng dịch vụ theo dõi tệp của hệ điều hành để xem các thay đổi trên máy thay vì quét từng tệp để tìm thay đổi. Trên Windows: cờ này hiện là không hoạt động nhưng có thể được bật cùng với --experimental_windows_watchfs. Trên mọi hệ điều hành: Hành vi này không xác định nếu không gian làm việc của bạn nằm trên hệ thống tệp mạng và các tệp được chỉnh sửa trên máy từ xa.

Tuỳ chọn phân tích hồ sơ

Các tuỳ chọn xuất hiện trước lệnh và được ứng dụng phân tích cú pháp:
--distdir=<a path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Nơi bổ sung để tìm các bản lưu trữ trước khi truy cập vào mạng để tải các bản lưu trữ xuống.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Nếu bạn đặt chính sách này, bộ nhớ đệm của kho lưu trữ sẽ liên kết cứng tệp trong trường hợp tệp được lưu vào bộ nhớ đệm, thay vì sao chép. Thao tác này nhằm mục đích tiết kiệm dung lượng ổ đĩa.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Giá trị mặc định của --experimental_repository_downloader_retries=<an integer>: "0"
Số lần thử tải lại xuống lại một lỗi tải xuống tối đa. Nếu bạn đặt chính sách này thành 0, thì các lượt thử lại sẽ bị tắt.
Thẻ: experimental
Mặc định --experimental_scale_timeouts=<a double>: "1.0"
Điều chỉnh tất cả thời gian chờ trong quy tắc kho lưu trữ Starlark theo hệ số này. Bằng cách này, kho lưu trữ bên ngoài có thể hoạt động trên các máy chậm hơn tác giả quy tắc dự kiến mà không cần thay đổi mã nguồn
Thẻ: bazel_internal_configuration, experimental
Mặc định --http_connector_attempts=<an integer>: "8"
Số lần tải xuống tối đa http.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định của --http_connector_retry_max_timeout=<An immutable length of time.>: "0 giây"
Thời gian chờ tối đa để thử tải lại http. Với giá trị 0, không có thời gian chờ tối đa được xác định.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định --http_timeout_scaling=<a double>: "1.0"
Điều chỉnh tất cả thời gian chờ liên quan đến lượt tải xuống http theo hệ số nhất định
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định --repository_cache=<a path>: xem nội dung mô tả
Chỉ định vị trí bộ nhớ đệm của các giá trị đã tải xuống thu được trong quá trình tìm nạp kho lưu trữ bên ngoài. Một chuỗi trống làm đối số yêu cầu tắt bộ nhớ đệm, nếu không, hệ thống sẽ sử dụng giá trị mặc định '<output_user_root>/cache/repos/v1'
Thẻ: bazel_internal_configuration
Giá trị mặc định của --[no]repository_disable_download: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này, thì bạn không được phép tải tệp xuống bằng ctx.download{,_and_extract} trong quá trình tìm nạp kho lưu trữ. Lưu ý rằng quyền truy cập mạng chưa bị vô hiệu hoá hoàn toàn; ctx.Execution vẫn có thể chạy một tệp thực thi tuỳ ý truy cập Internet.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Các tuỳ chọn kiểm soát quá trình thực thi bản dựng:
Giá trị mặc định của --gc_thrashing_threshold=<an integer in 0-100 range>: "100"
Tỷ lệ phần trăm dung lượng chưa được sử dụng đã chiếm (0-100) mà trên đó GcThrashingDetector xem xét các sự kiện áp lực bộ nhớ so với giới hạn của nó (--gc_thrashing_limits). Nếu bạn đặt chính sách này thành 100, thì GcThrashingDetector sẽ tắt.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Lựa chọn này ảnh hưởng đến ngữ nghĩa của ngôn ngữ Starlark hoặc API bản dựng mà bạn có thể truy cập vào tệp BUILD, tệp .bzl hoặc tệp WORKSPACE.:
Mặc định của --[no]incompatible_depset_for_java_output_source_jars: "true"
Không hoạt động.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_new_actions_api: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_visibility_private_attributes_at_definition: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định của --[no]separate_aspect_deps: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op
Các lựa chọn liên quan đến đầu ra và ngữ nghĩa Bzlmod:
--allow_yanked_versions=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Đã chỉ định các phiên bản mô-đun ở dạng "<module1>@<version1>,<module2>@<version2>" (mô-đun) sẽ được phép trong biểu đồ phần phụ thuộc đã phân giải ngay cả khi các phiên bản đó được khai báo bị giật trong sổ đăng ký nơi xuất phát (nếu các phiên bản này không đến từ một NonRegistryOverride). Nếu không, các phiên bản bị giật sẽ khiến quá trình phân giải không thành công. Bạn cũng có thể xác định phiên bản kéo giật được phép bằng biến môi trường "BZLMOD_ALLOW_YANKED_VERSIONS". Bạn có thể vô hiệu hoá việc kiểm tra này bằng cách sử dụng từ khoá 'tất cả' (không khuyến nghị).
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --check_bazel_compatibility=<error, warning or off>: "lỗi"
Kiểm tra khả năng tương thích với phiên bản bazel của các mô-đun Bazel. Các giá trị hợp lệ là "error" để chuyển vấn đề này lên thành lỗi giải quyết, "tắt" để tắt quy trình kiểm tra hoặc "cảnh báo" để in cảnh báo khi phát hiện giá không khớp.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định --check_direct_dependencies=<off, warning or error>: "cảnh báo"
Kiểm tra xem các phần phụ thuộc "bazel_dep" trực tiếp được khai báo trong mô-đun gốc có giống với phiên bản bạn nhận được trong biểu đồ phần phụ thuộc đã giải quyết hay không. Các giá trị hợp lệ là "tắt" để tắt chế độ kiểm tra, "cảnh báo" để in cảnh báo khi phát hiện thấy thông tin không khớp hoặc "lỗi" để chuyển lên trạng thái lỗi giải quyết.
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]ignore_dev_dependency: "false"
Nếu đúng, Bazel sẽ bỏ qua "bazel_dep" và "use_extension" được khai báo là "dev_secondary" trong MODULE.bazel của mô-đun gốc. Lưu ý rằng các phần phụ thuộc của nhà phát triển đó luôn bị bỏ qua trong MODULE.bazel nếu đó không phải là mô-đun gốc, bất kể giá trị của cờ này là gì.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định --lockfile_mode=<off, update or error>: "cập nhật"
Chỉ định cách thức và liệu có sử dụng tệp khoá hay không. Các giá trị hợp lệ là "update" để sử dụng tệp khoá và cập nhật tệp này nếu có thay đổi, "lỗi" để sử dụng tệp khoá nhưng báo lỗi nếu tệp này không được cập nhật, hoặc "tắt" không thể đọc hoặc ghi vào tệp khoá.
Thẻ: loading_and_analysis
--override_module=<an equals-separated mapping of module name to path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ghi đè một mô-đun có đường dẫn cục bộ ở dạng <module name>=<path>. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tuyệt đối, thì đường dẫn đó sẽ được sử dụng như nguyên gốc. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tương đối thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục đang hoạt động. Nếu đường dẫn đã cho bắt đầu bằng "%workspace%", thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục gốc của không gian làm việc, tức là kết quả của "không gian làm việc thông tin bazel"
--registry=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tổ chức quản lý tên miền cần dùng để xác định vị trí của các phần phụ thuộc của mô-đun Bazel. Thứ tự rất quan trọng: các mô-đun sẽ được tìm kiếm trong các sổ đăng ký trước và chỉ quay lại các sổ đăng ký sau khi thiếu các mô-đun trước đó.
Thẻ: changes_inputs
Mặc định --vendor_dir=<a path>: xem nội dung mô tả
Chỉ định thư mục sẽ lưu giữ các kho lưu trữ bên ngoài ở chế độ nhà cung cấp, cho dù mục đích tìm nạp các kho lưu trữ đó hay sử dụng các kho lưu trữ đó trong khi tạo bản dựng. Bạn có thể chỉ định đường dẫn là đường dẫn tuyệt đối hoặc đường dẫn tương ứng với thư mục không gian làm việc.
Thẻ: loading_and_analysis
Các tuỳ chọn kích hoạt tính năng tối ưu hoá thời gian xây dựng:
Mặc định của --gc_thrashing_limits=<comma separated pairs of <period>:<count>>: "1s:2,20s:3,1m:5"
Các giới hạn mà nếu đạt tới sẽ khiến GcThrashingDetector gặp sự cố khi Bazel gặp lỗi OOM. Mỗi giới hạn được chỉ định là <period>:<count> , trong đó khoảng thời gian là một khoảng thời gian và số lượng là một số nguyên dương. Nếu hơn --gc_thrashing_threshold phần trăm không gian có thời hạn (vùng nhớ khối xếp thế hệ cũ) vẫn bị chiếm dụng sau <count> GC đầy đủ liên tiếp trong <period>, OOM sẽ được kích hoạt. Bạn có thể chỉ định nhiều hạn mức và phân tách bằng dấu phẩy.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --skyframe_high_water_mark_full_gc_drops_per_invocation=<an integer, >= 0>: "2147483647"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại vượt quá ngưỡng đặt bởi --skyframe_high_water_mark_threshold, thì khi một sự kiện GC đầy đủ xảy ra, nó sẽ thả trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết, lên đến nhiều lần cho mỗi lệnh gọi. Giá trị mặc định là Integer.MAX_VALUE; thực sự không giới hạn. 0 có nghĩa là các sự kiện GC đầy đủ sẽ không bao giờ kích hoạt đợt giảm. Nếu đạt đến giới hạn, trạng thái Skyframe sẽ không còn bị bỏ qua khi một sự kiện GC đầy đủ xảy ra và ngưỡng tỷ lệ phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại đó đã vượt quá ngưỡng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --skyframe_high_water_mark_minor_gc_drops_per_invocation=<an integer, >= 0>: "2147483647"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại vượt quá ngưỡng đặt bởi --skyframe_high_water_mark_threshold, thì khi một sự kiện nhỏ xảy ra, GC sẽ bỏ trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết, lên đến nhiều lần cho mỗi lệnh gọi. Giá trị mặc định là Integer.MAX_VALUE; thực sự không giới hạn. 0 có nghĩa là các sự kiện thu gom rác (GC) nhỏ sẽ không bao giờ dẫn đến đợt giảm. Nếu đạt đến giới hạn, trạng thái Skyframe sẽ không còn bị bỏ qua khi một sự kiện GC nhỏ xảy ra và ngưỡng tỷ lệ phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại đó đã vượt quá ngưỡng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --skyframe_high_water_mark_threshold=<an integer>: "85"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại ít nhất là ngưỡng này, thì Bazel sẽ bỏ trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết. Việc chỉnh sửa điều này có thể giúp bạn giảm thiểu tác động đến thời gian không hoạt động của GC, khi tình trạng đơ GC xảy ra (i) do việc sử dụng bộ nhớ của trạng thái tạm thời này gây ra và (ii) tốn kém hơn so với việc khôi phục trạng thái khi cần thiết.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Các tuỳ chọn ảnh hưởng đến độ chi tiết, định dạng hoặc vị trí ghi nhật ký:
Mặc định của --dump=<text or raw> [-d]: xem nội dung mô tả
xuất tệp kết xuất dữ liệu hồ sơ đầy đủ ở định dạng "văn bản" mà con người có thể đọc được hoặc định dạng "thô" phù hợp với tập lệnh.
Thẻ: bazel_monitoring
Mặc định --experimental_command_profile=<cpu, wall, alloc or lock>: xem nội dung mô tả
Ghi lại hồ sơ ghi lại chuyến bay trong Java trong thời gian diễn ra lệnh. Bạn phải cung cấp một trong các loại sự kiện lập hồ sơ được hỗ trợ (cpu, wall, alloc hoặc khóa) làm đối số. Cấu hình được ghi vào một tệp được đặt tên theo loại sự kiện trong thư mục cơ sở đầu ra. Trong tương lai, cú pháp và ngữ nghĩa của cờ này có thể thay đổi để hỗ trợ các loại hồ sơ hoặc định dạng đầu ra khác. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_record_metrics_for_all_mnemonics: "false"
Theo mặc định, số lượng loại hành động được giới hạn ở 20 thuộc tính ghi nhớ có số lượng hành động được thực thi nhiều nhất. Đặt tuỳ chọn này sẽ ghi số liệu thống kê cho tất cả chức năng ghi nhớ.
Các tuỳ chọn chỉ định hoặc thay đổi dữ liệu đầu vào chung thành lệnh Bazel mà không thuộc các danh mục khác.:
Mặc định của --experimental_resolved_file_instead_of_workspace=<a string>: ""
Nếu tệp không trống, hãy đọc tệp đã phân giải được chỉ định thay vì tệp WORKSPACE
Thẻ: changes_inputs
Các tuỳ chọn thực thi và lưu vào bộ nhớ đệm từ xa:
Mặc định --experimental_downloader_config=<a string>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một tệp để định cấu hình trình tải xuống từ xa. Tệp này bao gồm các dòng, mỗi dòng bắt đầu bằng một lệnh (`allow`, `block` hoặc `rewrite`) theo sau là tên máy chủ (cho `allow` và `block`) hoặc hai mẫu, một mẫu để so khớp và một mẫu để sử dụng làm URL thay thế, với tham chiếu ngược bắt đầu từ `$1". Bạn có thể có nhiều lệnh "viết lại" cho cùng một URL. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ trả về nhiều URL.
Giá trị mặc định của --experimental_worker_for_repo_fetching=<off, platform, virtual or auto>: "tự động"
Chế độ phân luồng dùng để tìm nạp kho lưu trữ. Nếu bạn đặt chính sách này thành "off" (tắt), thì sẽ không có luồng worker nào được sử dụng và quá trình tìm nạp repo sẽ được khởi động lại. Ngược lại, hãy sử dụng luồng nền tảng (tức là luồng hệ điều hành) nếu được đặt thành "platform" hoặc một luồng ảo nếu được đặt thành "virtual". Nếu bạn đặt chính sách này thành "auto", các luồng ảo sẽ được sử dụng nếu có (tức là chạy trên JDK 21 trở lên), nếu không, sẽ không có luồng worker nào được sử dụng.
Các lựa chọn khác, không được phân loại.:
--override_repository=<an equals-separated mapping of repository name to path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ghi đè kho lưu trữ bằng đường dẫn cục bộ ở dạng <repository name>=<path>. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tuyệt đối, thì đường dẫn đó sẽ được sử dụng như nguyên gốc. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tương đối thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục đang hoạt động. Nếu đường dẫn đã cho bắt đầu bằng "%workspace%", thì đường dẫn này sẽ tương ứng với thư mục gốc của không gian làm việc, tức là dữ liệu đầu ra của "không gian làm việc thông tin bazel"

Tuỳ chọn truy vấn

Kế thừa tất cả tuỳ chọn từ bản dựng.

Các tuỳ chọn xuất hiện trước lệnh và được ứng dụng phân tích cú pháp:
--distdir=<a path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Nơi bổ sung để tìm các bản lưu trữ trước khi truy cập vào mạng để tải các bản lưu trữ xuống.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Nếu bạn đặt chính sách này, bộ nhớ đệm của kho lưu trữ sẽ liên kết cứng tệp trong trường hợp tệp được lưu vào bộ nhớ đệm, thay vì sao chép. Thao tác này nhằm mục đích tiết kiệm dung lượng ổ đĩa.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Giá trị mặc định của --experimental_repository_downloader_retries=<an integer>: "0"
Số lần thử tải lại xuống lại một lỗi tải xuống tối đa. Nếu bạn đặt chính sách này thành 0, thì các lượt thử lại sẽ bị tắt.
Thẻ: experimental
Mặc định --experimental_scale_timeouts=<a double>: "1.0"
Điều chỉnh tất cả thời gian chờ trong quy tắc kho lưu trữ Starlark theo hệ số này. Bằng cách này, kho lưu trữ bên ngoài có thể hoạt động trên các máy chậm hơn tác giả quy tắc dự kiến mà không cần thay đổi mã nguồn
Thẻ: bazel_internal_configuration, experimental
Mặc định --http_connector_attempts=<an integer>: "8"
Số lần tải xuống tối đa http.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định của --http_connector_retry_max_timeout=<An immutable length of time.>: "0 giây"
Thời gian chờ tối đa để thử tải lại http. Với giá trị 0, không có thời gian chờ tối đa được xác định.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định --http_timeout_scaling=<a double>: "1.0"
Điều chỉnh tất cả thời gian chờ liên quan đến lượt tải xuống http theo hệ số nhất định
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định --repository_cache=<a path>: xem nội dung mô tả
Chỉ định vị trí bộ nhớ đệm của các giá trị đã tải xuống thu được trong quá trình tìm nạp kho lưu trữ bên ngoài. Một chuỗi trống làm đối số yêu cầu tắt bộ nhớ đệm, nếu không, hệ thống sẽ sử dụng giá trị mặc định '<output_user_root>/cache/repos/v1'
Thẻ: bazel_internal_configuration
Giá trị mặc định của --[no]repository_disable_download: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này, thì bạn không được phép tải tệp xuống bằng ctx.download{,_and_extract} trong quá trình tìm nạp kho lưu trữ. Lưu ý rằng quyền truy cập mạng chưa bị vô hiệu hoá hoàn toàn; ctx.Execution vẫn có thể chạy một tệp thực thi tuỳ ý truy cập Internet.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Các tuỳ chọn kiểm soát quá trình thực thi bản dựng:
Giá trị mặc định của --gc_thrashing_threshold=<an integer in 0-100 range>: "100"
Tỷ lệ phần trăm dung lượng chưa được sử dụng đã chiếm (0-100) mà trên đó GcThrashingDetector xem xét các sự kiện áp lực bộ nhớ so với giới hạn của nó (--gc_thrashing_limits). Nếu bạn đặt chính sách này thành 100, thì GcThrashingDetector sẽ tắt.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Lựa chọn này ảnh hưởng đến ngữ nghĩa của ngôn ngữ Starlark hoặc API bản dựng mà bạn có thể truy cập vào tệp BUILD, tệp .bzl hoặc tệp WORKSPACE.:
Mặc định của --[no]incompatible_depset_for_java_output_source_jars: "true"
Không hoạt động.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_new_actions_api: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_visibility_private_attributes_at_definition: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định của --[no]separate_aspect_deps: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op
Các lựa chọn liên quan đến đầu ra truy vấn và ngữ nghĩa:
Giá trị mặc định của --aspect_deps=<off, conservative or precise>: "thận trọng"
Cách giải quyết các phần phụ thuộc khung hình khi định dạng đầu ra là một trong {xml,proto,record}. "tắt" có nghĩa là không có phần phụ thuộc khía cạnh nào được giải quyết, còn "thận trọng" (mặc định) có nghĩa là mọi phần phụ thuộc khung hình đã khai báo đều được thêm vào bất kể các phần phụ thuộc đó có được cấp lớp quy tắc của phần phụ thuộc trực tiếp hay không, "chính xác" có nghĩa là chỉ những khía cạnh được thêm có thể đang hoạt động dựa trên lớp quy tắc của phần phụ thuộc trực tiếp. Lưu ý rằng chế độ chính xác yêu cầu tải các gói khác để đánh giá một mục tiêu duy nhất, do đó khiến chế độ này chậm hơn so với các chế độ khác. Ngoài ra, xin lưu ý rằng thậm chí chế độ chính xác cũng không hoàn toàn chính xác: quyết định có tính một khía cạnh hay không được quyết định trong giai đoạn phân tích, giai đoạn này không chạy trong "truy vấn bazel".
Thẻ: build_file_semantics
Giá trị mặc định của --[no]consistent_labels: "false"
Nếu được bật, mọi lệnh truy vấn sẽ phát ra nhãn như thể là do hàm <code>str</code> Starlark áp dụng cho thực thể <code>Label</code>. Điều này hữu ích cho các công cụ cần khớp với kết quả của nhiều lệnh truy vấn và/hoặc nhãn do các quy tắc đưa ra. Nếu không được bật, các trình định dạng đầu ra sẽ tự do phát ra tên kho lưu trữ rõ ràng (tương ứng với kho lưu trữ chính) để làm cho kết quả dễ đọc hơn.
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]experimental_explicit_aspects: "false"
truy vấn, cquery: liệu có đưa các hành động do khung hình tạo vào đầu ra hay không. query: no-op (luôn tuân theo các khía cạnh).
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]graph:factored: "true"
Nếu đúng, biểu đồ sẽ được xuất "thành phần", tức là các nút tương đương về cấu trúc liên kết sẽ được hợp nhất với nhau và nhãn của chúng được nối với nhau. Tuỳ chọn này chỉ áp dụng cho --output=map.
Thẻ: terminal_output
Mặc định --graph:node_limit=<an integer>: "512"
Độ dài tối đa của chuỗi nhãn cho một nút biểu đồ ở đầu ra. Nhãn dài hơn sẽ bị cắt bớt; -1 có nghĩa là không bị cắt bớt. Tuỳ chọn này chỉ áp dụng cho --output=map.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]implicit_deps: "true"
Nếu được bật, các phần phụ thuộc ngầm ẩn sẽ được đưa vào biểu đồ phần phụ thuộc nơi truy vấn hoạt động. Phần phụ thuộc ngầm ẩn là phần phụ thuộc không được chỉ định rõ ràng trong tệp BUILD mà được bazel thêm vào. Đối với cquery, lựa chọn này kiểm soát việc lọc các chuỗi công cụ đã được phân giải.
Thẻ: build_file_semantics
Mặc định của --[no]include_artifacts: "true"
Bao gồm tên của đầu vào và đầu ra của hành động trong đầu ra (có thể lớn).
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]include_aspects: "true"
truy vấn, cquery: liệu có đưa các hành động do khung hình tạo vào đầu ra hay không. query: no-op (luôn tuân theo các khía cạnh).
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]include_commandline: "true"
Bao gồm nội dung của các dòng lệnh hành động trong kết quả (có thể lớn).
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]include_file_write_contents: "false"
Bao gồm nội dung tệp cho các thao tác FileWrite, SourceSymlinkManifest và RepoMappingManifest (có thể có kích thước lớn).
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]include_param_files: "false"
Bao gồm nội dung của các tệp tham số được dùng trong lệnh (có thể lớn). Lưu ý: Việc bật cờ này sẽ tự động bật cờ --include_commandline.
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]include_scheduling_dependencies: "false"
Bao gồm tên của các phần phụ thuộc lên lịch của các hành động (có thể lớn). Chỉ có hiệu lực nếu bạn cũng đặt --include_artifacts.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]incompatible_package_group_includes_double_slash: "true"
Nếu bạn bật chính sách này, thì khi xuất thuộc tính "packages" (gói) của package_group, "//" ở đầu sẽ không bị bỏ qua.
Thẻ: terminal_output, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]infer_universe_scope: "false"
Nếu bạn đặt và --universe_scope không được đặt, thì giá trị của --universe_scope sẽ được suy ra dưới dạng danh sách các mẫu mục tiêu riêng biệt trong biểu thức truy vấn. Lưu ý rằng giá trị --universe_scope được suy ra cho biểu thức truy vấn sử dụng các hàm trong phạm vi vũ trụ (ví dụ: `allrdeps`) có thể không phải là điều bạn muốn, vì vậy, bạn chỉ nên sử dụng tùy chọn này nếu biết mình đang làm gì. Truy cập https://bazel.build/reference/query#sky-query để biết thông tin chi tiết và ví dụ. Nếu bạn đặt --universe_scope, thì giá trị của tuỳ chọn này sẽ bị bỏ qua. Lưu ý: lựa chọn này chỉ áp dụng cho "truy vấn" (tức là không áp dụng cho "cquery").
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]line_terminator_null: "false"
Liệu mỗi định dạng có được kết thúc bằng \0 thay vì dòng mới hay không.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]nodep_deps: "true"
Nếu được bật, các phần phụ thuộc từ thuộc tính "nodep" sẽ được đưa vào biểu đồ phần phụ thuộc nơi truy vấn hoạt động. Một ví dụ phổ biến về thuộc tính "nút" là "khả năng hiển thị". Chạy và phân tích cú pháp kết quả của "info build-language" để tìm hiểu về tất cả thuộc tính "nodep" trong ngôn ngữ bản dựng.
Thẻ: build_file_semantics
Mặc định --output=<a string>: "văn bản"
Định dạng in kết quả truy vấn. Các giá trị được phép đối với truy vấn là: text, textproto, proto, Streaming_proto, jsonproto.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]proto:default_values: "true"
Nếu đúng, các thuộc tính có giá trị không được chỉ định rõ ràng trong tệp BUILD sẽ được đưa vào; nếu không, các thuộc tính sẽ bị bỏ qua. Tuỳ chọn này có thể áp dụng cho --output=proto
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]proto:definition_stack: "false"
Điền sẵn trường proto definition_stack. Trường này sẽ ghi lại từng thực thể quy tắc cho ngăn xếp lệnh gọi Starlark tại thời điểm lớp của quy tắc được xác định.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]proto:flatten_selects: "true"
Nếu bạn bật chính sách này, các thuộc tính có thể định cấu hình do Select() tạo sẽ bị làm phẳng. Đối với các loại danh sách, biểu diễn đã làm phẳng là danh sách chỉ chứa mỗi giá trị của bản đồ chọn đúng một lần. Các loại vô hướng được làm phẳng thành giá trị rỗng.
Thẻ: build_file_semantics
Giá trị mặc định của --[no]proto:include_attribute_source_aspects: "false"
Điền khía cạnh nguồn của thuộc tính vào trường proto source_aspect_name của mỗi Thuộc tính (chuỗi trống nếu không có).
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]proto:include_synthetic_attribute_hash: "false"
Liệu có nên tính toán và điền thuộc tính $internal_attr_hash hay không.
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]proto:instantiation_stack: "false"
Điền sẵn ngăn xếp lệnh gọi thực thể của từng quy tắc. Xin lưu ý rằng điều này yêu cầu ngăn xếp phải hiển thị
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]proto:locations: "true"
Liệu có xuất thông tin vị trí ở đầu ra proto hay không.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --proto:output_rule_attrs=<comma-separated list of options>: "tất cả"
Danh sách các thuộc tính được phân tách bằng dấu phẩy để đưa vào đầu ra. Giá trị mặc định là tất cả thuộc tính. Đặt thành chuỗi trống để không cho ra thuộc tính nào. Tuỳ chọn này có thể áp dụng cho --output=proto.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]proto:rule_inputs_and_outputs: "true"
Liệu có điền sẵn các trường process_input và Rule_output hay không.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --query_file=<a string>: ""
Nếu được đặt, truy vấn sẽ đọc truy vấn từ tệp có tên tại đây, thay vì đọc trên dòng lệnh. Sẽ xảy ra lỗi khi chỉ định tệp tại đây cũng như truy vấn dòng lệnh.
Thẻ: changes_inputs
Giá trị mặc định của --[no]relative_locations: "false"
Nếu đúng, vị trí của các tệp BUILD trong xml và đầu ra proto sẽ là tương đối. Theo mặc định, kết quả vị trí là một đường dẫn tuyệt đối và sẽ không nhất quán giữa các máy. Bạn có thể đặt lựa chọn này thành true để có kết quả nhất quán trên các máy.
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]skyframe_state: "false"
Bạn không cần phân tích thêm, hãy kết xuất Biểu đồ hành động hiện tại từ Skyframe. Lưu ý: Việc chỉ định mục tiêu bằng --skyframe_state hiện chưa được hỗ trợ. Cờ này chỉ có sẵn với --output=proto hoặc --output=textproto.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]tool_deps: "true"
Truy vấn: Nếu bạn tắt chính sách này, các phần phụ thuộc trên "exec configuration" (cấu hình thực thi) sẽ không được đưa vào biểu đồ phần phụ thuộc nơi truy vấn hoạt động. Một cạnh phụ thuộc "exec configuration" (cấu hình thực thi) (chẳng hạn như cạnh từ quy tắc "proto_library" bất kỳ đến Protocol Compiler (Trình biên dịch giao thức) thường trỏ đến một công cụ được thực thi trong quá trình tạo bản dựng chứ không phải là một phần của cùng một chương trình "target". Cquery: Nếu bị tắt, hãy lọc ra tất cả các mục tiêu đã định cấu hình vượt qua quá trình chuyển đổi thực thi từ mục tiêu cấp cao nhất đã khám phá mục tiêu được định cấu hình này. Điều đó có nghĩa là nếu mục tiêu cấp cao nhất nằm trong cấu hình mục tiêu, thì hệ thống chỉ trả về những mục tiêu đã định cấu hình trong cấu hình mục tiêu. Nếu mục tiêu cấp cao nhất nằm trong cấu hình exec, chỉ các mục tiêu đã định cấu hình của điều hành sẽ được trả về. Tuỳ chọn này sẽ KHÔNG loại trừ các chuỗi công cụ đã được phân giải.
Thẻ: build_file_semantics
Mặc định của --universe_scope=<comma-separated list of options>: ""
Một tập hợp mẫu mục tiêu được phân tách bằng dấu phẩy (cộng và trừ). Truy vấn có thể được thực hiện trong không gian được xác định bằng việc đóng bắc cầu các mục tiêu đã chỉ định. Tuỳ chọn này được dùng cho các lệnh truy vấn và cquery. Đối với cquery, dữ liệu đầu vào cho tuỳ chọn này là các mục tiêu mà mọi câu trả lời đều được tạo, do đó, tuỳ chọn này có thể ảnh hưởng đến các cấu hình và chuyển đổi. Nếu bạn không chỉ định lựa chọn này, thì mục tiêu cấp cao nhất được giả định là mục tiêu được phân tích cú pháp từ biểu thức truy vấn. Lưu ý: Đối với cquery, việc không chỉ định tuỳ chọn này có thể khiến bản dựng bị lỗi nếu không thể tạo mục tiêu đã phân tích cú pháp qua biểu thức truy vấn bằng các tuỳ chọn cấp cao nhất.
Thẻ: loading_and_analysis
Các lựa chọn liên quan đến đầu ra và ngữ nghĩa Bzlmod:
--allow_yanked_versions=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Đã chỉ định các phiên bản mô-đun ở dạng "<module1>@<version1>,<module2>@<version2>" (mô-đun) sẽ được phép trong biểu đồ phần phụ thuộc đã phân giải ngay cả khi các phiên bản đó được khai báo bị giật trong sổ đăng ký nơi xuất phát (nếu các phiên bản này không đến từ một NonRegistryOverride). Nếu không, các phiên bản bị giật sẽ khiến quá trình phân giải không thành công. Bạn cũng có thể xác định phiên bản kéo giật được phép bằng biến môi trường "BZLMOD_ALLOW_YANKED_VERSIONS". Bạn có thể vô hiệu hoá việc kiểm tra này bằng cách sử dụng từ khoá 'tất cả' (không khuyến nghị).
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --check_bazel_compatibility=<error, warning or off>: "lỗi"
Kiểm tra khả năng tương thích với phiên bản bazel của các mô-đun Bazel. Các giá trị hợp lệ là "error" để chuyển vấn đề này lên thành lỗi giải quyết, "tắt" để tắt quy trình kiểm tra hoặc "cảnh báo" để in cảnh báo khi phát hiện giá không khớp.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định --check_direct_dependencies=<off, warning or error>: "cảnh báo"
Kiểm tra xem các phần phụ thuộc "bazel_dep" trực tiếp được khai báo trong mô-đun gốc có giống với phiên bản bạn nhận được trong biểu đồ phần phụ thuộc đã giải quyết hay không. Các giá trị hợp lệ là "tắt" để tắt chế độ kiểm tra, "cảnh báo" để in cảnh báo khi phát hiện thấy thông tin không khớp hoặc "lỗi" để chuyển lên trạng thái lỗi giải quyết.
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]ignore_dev_dependency: "false"
Nếu đúng, Bazel sẽ bỏ qua "bazel_dep" và "use_extension" được khai báo là "dev_secondary" trong MODULE.bazel của mô-đun gốc. Lưu ý rằng các phần phụ thuộc của nhà phát triển đó luôn bị bỏ qua trong MODULE.bazel nếu đó không phải là mô-đun gốc, bất kể giá trị của cờ này là gì.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định --lockfile_mode=<off, update or error>: "cập nhật"
Chỉ định cách thức và liệu có sử dụng tệp khoá hay không. Các giá trị hợp lệ là "update" để sử dụng tệp khoá và cập nhật tệp này nếu có thay đổi, "lỗi" để sử dụng tệp khoá nhưng báo lỗi nếu tệp này không được cập nhật, hoặc "tắt" không thể đọc hoặc ghi vào tệp khoá.
Thẻ: loading_and_analysis
--override_module=<an equals-separated mapping of module name to path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ghi đè một mô-đun có đường dẫn cục bộ ở dạng <module name>=<path>. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tuyệt đối, thì đường dẫn đó sẽ được sử dụng như nguyên gốc. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tương đối thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục đang hoạt động. Nếu đường dẫn đã cho bắt đầu bằng "%workspace%", thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục gốc của không gian làm việc, tức là kết quả của "không gian làm việc thông tin bazel"
--registry=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tổ chức quản lý tên miền cần dùng để xác định vị trí của các phần phụ thuộc của mô-đun Bazel. Thứ tự rất quan trọng: các mô-đun sẽ được tìm kiếm trong các sổ đăng ký trước và chỉ quay lại các sổ đăng ký sau khi thiếu các mô-đun trước đó.
Thẻ: changes_inputs
Mặc định --vendor_dir=<a path>: xem nội dung mô tả
Chỉ định thư mục sẽ lưu giữ các kho lưu trữ bên ngoài ở chế độ nhà cung cấp, cho dù mục đích tìm nạp các kho lưu trữ đó hay sử dụng các kho lưu trữ đó trong khi tạo bản dựng. Bạn có thể chỉ định đường dẫn là đường dẫn tuyệt đối hoặc đường dẫn tương ứng với thư mục không gian làm việc.
Thẻ: loading_and_analysis
Các tuỳ chọn kích hoạt tính năng tối ưu hoá thời gian xây dựng:
Mặc định của --gc_thrashing_limits=<comma separated pairs of <period>:<count>>: "1s:2,20s:3,1m:5"
Các giới hạn mà nếu đạt tới sẽ khiến GcThrashingDetector gặp sự cố khi Bazel gặp lỗi OOM. Mỗi giới hạn được chỉ định là <period>:<count> , trong đó khoảng thời gian là một khoảng thời gian và số lượng là một số nguyên dương. Nếu hơn --gc_thrashing_threshold phần trăm không gian có thời hạn (vùng nhớ khối xếp thế hệ cũ) vẫn bị chiếm dụng sau <count> GC đầy đủ liên tiếp trong <period>, OOM sẽ được kích hoạt. Bạn có thể chỉ định nhiều hạn mức và phân tách bằng dấu phẩy.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --skyframe_high_water_mark_full_gc_drops_per_invocation=<an integer, >= 0>: "2147483647"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại vượt quá ngưỡng đặt bởi --skyframe_high_water_mark_threshold, thì khi một sự kiện GC đầy đủ xảy ra, nó sẽ thả trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết, lên đến nhiều lần cho mỗi lệnh gọi. Giá trị mặc định là Integer.MAX_VALUE; thực sự không giới hạn. 0 có nghĩa là các sự kiện GC đầy đủ sẽ không bao giờ kích hoạt đợt giảm. Nếu đạt đến giới hạn, trạng thái Skyframe sẽ không còn bị bỏ qua khi một sự kiện GC đầy đủ xảy ra và ngưỡng tỷ lệ phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại đó đã vượt quá ngưỡng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --skyframe_high_water_mark_minor_gc_drops_per_invocation=<an integer, >= 0>: "2147483647"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại vượt quá ngưỡng đặt bởi --skyframe_high_water_mark_threshold, thì khi một sự kiện nhỏ xảy ra, GC sẽ bỏ trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết, lên đến nhiều lần cho mỗi lệnh gọi. Giá trị mặc định là Integer.MAX_VALUE; thực sự không giới hạn. 0 có nghĩa là các sự kiện thu gom rác (GC) nhỏ sẽ không bao giờ dẫn đến đợt giảm. Nếu đạt đến giới hạn, trạng thái Skyframe sẽ không còn bị bỏ qua khi một sự kiện GC nhỏ xảy ra và ngưỡng tỷ lệ phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại đó đã vượt quá ngưỡng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --skyframe_high_water_mark_threshold=<an integer>: "85"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại ít nhất là ngưỡng này, thì Bazel sẽ bỏ trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết. Việc chỉnh sửa điều này có thể giúp bạn giảm thiểu tác động đến thời gian không hoạt động của GC, khi tình trạng đơ GC xảy ra (i) do việc sử dụng bộ nhớ của trạng thái tạm thời này gây ra và (ii) tốn kém hơn so với việc khôi phục trạng thái khi cần thiết.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Các tuỳ chọn ảnh hưởng đến độ chi tiết, định dạng hoặc vị trí ghi nhật ký:
Mặc định --experimental_command_profile=<cpu, wall, alloc or lock>: xem nội dung mô tả
Ghi lại hồ sơ ghi lại chuyến bay trong Java trong thời gian diễn ra lệnh. Bạn phải cung cấp một trong các loại sự kiện lập hồ sơ được hỗ trợ (cpu, wall, alloc hoặc khóa) làm đối số. Cấu hình được ghi vào một tệp được đặt tên theo loại sự kiện trong thư mục cơ sở đầu ra. Trong tương lai, cú pháp và ngữ nghĩa của cờ này có thể thay đổi để hỗ trợ các loại hồ sơ hoặc định dạng đầu ra khác. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_record_metrics_for_all_mnemonics: "false"
Theo mặc định, số lượng loại hành động được giới hạn ở 20 thuộc tính ghi nhớ có số lượng hành động được thực thi nhiều nhất. Đặt tuỳ chọn này sẽ ghi số liệu thống kê cho tất cả chức năng ghi nhớ.
Các tuỳ chọn chỉ định hoặc thay đổi dữ liệu đầu vào chung thành lệnh Bazel mà không thuộc các danh mục khác.:
Mặc định của --experimental_resolved_file_instead_of_workspace=<a string>: ""
Nếu tệp không trống, hãy đọc tệp đã phân giải được chỉ định thay vì tệp WORKSPACE
Thẻ: changes_inputs
Các tuỳ chọn thực thi và lưu vào bộ nhớ đệm từ xa:
Mặc định --experimental_downloader_config=<a string>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một tệp để định cấu hình trình tải xuống từ xa. Tệp này bao gồm các dòng, mỗi dòng bắt đầu bằng một lệnh (`allow`, `block` hoặc `rewrite`) theo sau là tên máy chủ (cho `allow` và `block`) hoặc hai mẫu, một mẫu để so khớp và một mẫu để sử dụng làm URL thay thế, với tham chiếu ngược bắt đầu từ `$1". Bạn có thể có nhiều lệnh "viết lại" cho cùng một URL. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ trả về nhiều URL.
Giá trị mặc định của --experimental_worker_for_repo_fetching=<off, platform, virtual or auto>: "tự động"
Chế độ phân luồng dùng để tìm nạp kho lưu trữ. Nếu bạn đặt chính sách này thành "off" (tắt), thì sẽ không có luồng worker nào được sử dụng và quá trình tìm nạp repo sẽ được khởi động lại. Ngược lại, hãy sử dụng luồng nền tảng (tức là luồng hệ điều hành) nếu được đặt thành "platform" hoặc một luồng ảo nếu được đặt thành "virtual". Nếu bạn đặt chính sách này thành "auto", các luồng ảo sẽ được sử dụng nếu có (tức là chạy trên JDK 21 trở lên), nếu không, sẽ không có luồng worker nào được sử dụng.
Các lựa chọn khác, không được phân loại.:
--override_repository=<an equals-separated mapping of repository name to path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ghi đè kho lưu trữ bằng đường dẫn cục bộ ở dạng <repository name>=<path>. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tuyệt đối, thì đường dẫn đó sẽ được sử dụng như nguyên gốc. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tương đối thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục đang hoạt động. Nếu đường dẫn đã cho bắt đầu bằng "%workspace%", thì đường dẫn này tương ứng với thư mục gốc của không gian làm việc, tức là kết quả của "không gian làm việc thông tin bazel"
Các tuỳ chọn kiểm soát việc thực thi bản dựng:
Liệu có nên thực hiện lệnh gọi hệ thống tệp trực tiếp để tạo cây liên kết tượng trưng hay không
Các thẻ: loading_and_analysis, execution, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_persistent_aar_extractor: "false"
Bật trình trích xuất aar liên tục bằng cách sử dụng worker.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]experimental_remotable_source_manifests: "false"
Liệu có nên tạo điều khiển từ xa cho các hành động trong tệp kê khai nguồn hay không
Thẻ: loading_and_analysis, execution, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_split_coverage_postprocessing: "false"
Nếu đúng, Bazel sẽ chạy quá trình xử lý hậu kỳ mức độ sử dụng để kiểm thử trong một vùng tạo sinh mới.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]experimental_strict_fileset_output: "false"
Nếu bạn bật tuỳ chọn này, các tập hợp tệp sẽ coi tất cả cấu phần phần mềm đầu ra là tệp thông thường. Chúng sẽ không truyền tải các thư mục hoặc nhạy cảm với đường liên kết tượng trưng.
Thẻ: execution
Mặc định của --modify_execution_info=<regex=[+-]key,regex=[+-]key,...>: ""
Thêm hoặc xoá khoá khỏi thông tin thực thi của một hành động dựa trên tính năng ghi nhớ hành động. Chỉ áp dụng cho các thao tác hỗ trợ thông tin thực thi. Nhiều thao tác phổ biến hỗ trợ thông tin thực thi, ví dụ: GenRule, CppCompile, Javac, StarlarkAction, TestRunner. Khi chỉ định nhiều giá trị, thứ tự rất quan trọng vì nhiều biểu thức chính quy có thể áp dụng cho cùng một cách ghi nhớ. Cú pháp: "regex=[+-]key,regex=[+-]key,...". Ví dụ: ".*=+x,.*=-y,.*=+z" thêm "x" và "z" vào, đồng thời xoá "y" khỏi thông tin thực thi của tất cả các hành động. "GenRule=+Requested-x" sẽ thêm "requires-x" vào thông tin thực thi cho tất cả các hành động của Quy tắc tạo sinh. '(?!GenQuy tắc).*=-requirements-x' sẽ xoá 'Requested-x' khỏi thông tin thực thi cho tất cả các hành động không thuộc quy tắc Gen thống.
Thẻ: execution, affects_outputs, loading_and_analysis
--persistent_android_dex_desugar
Kích hoạt các thao tác đơn giản và tạo tệp dex trên Android liên tục bằng cách sử dụng worker (trình thực thi).
Mở rộng thành:
  --internal_persistent_android_dex_desugar
  --strategy=Desugar=worker
  --strategy=DexBuilder=worker

Thẻ: host_machine_resource_optimizations, execution
--persistent_android_resource_processor
Cho phép bộ xử lý tài nguyên Android ổn định bằng cách sử dụng worker.
Mở rộng thành:
--internal_persistent_busybox_tools
--strategy=AaptPackage=worker
--strategy=AndroidResourceParser=worker
--strategy=AndroidResourceValidator=worker
--strategy=AndroidResourceCompiler=worker
--strategy=RClassGenerator=worker
--strategy=AndroidResourceLink=worker
--strategy=AndroidAapt2=worker
--strategy=AndroidAssetMerger=worker
--strategy=AndroidResourceMerger=worker
--strategy=AndroidCompiledResourceMerger=worker
--strategy=ManifestMerger=worker
--strategy=AndroidManifestMerger=worker

/}}--strategy=Aapt2Optimize=worker--strategy=AARGenerator=worker--strategy=ProcessDatabinding=worker--strategy=GenerateDataBindingBaseClasses=workerhost_machine_resource_optimizationsexecution
--persistent_multiplex_android_dex_desugar
Kích hoạt các thao tác đơn giản hoá và tạo tệp dex trong Android được ghép liên tục bằng cách sử dụng worker.
Mở rộng thành:
  --persistent_android_dex_desugar
  --internal_persistent_multiplex_android_dex_desugar

Thẻ: host_machine_resource_optimizations, execution
--persistent_multiplex_android_resource_processor
Dùng worker (trình xử lý) để kích hoạt trình xử lý tài nguyên Android ghép kênh ổn định.
Mở rộng thành:
--persistent_android_resource_processor
--modify_execution_info=AaptPackage=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidResourceParser=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidResourceValidator=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidResourceCompiler=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=RClassGenerator=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidResourceLink=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidAapt2=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidAssetMerger=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidResourceMerger=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidCompiledResourceMerger=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=ManifestMerger=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidManifestMerger=+supports-multiplex-workers
}
}

--modify_execution_info=Aapt2Optimize=+supports-multiplex-workers--modify_execution_info=AARGenerator=+supports-multiplex-workershost_machine_resource_optimizationsexecution
--persistent_multiplex_android_tools
Bật các công cụ Android đa năng và ổn định (tạo tệp dex, đơn giản hoá, xử lý tài nguyên).
Mở rộng thành:
  --internal_persistent_multiplex_busybox_tools
  --persistent_multiplex_android_resource_processor
  --persistent_multiplex_android_dex_desugar

Thẻ: host_machine_resource_optimizations, execution
Giá trị mặc định của --[no]use_target_platform_for_tests: "false"
Nếu đúng, Bazel sẽ sử dụng nền tảng mục tiêu để chạy kiểm thử thay vì nhóm điều hành kiểm thử.
Thẻ: execution
Các tuỳ chọn định cấu hình chuỗi công cụ dùng để thực thi hành động:
Mặc định --android_compiler=<a string>: xem nội dung mô tả
Trình biên dịch mục tiêu của Android.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Mặc định của --android_crosstool_top=<a build target label>: "//external:android/crosstool"
Vị trí của trình biên dịch C++ dùng cho các bản dựng Android.
Thẻ: affects_outputs, changes_inputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Mặc định --android_grte_top=<a label>: xem nội dung mô tả
Mục tiêu grte_top của Android.
Thẻ: changes_inputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --android_manifest_merger=<legacy, android or force_android>: "android"
Chọn trình hợp nhất tệp kê khai để sử dụng cho các quy tắc android_binary. Gắn cờ để chuyển đổi sang trình hợp nhất tệp kê khai Android từ trình hợp nhất cũ.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Mặc định của --android_platforms=<a build target label>: ""
Đặt các nền tảng mà android_binary nhắm mục tiêu sử dụng. Nếu bạn chỉ định nhiều nền tảng, thì tệp nhị phân là APK lớn, chứa các tệp nhị phân gốc cho từng nền tảng đích được chỉ định.
Thẻ: changes_inputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --android_sdk=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/android:sdk"
Chỉ định SDK/nền tảng Android dùng để xây dựng ứng dụng Android.
Thẻ: changes_inputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --apple_crosstool_top=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/cpp:toolchain"
Nhãn của gói công cụ chéo sẽ được sử dụng trong các quy tắc của Apple và Objc và các phần phụ thuộc của các quy tắc đó.
Thẻ: loses_incremental_state, changes_inputs
Mặc định của --cc_output_directory_tag=<a string>: ""
Chỉ định một hậu tố cần thêm vào thư mục cấu hình.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --compiler=<a string>: xem nội dung mô tả
Trình biên dịch C++ dùng để biên dịch mục tiêu.
Thẻ: loading_and_analysis, execution
Giá trị mặc định của --coverage_output_generator=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/test:lcov_merger"
Vị trí của tệp nhị phân dùng để xử lý báo cáo mức độ phù hợp thô sau xử lý. Hiện tại, đây phải là nhóm tệp có chứa một tệp duy nhất là tệp nhị phân. Giá trị mặc định là '//tools/test:lcov_merger'.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --coverage_report_generator=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/test:Coverage_report_generator"
Vị trí của tệp nhị phân dùng để tạo báo cáo về mức độ phù hợp. Hiện tại, đây phải là nhóm tệp có chứa một tệp duy nhất là tệp nhị phân. Giá trị mặc định là '//tools/test:Coverage_report_generator'.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --coverage_support=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/test:Coverage_support"
Vị trí của các tệp hỗ trợ cần thiết cho dữ liệu đầu vào của mỗi hành động kiểm thử có thu thập mức độ sử dụng mã. Giá trị mặc định là '//tools/test:Coverage_support'.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs, loading_and_analysis
Mặc định --custom_malloc=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một phương thức triển khai Malloc tuỳ chỉnh. Chế độ cài đặt này ghi đè các thuộc tính malloc trong quy tắc bản dựng.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs
--experimental_add_exec_constraints_to_targets=<a '<RegexFilter>=<label1>[,<label2>,...]' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách các biểu thức chính quy được phân tách bằng dấu phẩy, mỗi biểu thức có tiền tố là - (biểu thức âm), tuỳ ý được gán (=) cho một danh sách các mục tiêu giá trị ràng buộc được phân tách bằng dấu phẩy. Nếu một mục tiêu không khớp với biểu thức âm nào và có ít nhất một biểu thức dương, thì việc phân giải chuỗi công cụ của mục tiêu đó sẽ được thực hiện như thể đã khai báo các giá trị ràng buộc làm các quy tắc ràng buộc thực thi. Ví dụ: //demo,-test=@platforms//cpus:x86_64 sẽ thêm 'x86_64' vào bất kỳ mục tiêu nào trong //demo ngoại trừ những mục có tên chứa 'test'.
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]experimental_include_xcode_execution_requirements: "false"
Nếu được đặt, hãy thêm yêu cầu thực thi "Requested-xcode:{version}" vào mọi thao tác trên Xcode. Nếu phiên bản xcode có nhãn có dấu gạch nối, hãy thêm cả yêu cầu thực thi "Requested-xcode-label:{version_label}".
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis, execution
Mặc định của --[no]experimental_prefer_mutual_xcode: "true"
Nếu đúng, hãy sử dụng Xcode mới nhất có sẵn cả trên máy và từ xa. Nếu false (sai) hoặc nếu không có phiên bản nào tương hỗ, hãy sử dụng phiên bản Xcode cục bộ đã chọn thông qua xcode-select.
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định của --extra_execution_platforms=<comma-separated list of options>: ""
Các nền tảng có thể sử dụng làm nền tảng thực thi để chạy các hành động. Các nền tảng có thể được chỉ định theo mục tiêu chính xác hoặc dưới dạng mẫu mục tiêu. Những nền tảng này sẽ được xem xét trước những nền tảng được khai báo trong tệp WORKSPACE bởiregister_execution_platforms(). Bạn chỉ có thể đặt lựa chọn này một lần; những phiên bản sau này sẽ ghi đè các chế độ cài đặt gắn cờ trước đó.
Thẻ: execution
--extra_toolchains=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các quy tắc chuỗi công cụ cần được cân nhắc trong quá trình phân giải chuỗi công cụ. Chuỗi công cụ có thể được chỉ định theo mục tiêu chính xác hoặc dưới dạng mẫu mục tiêu. Những chuỗi công cụ này sẽ được xem xét trước các chuỗi công cụ được khai báo trong tệp WORKSPACE bằngregister_toolchains().
Các thẻ: affects_outputs, changes_inputs, loading_and_analysis
Mặc định --grte_top=<a label>: xem nội dung mô tả
Nhãn cho thư viện libc đã đăng ký. Giá trị mặc định được chọn bởi chuỗi công cụ đa công cụ và bạn hầu như không bao giờ cần phải ghi đè giá trị đó.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Mặc định --host_compiler=<a string>: xem nội dung mô tả
Cờ không hoạt động. Sẽ bị xoá ở bản phát hành sau này.
Thẻ: loading_and_analysis, execution
Mặc định --host_grte_top=<a label>: xem nội dung mô tả
Nếu được chỉ định, chế độ cài đặt này sẽ ghi đè thư mục cấp cao nhất libc (--grte_top) cho cấu hình thực thi.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Giá trị mặc định của --host_platform=<a build target label>: "@local_config_platform//:host"
Nhãn của một quy tắc nền tảng mô tả hệ thống lưu trữ.
Thẻ: affects_outputs, changes_inputs, loading_and_analysis
Mặc định của --[no]incompatible_dont_enable_host_nonhost_crosstool_features: "true"
Nếu đúng, Bazel sẽ không bật các tính năng "host" và "nonhost" trong chuỗi công cụ c++ (xem https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/7407 để biết thêm thông tin).
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_enable_android_toolchain_resolution: "true"
Sử dụng độ phân giải của chuỗi công cụ để chọn SDK Android cho các quy tắc Android (Starlark và gốc)
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_enable_apple_toolchain_resolution: "false"
Sử dụng độ phân giải của chuỗi công cụ để chọn SDK Apple cho các quy tắc của Apple (Starlark và gốc)
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_make_thinlto_command_lines_standalone: "true"
Cờ này là một nội dung không mong muốn và đã được lên lịch gỡ bỏ.
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_remove_legacy_whole_archive: "true"
Nếu đúng, Bazel sẽ không liên kết các phần phụ thuộc của thư viện dưới dạng toàn bộ bản lưu trữ theo mặc định (xem https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/7362 để biết hướng dẫn di chuyển).
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_require_ctx_in_configure_features: "true"
Cờ này là một nội dung không mong muốn và đã được lên lịch gỡ bỏ.
Thẻ: no_op, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_strip_executable_safely: "false"
Nếu đúng, thao tác loại bỏ cho các tệp thực thi sẽ sử dụng cờ -x. Điều này không làm hỏng độ phân giải biểu tượng động.
Thẻ: action_command_lines, incompatible_change
Mặc định của --[no]interface_shared_objects: "true"
Sử dụng các đối tượng dùng chung giao diện nếu được chuỗi công cụ hỗ trợ. Tất cả chuỗi công cụ ELF hiện đều hỗ trợ chế độ cài đặt này.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs, affects_outputs
Mặc định --ios_sdk_version=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Chỉ định phiên bản SDK iOS cần dùng để xây dựng ứng dụng iOS. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng phiên bản SDK iOS mặc định từ "xcode_version".
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định --macos_sdk_version=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Chỉ định phiên bản của SDK macOS cần sử dụng để tạo các ứng dụng macOS. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng phiên bản SDK macOS mặc định từ "xcode_version".
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định --minimum_os_version=<a string>: xem nội dung mô tả
Phiên bản hệ điều hành tối thiểu mà trình biên dịch của bạn nhắm đến.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Mặc định của --platform_mappings=<a relative path>: ""
Vị trí của tệp ánh xạ trong đó mô tả nền tảng sẽ sử dụng nếu không có nền tảng nào được đặt hoặc cờ nào cần đặt khi đã có nền tảng. Phải tương ứng với thư mục gốc của không gian làm việc chính. Giá trị mặc định là "platform_mappings" (một tệp nằm ngay trong thư mục gốc của không gian làm việc).
Thẻ: affects_outputs, changes_inputs, loading_and_analysis, immutable
Mặc định của --platforms=<a build target label>: ""
Nhãn của các quy tắc nền tảng mô tả các nền tảng mục tiêu cho lệnh hiện tại.
Thẻ: affects_outputs, changes_inputs, loading_and_analysis
Mặc định --python2_path=<a string>: xem nội dung mô tả
Không dùng nữa, không hoạt động. Bị tắt bởi "--incompatible_use_python_toolchains".
Các thẻ: no_op, deprecated
Mặc định --python3_path=<a string>: xem nội dung mô tả
Không dùng nữa, không hoạt động. Bị tắt bởi "--incompatible_use_python_toolchains".
Các thẻ: no_op, deprecated
Mặc định --python_path=<a string>: xem nội dung mô tả
Đường dẫn tuyệt đối của trình phiên dịch Python được gọi để chạy các mục tiêu Python trên nền tảng mục tiêu. Không dùng nữa; bị tắt bởi --incompatible_use_python_toolchains.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Mặc định --python_top=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Nhãn của py_runtime biểu thị trình thông dịch Python được gọi để chạy các mục tiêu Python trên nền tảng mục tiêu. Không dùng nữa; bị tắt bởi --incompatible_use_python_toolchains.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Mặc định --tvos_sdk_version=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Chỉ định phiên bản của SDK tvOS cần dùng để tạo ứng dụng tvOS. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng phiên bản SDK tvOS mặc định từ "xcode_version".
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định --watchos_sdk_version=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Chỉ định phiên bản của SDK watchOS cần dùng để tạo các ứng dụng watchOS. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng phiên bản SDK watchOS mặc định từ "xcode_version".
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định --xcode_version=<a string>: xem nội dung mô tả
Nếu được chỉ định, hãy sử dụng Xcode của phiên bản đã cho cho các hành động tạo liên quan. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng phiên bản Xcode mặc định của bộ thực thi.
Thẻ: loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --xcode_version_config=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/cpp:host_xcodes"
Nhãn của quy tắc xcode_config được dùng để chọn phiên bản Xcode trong cấu hình bản dựng.
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis
Các tuỳ chọn kiểm soát kết quả của lệnh:
Giá trị mặc định của --[no]apple_generate_dsym: "false"
Liệu có tạo (các) tệp biểu tượng gỡ lỗi (.dSYM) hay không.
Thẻ: affects_outputs, action_command_lines
Nếu đúng, hãy tạo rừng liên kết tượng trưng runfile cho tất cả các mục tiêu. Nếu giá trị là false, chỉ viết các giá trị này khi được một hành động cục bộ, lệnh kiểm thử hoặc chạy yêu cầu.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --[no]build_runfile_manifests: "true"
Nếu đúng, hãy ghi tệp kê khai runfiles cho mọi mục tiêu. Nếu giá trị là false, hãy bỏ qua chúng. Các kiểm thử cục bộ sẽ không chạy khi giá trị là false.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]build_test_dwp: "false"
Nếu bạn bật chính sách này, thì khi xây dựng các hoạt động kiểm thử C++ theo cách tĩnh và phân chia, tệp .dwp cho tệp nhị phân kiểm thử cũng sẽ được tạo tự động.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Mặc định --cc_proto_library_header_suffixes=<comma-separated set of options>: ".pb.h"
Đặt hậu tố cho các tệp tiêu đề mà cc_proto_library tạo.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Mặc định của --cc_proto_library_source_suffixes=<comma-separated set of options>: ".pb.cc"
Đặt hậu tố cho các tệp nguồn mà cc_proto_library tạo.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]experimental_proto_descriptor_sets_include_source_info: "false"
Chạy thêm thao tác cho các phiên bản API Java thay thế trong proto_library.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_proto_extra_actions: "false"
Chạy thêm thao tác cho các phiên bản API Java thay thế trong proto_library.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_save_feature_state: "false"
Lưu trạng thái của các tính năng đã bật và được yêu cầu dưới dạng kết quả biên dịch.
Thẻ: affects_outputs, experimental
Mặc định của --fission=<a set of compilation modes>: "không"
Chỉ định những chế độ biên dịch sử dụng quá trình phân chia cho các đường liên kết và hoạt động biên dịch C++. Có thể là tổ hợp {'fastbuild', 'dbg', 'opt'} hoặc các giá trị đặc biệt "yes" (có) để bật tất cả các chế độ và "no" để tắt tất cả các chế độ.
Thẻ: loading_and_analysis, action_command_lines, affects_outputs
Mặc định của --[no]incompatible_always_include_files_in_data: "true"
Nếu đúng, các quy tắc gốc sẽ thêm <code>DefaultInfo.files</code> phần phụ thuộc dữ liệu vào các tệp chạy. Việc này phù hợp với hành vi được đề xuất cho các quy tắc Starlark (https://bazel.build/extend/rules#runfiles_features_to_avoid).
Thẻ: affects_outputs, incompatible_change
Mặc định của --[no]legacy_external_runfiles: "true"
Nếu đúng, hãy tạo rừng liên kết tượng trưng runfiles cho các kho lưu trữ bên ngoài trong .runfiles/wsname/external/repo (ngoài .runfiles/repo).
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]objc_generate_linkmap: "false"
Chỉ định xem có tạo tệp bản đồ liên kết hay không.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]save_temps: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này, hệ thống sẽ lưu các kết quả tạm thời từ gcc. Trong đó có các tệp .s (mã tập hợp), tệp .i (C đã xử lý trước) và tệp .ii (C++ đã xử lý trước).
Thẻ: affects_outputs
Các tuỳ chọn cho phép người dùng định cấu hình đầu ra dự định, ảnh hưởng đến giá trị của dữ liệu đó, thay vì sự tồn tại của dữ liệu đó:
--action_env=<a 'name=value' assignment with an optional value part> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tập hợp các biến môi trường có sẵn cho các hành động có cấu hình mục tiêu. Biến có thể được chỉ định theo tên, trong trường hợp này, giá trị sẽ được lấy từ môi trường gọi hoặc bằng cặp tên=giá trị đặt giá trị độc lập với môi trường gọi. Bạn có thể sử dụng lựa chọn này nhiều lần; đối với các lựa chọn được đưa ra cho cùng một biến, số lượt chiến thắng gần đây nhất, các lựa chọn cho các biến khác nhau sẽ tích luỹ.
Thẻ: action_command_lines
Giá trị mặc định của --android_cpu=<a string>: "armeabi-v7a"
CPU mục tiêu của Android.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Mặc định của --[no]android_databinding_use_androidx: "true"
Tạo các tệp liên kết dữ liệu tương thích với AndroidX. Tính năng này chỉ được sử dụng với liên kết dữ liệu phiên bản 2. Cờ này không hoạt động.
Các thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state, experimental
Mặc định của --[no]android_databinding_use_v3_4_args: "true"
Sử dụng tính năng liên kết dữ liệu của Android phiên bản 2 với đối số 3.4.0. Cờ này không hoạt động.
Các thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state, experimental
Mặc định --android_dynamic_mode=<off, default or fully>: "tắt"
Xác định xem các phần phụ thuộc C++ của các quy tắc Android có được liên kết động hay không khi cc_binary không tạo thư viện dùng chung một cách rõ ràng. "default" có nghĩa là bazel sẽ chọn có liên kết động hay không. "full" có nghĩa là tất cả thư viện sẽ được liên kết động. "tắt" có nghĩa là tất cả thư viện sẽ được liên kết ở chế độ chủ yếu là tĩnh.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Mặc định --android_manifest_merger_order=<alphabetical, alphabetical_by_configuration or dependency>: "theo thứ tự bảng chữ cái"
Đặt thứ tự các tệp kê khai được chuyển đến trình hợp nhất tệp kê khai cho các tệp nhị phân Android. ALPHABETical nghĩa là các tệp kê khai được sắp xếp theo đường dẫn tương ứng với tập thực thi. ALPHABETIC_BY_CONFIGURATION nghĩa là tệp kê khai được sắp xếp theo đường dẫn tương ứng với thư mục cấu hình trong thư mục đầu ra. DEPENDENCY nghĩa là các tệp kê khai được sắp xếp theo thứ tự, trong đó tệp kê khai của mỗi thư viện xuất hiện trước tệp kê khai của các phần phụ thuộc.
Thẻ: action_command_lines, execution
Giá trị mặc định của --[no]android_resource_shrinking: "false"
Bật tính năng rút gọn tài nguyên cho các APK android_binary sử dụng ProGuard.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]build_python_zip: "tự động"
Tạo tệp zip có thể thực thi; trên Windows, tắt trên các nền tảng khác
Thẻ: affects_outputs
--catalyst_cpus=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách cấu trúc được phân tách bằng dấu phẩy để tạo tệp nhị phân Apple Catalyst.
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]collect_code_coverage: "false"
Nếu được chỉ định, Bazel sẽ đo lường mã (sử dụng khả năng đo lường ngoại tuyến nếu có thể) và sẽ thu thập thông tin về mức độ phù hợp trong quá trình kiểm thử. Chỉ những mục tiêu khớp với --Instrumentation_filter mới bị ảnh hưởng. Thông thường, bạn không nên chỉ định trực tiếp tuỳ chọn này - thay vào đó, bạn nên sử dụng lệnh 'bazel Coverage'.
Thẻ: affects_outputs
giá trị mặc định của --compilation_mode=<fastbuild, dbg or opt> [-c]: "fastbuild"
Chỉ định chế độ mà tệp nhị phân sẽ được tích hợp vào. Giá trị: 'fastbuild', 'dbg', 'opt'.
Thẻ: affects_outputs, action_command_lines
--conlyopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Tuỳ chọn bổ sung để chuyển sang gcc khi biên dịch tệp nguồn C.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--copt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để chuyển đến gcc.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Mặc định của --cpu=<a string>: ""
CPU mục tiêu.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs
Mặc định --cs_fdo_absolute_path=<a string>: xem nội dung mô tả
Sử dụng thông tin hồ sơ CSFDO để tối ưu hoá quá trình biên dịch. Chỉ định tên đường dẫn tuyệt đối của tệp zip chứa tệp cấu hình, tệp cấu hình LLVM thô hoặc đã được lập chỉ mục.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --cs_fdo_instrument=<a string>: xem nội dung mô tả
Tạo tệp nhị phân bằng khả năng đo lường FDO theo ngữ cảnh. Với trình biên dịch Clang/LLVM, trình biên dịch này cũng chấp nhận tên thư mục mà theo đó(các) tệp cấu hình thô sẽ được kết xuất trong thời gian chạy.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --cs_fdo_profile=<a build target label>: xem nội dung mô tả
cs_fdo_profile đại diện cho hồ sơ nhạy cảm theo ngữ cảnh dùng để tối ưu hoá.
Thẻ: affects_outputs
--cxxopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Tuỳ chọn bổ sung để chuyển đến gcc khi biên dịch tệp nguồn C++.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--define=<a 'name=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Mỗi tuỳ chọn --define chỉ định một phép gán cho biến bản dựng. Trong trường hợp một biến có nhiều giá trị, thì biến cuối cùng sẽ chiến thắng.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs
Mặc định của --dynamic_mode=<off, default or fully>: "mặc định"
Xác định xem tệp nhị phân C++ có được liên kết động hay không. "default" có nghĩa là Bazel sẽ chọn có liên kết linh động hay không. "full" có nghĩa là tất cả thư viện sẽ được liên kết động. "tắt" có nghĩa là tất cả thư viện sẽ được liên kết ở chế độ chủ yếu là tĩnh.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Mặc định của --[no]enable_fdo_profile_absolute_path: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này, thì việc sử dụng fdo_absolute_profile_path sẽ gây ra lỗi.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]enable_runfiles: "tự động"
Bật cây liên kết tượng trưng runfile; theo mặc định, cây liên kết tượng trưng runfiles sẽ bị tắt trên Windows và trên các nền tảng khác.
Thẻ: affects_outputs
--experimental_action_listener=<a build target label> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ngừng hoạt động và thay vào đó là các khía cạnh. Sử dụng action_listener để đính kèm extra_action vào các hành động tạo bản dựng hiện có.
Thẻ: execution, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_android_compress_java_resources: "false"
Nén tài nguyên Java trong tệp APK
Các thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, experimental
Mặc định của --[no]experimental_android_databinding_v2: "true"
Sử dụng tính năng liên kết dữ liệu của Android phiên bản 2. Cờ này không hoạt động.
Các thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_android_resource_shrinking: "false"
Bật tính năng rút gọn tài nguyên cho các APK android_binary sử dụng ProGuard.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]experimental_android_rewrite_dexes_with_rex: "false"
dùng công cụ rex để ghi lại tệp dex
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_collect_code_coverage_for_generated_files: "false"
Nếu bạn chỉ định, Bazel cũng sẽ tạo thông tin thu thập về mức độ phù hợp cho các tệp được tạo.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --experimental_objc_fastbuild_options=<comma-separated list of options>: "-O0,-DDEBUG=1"
Sử dụng các chuỗi này làm tuỳ chọn trình biên dịch bản dựng nhanh objc.
Thẻ: action_command_lines
Giá trị mặc định của --[no]experimental_omitfp: "false"
Nếu đúng, hãy sử dụng libunwind để gỡ bỏ ngăn xếp và biên dịch bằng -fomit-frame-pointer và -fa{7/}-unwind-table.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs, experimental
Mặc định --experimental_output_paths=<off, content or strip>: "tắt"
Mô hình nào cần sử dụng để ghi đầu ra trong quy tắc cây đầu ra, đặc biệt là đối với các bản dựng đa nền tảng / nhiều cấu hình. Đây là tính năng mang tính thử nghiệm cao. Hãy truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/6526 để biết thông tin chi tiết. Các hành động Starlark có thể chọn sử dụng ánh xạ đường dẫn bằng cách thêm khoá "supports-path-mapping" vào lệnh "execution_requirements".
Thẻ: loses_incremental_state, bazel_internal_configuration, affects_outputs, execution
--experimental_override_name_platform_in_output_dir=<a 'label=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Mỗi mục nhập phải có dạng label=value, trong đó nhãn đề cập đến một nền tảng và giá trị là tên viết tắt mong muốn để sử dụng trong đường dẫn đầu ra. Chỉ được sử dụng khi --experimental_platform_in_output_dir là true. Có mức độ ưu tiên đặt tên cao nhất.
Thẻ: affects_outputs, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_platform_in_output_dir: "false"
Nếu đúng, tên viết tắt của nền tảng đích sẽ được sử dụng trong tên thư mục đầu ra thay vì CPU. Lược đồ chính xác này chỉ mang tính thử nghiệm và có thể thay đổi: Trước tiên, trong trường hợp hiếm gặp, tuỳ chọn --platforms không có chính xác một giá trị, nên sử dụng hàm băm của tuỳ chọn nền tảng. Tiếp theo, nếu bất kỳ tên viết tắt nào của nền tảng hiện tại được đăng ký bằng --experimental_override_name_platform_in_output_dir, thì tên ngắn đó sẽ được sử dụng. Sau đó, nếu đã đặt --experimental_use_platforms_in_output_dir_legacy_tracker đã đặt, hãy dùng tên viết tắt dựa trên Nhãn nền tảng hiện tại. Cuối cùng, hàm băm của tuỳ chọn nền tảng được sử dụng làm phương án cuối cùng.
Thẻ: affects_outputs, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_use_llvm_covmap: "false"
Nếu bạn chỉ định, Bazel sẽ tạo thông tin bản đồ về phạm vi phủ sóng llvm-cov thay vì gcov khi tính năng collection_code_Coverage đang bật.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs, loading_and_analysis, experimental
Mặc định của --[no]experimental_use_platforms_in_output_dir_legacy_heuristic: "true"
Vui lòng chỉ sử dụng cờ này trong chiến lược di chuyển hoặc thử nghiệm được đề xuất. Lưu ý rằng phương pháp phỏng đoán có những thiếu sót đã biết và bạn nên chuyển sang chỉ dựa vào --experimental_override_name_platform_in_output_dir.
Thẻ: affects_outputs, experimental
Giá trị mặc định của --fat_apk_cpu=<comma-separated set of options>: "armeabi-v7a"
Việc đặt tuỳ chọn này sẽ bật các APK lớn, chứa tệp nhị phân gốc cho tất cả cấu trúc mục tiêu được chỉ định, ví dụ: --fat_apk_cpu=x86,armeabi-v7a. Nếu cờ này được chỉ định, thì --android_cpu sẽ bị bỏ qua đối với các phần phụ thuộc của quy tắc android_binary.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --[no]fat_apk_hwasan: "false"
Cờ không hoạt động. Sẽ bị xoá ở bản phát hành sau này.
Thẻ: no_op
Mặc định --fdo_instrument=<a string>: xem nội dung mô tả
Tạo tệp nhị phân bằng khả năng đo lường FDO. Với trình biên dịch Clang/LLVM, trình biên dịch này cũng chấp nhận tên thư mục mà theo đó(các) tệp cấu hình thô sẽ được kết xuất trong thời gian chạy.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --fdo_optimize=<a string>: xem nội dung mô tả
Sử dụng thông tin hồ sơ FDO để tối ưu hoá quá trình biên dịch. Chỉ định tên của tệp zip chứa cây tệp .gcda, tệp afdo chứa cấu hình tự động hoặc tệp cấu hình LLVM. Cờ này cũng chấp nhận các tệp được chỉ định dưới dạng nhãn (ví dụ: "//foo/bar:file.afdo" – bạn có thể cần phải thêm lệnh "exports_files" cho gói tương ứng) và các nhãn trỏ đến các mục tiêu "fdo_profile". Cờ này sẽ được thay thế bằng quy tắc "fdo_profile".
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --fdo_prefetch_hints=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Sử dụng gợi ý tìm nạp trước bộ nhớ đệm.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --fdo_profile=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Fdo_profile đại diện cho hồ sơ sẽ được dùng để tối ưu hoá.
Thẻ: affects_outputs
--features=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Theo mặc định, các tính năng cụ thể sẽ được bật hoặc tắt đối với các mục tiêu được tạo trong cấu hình mục tiêu. Nếu bạn chỉ định -<feature>, tính năng này sẽ tắt. Đặc điểm tiêu cực luôn được ưu tiên hơn yếu tố tích cực. Xem thêm --host_features
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]force_pic: "false"
Nếu được bật, tất cả nội dung biên dịch C++ sẽ tạo mã độc lập vị trí ("-fPIC"), đường liên kết sẽ ưu tiên thư viện tạo sẵn PIC hơn thư viện không phải PIC và đường liên kết sẽ tạo tệp thực thi độc lập vị trí ("-pie").
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
--host_action_env=<a 'name=value' assignment with an optional value part> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tập hợp các biến môi trường có sẵn cho các hành động có cấu hình thực thi. Biến có thể được chỉ định theo tên, trong trường hợp này, giá trị sẽ được lấy từ môi trường gọi hoặc bằng cặp tên=giá trị đặt giá trị độc lập với môi trường gọi. Bạn có thể sử dụng lựa chọn này nhiều lần; đối với các lựa chọn được đưa ra cho cùng một biến, số lượt chiến thắng gần đây nhất, các lựa chọn cho các biến khác nhau sẽ tích luỹ.
Thẻ: action_command_lines
Mặc định --host_compilation_mode=<fastbuild, dbg or opt>: "chọn"
Chỉ định chế độ mà các công cụ sẽ dùng trong quá trình tạo bản dựng. Giá trị: 'fastbuild', 'dbg', 'opt'.
Thẻ: affects_outputs, action_command_lines
--host_conlyopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Tuỳ chọn bổ sung để truyền đến trình biên dịch C khi biên dịch các tệp nguồn C (nhưng không phải C++) trong các cấu hình thực thi.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--host_copt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để chuyển tới trình biên dịch C đối với các công cụ được tích hợp trong cấu hình exec.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Mặc định của --host_cpu=<a string>: ""
CPU của máy chủ.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs
--host_cxxopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để truyền tới trình biên dịch C++ đối với các công cụ được tích hợp trong cấu hình exec.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--host_features=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Theo mặc định, các tính năng cụ thể sẽ được bật hoặc tắt đối với các mục tiêu được xây dựng trong cấu hình thực thi. Nếu bạn chỉ định -<feature>, tính năng này sẽ tắt. Đặc điểm tiêu cực luôn được ưu tiên hơn yếu tố tích cực.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs
Mặc định --host_force_python=<PY2 or PY3>: xem nội dung mô tả
Ghi đè phiên bản Python cho cấu hình exec. Có thể là "PY2" hoặc "PY3".
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
--host_linkopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Tuỳ chọn bổ sung để truyền tới trình liên kết khi liên kết các công cụ trong các cấu hình tệp thực thi.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Mặc định --host_macos_minimum_os=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Phiên bản macOS tương thích tối thiểu cho mục tiêu máy chủ lưu trữ. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng "macos_sdk_version".
Thẻ: loses_incremental_state
--host_per_file_copt=<a comma-separated list of regex expressions with prefix '-' specifying excluded paths followed by an @ and a comma separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để chuyển có chọn lọc đến trình biên dịch C/C++ khi biên dịch một số tệp nhất định trong cấu hình tệp thực thi. Bạn có thể chuyển tuỳ chọn này nhiều lần. Cú pháp: regex_filter@option_1,option_2,...,option_n. Trong đó regex_filter là viết tắt của danh sách các mẫu biểu thức chính quy bao gồm và loại trừ (Xem thêm --Instrumentation_filter). options_1 thành options_n đại diện cho các tùy chọn dòng lệnh tùy ý. Nếu một tuỳ chọn có chứa dấu phẩy, thì nó phải được đặt trong dấu gạch chéo ngược. Các tuỳ chọn có thể chứa @. Chỉ @ đầu tiên được sử dụng để tách chuỗi. Ví dụ: --host_per_file_copt=//foo/.*\.cc,-//foo/bar\.cc@-O0 thêm tuỳ chọn dòng lệnh -O0 vào dòng lệnh gcc của tất cả các tệp cc trong //foo/ ngoại trừ bar.cc.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_auto_exec_groups: "false"
Khi bạn bật tính năng này, hệ thống sẽ tự động tạo một nhóm exec cho mỗi chuỗi công cụ mà quy tắc sử dụng. Để làm được điều này, quy tắc cần chỉ định tham số "toolchain" đối với các thao tác của quy tắc. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/17134.
Thẻ: affects_outputs, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_merge_genfiles_directory: "true"
Nếu đúng, thư mục genfiles sẽ được thu gọn vào thư mục bin.
Thẻ: affects_outputs, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]instrument_test_targets: "false"
Khi bật mức độ sử dụng, hãy chỉ định xem có cân nhắc các quy tắc kiểm thử đo lường hay không. Khi bạn đặt, các quy tắc kiểm thử trong --Instrumentation_filter sẽ được đo lường. Nếu không, các quy tắc kiểm thử sẽ luôn bị loại trừ khỏi khả năng đo lường mức độ sử dụng.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --instrumentation_filter=<a comma-separated list of regex expressions with prefix '-' specifying excluded paths>: "-/javatests[/:],-/test/java[/:]"
Khi mức độ phù hợp được bật, chỉ những quy tắc có tên có trong bộ lọc dựa trên biểu thức chính quy đã chỉ định mới được đo lường. Các quy tắc có tiền tố "-" sẽ bị loại trừ. Lưu ý rằng chỉ các quy tắc không phải kiểm thử mới được đo lường trừ phi bật --Instrument_test_targets.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --ios_minimum_os=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Phiên bản iOS tương thích tối thiểu cho thiết bị và trình mô phỏng mục tiêu. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng "ios_sdk_version".
Thẻ: loses_incremental_state
--ios_multi_cpus=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách cấu trúc được phân tách bằng dấu phẩy để tạo ứng dụng ios. Kết quả là một tệp nhị phân chung chứa tất cả các cấu trúc được chỉ định.
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis
Mặc định của --[no]legacy_whole_archive: "true"
Không dùng nữa, được thay thế bằng --incompatible_remove_legacy_w {5} Khi bật, hãy sử dụng --w Anh lưu trữ cho các quy tắc cc_binary có linkshared=True và linkstatic=True hoặc '-static' trong linkopts. Tính năng này chỉ dành cho khả năng tương thích ngược. Một cách khác hiệu quả hơn là sử dụng hàm Alwayslink=1 nếu cần.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs, deprecated
--linkopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Tuỳ chọn bổ sung để chuyển đến gcc khi liên kết.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--ltobackendopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Lựa chọn bổ sung để chuyển đến bước phụ trợ LTO (trong phần --features=thin_lto).
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--ltoindexopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Lựa chọn bổ sung để chuyển sang bước lập chỉ mục LTO (trong phần --features=thin_lto).
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--macos_cpus=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách cấu trúc được phân tách bằng dấu phẩy để tạo tệp nhị phân Apple macOS.
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis
Mặc định --macos_minimum_os=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Phiên bản macOS tương thích tối thiểu cho các mục tiêu. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng "macos_sdk_version".
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định --memprof_profile=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Dùng hồ sơ memprof.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]objc_debug_with_GLIBCXX: "false"
Nếu bạn đặt chế độ biên dịch thành "dbg", hãy xác định GLIBCXX_DEBUG, GLIBCXX_DEBUG_PEDANTIC và GLIBCPP_PERFORMANCE_InspectS.
Thẻ: action_command_lines
Giá trị mặc định của --[no]objc_enable_binary_stripping: "false"
Liệu có thực hiện việc loại bỏ biểu tượng và mã chết trên các tệp nhị phân được liên kết hay không. Thao tác xoá nhị phân sẽ được thực hiện nếu cả cờ này và --compilation_mode=opt được chỉ định.
Thẻ: action_command_lines
--objccopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn khác để chuyển đến gcc khi biên dịch tệp nguồn Objective-C/C++.
Thẻ: action_command_lines
--per_file_copt=<a comma-separated list of regex expressions with prefix '-' specifying excluded paths followed by an @ and a comma separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để truyền có chọn lọc đến gcc khi biên dịch một số tệp. Bạn có thể chuyển tuỳ chọn này nhiều lần. Cú pháp: regex_filter@option_1,option_2,...,option_n. Trong đó regex_filter là viết tắt của danh sách các mẫu biểu thức chính quy bao gồm và loại trừ (Xem thêm --Instrumentation_filter). options_1 thành options_n đại diện cho các tùy chọn dòng lệnh tùy ý. Nếu một tuỳ chọn có chứa dấu phẩy, thì nó phải được đặt trong dấu gạch chéo ngược. Các tuỳ chọn có thể chứa @. Chỉ @ đầu tiên được sử dụng để tách chuỗi. Ví dụ: --per_file_copt=//foo/.*\.cc,-//foo/bar\.cc@-O0 thêm tuỳ chọn dòng lệnh -O0 vào dòng lệnh gcc của tất cả các tệp cc trong //foo/ ngoại trừ bar.cc.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--per_file_ltobackendopt=<a comma-separated list of regex expressions with prefix '-' specifying excluded paths followed by an @ and a comma separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn khác để truyền có chọn lọc đến phần phụ trợ LTO (trong phần --features=thin_lto) khi biên dịch một số đối tượng phụ trợ nhất định. Bạn có thể chuyển tuỳ chọn này nhiều lần. Cú pháp: regex_filter@option_1,option_2,...,option_n. Trong đó regex_filter là viết tắt của danh sách các mẫu biểu thức chính quy bao gồm và loại trừ. Nếu một tuỳ chọn có chứa dấu phẩy, thì nó phải được đặt trong dấu gạch chéo ngược. Các tuỳ chọn có thể chứa @. Chỉ @ đầu tiên được sử dụng để tách chuỗi. Ví dụ: --per_file_ltobackendopt=//foo/.*\.o,-//foo/bar\.o@-O0 thêm tuỳ chọn dòng lệnh -O0 vào dòng lệnh phụ trợ LTO của tất cả các tệp o trong //foo/ ngoại trừ bar.o.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Mặc định --platform_suffix=<a string>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một hậu tố cần thêm vào thư mục cấu hình.
Thẻ: loses_incremental_state, affects_outputs, loading_and_analysis
Mặc định --propeller_optimize=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Sử dụng thông tin hồ sơ Cánh quạt để tối ưu hoá mục tiêu bản dựng.Hồ sơ cánh quạt phải bao gồm ít nhất một trong hai tệp, một hồ sơ cc và một hồ sơ ld. Cờ này chấp nhận một nhãn bản dựng. Nhãn này phải tham chiếu đến các tệp đầu vào của hồ sơ cánh quạt. Ví dụ: tệp BUILD xác định nhãn, trong a/b/BUILD:propeller_optimize( name = "propeller_profile", cc_profile = "propeller_cc_profile.txt", ld_profile = "propeller_ld_profile.txt",) Có thể phải thêm lệnh export_files vào gói tương ứng để hiển thị những tệp này cho Bazel. Bạn phải sử dụng lựa chọn này làm: --propeller_optimize=//a/b:propeller_profile
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Mặc định --propeller_optimize_absolute_cc_profile=<a string>: xem nội dung mô tả
Tên đường dẫn tuyệt đối của tệp cc_profile cho bản dựng được tối ưu hoá bằng cánh quạt.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --propeller_optimize_absolute_ld_profile=<a string>: xem nội dung mô tả
Tên đường dẫn tuyệt đối của tệp ld_profile cho các bản dựng được tối ưu hoá bằng cánh quạt.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --run_under=<a prefix in front of command>: xem nội dung mô tả
Tiền tố để chèn trước các tệp thực thi cho lệnh "test" và "run". Nếu giá trị là "foo -bar" và dòng lệnh thực thi là "test_binary -baz", thì dòng lệnh cuối cùng sẽ là "foo -bar test_binary -baz".Đây cũng có thể là nhãn cho một mục tiêu có thể thực thi. Một số ví dụ là: 'valgrind', 'strace', 'strace -c', 'valgrind --quiet --num-callers=20', '//package:target', '//package:target --options'.
Thẻ: action_command_lines
Mặc định của --[no]share_native_deps: "true"
Nếu đúng, các thư viện gốc có chức năng giống nhau sẽ được dùng chung giữa các mục tiêu
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]stamp: "false"
Đóng dấu tệp nhị phân bằng ngày, tên người dùng, tên máy chủ, thông tin không gian làm việc, v.v.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --strip=<always, sometimes or never>: "đôi khi"
Chỉ định xem có xoá tệp nhị phân và thư viện dùng chung hay không (bằng cách sử dụng "-Wl,--strip-debug"). Giá trị mặc định "đôi khi" có nghĩa là loại bỏ iff --compilation_mode=fastbuild.
Thẻ: affects_outputs
--stripopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để chuyển sang loại bỏ khi tạo tệp nhị phân "<name>.stripped".
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--tvos_cpus=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách kiến trúc được phân tách bằng dấu phẩy để tạo tệp nhị phân Apple tvOS.
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis
Mặc định --tvos_minimum_os=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Phiên bản tvOS tối thiểu tương thích cho trình mô phỏng và thiết bị mục tiêu. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng "tvos_sdk_version".
Thẻ: loses_incremental_state
--visionos_cpus=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách được phân tách bằng dấu phẩy gồm các cấu trúc để tạo tệp nhị phân Apple marketOS.
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis
--watchos_cpus=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách cấu trúc được phân tách bằng dấu phẩy để tạo tệp nhị phân Apple watchOS.
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis
Mặc định --watchos_minimum_os=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Phiên bản watchOS tương thích tối thiểu cho trình mô phỏng và thiết bị mục tiêu. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng "watchos_sdk_version".
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định --xbinary_fdo=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Sử dụng thông tin hồ sơ XbinaryFDO để tối ưu hoá quá trình biên dịch. Chỉ định tên của hồ sơ nhị phân chéo mặc định. Khi tuỳ chọn này được dùng cùng với --fdo_Instrument/--fdo_optimize/--fdo_profile, thì các tuỳ chọn đó sẽ luôn được ưu tiên áp dụng như thể xbinary_fdo không được chỉ định.
Thẻ: affects_outputs
Các lựa chọn ảnh hưởng đến mức độ nghiêm ngặt của Bazel thực thi dữ liệu đầu vào hợp lệ của bản dựng (định nghĩa quy tắc, tổ hợp cờ, v.v.):
Mặc định của --auto_cpu_environment_group=<a build target label>: ""
Khai báo Environmental_group để tự động liên kết các giá trị cpu với các giá trị target_Environment.
Thẻ: changes_inputs, loading_and_analysis, experimental
Giá trị mặc định của --[no]check_licenses: "false"
Kiểm tra để đảm bảo rằng những quy tắc ràng buộc về việc cấp phép do các gói phụ thuộc áp đặt không xung đột với chế độ phân phối của các mục tiêu đang được xây dựng. Theo mặc định, giấy phép sẽ không được chọn.
Thẻ: build_file_semantics
Mặc định của --[no]check_visibility: "true"
Nếu bạn tắt chính sách này, các lỗi về chế độ hiển thị trong các phần phụ thuộc mục tiêu sẽ bị giảm hạng thành cảnh báo.
Thẻ: build_file_semantics
Mặc định của --[no]desugar_for_android: "true"
Liệu có nên đơn giản hoá mã byte Java 8 trước khi tạo tệp dex hay không.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --[no]desugar_java8_libs: "false"
Liệu có đưa các thư viện Java 8 được hỗ trợ vào ứng dụng dành cho thiết bị cũ hay không.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state, experimental
Mặc định của --[no]enforce_constraints: "true"
Kiểm tra các môi trường mà mỗi mục tiêu tương thích và báo cáo lỗi nếu có bất kỳ mục tiêu nào có các phần phụ thuộc không hỗ trợ cùng một môi trường
Thẻ: build_file_semantics
Mặc định của --[no]experimental_check_desugar_deps: "true"
Liệu có cần kiểm tra kỹ quá trình đơn giản hoá chính xác ở cấp độ nhị phân của Android hay không.
Thẻ: eagerness_to_exit, loading_and_analysis, experimental
Mặc định của --experimental_import_deps_checking=<off, warning or error>: "TẮT"
Khi bật, hãy kiểm tra xem các phần phụ thuộc của aar_import đã hoàn tất hay chưa. Việc thực thi này có thể làm hỏng bản dựng hoặc có thể chỉ dẫn đến cảnh báo.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định của --experimental_strict_java_deps=<off, warn, error, strict or default>: "mặc định"
Nếu đúng, hãy kiểm tra để đảm bảo mục tiêu Java khai báo rõ ràng tất cả mục tiêu được sử dụng trực tiếp dưới dạng phần phụ thuộc.
Thẻ: build_file_semantics, eagerness_to_exit
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_check_testonly_for_output_files: "false"
Nếu được bật, bạn chỉ cần kiểm tra chỉ kiểm thử cho các mục tiêu tiên quyết là tệp đầu ra bằng cách chỉ tra cứu quy tắc chỉ kiểm thử của quy tắc tạo. Việc này khớp với quy trình kiểm tra chế độ hiển thị.
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_check_visibility_for_toolchains: "false"
Nếu được bật, hoạt động kiểm tra chế độ hiển thị cũng áp dụng cho việc triển khai chuỗi công cụ.
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_disable_native_android_rules: "false"
Nếu được bật, chế độ sử dụng trực tiếp các quy tắc Android gốc sẽ bị tắt. Vui lòng sử dụng quy tắc Starlark của Android từ https://github.com/bazelbuild/rules_android
Các thẻ: eagerness_to_exit, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_disable_native_apple_binary_rule: "false"
Không hoạt động. Hãy giữ ở đây để đảm bảo khả năng tương thích ngược.
Thẻ: eagerness_to_exit, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_python_disable_py2: "true"
Nếu đúng, việc sử dụng chế độ cài đặt Python 2 sẽ gây ra lỗi. Điều này bao gồm python_version=PY2, srcs_version=PY2 và srcs_version=PY2ONLY. Hãy truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/15684 để biết thêm thông tin.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_validate_top_level_header_inclusions: "true"
Cờ này là một nội dung không mong muốn và đã được lên lịch gỡ bỏ.
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định --python_native_rules_allowlist=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Danh sách cho phép (mục tiêu package_group) để sử dụng khi thực thi --incompatible_python_disallow_native_rules.
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]strict_filesets: "false"
Nếu bạn bật tuỳ chọn này, thì các tệp vượt qua ranh giới gói sẽ được báo cáo là lỗi.
Thẻ: build_file_semantics, eagerness_to_exit
Giá trị mặc định của --strict_proto_deps=<off, warn, error, strict or default>: "lỗi"
Trừ phi TẮT, kiểm tra để đảm bảo mục tiêu proto_library khai báo rõ ràng tất cả các mục tiêu được sử dụng trực tiếp dưới dạng phần phụ thuộc.
Thẻ: build_file_semantics, eagerness_to_exit, incompatible_change
Mặc định --strict_public_imports=<off, warn, error, strict or default>: "tắt"
Trừ phi TẮT, mục tiêu proto_library khai báo rõ ràng tất cả các mục tiêu dùng trong trường "nhập công khai" là được xuất.
Thẻ: build_file_semantics, eagerness_to_exit, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]strict_system_includes: "false"
Nếu đúng, các tiêu đề tìm thấy thông qua hệ thống bao gồm các đường dẫn (-isystem) cũng phải được khai báo.
Thẻ: loading_and_analysis, eagerness_to_exit
--target_environment=<a build target label> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Khai báo môi trường mục tiêu của bản dựng này. Phải là tham chiếu nhãn đến quy tắc "môi trường". Nếu bạn chỉ định, tất cả các mục tiêu cấp cao nhất phải tương thích với môi trường này.
Thẻ: changes_inputs
Các tuỳ chọn ảnh hưởng đến đầu ra ký của bản dựng:
Mặc định --apk_signing_method=<v1, v2, v1_v2 or v4>: "v1_v2"
Cách triển khai cách dùng để ký tệp APK
Các thẻ: action_command_lines, affects_outputs, loading_and_analysis
Mặc định của --[no]device_debug_entitlements: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này và chế độ biên dịch không phải là "opt", các ứng dụng objc sẽ bao gồm quyền gỡ lỗi khi ký.
Thẻ: changes_inputs
Mặc định --ios_signing_cert_name=<a string>: xem nội dung mô tả
Tên chứng chỉ dùng khi ký iOS. Nếu bạn không đặt chính sách này, hệ thống sẽ quay lại hồ sơ cấp phép. Có thể là lựa chọn ưu tiên về danh tính chuỗi khoá của chứng chỉ hoặc (chuỗi con) của tên chung của chứng chỉ, theo trang man của ký mã (SIGNING IDENTITIES).
Thẻ: action_command_lines
Lựa chọn này ảnh hưởng đến ngữ nghĩa của ngôn ngữ Starlark hoặc API bản dựng mà bạn có thể truy cập vào tệp BUILD, tệp .bzl hoặc tệp WORKSPACE.:
Mặc định của --[no]incompatible_disallow_legacy_py_provider: "true"
Không hoạt động, tính năng này sẽ sớm bị xoá.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_disallow_sdk_frameworks_attributes: "false"
Nếu đúng, hãy không cho phép các thuộc tính sdk_frameworks và weak_sdk_frameworks trong objc_library vàobjc_import.
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Nếu đúng, hãy đặt giá trị mặc định true cho các thuộc tính Alwayslink trong objc_library và objc_import.
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_python_disallow_native_rules: "false"
Nếu đúng, lỗi sẽ xảy ra khi sử dụng quy tắc py_* tích hợp sẵn; thay vào đó, bạn nên sử dụng quy tắc Rule_python. Hãy truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/17773 để biết thêm thông tin và hướng dẫn di chuyển.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Các tuỳ chọn chi phối hành vi của môi trường kiểm thử hoặc trình chạy kiểm thử:
Giá trị mặc định của --[no]allow_analysis_failures: "false"
Nếu đúng, lỗi phân tích không thành công của mục tiêu quy tắc sẽ dẫn đến việc mục tiêu truyền bá một thực thể của AnalysisFailureInfo có chứa nội dung mô tả lỗi, thay vì dẫn đến lỗi bản dựng.
Thẻ: loading_and_analysis, experimental
Mặc định --analysis_testing_deps_limit=<an integer>: "2000"
Đặt số lượng phần phụ thuộc bắc cầu tối đa thông qua một thuộc tính quy tắc có hoạt động chuyển đổi cấu hình for_analysis_testing. Nếu vượt quá giới hạn này, bạn sẽ gặp lỗi quy tắc.
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]break_build_on_parallel_dex2oat_failure: "false"
Nếu các lỗi thao tác dex2oat thực sự sẽ khiến bản dựng bị hỏng thay vì thực thi dex2oat trong thời gian chạy kiểm thử.
Thẻ: loading_and_analysis, experimental
--default_test_resources=<a resource name followed by equal and 1 float or 4 float, e.g memory=10,30,60,100> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ghi đè lượng tài nguyên mặc định cho các hoạt động kiểm thử. Định dạng hợp lệ là <resource>=<value>. Nếu một số dương duy nhất được chỉ định là <value>, thì định dạng này sẽ ghi đè các tài nguyên mặc định cho tất cả kích thước thử nghiệm. Nếu bạn chỉ định 4 số được phân tách bằng dấu phẩy, các số này sẽ ghi đè lượng tài nguyên tương ứng cho các kích thước thử nghiệm nhỏ, trung bình, lớn và rất lớn. Giá trị cũng có thể là HOST_RAM/HOST_CPU, theo sau là tùy chọn [-|*]<float> (ví dụ: remember=HOST_RAM*.1,HOST_RAM*.2,HOST_RAM*.3,HOST_RAM*.4). Các tài nguyên kiểm thử mặc định do cờ này chỉ định sẽ bị ghi đè bởi các tài nguyên rõ ràng được chỉ định trong thẻ.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_android_use_parallel_dex2oat: "false"
Sử dụng song song dex2oat để có thể tăng tốc android_test.
Thẻ: loading_and_analysis, host_machine_resource_optimizations, experimental
Giá trị mặc định của --[no]ios_memleaks: "false"
Cho phép kiểm tra xem có rò rỉ bộ nhớ trong các mục tiêu ios_test hay không.
Thẻ: action_command_lines
Mặc định --ios_simulator_device=<a string>: xem nội dung mô tả
Thiết bị dùng để mô phỏng khi chạy một ứng dụng iOS trong trình mô phỏng, ví dụ như "iPhone 6". Bạn có thể tải danh sách thiết bị bằng cách chạy "xcrun simctl list devicetypes" trên máy mà trình mô phỏng sẽ chạy.
Thẻ: test_runner
Mặc định --ios_simulator_version=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Phiên bản iOS để chạy trên trình mô phỏng khi chạy hoặc kiểm thử. Thao tác này sẽ bị bỏ qua đối với các quy tắc ios_test nếu quy tắc này chỉ định một thiết bị mục tiêu.
Thẻ: test_runner
--runs_per_test=<a positive integer or test_regex@runs. This flag may be passed more than once> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định số lần chạy mỗi hoạt động kiểm thử. Nếu bất kỳ lần thử nào trong số đó không thành công vì bất kỳ lý do gì, thì toàn bộ quá trình kiểm thử sẽ được coi là không thành công. Thông thường, giá trị được chỉ định chỉ là một số nguyên. Ví dụ: --runs_per_test=3 sẽ chạy tất cả các thử nghiệm 3 lần. Cú pháp thay thế: regex_filter@runs_per_test. Trong đó running_per_test là viết tắt của một giá trị số nguyên còn regex_filter là danh sách các mẫu biểu thức chính quy bao gồm và loại trừ (Xem thêm --Instrumentation_filter). Ví dụ: --runs_per_test=//foo/.*,-//foo/bar/.*@3 chạy tất cả các thử nghiệm trong //foo/ ngoại trừ những thử nghiệm trong foo/bar ba lần. Bạn có thể chuyển tuỳ chọn này nhiều lần. Đối số khớp gần đây nhất sẽ được ưu tiên. Nếu không có kết quả nào phù hợp, kiểm thử sẽ chỉ chạy một lần.
--test_env=<a 'name=value' assignment with an optional value part> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định các biến môi trường bổ sung để đưa vào môi trường trình chạy kiểm thử. Bạn có thể chỉ định biến theo tên, trong trường hợp đó, giá trị của biến sẽ được đọc từ môi trường ứng dụng Bazel hoặc bằng cặp tên=giá trị. Bạn có thể sử dụng tuỳ chọn này nhiều lần để chỉ định nhiều biến. Chỉ được dùng bởi lệnh "bazel test".
Thẻ: test_runner
Mặc định --test_timeout=<a single integer or comma-separated list of 4 integers>: "-1"
Ghi đè các giá trị thời gian chờ kiểm thử mặc định cho thời gian chờ kiểm thử (tính bằng giây). Nếu bạn chỉ định một giá trị số nguyên dương duy nhất, thì giá trị này sẽ ghi đè tất cả các danh mục. Nếu 4 số nguyên được phân tách bằng dấu phẩy được chỉ định, chúng sẽ ghi đè thời gian chờ cho ngắn, trung bình, dài và vĩnh viễn (theo thứ tự đó). Ở cả hai dạng, giá trị -1 sẽ yêu cầu blazer sử dụng thời gian chờ mặc định cho danh mục đó.
Mặc định của --[no]zip_undeclared_test_outputs: "true"
Nếu đúng, các kết quả kiểm thử chưa khai báo sẽ được lưu trữ trong tệp zip.
Thẻ: test_runner
Các tuỳ chọn liên quan đến đầu ra truy vấn và ngữ nghĩa:
Giá trị mặc định của --aspect_deps=<off, conservative or precise>: "thận trọng"
Cách giải quyết các phần phụ thuộc khung hình khi định dạng đầu ra là một trong {xml,proto,record}. "tắt" có nghĩa là không có phần phụ thuộc khía cạnh nào được giải quyết, còn "thận trọng" (mặc định) có nghĩa là mọi phần phụ thuộc khung hình đã khai báo đều được thêm vào bất kể các phần phụ thuộc đó có được cấp lớp quy tắc của phần phụ thuộc trực tiếp hay không, "chính xác" có nghĩa là chỉ những khía cạnh được thêm có thể đang hoạt động dựa trên lớp quy tắc của phần phụ thuộc trực tiếp. Lưu ý rằng chế độ chính xác yêu cầu tải các gói khác để đánh giá một mục tiêu duy nhất, do đó khiến chế độ này chậm hơn so với các chế độ khác. Ngoài ra, xin lưu ý rằng thậm chí chế độ chính xác cũng không hoàn toàn chính xác: quyết định có tính một khía cạnh hay không được quyết định trong giai đoạn phân tích, giai đoạn này không chạy trong "truy vấn bazel".
Thẻ: build_file_semantics
Giá trị mặc định của --[no]consistent_labels: "false"
Nếu được bật, mọi lệnh truy vấn sẽ phát ra nhãn như thể là do hàm <code>str</code> Starlark áp dụng cho thực thể <code>Label</code>. Điều này hữu ích cho các công cụ cần khớp với kết quả của nhiều lệnh truy vấn và/hoặc nhãn do các quy tắc đưa ra. Nếu không được bật, các trình định dạng đầu ra sẽ tự do phát ra tên kho lưu trữ rõ ràng (tương ứng với kho lưu trữ chính) để làm cho kết quả dễ đọc hơn.
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]experimental_explicit_aspects: "false"
truy vấn, cquery: liệu có đưa các hành động do khung hình tạo vào đầu ra hay không. query: no-op (luôn tuân theo các khía cạnh).
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]graph:factored: "true"
Nếu đúng, biểu đồ sẽ được xuất "thành phần", tức là các nút tương đương về cấu trúc liên kết sẽ được hợp nhất với nhau và nhãn của chúng được nối với nhau. Tuỳ chọn này chỉ áp dụng cho --output=map.
Thẻ: terminal_output
Mặc định --graph:node_limit=<an integer>: "512"
Độ dài tối đa của chuỗi nhãn cho một nút biểu đồ ở đầu ra. Nhãn dài hơn sẽ bị cắt bớt; -1 có nghĩa là không bị cắt bớt. Tuỳ chọn này chỉ áp dụng cho --output=map.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]implicit_deps: "true"
Nếu được bật, các phần phụ thuộc ngầm ẩn sẽ được đưa vào biểu đồ phần phụ thuộc nơi truy vấn hoạt động. Phần phụ thuộc ngầm ẩn là phần phụ thuộc không được chỉ định rõ ràng trong tệp BUILD mà được bazel thêm vào. Đối với cquery, lựa chọn này kiểm soát việc lọc các chuỗi công cụ đã được phân giải.
Thẻ: build_file_semantics
Mặc định của --[no]include_artifacts: "true"
Bao gồm tên của đầu vào và đầu ra của hành động trong đầu ra (có thể lớn).
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]include_aspects: "true"
truy vấn, cquery: liệu có đưa các hành động do khung hình tạo vào đầu ra hay không. query: no-op (luôn tuân theo các khía cạnh).
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]include_commandline: "true"
Bao gồm nội dung của các dòng lệnh hành động trong kết quả (có thể lớn).
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]include_file_write_contents: "false"
Bao gồm nội dung tệp cho các thao tác FileWrite, SourceSymlinkManifest và RepoMappingManifest (có thể có kích thước lớn).
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]include_param_files: "false"
Bao gồm nội dung của các tệp tham số được dùng trong lệnh (có thể lớn). Lưu ý: Việc bật cờ này sẽ tự động bật cờ --include_commandline.
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]include_scheduling_dependencies: "false"
Bao gồm tên của các phần phụ thuộc lên lịch của các hành động (có thể lớn). Chỉ có hiệu lực nếu bạn cũng đặt --include_artifacts.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]incompatible_package_group_includes_double_slash: "true"
Nếu bạn bật chính sách này, thì khi xuất thuộc tính "packages" (gói) của package_group, "//" ở đầu sẽ không bị bỏ qua.
Thẻ: terminal_output, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]infer_universe_scope: "false"
Nếu bạn đặt và --universe_scope không được đặt, thì giá trị của --universe_scope sẽ được suy ra dưới dạng danh sách các mẫu mục tiêu riêng biệt trong biểu thức truy vấn. Lưu ý rằng giá trị --universe_scope được suy ra cho biểu thức truy vấn sử dụng các hàm trong phạm vi vũ trụ (ví dụ: `allrdeps`) có thể không phải là điều bạn muốn, vì vậy, bạn chỉ nên sử dụng tùy chọn này nếu biết mình đang làm gì. Truy cập https://bazel.build/reference/query#sky-query để biết thông tin chi tiết và ví dụ. Nếu bạn đặt --universe_scope, thì giá trị của tuỳ chọn này sẽ bị bỏ qua. Lưu ý: lựa chọn này chỉ áp dụng cho "truy vấn" (tức là không áp dụng cho "cquery").
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]line_terminator_null: "false"
Liệu mỗi định dạng có được kết thúc bằng \0 thay vì dòng mới hay không.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]nodep_deps: "true"
Nếu được bật, các phần phụ thuộc từ thuộc tính "nodep" sẽ được đưa vào biểu đồ phần phụ thuộc nơi truy vấn hoạt động. Một ví dụ phổ biến về thuộc tính "nút" là "khả năng hiển thị". Chạy và phân tích cú pháp kết quả của "info build-language" để tìm hiểu về tất cả thuộc tính "nodep" trong ngôn ngữ bản dựng.
Thẻ: build_file_semantics
Mặc định --output=<a string>: "văn bản"
Định dạng in kết quả truy vấn. Các giá trị được phép đối với truy vấn là: text, textproto, proto, Streaming_proto, jsonproto.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]proto:default_values: "true"
Nếu đúng, các thuộc tính có giá trị không được chỉ định rõ ràng trong tệp BUILD sẽ được đưa vào; nếu không, các thuộc tính sẽ bị bỏ qua. Tuỳ chọn này có thể áp dụng cho --output=proto
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]proto:definition_stack: "false"
Điền sẵn trường proto definition_stack. Trường này sẽ ghi lại từng thực thể quy tắc cho ngăn xếp lệnh gọi Starlark tại thời điểm lớp của quy tắc được xác định.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]proto:flatten_selects: "true"
Nếu bạn bật chính sách này, các thuộc tính có thể định cấu hình do Select() tạo sẽ bị làm phẳng. Đối với các loại danh sách, biểu diễn đã làm phẳng là danh sách chỉ chứa mỗi giá trị của bản đồ chọn đúng một lần. Các loại vô hướng được làm phẳng thành giá trị rỗng.
Thẻ: build_file_semantics
Giá trị mặc định của --[no]proto:include_attribute_source_aspects: "false"
Điền khía cạnh nguồn của thuộc tính vào trường proto source_aspect_name của mỗi Thuộc tính (chuỗi trống nếu không có).
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]proto:include_synthetic_attribute_hash: "false"
Liệu có nên tính toán và điền thuộc tính $internal_attr_hash hay không.
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]proto:instantiation_stack: "false"
Điền sẵn ngăn xếp lệnh gọi thực thể của từng quy tắc. Xin lưu ý rằng điều này yêu cầu ngăn xếp phải hiển thị
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]proto:locations: "true"
Liệu có xuất thông tin vị trí ở đầu ra proto hay không.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --proto:output_rule_attrs=<comma-separated list of options>: "tất cả"
Danh sách các thuộc tính được phân tách bằng dấu phẩy để đưa vào đầu ra. Giá trị mặc định là tất cả thuộc tính. Đặt thành chuỗi trống để không cho ra thuộc tính nào. Tuỳ chọn này có thể áp dụng cho --output=proto.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]proto:rule_inputs_and_outputs: "true"
Liệu có điền sẵn các trường process_input và Rule_output hay không.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --query_file=<a string>: ""
Nếu được đặt, truy vấn sẽ đọc truy vấn từ tệp có tên tại đây, thay vì đọc trên dòng lệnh. Sẽ xảy ra lỗi khi chỉ định tệp tại đây cũng như truy vấn dòng lệnh.
Thẻ: changes_inputs
Giá trị mặc định của --[no]relative_locations: "false"
Nếu đúng, vị trí của các tệp BUILD trong xml và đầu ra proto sẽ là tương đối. Theo mặc định, kết quả vị trí là một đường dẫn tuyệt đối và sẽ không nhất quán giữa các máy. Bạn có thể đặt lựa chọn này thành true để có kết quả nhất quán trên các máy.
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]skyframe_state: "false"
Bạn không cần phân tích thêm, hãy kết xuất Biểu đồ hành động hiện tại từ Skyframe. Lưu ý: Việc chỉ định mục tiêu bằng --skyframe_state hiện chưa được hỗ trợ. Cờ này chỉ có sẵn với --output=proto hoặc --output=textproto.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]tool_deps: "true"
Truy vấn: Nếu bạn tắt chính sách này, các phần phụ thuộc trên "exec configuration" (cấu hình thực thi) sẽ không được đưa vào biểu đồ phần phụ thuộc nơi truy vấn hoạt động. Một cạnh phụ thuộc "exec configuration" (cấu hình thực thi) (chẳng hạn như cạnh từ quy tắc "proto_library" bất kỳ đến Protocol Compiler (Trình biên dịch giao thức) thường trỏ đến một công cụ được thực thi trong quá trình tạo bản dựng chứ không phải là một phần của cùng một chương trình "target". Cquery: Nếu bị tắt, hãy lọc ra tất cả các mục tiêu đã định cấu hình vượt qua quá trình chuyển đổi thực thi từ mục tiêu cấp cao nhất đã khám phá mục tiêu được định cấu hình này. Điều đó có nghĩa là nếu mục tiêu cấp cao nhất nằm trong cấu hình mục tiêu, thì hệ thống chỉ trả về những mục tiêu đã định cấu hình trong cấu hình mục tiêu. Nếu mục tiêu cấp cao nhất nằm trong cấu hình exec, chỉ các mục tiêu đã định cấu hình của điều hành sẽ được trả về. Tuỳ chọn này sẽ KHÔNG loại trừ các chuỗi công cụ đã được phân giải.
Thẻ: build_file_semantics
Mặc định của --universe_scope=<comma-separated list of options>: ""
Một tập hợp mẫu mục tiêu được phân tách bằng dấu phẩy (cộng và trừ). Truy vấn có thể được thực hiện trong không gian được xác định bằng việc đóng bắc cầu các mục tiêu đã chỉ định. Tuỳ chọn này được dùng cho các lệnh truy vấn và cquery. Đối với cquery, dữ liệu đầu vào cho tuỳ chọn này là các mục tiêu mà mọi câu trả lời đều được tạo, do đó, tuỳ chọn này có thể ảnh hưởng đến các cấu hình và chuyển đổi. Nếu bạn không chỉ định lựa chọn này, thì mục tiêu cấp cao nhất được giả định là mục tiêu được phân tích cú pháp từ biểu thức truy vấn. Lưu ý: Đối với cquery, việc không chỉ định tuỳ chọn này có thể khiến bản dựng bị lỗi nếu không thể tạo mục tiêu đã phân tích cú pháp qua biểu thức truy vấn bằng các tuỳ chọn cấp cao nhất.
Thẻ: loading_and_analysis
Các tuỳ chọn kích hoạt tính năng tối ưu hoá thời gian xây dựng:
Giá trị mặc định của --[no]experimental_filter_library_jar_with_program_jar: "false"
Lọc ProGuard ProgramJar để xoá mọi lớp có trong LibraryJar.
Thẻ: action_command_lines
Mặc định của --[no]experimental_inmemory_dotd_files: "true"
Nếu bạn bật chính sách này, các tệp C++ .d sẽ được chuyển trực tiếp từ các nút bản dựng từ xa vào bộ nhớ thay vì được ghi vào ổ đĩa.
Thẻ: loading_and_analysis, execution, affects_outputs, experimental
Mặc định của --[no]experimental_inmemory_jdeps_files: "true"
Nếu bạn bật chính sách này, các tệp phần phụ thuộc (.jdeps) được tạo qua quá trình biên dịch Java sẽ được chuyển trực tiếp từ các nút bản dựng từ xa vào bộ nhớ thay vì được ghi vào ổ đĩa.
Thẻ: loading_and_analysis, execution, affects_outputs, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_retain_test_configuration_across_testonly: "false"
Khi được bật, --trim_test_configure sẽ không cắt bỏ cấu hình thử nghiệm cho các quy tắc được đánh dấu là testonly=1. Điều này nhằm giảm các vấn đề xung đột hành động khi các quy tắc không kiểm thử phụ thuộc vào quy tắc cc_test. Không có ảnh hưởng nếu --trim_test_Configuration sai.
Thẻ: loading_and_analysis, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --[no]experimental_starlark_cc_import: "false"
Nếu bật, bạn có thể sử dụng phiên bản cc_import Starlark.
Thẻ: loading_and_analysis, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_unsupported_and_brittle_include_scanning: "false"
Liệu có nên thu hẹp dữ liệu đầu vào cho quá trình biên dịch C/C++ hay không bằng cách phân tích cú pháp các dòng #include từ tệp đầu vào. Việc này có thể cải thiện hiệu suất và mức độ gia tăng bằng cách giảm kích thước của cây đầu vào biên dịch. Tuy nhiên, công cụ này cũng có thể làm hỏng các bản dựng vì trình quét bao gồm không triển khai đầy đủ ngữ nghĩa bộ tiền xử lý C. Cụ thể là lớp này không hiểu lệnh động #include và bỏ qua logic có điều kiện của bộ tiền xử lý. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng. Mọi vấn đề liên quan đến cờ này đã được gửi sẽ bị đóng lại.
Thẻ: loading_and_analysis, execution, changes_inputs
Mặc định của --[no]incremental_dexing: "true"
Có thực hiện hầu hết các công việc tạo tệp dex riêng biệt cho từng tệp Jar.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Mặc định của --[no]objc_use_dotd_pruning: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này, các tệp .d do clang tạo ra sẽ được dùng để cắt giảm tập hợp dữ liệu đầu vào được truyền vào các quá trình biên dịch objc.
Thẻ: changes_inputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]process_headers_in_dependencies: "false"
Khi tạo một mục tiêu //a:a, hãy xử lý tiêu đề trong mọi mục tiêu mà //a:a phụ thuộc vào (nếu tính năng xử lý tiêu đề được bật cho chuỗi công cụ).
Thẻ: execution
Mặc định của --[no]trim_test_configuration: "true"
Khi được bật, các tuỳ chọn liên quan đến kiểm thử sẽ bị xoá dưới cấp cao nhất của bản dựng. Khi cờ này hoạt động, bạn không thể tạo kiểm thử dưới dạng phần phụ thuộc của các quy tắc không kiểm thử, nhưng các thay đổi đối với các tuỳ chọn liên quan đến kiểm thử sẽ không khiến các quy tắc không kiểm thử được phân tích lại.
Thẻ: loading_and_analysis, loses_incremental_state
Các lựa chọn ảnh hưởng đến độ chi tiết, định dạng hoặc vị trí ghi nhật ký:
Giá trị mặc định của --toolchain_resolution_debug=<a comma-separated list of regex expressions with prefix '-' specifying excluded paths>: "-.*"
In thông tin gỡ lỗi trong quá trình phân giải chuỗi công cụ. Cờ này sẽ lấy một biểu thức chính quy (regex), được kiểm tra dựa trên các loại chuỗi công cụ và mục tiêu cụ thể để xem cần gỡ lỗi nào. Bạn có thể phân tách nhiều biểu thức chính quy bằng dấu phẩy, sau đó đánh dấu riêng từng biểu thức chính quy. Lưu ý: Kết quả của cờ này rất phức tạp và có thể sẽ chỉ hữu ích cho các chuyên gia về giải pháp chuỗi công cụ.
Thẻ: terminal_output
Các tuỳ chọn chỉ định hoặc thay đổi phương thức nhập chung thành lệnh Bazel không thuộc các danh mục khác.:
--flag_alias=<a 'name=value' flag alias> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Đặt tên viết tắt cho cờ Starlark. Hàm này sẽ lấy một cặp khoá-giá trị có dạng "<key>=<value>" làm đối số.
Thẻ: changes_inputs
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_default_to_explicit_init_py: "false"
Cờ này thay đổi hành vi mặc định để tệp __init__.py không còn được tạo tự động trong các tệp runfile của mục tiêu Python nữa. Chính xác, khi một mục tiêu py_binary hoặc py_test đã đặt giá trị trước đây là "tự động" (giá trị mặc định), thì mục tiêu py_binary hoặc py_test sẽ được coi là sai khi và chỉ khi bạn đặt cờ này. Vui lòng truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/10076.
Thẻ: affects_outputs, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_py2_outputs_are_suffixed: "true"
Nếu đúng, các mục tiêu được tạo trong cấu hình Python 2 sẽ xuất hiện trong một gốc đầu ra có chứa hậu tố "-py2", trong khi các mục tiêu được tạo cho Python 3 sẽ xuất hiện trong một gốc không có hậu tố liên quan đến Python. Điều này có nghĩa là đường liên kết tượng trưng tiện lợi "bazel-bin" sẽ trỏ đến các mục tiêu Python 3 thay vì Python 2. Nếu bật tuỳ chọn này, bạn cũng nên bật "--incompatible_py3_is_default".
Các thẻ: affects_outputs, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_py3_is_default: "true"
Nếu đúng, các mục tiêu "py_binary" và "py_test" không đặt thuộc tính "python_version" (hoặc "default_python_version") sẽ mặc định là PY3 thay vì PY2. Nếu đặt cờ này, bạn cũng nên đặt `--incompatible_py2_outputs_are_suffixed`.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_use_python_toolchains: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì các quy tắc Python gốc có thể thực thi sẽ sử dụng môi trường thời gian chạy Python do chuỗi công cụ Python chỉ định, thay vì thời gian chạy do các cờ cũ như --python_top cung cấp.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định --python_version=<PY2 or PY3>: xem nội dung mô tả
Chế độ phiên bản lớn của Python, "PY2" hoặc "PY3". Xin lưu ý rằng chế độ này sẽ bị các mục tiêu "py_binary" và "py_test" ghi đè (ngay cả khi chúng không chỉ định rõ phiên bản), do đó, thường không có nhiều lý do để cung cấp cờ này.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Các lựa chọn khác, chưa được phân loại.:
--[no]cache_test_results [-t] mặc định: "tự động"
Nếu được đặt thành "auto", Bazel sẽ chạy lại một chương trình kiểm thử khi và chỉ khi: (1) Bazel phát hiện thấy các thay đổi trong chương trình kiểm thử hoặc các phần phụ thuộc, (2) chương trình kiểm thử được đánh dấu là bên ngoài, (3) nhiều lần chạy chương trình kiểm thử được yêu cầu bằng --runs_per_test hoặc(4) kiểm thử không thành công trước đó. Nếu bạn đặt chính sách này thành "yes" (có), Bazel sẽ lưu mọi kết quả kiểm thử vào bộ nhớ đệm, ngoại trừ các lượt kiểm thử được đánh dấu là bên ngoài. Nếu bạn đặt chính sách này thành "no", Bazel sẽ không lưu kết quả kiểm tra vào bộ nhớ đệm.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_cancel_concurrent_tests: "false"
Nếu đúng, thì Blaze sẽ huỷ đồng thời chạy kiểm thử trong lần chạy thành công đầu tiên. Thao tác này chỉ hữu ích khi kết hợp với --runs_per_test_detects_flakes.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]experimental_fetch_all_coverage_outputs: "false"
Nếu đúng, thì Bazel sẽ tìm nạp toàn bộ thư mục dữ liệu về mức độ sử dụng cho mỗi lượt kiểm thử trong một lần chạy mức độ sử dụng.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]experimental_generate_llvm_lcov: "false"
Nếu đúng, phạm vi bao phủ cho clang sẽ tạo báo cáo LCOV.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Mặc định của --[no]experimental_j2objc_header_map: "true"
Liệu có tạo bản đồ tiêu đề J2ObjC song song với quá trình chuyển đổi J2ObjC hay không.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_j2objc_shorter_header_path: "false"
Liệu có được tạo bằng đường dẫn tiêu đề ngắn hơn hay không (sử dụng "_ios" thay vì "_j2objc").
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --experimental_java_classpath=<off, javabuilder or bazel>: "javabuilder"
Bật classpath rút gọn cho quá trình biên dịch Java.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_limit_android_lint_to_android_constrained_java: "false"
Giới hạn --experimental_run_android_lint_on_java_rules trong các thư viện tương thích với Android.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]experimental_run_android_lint_on_java_rules: "false"
Liệu có cần xác thực các nguồn java_* hay không.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]explicit_java_test_deps: "false"
Chỉ định rõ ràng phần phụ thuộc cho JUnit hoặc Hamcrest trong java_test thay vì vô tình nhận được từ các phần phụ thuộc của TestRunner. Hiện chỉ dùng được cho Bazel.
Mặc định --host_java_launcher=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Trình chạy Java mà các công cụ được thực thi trong một bản dựng sử dụng.
--host_javacopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để chuyển đến javac khi tạo các công cụ được thực thi trong một bản dựng.
--host_jvmopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để truyền đến máy ảo Java khi tạo các công cụ được thực thi trong quá trình tạo bản dựng. Các lựa chọn này sẽ được thêm vào các lựa chọn khởi động máy ảo của mỗi đích java_binary.
Mặc định của --[no]incompatible_check_sharding_support: "true"
Nếu đúng, Bazel sẽ không kiểm thử phân đoạn được nếu trình chạy kiểm thử không cho biết ứng dụng có hỗ trợ tính năng phân đoạn bằng cách chạm vào tệp tại đường dẫn trong TEST_SHARD_STATUS_FILE. Nếu giá trị là false, trình chạy kiểm thử không hỗ trợ tính năng phân đoạn sẽ dẫn đến việc tất cả chương trình kiểm thử chạy trong từng phân đoạn.
Thẻ: incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_exclusive_test_sandboxed: "true"
Nếu đúng, các thử nghiệm độc quyền sẽ chạy bằng chiến lược hộp cát. Thêm thẻ "local" để buộc chạy thử nghiệm độc quyền cục bộ
Thẻ: incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_strict_action_env: "false"
Nếu đúng, Bazel sẽ sử dụng một môi trường có giá trị tĩnh đối với PATH và không kế thừa LD_BOOKS_PATH. Sử dụng --action_env=ENV_VARIABLE nếu bạn muốn kế thừa các biến môi trường cụ thể từ ứng dụng, nhưng lưu ý rằng việc làm như vậy có thể ngăn việc lưu vào bộ nhớ đệm của nhiều người dùng nếu bộ nhớ đệm dùng chung được sử dụng.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
--j2objc_translation_flags=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để truyền đến công cụ J2ObjC.
--java_debug
Làm cho máy ảo Java của chương trình kiểm thử Java phải chờ kết nối từ một trình gỡ lỗi tuân thủ JDWP (chẳng hạn như jdb) trước khi bắt đầu kiểm thử. Ngụ ý rằng -test_output=streamed.
Mở rộng thành:
  --test_arg=--wrapper_script_flag=--debug
  --test_output=streamed
  --test_strategy=exclusive
  --test_timeout=9999
  --nocache_test_results
Mặc định của --[no]java_deps: "true"
Tạo thông tin phần phụ thuộc (hiện tại là classpath thời gian biên dịch) cho mỗi mục tiêu Java.
Mặc định của --[no]java_header_compilation: "true"
Biên dịch ijar trực tiếp từ nguồn.
Mặc định của --java_language_version=<a string>: ""
Phiên bản ngôn ngữ Java
Mặc định --java_launcher=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Trình chạy Java để sử dụng khi tạo tệp nhị phân Java. Nếu cờ này được đặt thành chuỗi trống, thì trình chạy JDK sẽ được sử dụng. Thuộc tính "trình chạy" sẽ ghi đè cờ này.
Mặc định --java_runtime_version=<a string>: "local_jdk"
Phiên bản thời gian chạy Java
--javacopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để chuyển đến javac.
--jvmopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để truyền đến máy ảo Java. Các lựa chọn này sẽ được thêm vào các lựa chọn khởi động máy ảo của mỗi đích java_binary.
Mặc định --legacy_main_dex_list_generator=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một tệp nhị phân cần dùng để tạo danh sách các lớp phải có trong dex chính khi biên dịch multidex cũ.
Mặc định --optimizing_dexer=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một tệp nhị phân cần dùng để tạo tệp dex mà không cần phân đoạn.
--plugin=<a build target label> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Trình bổ trợ để sử dụng trong bản dựng. Hiện hoạt động với java_plugin.
Mặc định --proguard_top=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Chỉ định phiên bản ProGuard cần dùng để xoá mã khi tạo tệp nhị phân Java.
Giá trị mặc định của --proto_compiler=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/proto:protoc"
Nhãn của trình biên dịch proto.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --proto_toolchain_for_cc=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/proto:cc_toolchain"
Nhãn của proto_lang_toolchain() mô tả cách biên dịch các proto C++
Các thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --proto_toolchain_for_j2objc=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/j2objc:j2objc_proto_toolchain"
Nhãn về proto_lang_toolchain() mô tả cách biên dịch các proto j2objc
Các thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --proto_toolchain_for_java=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/proto:java_toolchain"
Nhãn của proto_lang_toolchain() mô tả cách biên dịch các proto Java
Các thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --proto_toolchain_for_javalite=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/proto:javalite_toolchain"
Nhãn của proto_lang_toolchain() mô tả cách biên dịch giao thức JavaLite
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
--protocopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để chuyển đến trình biên dịch protobuf.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]runs_per_test_detects_flakes: "false"
Nếu đúng, bất kỳ phân đoạn nào có ít nhất một lần chạy/lần thử vượt qua và ít nhất một lần chạy/lần thử không thành công sẽ có trạng thái FLAKY.
Mặc định --shell_executable=<a path>: xem nội dung mô tả
Đường dẫn tuyệt đối đến shell có thể thực thi để Bazel sử dụng. Nếu bạn không đặt chính sách này nhưng biến môi trường BAZEL_SH được đặt trong lệnh gọi Bazel đầu tiên (khởi động máy chủ Bazel), thì Bazel sẽ sử dụng biến đó. Nếu không có giá trị nào được thiết lập, Bazel sử dụng một đường dẫn mặc định được cố định giá trị trong mã tuỳ thuộc vào hệ điều hành mà nó chạy (Windows: c:/tools/msys64/usr/bin/bash.exe, FreeBSD: /usr/local/bin/bash, tất cả các đường dẫn khác: /bin/bash). Lưu ý rằng việc sử dụng một shell không tương thích với bash có thể dẫn đến lỗi bản dựng hoặc lỗi thời gian chạy cho các tệp nhị phân được tạo.
Thẻ: loading_and_analysis
--test_arg=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định các lựa chọn và đối số bổ sung sẽ được truyền đến tệp thực thi kiểm thử. Có thể dùng nhiều lần để chỉ định nhiều đối số. Nếu nhiều kiểm thử được thực thi, mỗi kiểm thử sẽ nhận được các đối số giống nhau. Chỉ được dùng bởi lệnh "bazel test".
Mặc định --test_filter=<a string>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một bộ lọc để chuyển tiếp đến khung kiểm thử. Dùng để giới hạn chạy kiểm thử. Xin lưu ý rằng điều này không ảnh hưởng đến việc các mục tiêu được tạo.
Mặc định --test_result_expiration=<an integer>: "-1"
Lựa chọn này không được dùng nữa và không có hiệu lực.
Giá trị mặc định của --[no]test_runner_fail_fast: "false"
Lựa chọn chuyển tiếp không thành công nhanh đến trình chạy kiểm thử. Trình chạy kiểm thử phải ngừng thực thi khi không thành công lần đầu.
Mặc định --test_sharding_strategy=<explicit, disabled or forced=k where k is the number of shards to enforce>: "phản cảm"
Chỉ định chiến lược để phân đoạn kiểm thử: "explicit" (rõ ràng) để chỉ sử dụng phân đoạn nếu có thuộc tính BUILD "shard_count". "disabled" (tắt) để không bao giờ sử dụng tính năng phân đoạn kiểm thử. "forced=k" để thực thi phân đoạn "k" cho việc kiểm thử bất kể thuộc tính BUILD "shard_count" nào.
Mặc định của --tool_java_language_version=<a string>: ""
Phiên bản ngôn ngữ Java dùng để thực thi các công cụ cần thiết trong quá trình xây dựng
Mặc định của --tool_java_runtime_version=<a string>: "remotejdk_11"
Phiên bản thời gian chạy Java dùng để thực thi các công cụ trong quá trình xây dựng
Mặc định của --[no]use_ijars: "true"
Nếu bật, tuỳ chọn này sẽ khiến quá trình biên dịch Java sử dụng tệp jar giao diện. Thao tác này sẽ giúp quá trình biên dịch gia tăng diễn ra nhanh hơn, nhưng thông báo lỗi có thể khác nhau.

Tuỳ chọn bản dựng

Các tuỳ chọn xuất hiện trước lệnh và được ứng dụng phân tích cú pháp:
--distdir=<a path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Nơi bổ sung để tìm các bản lưu trữ trước khi truy cập vào mạng để tải các bản lưu trữ xuống.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Nếu bạn đặt chính sách này, bộ nhớ đệm của kho lưu trữ sẽ liên kết cứng tệp trong trường hợp tệp được lưu vào bộ nhớ đệm, thay vì sao chép. Thao tác này nhằm mục đích tiết kiệm dung lượng ổ đĩa.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Giá trị mặc định của --experimental_repository_downloader_retries=<an integer>: "0"
Số lần thử tải lại xuống lại một lỗi tải xuống tối đa. Nếu bạn đặt chính sách này thành 0, thì các lượt thử lại sẽ bị tắt.
Thẻ: experimental
Mặc định --experimental_scale_timeouts=<a double>: "1.0"
Điều chỉnh tất cả thời gian chờ trong quy tắc kho lưu trữ Starlark theo hệ số này. Bằng cách này, kho lưu trữ bên ngoài có thể hoạt động trên các máy chậm hơn tác giả quy tắc dự kiến mà không cần thay đổi mã nguồn
Thẻ: bazel_internal_configuration, experimental
Mặc định --http_connector_attempts=<an integer>: "8"
Số lần tải xuống tối đa http.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định của --http_connector_retry_max_timeout=<An immutable length of time.>: "0 giây"
Thời gian chờ tối đa để thử tải lại http. Với giá trị 0, không có thời gian chờ tối đa được xác định.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định --http_timeout_scaling=<a double>: "1.0"
Điều chỉnh tất cả thời gian chờ liên quan đến lượt tải xuống http theo hệ số nhất định
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định --repository_cache=<a path>: xem nội dung mô tả
Chỉ định vị trí bộ nhớ đệm của các giá trị đã tải xuống thu được trong quá trình tìm nạp kho lưu trữ bên ngoài. Một chuỗi trống làm đối số yêu cầu tắt bộ nhớ đệm, nếu không, hệ thống sẽ sử dụng giá trị mặc định '<output_user_root>/cache/repos/v1'
Thẻ: bazel_internal_configuration
Giá trị mặc định của --[no]repository_disable_download: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này, thì bạn không được phép tải tệp xuống bằng ctx.download{,_and_extract} trong quá trình tìm nạp kho lưu trữ. Lưu ý rằng quyền truy cập mạng chưa bị vô hiệu hoá hoàn toàn; ctx.Execution vẫn có thể chạy một tệp thực thi tuỳ ý truy cập Internet.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Các tuỳ chọn kiểm soát quá trình thực thi bản dựng:
Giá trị mặc định của --[no]check_up_to_date: "false"
Đừng thực hiện bản dựng, chỉ cần kiểm tra xem nó đã được cập nhật hay chưa. Nếu tất cả các mục tiêu đều được cập nhật, thì bản dựng sẽ hoàn tất thành công. Nếu cần thực thi bất kỳ bước nào, hệ thống sẽ báo cáo lỗi và quá trình tạo bản dựng sẽ không thành công.
Thẻ: execution
Mặc định --dynamic_local_execution_delay=<an integer>: "1000"
Nếu quá trình thực thi từ xa nhanh hơn ít nhất một lần trong một bản dựng, quá trình thực thi cục bộ sẽ bị trì hoãn bao nhiêu mili giây?
Thẻ: execution, host_machine_resource_optimizations
--dynamic_local_strategy=<a '[name=]value1[,..,valueN]' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các chiến lược địa phương, theo thứ tự, sử dụng cho cách ghi nhớ cụ thể – chiến lược đầu tiên có thể áp dụng sẽ được sử dụng. Ví dụ: "worker,sandboxed" chạy các hành động hỗ trợ worker liên tục sử dụng chiến lược worker và tất cả những thao tác khác sử dụng chiến lược hộp cát. Nếu không có phương pháp ghi nhớ nào được cung cấp, danh sách các chiến lược sẽ được dùng làm phương án dự phòng cho tất cả các công cụ ghi nhớ. Danh sách dự phòng mặc định là `worker,sandboxed` hoặc`worker,sandboxed,độc lập" nếu "experimental_local_lockfree_output" được đặt. Lấy [mnemonic=]local_strategy[,local_strategy,...]
Thẻ: execution, host_machine_resource_optimizations
--dynamic_remote_strategy=<a '[name=]value1[,..,valueN]' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các chiến lược từ xa theo thứ tự để sử dụng theo cách ghi nhớ cụ thể – chiến lược đầu tiên có thể áp dụng sẽ được sử dụng. Nếu không có phương pháp ghi nhớ nào được cung cấp, danh sách các chiến lược sẽ được dùng làm phương án dự phòng cho tất cả các công cụ ghi nhớ. Danh sách dự phòng mặc định là "remote" (từ xa), do đó, bạn thường không cần đặt cờ này một cách rõ ràng. Sử dụng [mnemonic=]remote_strategy[,remote_strategy,...]
Thẻ: execution, host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --experimental_docker_image=<a string>: ""
Chỉ định tên hình ảnh Docker (ví dụ: "ubuntu:recent") cần dùng để thực thi một thao tác trong hộp cát khi sử dụng chiến lược docker và bản thân thao tác này chưa có thuộc tính hình ảnh vùng chứa trong remote_execution_properties trong phần mô tả nền tảng. Giá trị của cờ này được truyền nguyên văn đến "docker chạy", vì vậy, cờ này hỗ trợ cú pháp và cơ chế tương tự như chính Docker.
Thẻ: execution
Mặc định của --[no]experimental_docker_use_customized_images: "true"
Nếu bật, hãy chèn uid và gid của người dùng hiện tại vào hình ảnh Docker trước khi sử dụng. Đây là yêu cầu bắt buộc nếu bản dựng / kiểm thử của bạn phụ thuộc vào việc người dùng có tên và thư mục gốc bên trong vùng chứa. Tính năng này được bật theo mặc định, nhưng bạn có thể tắt tính năng này trong trường hợp tính năng tự động tuỳ chỉnh hình ảnh không hoạt động trong trường hợp của bạn hoặc bạn biết rằng mình không cần đến.
Thẻ: execution
Mặc định của --[no]experimental_dynamic_exclude_tools: "true"
Khi bạn đặt chính sách này, các mục tiêu được tạo "cho công cụ" sẽ không tuân theo chế độ thực thi động. Các mục tiêu như vậy khó có khả năng được xây dựng dần dần và do đó không đáng để chi tiêu theo chu kỳ địa phương.
Thẻ: execution, host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --experimental_dynamic_local_load_factor=<a double>: "0"
Kiểm soát tải trọng từ quá trình thực thi động cần đưa vào máy cục bộ. Cờ này điều chỉnh số lượng hành động trong thực thi động mà chúng tôi sẽ lên lịch đồng thời. Giá trị này dựa trên số lượng CPU mà Blaze cho là còn trống. Bạn có thể kiểm soát số lượng này bằng cờ --local_cpu_resources. Nếu cờ này là 0, thì tất cả các hành động sẽ được lên lịch cục bộ ngay lập tức. Nếu > 0, số lượng hành động được lên lịch cục bộ sẽ bị giới hạn bởi số lượng CPU có sẵn. Nếu < 1, hệ số tải được dùng để giảm số lượng hành động được lên lịch cục bộ khi số lượng hành động đang chờ lên lịch ở mức cao. Điều này giúp giảm bớt tải cho máy cục bộ trong trường hợp bản dựng sạch, trong đó máy cục bộ không đóng góp nhiều.
Thẻ: execution, host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --experimental_dynamic_slow_remote_time=<An immutable length of time.>: "0"
Nếu >0, thời gian một thao tác tự động chạy chỉ phải chạy từ xa trước khi chúng ta ưu tiên thực thi cục bộ để tránh hết thời gian chờ từ xa. Việc này có thể ẩn một số vấn đề trên hệ thống thực thi từ xa. Đừng bật tính năng này khi không theo dõi các vấn đề thực thi từ xa.
Thẻ: execution, host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --[no]experimental_enable_docker_sandbox: "false"
Bật hộp cát dựa trên Docker. Tuỳ chọn này không có hiệu lực nếu Docker không được cài đặt.
Thẻ: execution
Mặc định --experimental_sandbox_async_tree_delete_idle_threads=<an integer, or a keyword ("auto", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), optionally followed by an operation ([-|*]<float>) eg. "auto", "HOST_CPUS*.5">: "4"
Nếu giá trị là 0, hãy xoá cây hộp cát ngay sau khi một hành động hoàn tất (khiến việc hoàn tất hành động bị trì hoãn). Nếu lớn hơn 0, hãy thực thi việc xoá 3 khoảng thời gian đó trên nhóm luồng không đồng bộ có kích thước 1 khi bản dựng đang chạy và tăng lên kích thước do cờ này chỉ định khi máy chủ ở trạng thái rảnh.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations, execution
Giá trị mặc định của --experimental_sandbox_memory_limit_mb=<an integer number of MBs, or "HOST_RAM", optionally followed by [-|*]<float>.>: "0"
Nếu > 0, mỗi hộp cát Linux sẽ bị giới hạn trong dung lượng bộ nhớ đã cho (tính bằng MB). Yêu cầu phải có cgroups v1 hoặc v2 và quyền cho người dùng đối với thư mục cgroups.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]experimental_shrink_worker_pool: "false"
Nếu được bật, tính năng này có thể thu nhỏ nhóm worker nếu áp lực bộ nhớ của worker cao. Cờ này chỉ hoạt động khi bật chế độ gắn cờ testing_total_worker_memory_limit_mb.
Thẻ: execution, host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --[no]experimental_split_xml_generation: "true"
Nếu cờ này được đặt và một hành động kiểm thử không tạo ra tệp test.xml, thì Bazel sẽ sử dụng một thao tác riêng để tạo một tệp test.xml giả chứa nhật ký kiểm thử. Nếu không, Bazel sẽ tạo một tệp test.xml trong hành động kiểm thử.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --experimental_total_worker_memory_limit_mb=<an integer number of MBs, or "HOST_RAM", optionally followed by [-|*]<float>.>: "0"
Nếu giới hạn này lớn hơn 0 worker ở trạng thái rảnh có thể bị tắt khi tổng mức sử dụng bộ nhớ của tất cả worker vượt quá giới hạn.
Thẻ: execution, host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --[no]experimental_use_hermetic_linux_sandbox: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì không được gắn kết thư mục gốc, mà chỉ gắn kết những gì được cung cấp bằng Sandbox_add_mont_pair. Tệp đầu vào sẽ được liên kết cứng với hộp cát thay vì được liên kết tượng trưng từ hộp cát. Nếu tệp nhập hành động nằm trên một hệ thống tệp khác với hộp cát, thì các tệp đầu vào sẽ được sao chép.
Thẻ: execution
Mặc định của --[no]experimental_use_semaphore_for_jobs: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, hãy sử dụng thêm semaphore để giới hạn số lượng công việc đồng thời.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations, execution
Giá trị mặc định của --[no]experimental_use_windows_sandbox: "false"
Dùng hộp cát của Windows để chạy các thao tác. Nếu "có", tệp nhị phân do --experimental_windows_sandbox_path cung cấp phải hợp lệ và tương ứng với phiên bản hộp cát được hỗ trợ. Nếu giá trị là "tự động", tệp nhị phân có thể bị thiếu hoặc không tương thích.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --experimental_windows_sandbox_path=<a string>: "BazelSandbox.exe"
Đường dẫn đến tệp nhị phân của hộp cát Windows để sử dụng khi --experimental_use_windows_sandbox là true. Nếu tên đơn giản, hãy sử dụng tệp nhị phân đầu tiên của tên đó trong PATH.
Thẻ: execution
Mặc định --experimental_worker_allowlist=<comma-separated set of options>: xem nội dung mô tả
Nếu không trống, chỉ cho phép sử dụng các trình thực thi liên tục bằng cách giúp ghi nhớ khoá trình thực thi nhất định.
Thẻ: execution, host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --[no]experimental_worker_as_resource: "true"
Không hoạt động, tính năng này sẽ sớm bị xoá.
Thẻ: no_op
Giá trị mặc định của --[no]experimental_worker_cancellation: "false"
Nếu bạn bật tuỳ chọn này, Bazel có thể gửi yêu cầu huỷ đến những nhân viên hỗ trợ họ.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --experimental_worker_memory_limit_mb=<an integer number of MBs, or "HOST_RAM", optionally followed by [-|*]<float>.>: "0"
Nếu giới hạn này lớn hơn 0, worker có thể bị tắt nếu mức sử dụng bộ nhớ của worker vượt quá giới hạn. Nếu không được sử dụng cùng với tính năng thực thi động và "--experimental_dynamic_ignore_local_signals=9", thì thao tác này có thể khiến bản dựng của bạn gặp sự cố.
Thẻ: execution, host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --experimental_worker_metrics_poll_interval=<An immutable length of time.>: "5 giây"
Khoảng thời gian giữa thời điểm thu thập chỉ số trình chạy (worker) và thời điểm có thể cố gắng loại bỏ. Thời gian hiệu quả không được nhỏ hơn 1 giây vì lý do hiệu suất.
Thẻ: execution, host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --[no]experimental_worker_multiplex_sandboxing: "false"
Nếu bạn bật tuỳ chọn này, multiplex worker sẽ được tạo hộp cát bằng một thư mục hộp cát riêng cho mỗi yêu cầu công việc. Chỉ những worker có yêu cầu thực thi 'supports-multiplex-sandboxing' mới được tạo hộp cát.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]experimental_worker_sandbox_hardening: "false"
Nếu được bật, worker sẽ chạy trong một hộp cát được tăng cường nếu quy trình triển khai cho phép.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]experimental_worker_strict_flagfiles: "false"
Nếu được bật, các thao tác đối số cho worker không tuân theo thông số kỹ thuật của worker sẽ gây ra lỗi. Đối số của trình chạy phải có đúng một đối số @flagfile làm đối số cuối cùng trong danh sách các đối số của nó.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --gc_thrashing_threshold=<an integer in 0-100 range>: "100"
Tỷ lệ phần trăm dung lượng chưa được sử dụng đã chiếm (0-100) mà trên đó GcThrashingDetector xem xét các sự kiện áp lực bộ nhớ so với giới hạn của nó (--gc_thrashing_limits). Nếu bạn đặt chính sách này thành 100, thì GcThrashingDetector sẽ tắt.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --genrule_strategy=<comma-separated list of options>: ""
Chỉ định cách thực thi quy tắc gen. Cờ này sẽ bị loại bỏ. Thay vào đó, hãy sử dụng --spawn_Strategy=<value> để kiểm soát tất cả hành động hoặc --Strategy=Gen thống=<value> để chỉ kiểm soát quy tắc genrules.
Thẻ: execution
--high_priority_workers=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Không hoạt động, tính năng này sẽ sớm bị xoá.
Thẻ: execution
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì các đường liên kết tượng trưng đã tải lên bộ nhớ đệm từ xa hoặc ổ đĩa sẽ được phép ghép đôi.
Thẻ: execution, incompatible_change
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, Bazel sẽ luôn tải các đường liên kết tượng trưng như vậy lên bộ nhớ đệm từ xa hoặc ổ đĩa. Nếu không, các đường liên kết tượng trưng tương đối không cố định (và chỉ các đường liên kết đó) mới được tải lên dưới dạng tệp hoặc thư mục mà chúng trỏ đến.
Thẻ: execution, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_sandbox_hermetic_tmp: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì mỗi hộp cát Linux sẽ có thư mục trống riêng được gắn kết dưới dạng /tmp thay vì chia sẻ /tmp với hệ thống tệp của máy chủ lưu trữ. Sử dụng --sandbox_add_mont_pair=/tmp để tiếp tục xem /tmp của máy chủ trong tất cả các hộp cát.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]internal_spawn_scheduler: "false"
Tuỳ chọn giữ chỗ để chúng ta có thể cho Blaze biết liệu trình lập lịch biểu tạo sinh có được bật hay không.
Thẻ: execution, host_machine_resource_optimizations
--jobs=<an integer, or a keyword ("auto", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), optionally followed by an operation ([-|*]<float>) eg. "auto", "HOST_CPUS*.5"> [-j] mặc định: "tự động"
Số công việc đồng thời cần chạy. Chọn một số nguyên hoặc một từ khoá ("tự động", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), theo sau là một phép toán ([-|*]<float>), ví dụ: "tự động", "HOST_CPUS*.5". Giá trị phải nằm trong khoảng từ 1 đến 5000. Giá trị trên 2500 có thể gây ra các vấn đề về bộ nhớ. "auto" tính toán giá trị mặc định hợp lý dựa trên tài nguyên máy chủ lưu trữ.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations, execution
Giá trị mặc định của --[no]keep_going [-k]: "false"
Tiếp tục nhiều nhất có thể sau khi xảy ra lỗi. Mặc dù không thể phân tích mục tiêu không thành công và mục tiêu phụ thuộc vào mục tiêu đó, nhưng bạn có thể phân tích các điều kiện tiên quyết khác của các mục tiêu này.
Thẻ: eagerness_to_exit
Giá trị mặc định của --loading_phase_threads=<an integer, or a keyword ("auto", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), optionally followed by an operation ([-|*]<float>) eg. "auto", "HOST_CPUS*.5">: "tự động"
Số lượng luồng song song cần dùng cho giai đoạn tải/phân tích. Lấy một số nguyên hoặc một từ khoá ("tự động", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), (không bắt buộc), theo sau là một thao tác ([-|*]<float>), ví dụ: "tự động", "HOST_CPUS*.5". "auto" đặt giá trị mặc định hợp lý dựa trên tài nguyên máy chủ lưu trữ. Giá trị phải lớn hơn hoặc bằng 1.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định của --[no]reuse_sandbox_directories: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true (đúng), thì các thư mục mà phương thức thực thi không phải worker có hộp cát sử dụng có thể được sử dụng lại để tránh chi phí thiết lập không cần thiết.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations, execution
Mặc định của --sandbox_base=<a string>: ""
Cho phép hộp cát tạo các thư mục hộp cát bên dưới đường dẫn này. Chỉ định một đường dẫn trên tmpfs (như /run/shm) để có thể cải thiện hiệu suất rất nhiều khi bản dựng / kiểm thử của bạn có nhiều tệp đầu vào. Lưu ý: Bạn cần đủ RAM và dung lượng trống trên tmpfs để lưu giữ các tệp đầu ra và tệp trung gian được tạo bằng cách chạy các thao tác.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations, execution
Giá trị mặc định của --[no]sandbox_explicit_pseudoterminal: "false"
Bật tính năng tạo đầu cuối giả một cách rõ ràng cho các thao tác trong hộp cát. Một số bản phân phối linux yêu cầu đặt id nhóm của quy trình thành "tty" bên trong hộp cát để các đầu cuối giả hoạt động. Nếu điều này gây ra vấn đề, bạn có thể tắt cờ này để cho phép sử dụng các nhóm khác.
Thẻ: execution
--sandbox_tmpfs_path=<an absolute path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Đối với các thao tác trong hộp cát, hãy gắn thư mục trống, có thể ghi tại đường dẫn tuyệt đối này (nếu được hỗ trợ trong quá trình triển khai hộp cát, hãy bỏ qua nếu không).
Thẻ: host_machine_resource_optimizations, execution
Giá trị mặc định của --[no]skip_incompatible_explicit_targets: "false"
Bỏ qua các mục tiêu không tương thích được liệt kê rõ ràng trên dòng lệnh. Theo mặc định, việc tạo các mục tiêu như vậy sẽ dẫn đến lỗi nhưng các mục tiêu đó sẽ tự động bị bỏ qua khi bạn bật tùy chọn này. Hãy tham khảo: https://bazel.build/ext hóa/platforms#skipping-incompatible-targets
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định của --spawn_strategy=<comma-separated list of options>: ""
Chỉ định cách thực thi các hành động sinh sản theo mặc định. Chấp nhận danh sách các chiến lược được phân tách bằng dấu phẩy từ mức ưu tiên cao nhất đến thấp nhất. Đối với mỗi hành động, Bazel chọn chiến lược có mức độ ưu tiên cao nhất có thể thực hiện hành động đó. Giá trị mặc định là "remote,worker,sandboxed,local". Xem https://blog.bazel.build/2019/06/19/list-strategy.html để biết chi tiết.
Thẻ: execution
--strategy=<a '[name=]value1[,..,valueN]' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định cách phân phối nội dung biên dịch các hành động spawn khác. Chấp nhận danh sách các chiến lược được phân tách bằng dấu phẩy từ mức ưu tiên cao nhất đến thấp nhất. Đối với mỗi hành động, Bazel chọn chiến lược có mức độ ưu tiên cao nhất có thể thực hiện hành động đó. Giá trị mặc định là "remote,worker,sandboxed,local". Cờ này ghi đè các giá trị được đặt bởi --spawn_campaigns (và --gen thống_Strategy nếu được sử dụng với Quy tắc tạo ghi nhớ). Xem https://blog.bazel.build/2019/06/19/list-strategy.html để biết chi tiết.
Thẻ: execution
--strategy_regexp=<a '<RegexFilter>=value[,value]' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ghi đè chiến lược spawn cần dùng để thực thi các hành động spawn có nội dung mô tả khớp với một regex_filter nhất định. Xem --per_file_copt để biết chi tiết về so khớp regex_filter. Hệ thống sẽ sử dụng regex_filter gần đây nhất khớp với nội dung mô tả. Tuỳ chọn này sẽ ghi đè các cờ khác để chỉ định chiến lược. Ví dụ: --strategy_regexp=//foo.*\.cc,-//foo/bar=local có nghĩa là chạy các hành động bằng chiến lược cục bộ nếu mô tả của chúng khớp với //foo.*.cc nhưng không khớp với //foo/bar. Ví dụ: --Strategy_regexp='Compiling.*/bar=local --strategy_regexp=Compiling=sandboxed sẽ chạy 'Biên dịch //foo/bar/baz' bằng chiến lược 'local', nhưng đảo ngược thứ tự sẽ chạy bằng 'sandboxed'.
Thẻ: execution
--worker_extra_flag=<a 'name=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Cờ lệnh bổ sung sẽ được truyền vào các quy trình của worker ngoài --persistent_worker, được khoá bằng tính năng ghi nhớ (ví dụ: --worker_extra_flag=Javac=--debug).
Thẻ: execution, host_machine_resource_optimizations
--worker_max_instances=<[name=]value, where value is an integer, or a keyword ("auto", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), optionally followed by an operation ([-|*]<float>) eg. "auto", "HOST_CPUS*.5"> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Số lượng thực thể của mỗi loại worker có thể khởi chạy nếu bạn sử dụng chiến lược "worker". Có thể được chỉ định là [name=value] để cung cấp giá trị khác nhau cho mỗi cách ghi nhớ. Giới hạn này dựa trên các khoá trình chạy, được phân biệt dựa trên khả năng ghi nhớ nhưng cũng dựa trên cờ khởi động và môi trường, vì vậy, trong một số trường hợp, có thể có nhiều worker trên mỗi ghi nhớ hơn so với cờ này chỉ định. Chọn một số nguyên hoặc một từ khoá ("tự động", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), theo sau là một phép toán ([-|*]<float>), ví dụ: "tự động", "HOST_CPUS*.5". "auto" tính toán giá trị mặc định hợp lý dựa trên công suất máy. "=value" đặt giá trị mặc định cho chức năng ghi nhớ không xác định.
Thẻ: execution, host_machine_resource_optimizations
--worker_max_multiplex_instances=<[name=]value, where value is an integer, or a keyword ("auto", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), optionally followed by an operation ([-|*]<float>) eg. "auto", "HOST_CPUS*.5"> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Số lượng WorkRequest mà một quy trình worker có thể nhận được song song nếu bạn sử dụng chiến lược "worker" với --worker_multiplex. Có thể được chỉ định là [name=value] để cung cấp giá trị khác nhau cho mỗi cách ghi nhớ. Giới hạn này dựa trên các khoá trình chạy, được phân biệt dựa trên khả năng ghi nhớ nhưng cũng dựa trên cờ khởi động và môi trường, vì vậy, trong một số trường hợp, có thể có nhiều worker trên mỗi ghi nhớ hơn so với cờ này chỉ định. Chọn một số nguyên hoặc một từ khoá ("tự động", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), theo sau là một phép toán ([-|*]<float>), ví dụ: "tự động", "HOST_CPUS*.5". "auto" tính toán giá trị mặc định hợp lý dựa trên công suất máy. "=value" đặt giá trị mặc định cho chức năng ghi nhớ không xác định.
Thẻ: execution, host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --[no]worker_multiplex: "true"
Nếu được bật, worker sẽ sử dụng tính năng ghép kênh nếu chúng hỗ trợ.
Thẻ: execution, host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --[no]worker_quit_after_build: "false"
Nếu bạn bật tuỳ chọn này, tất cả worker sẽ thoát sau khi tạo xong một bản dựng.
Thẻ: execution, host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --[no]worker_sandboxing: "false"
Nếu bạn bật chính sách này, worker sẽ được thực thi trong một môi trường hộp cát.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]worker_verbose: "false"
Nếu được bật, sẽ in thông báo chi tiết khi worker khởi động, tắt, ...
Các tuỳ chọn định cấu hình chuỗi công cụ dùng để thực thi thao tác:
Mặc định của --target_platform_fallback=<a string>: ""
Lựa chọn này không được dùng nữa và không có hiệu lực.
Thẻ: affects_outputs, changes_inputs, loading_and_analysis
Các tuỳ chọn kiểm soát kết quả của lệnh:
Mặc định của --[no]build: "true"
Thực thi bản dựng; đây là hành vi thông thường. Việc chỉ định --nobuild khiến bản dựng dừng lại trước khi thực thi các hành động liên quan đến bản dựng, trả về 0 khi các giai đoạn tải và phân tích gói đã hoàn tất thành công; chế độ này rất hữu ích cho việc kiểm thử các giai đoạn đó.
Thẻ: execution, affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]experimental_use_validation_aspect: "false"
Liệu có chạy các hành động xác thực bằng cách sử dụng khung hình (để chạy song song với hoạt động kiểm thử) hay không.
Thẻ: execution, affects_outputs
--output_groups=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách các tên nhóm đầu ra được phân tách bằng dấu phẩy, mỗi tên có tiền tố là dấu + hoặc - (không bắt buộc). Nhóm có tiền tố + sẽ được thêm vào tập hợp các nhóm đầu ra mặc định, còn nhóm có tiền tố - sẽ bị xoá khỏi tập hợp mặc định. Nếu có ít nhất một nhóm không có tiền tố, thì tập hợp nhóm đầu ra mặc định sẽ bị bỏ qua. Ví dụ: --output_groups=+foo,+bar tạo sự hợp nhất của tập hợp mặc định, foo và bar, trong khi --output_groups=foo,bar ghi đè tập hợp mặc định để chỉ foo và bar được tạo.
Thẻ: execution, affects_outputs
Mặc định của --[no]run_validations: "true"
Liệu có nên chạy các hành động xác thực trong bản dựng hay không. Hãy tham khảo tại https://bazel.build/extend/rules#validate_actions
Thẻ: execution, affects_outputs
Các tuỳ chọn cho phép người dùng định cấu hình dữ liệu đầu ra dự định, ảnh hưởng đến giá trị của dữ liệu đó, thay vì giá trị xuất hiện:
--aspects=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách được phân tách bằng dấu phẩy gồm các khía cạnh sẽ áp dụng cho mục tiêu cấp cao nhất. Trong danh sách, nếu khía cạnh some_aspect chỉ định nhà cung cấp khung hình bắt buộc thông qua required_aspect_providers, thì some_aspect sẽ chạy sau mọi khía cạnh được đề cập trước đó trong danh sách khía cạnh có nhà cung cấp được quảng cáo đáp ứng some_aspect nhà cung cấp khung hình bắt buộc. Hơn nữa, some_aspect sẽ chạy sau tất cả các khía cạnh bắt buộc của nó được chỉ định bởi thuộc tính yêu cầu. Sau đó, some_aspect sẽ có quyền truy cập vào giá trị của các nhà cung cấp khía cạnh đó. <bzl-file-label>%<aspect_name>, ví dụ: '//tools:my_def.bzl%my_aspect', trong đó "my_aspect" là một giá trị cấp cao nhất từ tệp tools/my_def.bzl
Mặc định --bep_maximum_open_remote_upload_files=<an integer>: "-1"
Số lượng tệp tối đa được phép mở trong quá trình tải cấu phần phần mềm BEP lên.
Thẻ: affects_outputs
Cờ này kiểm soát cách quản lý các đường liên kết tượng trưng tiện lợi (các đường liên kết tượng trưng xuất hiện trong không gian làm việc sau khi tạo bản dựng). Các giá trị có thể có: bình thường (mặc định): Mỗi loại đường liên kết tượng trưng tiện lợi sẽ được tạo hoặc xoá, tuỳ theo bản dựng. sạch: Tất cả các đường liên kết tượng trưng sẽ bị xóa vô điều kiện. bỏ qua: Các đường liên kết biểu tượng sẽ bị giữ nguyên. log_only: Tạo thông điệp nhật ký như thể "normal" đã được truyền, nhưng không thực sự thực hiện bất kỳ hoạt động nào của hệ thống tệp (hữu ích cho các công cụ). Xin lưu ý rằng chỉ những đường liên kết tượng trưng có tên được tạo bằng giá trị hiện tại của --symlink_prefix mới có thể bị ảnh hưởng. Nếu tiền tố này thay đổi, thì mọi đường liên kết tượng trưng có sẵn sẽ vẫn bị ảnh hưởng.
Thẻ: affects_outputs
Cờ này kiểm soát việc chúng tôi có đăng sự kiện bản dựng Tiện lợiSymlinksIdentified lên BuildEventProtocol hay không. Nếu giá trị là true, BuildEventProtocol sẽ có một mục nhập để tiện lợiSymlinksIdentified, liệt kê tất cả các liên kết tượng trưng tiện lợi được tạo trong không gian làm việc của bạn. Nếu giá trị là false thì mục nhập tiện lợiSymlinksIdentified trong BuildEventProtocol sẽ trống.
Thẻ: affects_outputs
--remote_download_all
Tải tất cả kết quả từ xa xuống máy cục bộ. Cờ này là bí danh của --remote_download_outputs=all.
Mở rộng thành:
  --remote_download_outputs=all

Thẻ: affects_outputs
--remote_download_minimal
Không tải bất kỳ đầu ra bản dựng từ xa nào xuống máy cục bộ. Cờ này là bí danh của --remote_download_outputs=minimal.
Mở rộng thành:
  --remote_download_outputs=minimal

Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --remote_download_outputs=<all, minimal or toplevel>: "cấp cao nhất"
Nếu bạn đặt thành "tối thiểu", thì hệ thống sẽ không tải bất kỳ đầu ra bản dựng từ xa nào xuống máy cục bộ, ngoại trừ những đầu ra do hành động cục bộ yêu cầu. Nếu được đặt thành "toplevel" (cấp cao nhất), các hành động sẽ giống như "tối thiểu", ngoại trừ việc nó cũng tải đầu ra của các mục tiêu cấp cao nhất xuống máy cục bộ. Cả hai tuỳ chọn đều có thể giảm đáng kể thời gian xây dựng nếu băng thông mạng là điểm tắc nghẽn.
Thẻ: affects_outputs
Thay vì tải đầu ra của bản dựng từ xa xuống máy cục bộ, hãy tạo đường liên kết tượng trưng. Mục tiêu của các đường liên kết tượng trưng có thể được chỉ định ở dạng chuỗi mẫu. Chuỗi mẫu này có thể chứa {hash} và {size_bytes} sẽ mở rộng thành hàm băm của đối tượng và kích thước tính bằng byte tương ứng. Chẳng hạn, các liên kết tượng trưng này có thể trỏ đến hệ thống tệp FUSE tải các đối tượng từ CAS theo yêu cầu.
Thẻ: affects_outputs
--remote_download_toplevel
Chỉ tải kết quả từ xa của các mục tiêu cấp cao nhất xuống máy cục bộ. Cờ này là bí danh của --remote_download_outputs=toplevel.
Mở rộng thành:
  --remote_download_outputs=toplevel

Thẻ: affects_outputs
Tiền tố thêm vào trước bất kỳ đường liên kết tượng trưng tiện lợi nào được tạo sau khi tạo bản dựng. Nếu bỏ qua, giá trị mặc định là tên của công cụ xây dựng, theo sau là dấu gạch nối. Nếu "/" được truyền, thì sẽ không có đường liên kết tượng trưng nào được tạo và không có cảnh báo nào được phát ra. Cảnh báo: chức năng đặc biệt cho '/' sẽ sớm không được dùng nữa; thay vào đó, hãy sử dụng --experimental_convenience_symlinks=ignore.
Thẻ: affects_outputs
Các lựa chọn ảnh hưởng đến mức độ nghiêm ngặt của Bazel thực thi dữ liệu đầu vào hợp lệ của bản dựng (định nghĩa quy tắc, tổ hợp cờ, v.v.):
Giá trị mặc định của --[no]experimental_docker_privileged: "false"
Nếu được bật, Bazel sẽ chuyển cờ --đặc quyền cho "docker run" khi chạy các hành động. Bản dựng của bạn có thể yêu cầu phải có yêu cầu này, nhưng cũng có thể làm giảm tính thoát vị.
Thẻ: execution
Không hoạt động
Thẻ: host_machine_resource_optimizations, execution
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_legacy_local_fallback: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì hãy bật tính năng dự phòng ngầm ẩn cũ từ chiến lược hộp cát sang chiến lược cục bộ. Cờ này cuối cùng sẽ mặc định thành false và sau đó trở thành không hoạt động. Hãy sử dụng --strategy, --spawn_ {7/} hoặc --dynamic_local_strategy để định cấu hình dự phòng thay thế.
Thẻ: execution, incompatible_change
--sandbox_add_mount_pair=<a single path or a 'source:target' pair> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Thêm cặp đường dẫn bổ sung để gắn kết trong hộp cát.
Thẻ: execution
--sandbox_block_path=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Đối với các thao tác trong hộp cát, hãy không cho phép truy cập vào đường dẫn này.
Thẻ: execution
Mặc định của --[no]sandbox_default_allow_network: "true"
Theo mặc định, các thao tác đều cho phép truy cập mạng vào; tuỳ chọn này có thể không hoạt động với một số phương pháp triển khai hộp cát.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]sandbox_fake_hostname: "false"
Thay đổi tên máy chủ hiện tại thành "localhost" cho các thao tác trong hộp cát.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]sandbox_fake_username: "false"
Thay đổi tên người dùng hiện tại thành "không ai" cho các thao tác trong hộp cát.
Thẻ: execution
--sandbox_writable_path=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Đối với các thao tác trong hộp cát, hãy đặt một thư mục hiện có ở chế độ có thể ghi trong hộp cát (nếu được hỗ trợ trong quá trình triển khai hộp cát, sẽ bị bỏ qua nếu không).
Thẻ: execution
Lựa chọn này ảnh hưởng đến ngữ nghĩa của ngôn ngữ Starlark hoặc API bản dựng mà bạn có thể truy cập vào tệp BUILD, tệp .bzl hoặc tệp WORKSPACE.:
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_config_setting_private_default_visibility: "false"
Nếu không tương thích_enforce_config_setting_visible=false, thì đây là trường hợp không tương thích. Ngược lại, nếu cờ này sai, mọi config_setting không có thuộc tính mức độ hiển thị rõ ràng đều sẽ là //visible:public. Nếu cờ này là true, config_setting sẽ tuân theo cùng một logic chế độ hiển thị như tất cả các quy tắc khác. Vui lòng truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/12933.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_depset_for_java_output_source_jars: "true"
Không hoạt động.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_enforce_config_setting_visibility: "true"
Nếu đúng, hãy thực thi các hạn chế về chế độ hiển thị config_setting. Nếu giá trị là sai, mọi config_setting sẽ hiển thị với mọi mục tiêu. Vui lòng truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/12932.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_new_actions_api: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_visibility_private_attributes_at_definition: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định của --[no]separate_aspect_deps: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op
Những tuỳ chọn chi phối hành vi của môi trường kiểm thử hoặc trình chạy kiểm thử:
Giá trị mặc định của --[no]check_tests_up_to_date: "false"
Đừng chạy thử nghiệm, hãy kiểm tra xem chúng đã được cập nhật hay chưa. Nếu tất cả kết quả kiểm thử đều là mới nhất, thì quá trình kiểm thử sẽ hoàn tất thành công. Nếu cần tạo hoặc thực thi bất kỳ chương trình kiểm thử nào, thì hệ thống sẽ báo cáo lỗi và quá trình kiểm thử không thành công. Tuỳ chọn này ngụ ý hành vi --check_up_to_date.
Thẻ: execution
--flaky_test_attempts=<a positive integer, the string "default", or test_regex@attempts. This flag may be passed more than once> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Mỗi lượt kiểm thử sẽ được thử lại tối đa số lần đã chỉ định trong trường hợp có bất kỳ lượt kiểm thử nào không thành công. Những bài kiểm thử phải vượt qua nhiều lần sẽ được đánh dấu là "FLAKY" trong phần tóm tắt kiểm thử. Thông thường, giá trị được chỉ định chỉ là một số nguyên hoặc chuỗi 'default'. Nếu là số nguyên, thì tất cả thử nghiệm sẽ chạy tối đa N lần. Nếu "mặc định", thì chỉ một lần thử duy nhất được thực hiện đối với các kiểm thử thông thường và 3 lần cho các kiểm thử được đánh dấu rõ ràng là không ổn định theo quy tắc của chúng (thuộc tính không ổn định=1). Cú pháp thay thế: regex_filter@flaky_test_attempts. Trong đó flaky_test_attempts như trên và regex_filter là danh sách các mẫu biểu thức chính quy bao gồm và loại trừ (Xem thêm --runs_per_test). Ví dụ: --flaky_test_attempts=//foo/.*,-//foo/bar/.*@3 loại bỏ tất cả các bài kiểm thử trong //foo/ ngoại trừ những bài kiểm thử dưới foo/bar ba lần. Bạn có thể chuyển tuỳ chọn này nhiều lần. Đối số khớp gần đây nhất sẽ được ưu tiên. Nếu không có gì phù hợp, hành vi sẽ là "mặc định" ở trên.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --local_test_jobs=<an integer, or a keyword ("auto", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), optionally followed by an operation ([-|*]<float>) eg. "auto", "HOST_CPUS*.5">: "tự động"
Số lượng công việc kiểm thử cục bộ tối đa để chạy đồng thời. Chọn một số nguyên hoặc một từ khoá ("tự động", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), theo sau là một phép toán ([-|*]<float>), ví dụ: "tự động", "HOST_CPUS*.5". 0 có nghĩa là tài nguyên cục bộ sẽ giới hạn số lượng công việc kiểm thử cục bộ để chạy đồng thời. Việc đặt giá trị này lớn hơn giá trị cho --jobs sẽ không hiệu quả.
Thẻ: execution
Mặc định của --[no]test_keep_going: "true"
Khi tắt, mọi chương trình kiểm thử không đạt sẽ khiến toàn bộ bản dựng dừng lại. Theo mặc định, tất cả kiểm thử đều được chạy, ngay cả khi có một số kiểm thử không đạt.
Thẻ: execution
Mặc định của --test_strategy=<a string>: ""
Chỉ định chiến lược cần sử dụng khi chạy kiểm thử.
Thẻ: execution
Mặc định --test_tmpdir=<a path>: xem nội dung mô tả
Chỉ định thư mục tạm thời cơ sở để "kiểm thử bazel" sử dụng.
Các tuỳ chọn liên quan đến đầu ra truy vấn và ngữ nghĩa:
Mặc định của --[no]experimental_parallel_aquery_output: "true"
Không hoạt động.
Các tuỳ chọn liên quan đến đầu ra và ngữ nghĩa Bzlmod:
--allow_yanked_versions=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Đã chỉ định các phiên bản mô-đun ở dạng "<module1>@<version1>,<module2>@<version2>" (mô-đun) sẽ được phép trong biểu đồ phần phụ thuộc đã phân giải ngay cả khi các phiên bản đó được khai báo bị giật trong sổ đăng ký nơi xuất phát (nếu các phiên bản này không đến từ một NonRegistryOverride). Nếu không, các phiên bản bị giật sẽ khiến quá trình phân giải không thành công. Bạn cũng có thể xác định phiên bản kéo giật được phép bằng biến môi trường "BZLMOD_ALLOW_YANKED_VERSIONS". Bạn có thể vô hiệu hoá việc kiểm tra này bằng cách sử dụng từ khoá 'tất cả' (không khuyến nghị).
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --check_bazel_compatibility=<error, warning or off>: "lỗi"
Kiểm tra khả năng tương thích với phiên bản bazel của các mô-đun Bazel. Các giá trị hợp lệ là "error" để chuyển vấn đề này lên thành lỗi giải quyết, "tắt" để tắt quy trình kiểm tra hoặc "cảnh báo" để in cảnh báo khi phát hiện giá không khớp.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định --check_direct_dependencies=<off, warning or error>: "cảnh báo"
Kiểm tra xem các phần phụ thuộc "bazel_dep" trực tiếp được khai báo trong mô-đun gốc có giống với phiên bản bạn nhận được trong biểu đồ phần phụ thuộc đã giải quyết hay không. Các giá trị hợp lệ là "tắt" để tắt chế độ kiểm tra, "cảnh báo" để in cảnh báo khi phát hiện thấy thông tin không khớp hoặc "lỗi" để chuyển lên trạng thái lỗi giải quyết.
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]ignore_dev_dependency: "false"
Nếu đúng, Bazel sẽ bỏ qua "bazel_dep" và "use_extension" được khai báo là "dev_secondary" trong MODULE.bazel của mô-đun gốc. Lưu ý rằng các phần phụ thuộc của nhà phát triển đó luôn bị bỏ qua trong MODULE.bazel nếu đó không phải là mô-đun gốc, bất kể giá trị của cờ này là gì.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định --lockfile_mode=<off, update or error>: "cập nhật"
Chỉ định cách thức và liệu có sử dụng tệp khoá hay không. Các giá trị hợp lệ là "update" để sử dụng tệp khoá và cập nhật tệp này nếu có thay đổi, "lỗi" để sử dụng tệp khoá nhưng báo lỗi nếu tệp này không được cập nhật, hoặc "tắt" không thể đọc hoặc ghi vào tệp khoá.
Thẻ: loading_and_analysis
--override_module=<an equals-separated mapping of module name to path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ghi đè một mô-đun có đường dẫn cục bộ ở dạng <module name>=<path>. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tuyệt đối, thì đường dẫn đó sẽ được sử dụng như nguyên gốc. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tương đối thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục đang hoạt động. Nếu đường dẫn đã cho bắt đầu bằng "%workspace%", thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục gốc của không gian làm việc, tức là kết quả của "không gian làm việc thông tin bazel"
--registry=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tổ chức quản lý tên miền cần dùng để xác định vị trí của các phần phụ thuộc của mô-đun Bazel. Thứ tự rất quan trọng: các mô-đun sẽ được tìm kiếm trong các sổ đăng ký trước và chỉ quay lại các sổ đăng ký sau khi thiếu các mô-đun trước đó.
Thẻ: changes_inputs
Mặc định --vendor_dir=<a path>: xem nội dung mô tả
Chỉ định thư mục sẽ lưu giữ các kho lưu trữ bên ngoài ở chế độ nhà cung cấp, cho dù mục đích tìm nạp các kho lưu trữ đó hay sử dụng các kho lưu trữ đó trong khi tạo bản dựng. Bạn có thể chỉ định đường dẫn là đường dẫn tuyệt đối hoặc đường dẫn tương ứng với thư mục không gian làm việc.
Thẻ: loading_and_analysis
Các tuỳ chọn kích hoạt tính năng tối ưu hoá thời gian xây dựng:
Mặc định của --cache_computed_file_digests=<a long integer>: "50000"
Nếu lớn hơn 0, hãy định cấu hình Bazel để lưu các chuỗi đại diện của tệp vào bộ nhớ đệm dựa trên siêu dữ liệu thay vì tính toán lại chuỗi đại diện từ ổ đĩa mỗi khi cần thiết. Việc đặt giá trị này thành 0 sẽ đảm bảo tính chính xác vì siêu dữ liệu tệp có thể không ghi chú được mọi thay đổi đối với tệp. Nếu không bằng 0, con số này cho biết kích thước của bộ nhớ đệm dưới dạng số lượng thông báo tệp cần được lưu vào bộ nhớ đệm.
Mặc định --experimental_dynamic_ignore_local_signals=<a comma-separated list of signal numbers>: xem nội dung mô tả
Lấy danh sách số tín hiệu của hệ điều hành. Nếu một nhánh cục bộ của phương thức thực thi động bị dừng khi có bất kỳ tín hiệu nào trong số này, thì nhánh từ xa đó sẽ được phép hoàn tất. Đối với những worker liên tục, điều này chỉ ảnh hưởng đến các tín hiệu dừng quy trình của worker.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]experimental_enable_skyfocus: "false"
Nếu đúng, hãy bật chế độ sử dụng --experimental_work_set để giảm mức sử dụng bộ nhớ của Bazel đối với các bản dựng tăng dần. Tính năng này được gọi là Skyfocus.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --experimental_working_set=<comma-separated list of options>: ""
Bộ hoạt động của Skyfocus. Chỉ định làm đường dẫn gốc tương đối của không gian làm việc được phân tách bằng dấu phẩy. Đây là cờ trạng thái. Việc xác định một tập hợp hoạt động sẽ duy trì tập hợp đó cho các lệnh gọi tiếp theo, cho đến khi được xác định lại bằng một tập hợp mới.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --gc_thrashing_limits=<comma separated pairs of <period>:<count>>: "1s:2,20s:3,1m:5"
Các giới hạn mà nếu đạt tới sẽ khiến GcThrashingDetector gặp sự cố khi Bazel gặp lỗi OOM. Mỗi giới hạn được chỉ định là <period>:<count> , trong đó khoảng thời gian là một khoảng thời gian và số lượng là một số nguyên dương. Nếu hơn --gc_thrashing_threshold phần trăm không gian có thời hạn (vùng nhớ khối xếp thế hệ cũ) vẫn bị chiếm dụng sau <count> GC đầy đủ liên tiếp trong <period>, OOM sẽ được kích hoạt. Bạn có thể chỉ định nhiều hạn mức và phân tách bằng dấu phẩy.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --local_cpu_resources=<an integer, or "HOST_CPUS", optionally followed by [-|*]<float>.>: "HOST_CPUS"
Thiết lập rõ ràng tổng số lõi CPU cục bộ mà Bazel có thể sử dụng để chi tiêu cho các hành động tạo bản dựng được thực thi cục bộ. Chọn một số nguyên hoặc "HOST_CPUS", theo sau là [-|*]<float> (ví dụ: HOST_CPUS*.5 để sử dụng một nửa số lõi CPU có sẵn). Theo mặc định, ("HOST_CPUS"), Bazel sẽ truy vấn cấu hình hệ thống để ước tính số lõi CPU có sẵn.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
--local_extra_resources=<a named float, 'name=value'> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Đặt số lượng tài nguyên bổ sung có sẵn cho Bazel. Lấy một cặp string-float. Có thể sử dụng nhiều lần để chỉ định nhiều loại tài nguyên bổ sung. Bazel sẽ hạn chế các thao tác đồng thời dựa trên tài nguyên bổ sung có sẵn và tài nguyên cần thiết. Chương trình kiểm thử có thể khai báo lượng tài nguyên bổ sung cần thiết bằng cách sử dụng thẻ có định dạng "resources:<resoucename>:<amount>". Không thể thiết lập cờ này bằng cờ này, chẳng hạn như CPU, RAM và tài nguyên hiện có.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --local_ram_resources=<an integer number of MBs, or "HOST_RAM", optionally followed by [-|*]<float>.>: "HOST_RAM*,67"
Thiết lập rõ ràng tổng dung lượng RAM máy chủ cục bộ (tính bằng MB) mà Bazel có thể dùng để chi tiêu cho các hành động tạo bản dựng được thực thi cục bộ. Chọn một số nguyên hoặc "HOST_RAM", theo sau không bắt buộc là [-|*]<float> (ví dụ: HOST_RAM*,5 để sử dụng một nửa dung lượng RAM hiện có). Theo mặc định, ("Host_RAM*.67"), Bazel sẽ truy vấn cấu hình hệ thống để ước tính dung lượng RAM còn trống và sẽ sử dụng 67% dung lượng RAM đó.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
--local_resources=<a named double, 'name=value', where value is an integer, or a keyword ("auto", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), optionally followed by an operation ([-|*]<float>) eg. "auto", "HOST_CPUS*.5"> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Đặt số lượng tài nguyên có sẵn cho Bazel. Thực hiện việc chỉ định cho một số thực có độ chính xác đơn hoặc HOST_RAM/HOST_CPUS, không bắt buộc theo sau là [-|*]<float> (ví dụ: remember=HOST_RAM*.5 để sử dụng một nửa dung lượng RAM còn trống). Có thể được sử dụng nhiều lần để chỉ định nhiều loại tài nguyên. Bazel sẽ giới hạn các thao tác đồng thời dựa trên tài nguyên có sẵn và tài nguyên cần thiết. Chương trình kiểm thử có thể khai báo lượng tài nguyên cần thiết bằng cách sử dụng thẻ có định dạng "resources:<resource name>:<amount>". Ghi đè các tài nguyên do --local_{cpu|ram|extra}_resources chỉ định.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --skyframe_high_water_mark_full_gc_drops_per_invocation=<an integer, >= 0>: "2147483647"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại vượt quá ngưỡng đặt bởi --skyframe_high_water_mark_threshold, thì khi một sự kiện GC đầy đủ xảy ra, nó sẽ thả trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết, lên đến nhiều lần cho mỗi lệnh gọi. Giá trị mặc định là Integer.MAX_VALUE; thực sự không giới hạn. 0 có nghĩa là các sự kiện GC đầy đủ sẽ không bao giờ kích hoạt đợt giảm. Nếu đạt đến giới hạn, trạng thái Skyframe sẽ không còn bị bỏ qua khi một sự kiện GC đầy đủ xảy ra và ngưỡng tỷ lệ phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại đó đã vượt quá ngưỡng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --skyframe_high_water_mark_minor_gc_drops_per_invocation=<an integer, >= 0>: "2147483647"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại vượt quá ngưỡng đặt bởi --skyframe_high_water_mark_threshold, thì khi một sự kiện nhỏ xảy ra, GC sẽ bỏ trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết, lên đến nhiều lần cho mỗi lệnh gọi. Giá trị mặc định là Integer.MAX_VALUE; thực sự không giới hạn. 0 có nghĩa là các sự kiện thu gom rác (GC) nhỏ sẽ không bao giờ dẫn đến đợt giảm. Nếu đạt đến giới hạn, trạng thái Skyframe sẽ không còn bị bỏ qua khi một sự kiện GC nhỏ xảy ra và ngưỡng tỷ lệ phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại đó đã vượt quá ngưỡng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --skyframe_high_water_mark_threshold=<an integer>: "85"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại ít nhất là ngưỡng này, thì Bazel sẽ bỏ trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết. Việc chỉnh sửa điều này có thể giúp bạn giảm thiểu tác động đến thời gian không hoạt động của GC, khi tình trạng đơ GC xảy ra (i) do việc sử dụng bộ nhớ của trạng thái tạm thời này gây ra và (ii) tốn kém hơn so với việc khôi phục trạng thái khi cần thiết.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Các tuỳ chọn ảnh hưởng đến độ chi tiết, định dạng hoặc vị trí ghi nhật ký:
Mặc định --build_event_upload_max_retries=<an integer>: "4"
Số lần tối đa mà Bazel nên thử tải lại một sự kiện bản dựng lên.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Giá trị mặc định của --[no]debug_spawn_scheduler: "false"
Giá trị mặc định của --[no]experimental_bep_target_summary: "false"
Liệu có xuất bản các sự kiện Targetsummary hay không.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_build_event_expand_filesets: "false"
Nếu đúng, hãy mở rộng Tập hợp tệp trong BEP khi trình bày các tệp đầu ra.
Thẻ: affects_outputs
Nếu đúng, hãy giải quyết hoàn toàn các đường liên kết tượng trưng của Fileset tương đối trong BEP khi trình bày tệp đầu ra. Yêu cầu --experimental_build_event_expand_filesets.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --experimental_build_event_upload_retry_minimum_delay=<An immutable length of time.>: "1 giây"
Độ trễ tối thiểu ban đầu để thử lại thuật toán thời gian đợi luỹ thừa khi không tải được BEP lên. (số mũ: 1,6)
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định --experimental_build_event_upload_strategy=<a string>: xem nội dung mô tả
Chọn cách tải cấu phần phần mềm được tham chiếu lên trong giao thức sự kiện bản dựng.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --[no]experimental_collect_local_sandbox_action_metrics: "true"
Không hoạt động nữa.
Thẻ: execution
Mặc định --experimental_command_profile=<cpu, wall, alloc or lock>: xem nội dung mô tả
Ghi lại hồ sơ ghi lại chuyến bay trong Java trong thời gian diễn ra lệnh. Bạn phải cung cấp một trong các loại sự kiện lập hồ sơ được hỗ trợ (cpu, wall, alloc hoặc khóa) làm đối số. Cấu hình được ghi vào một tệp được đặt tên theo loại sự kiện trong thư mục cơ sở đầu ra. Trong tương lai, cú pháp và ngữ nghĩa của cờ này có thể thay đổi để hỗ trợ các loại hồ sơ hoặc định dạng đầu ra khác. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_docker_verbose: "false"
Nếu bạn bật tuỳ chọn này, Bazel sẽ in các thông báo chi tiết hơn về chiến lược hộp cát Docker.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]experimental_materialize_param_files_directly: "false"
Nếu cụ thể hoá các tệp tham số, hãy ghi trực tiếp vào ổ đĩa.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]experimental_record_metrics_for_all_mnemonics: "false"
Theo mặc định, số lượng loại hành động được giới hạn ở 20 thuộc tính ghi nhớ có số lượng hành động được thực thi nhiều nhất. Đặt tuỳ chọn này sẽ ghi số liệu thống kê cho tất cả chức năng ghi nhớ.
Mặc định của --experimental_repository_resolved_file=<a string>: ""
Nếu không để trống, hãy ghi một giá trị Starlark kèm theo thông tin đã phân giải của tất cả các quy tắc kho lưu trữ Starlark đã được thực thi.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]experimental_run_bep_event_include_residue: "false"
Liệu có đưa phần còn lại của dòng lệnh vào những sự kiện chạy bản dựng có thể chứa phần còn lại hay không. Theo mặc định, phần dư không được đưa vào các sự kiện tạo lệnh chạy có thể chứa phần dữ liệu còn lại.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --experimental_skyfocus_dump_keys=<none, count or verbose>: "không có"
Để gỡ lỗi Skyfocus. Kết xuất SkyKeys được lấy tiêu điểm (gốc, lá, phần phụ thuộc tập trung, rdep tập trung).
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]experimental_skyfocus_dump_post_gc_stats: "false"
Để gỡ lỗi Skyfocus. Nếu được bật, hãy kích hoạt GC theo cách thủ công trước/sau khi tập trung để báo cáo mức giảm kích thước vùng nhớ khối xếp. Thao tác này sẽ làm tăng độ trễ của Skyfocus.
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]experimental_stream_log_file_uploads: "false"
Tệp nhật ký truyền trực tuyến sẽ tải trực tiếp lên bộ nhớ từ xa thay vì ghi vào ổ đĩa.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --explain=<a path>: xem nội dung mô tả
Làm cho hệ thống xây dựng giải thích từng bước được thực thi của bản dựng. Giải thích được ghi vào tệp nhật ký được chỉ định.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]ignore_unsupported_sandboxing: "false"
Không in cảnh báo khi chế độ thực thi hộp cát không được hỗ trợ trên hệ thống này.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]legacy_important_outputs: "true"
Sử dụng tính năng này để loại bỏ việc tạo trường Quan trọng cũ trong sự kiện TargetComplete.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]materialize_param_files: "false"
Ghi các tệp tham số trung gian vào cây đầu ra ngay cả khi sử dụng phương thức thực thi hành động từ xa. Hữu ích khi gỡ lỗi các thao tác. Điều này được ngụ ý bởi --subcommands và --verbose_failures.
Thẻ: execution
Mặc định --max_config_changes_to_show=<an integer>: "3"
Khi loại bỏ bộ nhớ đệm phân tích do thay đổi trong các tuỳ chọn bản dựng, hiển thị tối đa số lượng tên tuỳ chọn đã thay đổi đã cho. Nếu số đã cho là -1, tất cả các tuỳ chọn đã thay đổi sẽ hiển thị.
Thẻ: terminal_output
Mặc định --max_test_output_bytes=<an integer>: "-1"
Chỉ định kích thước tối đa cho mỗi nhật ký kiểm thử có thể phát ra khi --test_output là "lỗi" hoặc "all" (tất cả). Hữu ích để tránh làm quá tải đầu ra có đầu ra kiểm thử quá nhiễu. Tiêu đề kiểm thử được đưa vào kích thước nhật ký. Giá trị âm ngụ ý không có giới hạn. Đầu ra là tất cả hoặc không có gì.
Thẻ: test_runner, terminal_output, execution
Mặc định --output_filter=<a valid Java regular expression>: xem nội dung mô tả
Chỉ hiện cảnh báo và kết quả của hành động đối với những quy tắc có tên khớp với biểu thức chính quy đã cung cấp.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --progress_report_interval=<an integer in 0-3600 range>: "0"
Số giây để chờ giữa các báo cáo về các công việc vẫn đang chạy. Giá trị mặc định 0 có nghĩa là báo cáo đầu tiên sẽ được in sau 10 giây, sau đó là 30 giây và sau đó tiến trình đó sẽ được báo cáo mỗi phút một lần. Khi bạn bật --lời nguyền, tiến trình sẽ được báo cáo mỗi giây.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --remote_print_execution_messages=<failure, success or all>: "không thành công"
Chọn thời điểm in thông báo thực thi từ xa. Các giá trị hợp lệ là `failure`, để chỉ in khi không thành công, `thành công` để chỉ in khi thành công và `all` để luôn in.
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]sandbox_debug: "false"
Bật các tính năng gỡ lỗi cho tính năng hộp cát. Việc này bao gồm 2 điều: thứ nhất, nội dung gốc của hộp cát không bị ảnh hưởng sau khi tạo bản dựng; và thứ hai, in thông tin gỡ lỗi bổ sung khi thực thi. Việc này có thể giúp các nhà phát triển áp dụng các quy tắc Bazel hoặc Starlark gặp lỗi gỡ lỗi do thiếu tệp đầu vào, v.v.
Thẻ: terminal_output
Mặc định --show_result=<an integer>: "1"
Hiển thị kết quả của bản dựng. Đối với mỗi mục tiêu, hãy nêu rõ mục tiêu đó đã được cập nhật hay chưa và nếu có, hãy nêu danh sách các tệp đầu ra đã được tạo. Các tệp được in là các chuỗi thuận tiện cho việc sao chép+dán vào shell, để thực thi chúng. Lựa chọn này yêu cầu một đối số số nguyên. Đây là ngưỡng số lượng mục tiêu mà thông tin kết quả sẽ không được in trên ngưỡng đó. Do đó, không sẽ gây ra tình trạng chặn thông báo và MAX_INT khiến việc in kết quả luôn xảy ra. Giá trị mặc định là 1. Nếu không có mục tiêu nào được tạo cho một mục tiêu, kết quả của nó có thể bị bỏ qua để giữ cho kết quả dưới ngưỡng.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]subcommands [-s]: "false"
Hiển thị các lệnh con được thực thi trong một bản dựng. Cờ liên quan: --execution_log_json_file, --execution_log_binary_file (để ghi nhật ký các lệnh con vào một tệp ở định dạng phù hợp với công cụ).
Thẻ: terminal_output
Mặc định --test_output=<summary, errors, all or streamed>: "tóm tắt"
Chỉ định chế độ đầu ra mong muốn. Các giá trị hợp lệ là 'tóm tắt' để chỉ xuất tóm tắt trạng thái kiểm thử, 'lỗi' để in nhật ký kiểm thử cho các kiểm thử không thành công, 'all' để in nhật ký cho tất cả các kiểm thử và 'phát trực tuyến' vào nhật ký đầu ra cho tất cả các kiểm thử trong thời gian thực (điều này sẽ buộc kiểm thử được thực thi cục bộ từng lần một bất kể giá trị --test_strategy).
Thẻ: test_runner, terminal_output, execution
Mặc định --test_summary=<short, terse, detailed, none or testcase>: "ngắn"
Chỉ định định dạng mong muốn của bản tóm tắt kiểm thử. Các giá trị hợp lệ có giá trị "short" để chỉ in thông tin về các chương trình kiểm thử đã thực thi, "terse", để chỉ in thông tin về các chương trình kiểm thử đã chạy không thành công, "chi tiết" để in thông tin chi tiết về các trường hợp kiểm thử không thành công, "testcase" để in phần tóm tắt trong độ phân giải trường hợp kiểm thử, không in thông tin chi tiết về các trường hợp kiểm thử không đạt và "none" để bỏ qua phần tóm tắt.
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]verbose_explanations: "false"
Tăng độ chi tiết của nội dung giải thích được đưa ra nếu bạn bật tính năng giải thích. Không có tác dụng nếu --phiên giải thích không được bật.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]verbose_failures: "false"
Nếu một lệnh không thành công, hãy in toàn bộ dòng lệnh.
Thẻ: terminal_output
Các tuỳ chọn chỉ định hoặc thay đổi phương thức nhập chung thành lệnh Bazel không thuộc các danh mục khác.:
--aspects_parameters=<a 'name=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định giá trị của các tham số khía cạnh dòng lệnh. Mỗi giá trị thông số được chỉ định qua <param_name>=<param_value>, ví dụ: 'my_param=my_val', trong đó 'my_param' là một thông số của một số khía cạnh trong --danh sách đối tượng hoặc được một đối tượng trong danh sách yêu cầu. Bạn có thể sử dụng lựa chọn này nhiều lần. Tuy nhiên, bạn không được phép chỉ định giá trị nhiều lần cho cùng một thông số.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định của --experimental_resolved_file_instead_of_workspace=<a string>: ""
Nếu không trống, hãy đọc tệp đã được phân giải được chỉ định thay vì tệp WORKSPACE
Thẻ: changes_inputs
Mặc định của --target_pattern_file=<a string>: ""
Nếu bạn đặt chính sách này, bản dựng sẽ đọc các mẫu từ tệp có tên ở đây, thay vì đọc trên dòng lệnh. Sẽ xảy ra lỗi khi chỉ định một tệp tại đây cũng như các mẫu dòng lệnh.
Thẻ: changes_inputs
Tuỳ chọn thực thi và lưu vào bộ nhớ đệm từ xa:
Mặc định --experimental_circuit_breaker_strategy=<failure>: xem nội dung mô tả
Chỉ định chiến lược cho cầu dao sử dụng. Các chiến lược hiện có là "thất bại". Khi giá trị không hợp lệ cho lựa chọn thì hành vi giống như lựa chọn chưa được đặt.
Thẻ: execution
Mặc định --experimental_downloader_config=<a string>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một tệp để định cấu hình trình tải xuống từ xa. Tệp này bao gồm các dòng, mỗi dòng bắt đầu bằng một lệnh (`allow`, `block` hoặc `rewrite`) theo sau là tên máy chủ (cho `allow` và `block`) hoặc hai mẫu, một mẫu để so khớp và một mẫu để sử dụng làm URL thay thế, với tham chiếu ngược bắt đầu từ `$1". Bạn có thể có nhiều lệnh "viết lại" cho cùng một URL. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ trả về nhiều URL.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_guard_against_concurrent_changes: "false"
Tắt tính năng này để tắt tính năng kiểm tra thời gian của tệp đầu vào của một thao tác trước khi tải lên bộ nhớ đệm từ xa. Có thể có những trường hợp nhân hệ điều hành Linux trì hoãn việc ghi tệp, điều này có thể dẫn đến kết quả dương tính giả.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_remote_cache_async: "false"
Nếu đúng, I/O bộ nhớ đệm từ xa sẽ diễn ra ở chế độ nền thay vì diễn ra như một phần của một đợt "tăng".
Giá trị mặc định của --experimental_remote_cache_compression_threshold=<an integer>: "0"
Kích thước blob tối thiểu cần có để nén/giải nén bằng zstd. Không hiệu quả trừ khi --remote_cache_com Châu được đặt.
Giá trị mặc định của --experimental_remote_cache_eviction_retries=<an integer>: "0"
Số lần thử lại tối đa nếu bản dựng gặp lỗi khi giải phóng bộ nhớ đệm từ xa. Một giá trị khác 0 sẽ được ngầm đặt --incompatible_remote_use_new_exit_code_for_capture_inputs thành true. Một mã lệnh gọi mới sẽ được tạo cho mỗi lần thử. Nếu tạo mã lệnh gọi và cung cấp mã đó cho Bazel bằng --invocation_id, thì bạn không nên sử dụng cờ này. Thay vào đó, hãy đặt cờ --incompatible_remote_use_new_exit_code_for_dent_inputs rồi kiểm tra mã thoát 39.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]experimental_remote_cache_lease_extension: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, Bazel sẽ gia hạn thời gian cho thuê đầu ra của các thao tác từ xa trong quá trình tạo bản dựng bằng cách định kỳ gửi các lệnh gọi "FindMissingBlobs" đến bộ nhớ đệm từ xa. Tần suất dựa trên giá trị của `--experimental_remote_cache_ttl`.
Mặc định của --experimental_remote_cache_ttl=<An immutable length of time.>: "3 giờ"
Thời gian TTL ít nhất được đảm bảo của blob trong bộ nhớ đệm từ xa sau khi các chuỗi đại diện này được tham chiếu gần đây, chẳng hạn như qua ActionResult hoặc FindMissingBlobs. Bazel thực hiện một số hoạt động tối ưu hoá dựa trên TTL của blob, ví dụ: không liên tục gọi GetActionResult trong một bản dựng tăng dần. Bạn phải đặt giá trị này nhỏ hơn một chút so với TTL thực vì sẽ có khoảng trống giữa thời điểm máy chủ trả về chuỗi đại diện và thời điểm Bazel nhận được chuỗi đại diện đó.
Thẻ: execution
Mặc định --experimental_remote_capture_corrupted_outputs=<a path>: xem nội dung mô tả
Một đường dẫn đến thư mục nơi ghi lại các kết quả bị lỗi.
Mặc định của --[no]experimental_remote_discard_merkle_trees: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, hãy loại bỏ các bản sao trong bộ nhớ của cây Merkle của gốc đầu vào và các ánh xạ đầu vào được liên kết trong các lệnh gọi đến GetActionResult() và Execute(). Điều này giúp giảm đáng kể mức sử dụng bộ nhớ nhưng yêu cầu Bazel phải tính toán lại khi bỏ lỡ và thử lại bộ nhớ đệm từ xa.
Mặc định --experimental_remote_downloader=<a string>: xem nội dung mô tả
URI điểm cuối của Remote Asset API được dùng làm proxy tải xuống từ xa. Các giản đồ được hỗ trợ là grpc, grpcs (grpc có bật TLS) và unix (ổ cắm UNIX cục bộ). Nếu bạn không cung cấp giản đồ, Bazel sẽ đặt mặc định thành grpcs. Hãy truy cập: https://github.com/bazelbuild/remote-apis/blob/master/build/bazel/remote/asset/v1/remote_asset.proto
Giá trị mặc định của --[no]experimental_remote_downloader_local_fallback: "false"
Liệu có nên quay lại trình tải xuống cục bộ hay không nếu trình tải xuống từ xa không thành công.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_remote_execution_keepalive: "false"
Liệu có nên sử dụng tính năng keepalive cho các lệnh gọi thực thi từ xa hay không.
Mặc định --experimental_remote_failure_rate_threshold=<an integer in 0-100 range>: "10"
Đặt tỷ lệ lỗi được phép theo tỷ lệ phần trăm trong một khoảng thời gian cụ thể, sau đó hệ thống sẽ ngừng gọi đến bộ nhớ đệm/trình thực thi từ xa. Theo mặc định, giá trị là 10. Đặt giá trị này thành 0 có nghĩa là không có giới hạn.
Thẻ: execution
Mặc định của --experimental_remote_failure_window_interval=<An immutable length of time.>: "60 giây"
Khoảng thời gian tính toán tỷ lệ lỗi của các yêu cầu từ xa. Khi không có hoặc giá trị âm, thời gian không thực hiện được sẽ được tính trong toàn bộ thời gian thực thi.Có thể sử dụng các đơn vị sau: Ngày (d), giờ (h), phút (m), giây (s) và mili giây (mili giây). Nếu đơn vị bị bỏ qua thì giá trị được hiểu là giây.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]experimental_remote_mark_tool_inputs: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, Bazel sẽ đánh dấu dữ liệu đầu vào là dữ liệu đầu vào của công cụ cho bộ thực thi từ xa. Bạn có thể dùng tính năng này để triển khai trình thực thi liên tục từ xa.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_remote_merkle_tree_cache: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì các phép tính cây Merkle sẽ được ghi nhớ để cải thiện tốc độ kiểm tra lượt truy cập vào bộ nhớ đệm từ xa. Dấu chân bộ nhớ của bộ nhớ đệm được kiểm soát bởi --experimental_remote_merkle_tree_cache_size.
Mặc định --experimental_remote_merkle_tree_cache_size=<a long integer>: "1000"
Số lượng cây Merkle cần ghi nhớ để cải thiện tốc độ kiểm tra lượt truy cập vào bộ nhớ đệm từ xa. Mặc dù bộ nhớ đệm được tự động cắt giảm theo cách xử lý tham chiếu mềm của Java, nhưng lỗi hết bộ nhớ vẫn có thể xảy ra nếu bạn đặt giá trị quá cao. Nếu bạn đặt chính sách này thành 0, thì dung lượng bộ nhớ đệm sẽ không giới hạn. Giá trị tối ưu sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào quy mô của dự án. Mặc định là 1000.
Mặc định --experimental_remote_output_service=<a string>: xem nội dung mô tả
Host hoặc HOST:PORT của điểm cuối dịch vụ đầu ra từ xa. Các giản đồ được hỗ trợ là grpc, grpcs (grpc có bật TLS) và unix (ổ cắm UNIX cục bộ). Nếu bạn không cung cấp giản đồ, Bazel sẽ đặt mặc định thành grpcs. Hãy chỉ định giản đồ grpc:// hoặc unix: để vô hiệu hoá TLS.
Mặc định của --experimental_remote_output_service_output_path_prefix=<a string>: ""
Đường dẫn nơi đặt nội dung của các thư mục đầu ra do --experimental_remote_output_service quản lý. Thư mục đầu ra thực tế mà bản dựng sử dụng sẽ là thành phần con của đường dẫn này và được dịch vụ đầu ra xác định.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_remote_require_cached: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true (đúng), hãy thực thi tất cả thao tác có thể chạy từ xa đều được lưu vào bộ nhớ đệm. Nếu không, bản dựng sẽ không hoạt động được. Điều này rất hữu ích trong việc khắc phục các vấn đề không xác định vì nó cho phép kiểm tra xem các hành động cần được lưu vào bộ nhớ đệm có thực sự được lưu vào bộ nhớ đệm hay không mà không cần chèn thêm kết quả mới vào bộ nhớ đệm.
Mặc định --experimental_remote_scrubbing_config=<Converts to a Scrubber>: xem nội dung mô tả
Cho phép xoá khoá bộ nhớ đệm từ xa bằng tệp cấu hình đã cung cấp. Tệp này phải là vùng đệm giao thức ở định dạng văn bản (xem src/main/protobuf/remote_scrubbing.proto). Tính năng này giúp tạo điều kiện chia sẻ bộ nhớ đệm từ xa/ổ đĩa giữa các hành động thực thi trên nhiều nền tảng nhưng nhắm đến cùng một nền tảng. Bạn nên đặc biệt thận trọng khi sử dụng vì chế độ cài đặt không đúng có thể vô tình chia sẻ các mục trong bộ nhớ đệm và dẫn đến việc tạo bản dựng không chính xác. Thao tác tua không ảnh hưởng đến cách thực thi một hành động. Chỉ có cách tính khoá bộ nhớ đệm từ xa/ổ đĩa cho mục đích truy xuất hoặc lưu trữ kết quả của hành động. Các thao tác đã chọn không tương thích với quá trình thực thi từ xa và sẽ luôn được thực thi trên máy. Việc sửa đổi cấu hình tua sẽ không vô hiệu hoá kết quả có trong hệ thống tệp cục bộ hoặc bộ nhớ đệm nội bộ. Bạn cần có bản dựng sạch để thực thi lại các hành động bị ảnh hưởng. Để sử dụng thành công tính năng này, bạn có thể đặt --host_platform tuỳ chỉnh cùng với --experimental_platform_in_output_dir (để chuẩn hoá tiền tố đầu ra) và --incompatible_strict_action_env (để chuẩn hoá các biến môi trường)
Giá trị mặc định của --experimental_worker_for_repo_fetching=<off, platform, virtual or auto>: "tự động"
Chế độ phân luồng dùng để tìm nạp kho lưu trữ. Nếu bạn đặt chính sách này thành "off" (tắt), thì sẽ không có luồng worker nào được sử dụng và quá trình tìm nạp repo sẽ được khởi động lại. Ngược lại, hãy sử dụng luồng nền tảng (tức là luồng hệ điều hành) nếu được đặt thành "platform" hoặc một luồng ảo nếu được đặt thành "virtual". Nếu bạn đặt chính sách này thành "auto", các luồng ảo sẽ được sử dụng nếu có (tức là chạy trên JDK 21 trở lên), nếu không, sẽ không có luồng worker nào được sử dụng.
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_remote_build_event_upload_respect_no_cache: "false"
Không dùng nữa. Không hoạt động. Thay vào đó, hãy sử dụng --remote_build_event_upload=minimal.
Mặc định của --[no]incompatible_remote_downloader_send_all_headers: "true"
Liệu có nên gửi tất cả các giá trị của một tiêu đề có nhiều giá trị đến trình tải xuống từ xa thay vì chỉ gửi giá trị đầu tiên hay không.
Thẻ: incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_remote_output_paths_relative_to_input_root: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì đường dẫn đầu ra sẽ tương ứng với thư mục gốc đầu vào thay vì thư mục đang hoạt động.
Thẻ: incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_remote_results_ignore_disk: "true"
Không hoạt động
Thẻ: incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_remote_use_new_exit_code_for_lost_inputs: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, Bazel sẽ sử dụng mã thoát mới 39 thay vì 34 nếu bộ nhớ đệm từ xa xoá các blob trong quá trình tạo bản dựng.
Thẻ: incompatible_change
Mặc định của --[no]remote_accept_cached: "true"
Liệu có chấp nhận kết quả hành động được lưu vào bộ nhớ đệm từ xa hay không.
Giá trị mặc định của --remote_build_event_upload=<all or minimal>: "tối thiểu"
Nếu bạn đặt chính sách này thành "all", thì tất cả kết quả đầu ra cục bộ được BEP tham chiếu sẽ được tải lên bộ nhớ đệm từ xa. Nếu bạn đặt ở mức "tối thiểu", đầu ra cục bộ do BEP tham chiếu sẽ không được tải lên bộ nhớ đệm từ xa, ngoại trừ các tệp quan trọng đối với người sử dụng BEP (ví dụ: nhật ký kiểm thử và hồ sơ thời gian). Giao thức bytestream:// luôn được dùng cho URI của các tệp ngay cả khi chúng bị thiếu trong bộ nhớ đệm từ xa. Giá trị mặc định là "tối thiểu".
Mặc định --remote_bytestream_uri_prefix=<a string>: xem nội dung mô tả
Tên máy chủ và tên thực thể được dùng trong các URI bytestream:// được ghi thành luồng sự kiện bản dựng. Bạn có thể đặt tuỳ chọn này khi các bản dựng được thực hiện bằng proxy. Điều này khiến các giá trị của --remote_executor và --remote_instance_name không còn tương ứng với tên chuẩn của dịch vụ thực thi từ xa. Khi không được đặt, lựa chọn này sẽ mặc định là "${hostname}/${instance_name}".
Mặc định --remote_cache=<a string>: xem nội dung mô tả
URI của điểm cuối lưu vào bộ nhớ đệm. Các giản đồ được hỗ trợ là http, https, grpc, grpcs (grpc có bật TLS) và unix (ổ cắm UNIX cục bộ). Nếu bạn không cung cấp giản đồ, Bazel sẽ đặt mặc định thành grpcs. Chỉ định giản đồ grpc://, http:// hoặc unix: để vô hiệu hoá TLS. Hãy truy cập vào https://bazel.build/remote/caching
Giá trị mặc định của --[no]remote_cache_compression: "false"
Nếu bật, hãy nén/giải nén các blob bộ nhớ đệm bằng zstd khi kích thước của chúng ít nhất là --experimental_remote_cache_com vé_threshold.
--remote_cache_header=<a 'name=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tiêu đề sẽ được đưa vào yêu cầu bộ nhớ đệm: --remote_cache_header=Name=Value. Có thể chuyển nhiều tiêu đề bằng cách chỉ định cờ nhiều lần. Nhiều giá trị cho cùng tên sẽ được chuyển đổi thành danh sách được phân tách bằng dấu phẩy.
--remote_default_exec_properties=<a 'name=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Đặt các thuộc tính executor mặc định được dùng làm nền tảng thực thi từ xa nếu nền tảng thực thi chưa đặt exec_properties.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --remote_default_platform_properties=<a string>: ""
Đặt các thuộc tính nền tảng mặc định cho API thực thi từ xa nếu nền tảng thực thi chưa đặt remote_execution_properties. Giá trị này cũng sẽ được dùng nếu nền tảng lưu trữ được chọn làm nền tảng thực thi để thực thi từ xa.
--remote_download_regex=<a valid Java regular expression> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Buộc tải đầu ra của bản dựng từ xa có đường dẫn khớp với mẫu này xuống, bất kể --remote_download_outputs. Bạn có thể chỉ định nhiều mẫu bằng cách lặp lại cờ này.
Thẻ: affects_outputs
--remote_downloader_header=<a 'name=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tiêu đề sẽ được đưa vào yêu cầu của trình tải xuống từ xa: --remote_downloader_header=Name=Value. Có thể chuyển nhiều tiêu đề bằng cách chỉ định cờ nhiều lần. Nhiều giá trị cho cùng tên sẽ được chuyển đổi thành danh sách được phân tách bằng dấu phẩy.
--remote_exec_header=<a 'name=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tiêu đề sẽ được đưa vào yêu cầu thực thi: --remote_exec_header=Name=Value. Có thể chuyển nhiều tiêu đề bằng cách chỉ định cờ nhiều lần. Nhiều giá trị cho cùng tên sẽ được chuyển đổi thành danh sách được phân tách bằng dấu phẩy.
Giá trị mặc định của --remote_execution_priority=<an integer>: "0"
Mức độ ưu tiên tương đối của các hành động sẽ được thực thi từ xa. Ngữ nghĩa của các giá trị ưu tiên cụ thể phụ thuộc vào máy chủ.
Mặc định --remote_executor=<a string>: xem nội dung mô tả
Host hoặc HOST:PORT của điểm cuối thực thi từ xa. Các giản đồ được hỗ trợ là grpc, grpcs (grpc có bật TLS) và unix (ổ cắm UNIX cục bộ). Nếu bạn không cung cấp giản đồ, Bazel sẽ đặt mặc định thành grpcs. Hãy chỉ định giản đồ grpc:// hoặc unix: để vô hiệu hoá TLS.
Mặc định --remote_grpc_log=<a path>: xem nội dung mô tả
Nếu được chỉ định, đường dẫn đến một tệp để ghi nhật ký thông tin chi tiết liên quan đến lệnh gọi gRPC. Nhật ký này bao gồm một chuỗi com.google.devtools.build.lib.remote.logging.RemoteExecutionLog.LogEntry protobuf với mỗi thông báo được đặt trước bằng một varint biểu thị kích thước của thông báo protobuf được tuần tự hoá sau đây, như được thực hiện theo phương thức LogEntry.writeDelimitedTo(OutputStream).
--remote_header=<a 'name=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tiêu đề sẽ được đưa vào yêu cầu: --remote_header=Name=Value. Có thể chuyển nhiều tiêu đề bằng cách chỉ định cờ nhiều lần. Nhiều giá trị cho cùng tên sẽ được chuyển đổi thành danh sách được phân tách bằng dấu phẩy.
Mặc định của --remote_instance_name=<a string>: ""
Giá trị để truyền dưới dạng instance_name trong API thực thi từ xa.
Giá trị mặc định của --[no]remote_local_fallback: "false"
Liệu có nên quay lại chiến lược thực thi cục bộ độc lập hay không nếu quá trình thực thi từ xa không thành công.
Mặc định của --remote_local_fallback_strategy=<a string>: "địa phương"
Không hoạt động, không dùng nữa. Hãy truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/7480 để biết thông tin chi tiết.
Giá trị mặc định của --remote_max_connections=<an integer>: "100"
Giới hạn số lượng kết nối đồng thời tối đa với bộ nhớ đệm/trình thực thi từ xa. Theo mặc định, giá trị là 100. Đặt giá trị này thành 0 có nghĩa là không có giới hạn. Đối với bộ nhớ đệm từ xa HTTP, một kết nối TCP có thể xử lý một yêu cầu tại một thời điểm, do đó, Bazel có thể thực hiện tối đa --remote_max_connections yêu cầu đồng thời. Đối với bộ nhớ đệm/trình thực thi từ xa gRPC, một kênh gRPC thường có thể xử lý hơn 100 yêu cầu đồng thời, do đó Bazel có thể thực hiện xung quanh các yêu cầu đồng thời "--remote_max_connections * 100".
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định --remote_proxy=<a string>: xem nội dung mô tả
Kết nối với bộ nhớ đệm từ xa thông qua proxy. Hiện tại, cờ này chỉ có thể dùng để định cấu hình ổ cắm miền Unix (unix:/path/to/socket).
Giá trị mặc định của --remote_result_cache_priority=<an integer>: "0"
Mức độ ưu tiên tương đối của các thao tác từ xa được lưu trữ trong bộ nhớ đệm từ xa. Ngữ nghĩa của các giá trị ưu tiên cụ thể phụ thuộc vào máy chủ.
Mặc định của --remote_retries=<an integer>: "5"
Số lần thử lại một lỗi tạm thời tối đa. Nếu bạn đặt chính sách này thành 0, thì các lượt thử lại sẽ bị tắt.
Mặc định của --remote_retry_max_delay=<An immutable length of time.>: "5 giây"
Độ trễ thời gian đợi tối đa giữa các lần thử lại từ xa. Có thể sử dụng các đơn vị sau: Ngày (d), giờ (h), phút (m), giây (s) và mili giây (ms). Nếu đơn vị bị bỏ qua thì giá trị được hiểu là giây.
Mặc định của --remote_timeout=<An immutable length of time.>: "60 giây"
Thời gian tối đa để chờ các lệnh gọi thực thi từ xa và lệnh gọi vào bộ nhớ đệm. Đối với bộ nhớ đệm REST, đây là cả thời gian chờ kết nối và thời gian chờ đọc. Có thể sử dụng các đơn vị sau: Ngày (d), giờ (h), phút (m), giây (s) và mili giây (ms). Nếu đơn vị bị bỏ qua thì giá trị được hiểu là giây.
Mặc định của --[no]remote_upload_local_results: "true"
Liệu có tải kết quả hành động được thực thi cục bộ lên bộ nhớ đệm từ xa hay không nếu bộ nhớ đệm từ xa hỗ trợ và người dùng được phép thực hiện việc này.
Mặc định của --[no]remote_verify_downloads: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, Bazel sẽ tính tổng hàm băm của tất cả các lượt tải xuống từ xa và loại bỏ các giá trị được lưu vào bộ nhớ đệm từ xa nếu chúng không khớp với giá trị dự kiến.
Các lựa chọn khác, không được phân loại.:
Mặc định của --[no]allow_analysis_cache_discard: "true"
Nếu bạn loại bỏ bộ nhớ đệm phân tích do có thay đổi trong hệ thống xây dựng, việc đặt tuỳ chọn này thành false sẽ khiến bazel thoát, thay vì tiếp tục bản dựng. Tuỳ chọn này không có hiệu lực khi bạn cũng đặt "discard_analysis_cache".
Thẻ: eagerness_to_exit
Mặc định --auto_output_filter=<none, all, packages or subpackages>: "không có"
Nếu bạn không chỉ định --output_filter, thì giá trị của lựa chọn này sẽ được dùng để tự động tạo bộ lọc. Giá trị được phép là 'không' (không lọc gì / hiển thị mọi thứ), 'tất cả' (lọc mọi thứ / không hiển thị gì), 'gói' (bao gồm kết quả từ các quy tắc trong các gói được đề cập trên dòng lệnh Blaze) và 'gói con' (như 'gói', nhưng cũng bao gồm các gói con). Đối với các giá trị 'gói' và 'gói con' //java/foo và //javatests/foo được coi là một gói)'.
Giá trị mặc định của --[no]build_manual_tests: "false"
Buộc tạo các mục tiêu kiểm thử được gắn thẻ "thủ công". Chúng tôi không xử lý các thử nghiệm "thủ công". Tuỳ chọn này buộc phải tạo các quảng cáo (nhưng không được thực thi).
Mặc định của --build_tag_filters=<comma-separated list of options>: ""
Chỉ định danh sách các thẻ được phân tách bằng dấu phẩy. Mỗi thẻ có thể đứng sau '-' để chỉ định thẻ bị loại trừ. Hệ thống sẽ chỉ tạo các mục tiêu đó có chứa ít nhất một thẻ được bao gồm và không chứa bất kỳ thẻ bị loại trừ nào. Tuỳ chọn này không ảnh hưởng đến tập hợp các chương trình kiểm thử được thực thi bằng lệnh "test" (kiểm thử); các chương trình đó chịu sự điều chỉnh của các tuỳ chọn lọc kiểm thử, ví dụ: "--test_tag_filter"
Giá trị mặc định của --[no]build_tests_only: "false"
Nếu bạn chỉ định, hệ thống sẽ chỉ tạo các quy tắc *_test và test_suite, đồng thời các mục tiêu khác được chỉ định trên dòng lệnh sẽ bị bỏ qua. Theo mặc định, mọi nội dung đã yêu cầu sẽ được tạo.
Mặc định --combined_report=<none or lcov>: "không có"
Chỉ định loại báo cáo mức độ phù hợp tích luỹ mong muốn. Tại thời điểm này, chỉ LCOV được hỗ trợ.
Giá trị mặc định của --[no]compile_one_dependency: "false"
Biên dịch một phần phụ thuộc duy nhất của tệp đối số. Điều này sẽ hữu ích cho các tệp nguồn kiểm tra cú pháp trong IDE, chẳng hạn như bằng cách tạo lại một mục tiêu duy nhất phụ thuộc vào tệp nguồn để phát hiện lỗi càng sớm càng tốt trong chu kỳ chỉnh sửa/xây dựng/kiểm thử. Đối số này ảnh hưởng đến cách diễn giải tất cả các đối số không gắn cờ. Đối số này là tên tệp nguồn chứ không phải là mục tiêu để tạo. Đối với mỗi tên tệp nguồn, một đích tuỳ ý phụ thuộc vào tên tệp nguồn sẽ được tạo.
--deleted_packages=<comma-separated list of package names> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Một danh sách tên gói được phân tách bằng dấu phẩy mà hệ thống xây dựng sẽ coi là không tồn tại, ngay cả khi các tên này xuất hiện ở vị trí nào đó trên đường dẫn gói. Sử dụng tuỳ chọn này khi xoá gói con "x/y" của gói con "x" hiện có. Ví dụ: sau khi xoá x/y/BUILD trong ứng dụng khách, hệ thống xây dựng có thể khiếu nại nếu gặp phải nhãn '//x:y/z' nếu nhãn đó vẫn được cung cấp bởi một mục package_path khác. Chỉ định --delete_packages x/y sẽ tránh được sự cố này.
Giá trị mặc định của --[no]discard_analysis_cache: "false"
Huỷ bộ nhớ đệm phân tích ngay sau khi giai đoạn phân tích hoàn tất. Giảm mức sử dụng bộ nhớ khoảng 10%, nhưng tăng tốc các bản dựng gia tăng chậm hơn.
Mặc định --disk_cache=<a path>: xem nội dung mô tả
Một đường dẫn đến thư mục nơi Bazel có thể đọc và ghi các thao tác cũng như kết quả đầu ra của thao tác. Thư mục không tồn tại, nó sẽ được tạo.
Mặc định của --embed_label=<a one-line string>: ""
Nhúng bản sửa đổi kiểm soát nguồn hoặc nhãn phát hành vào tệp nhị phân
Mặc định --execution_log_binary_file=<a path>: xem nội dung mô tả
Ghi nhật ký các sinh sản đã thực thi vào tệp này dưới dạng các protos SpawnExec được phân tách theo độ dài, theo src/main/protobuf/spawn.proto. Cờ liên quan: --execution_log_json_file (định dạng JSON dạng văn bản; loại trừ lẫn nhau), --execution_log_sort (có sắp xếp nhật ký thực thi hay không), --subcommands (để hiển thị lệnh con trong đầu ra của thiết bị đầu cuối).
Mặc định --execution_log_json_file=<a path>: xem nội dung mô tả
Ghi nhật ký các spawns đã thực thi vào tệp này dưới dạng các đại diện JSON được phân tách bằng dòng mới của giao thức SpawnExec, theo src/main/protobuf/spawn.proto. Cờ liên quan: --execution_log_binary_file (định dạng protobuf nhị phân; loại trừ lẫn nhau), --execution_log_sort (để sắp xếp nhật ký thực thi), --subcommands (để hiển thị các lệnh con trong đầu ra của thiết bị đầu cuối).
Mặc định của --[no]execution_log_sort: "true"
Liệu có nên sắp xếp nhật ký thực thi, giúp dễ dàng so sánh nhật ký giữa các lệnh gọi hay không. Đặt thành false (sai) để tránh mức sử dụng CPU và bộ nhớ có thể đáng kể ở cuối lệnh gọi, với cái giá là tạo nhật ký theo thứ tự thực thi không xác định. Chỉ áp dụng cho các định dạng nhị phân và JSON; định dạng thu gọn không bao giờ được sắp xếp.
Mặc định của --[no]expand_test_suites: "true"
Mở rộng các mục tiêu test_suite vào các kiểm thử cấu thành của chúng trước khi phân tích. Khi cờ này được bật (mặc định), các mẫu mục tiêu phủ định sẽ áp dụng cho các kiểm thử thuộc bộ kiểm thử, nếu không thì sẽ không áp dụng. Việc tắt cờ này sẽ hữu ích khi các khía cạnh cấp cao nhất được áp dụng tại dòng lệnh: sau đó, các khía cạnh này có thể phân tích các mục tiêu test_suite.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định --experimental_execution_log_compact_file=<a path>: xem nội dung mô tả
Ghi nhật ký các sinh sản đã thực thi vào tệp này dưới dạng protos ExecLogEntry được phân tách theo độ dài, theo src/main/protobuf/spawn.proto. Toàn bộ tệp được nén bằng zstd. Đây là định dạng thử nghiệm đang trong quá trình phát triển và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cờ liên quan: --execution_log_binary_file (định dạng protobuf nhị phân; loại trừ lẫn nhau), --execution_log_json_file (định dạng JSON văn bản; loại trừ lẫn nhau), --subcommands (để hiển thị các lệnh con trong đầu ra của thiết bị đầu cuối).
Mặc định của --experimental_extra_action_filter=<a comma-separated list of regex expressions with prefix '-' specifying excluded paths>: ""
Ngừng hoạt động và thay vào đó là các khía cạnh. Bộ lọc tập hợp các mục tiêu để lên lịch các hành động bổ sung.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_extra_action_top_level_only: "false"
Ngừng hoạt động và thay vào đó là các khía cạnh. Chỉ lên lịch Extra_actions cho các mục tiêu cấp cao nhất.
--experimental_spawn_scheduler
Cho phép thực thi linh động bằng cách chạy song song các thao tác cục bộ và từ xa. Bazel tạo ra từng hành động cục bộ và từ xa, sau đó chọn hành động hoàn thành trước. Nếu một thao tác hỗ trợ trình thực thi, thì thao tác cục bộ đó sẽ được chạy ở chế độ trình thực thi liên tục. Để bật chế độ thực thi động cho một kỹ thuật ghi nhớ hành động riêng lẻ, hãy sử dụng các cờ "--internal_spawn_scheduler" và "--strategy=<mnemonic>=dynamic".
Mở rộng thành:
  --internal_spawn_scheduler
  --spawn_strategy=dynamic
Mặc định của --[no]fetch: "true"
Cho phép lệnh tìm nạp các phần phụ thuộc bên ngoài. Nếu bạn đặt thành false, lệnh này sẽ sử dụng mọi phiên bản phần phụ thuộc đã lưu vào bộ nhớ đệm. Nếu không có phiên bản nào tồn tại, lệnh này sẽ dẫn đến lỗi.
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_dont_use_javasourceinfoprovider: "false"
Không hoạt động
Thẻ: incompatible_change
Mặc định --local_termination_grace_seconds=<an integer>: "15"
Thời gian chờ giữa các lần chấm dứt một quy trình cục bộ do hết thời gian chờ và buộc tắt quy trình đó.
--override_repository=<an equals-separated mapping of repository name to path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ghi đè kho lưu trữ bằng đường dẫn cục bộ ở dạng <repository name>=<path>. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tuyệt đối, thì đường dẫn đó sẽ được sử dụng như nguyên gốc. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tương đối thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục đang hoạt động. Nếu đường dẫn đã cho bắt đầu bằng "%workspace%", thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục gốc của không gian làm việc, tức là kết quả của "không gian làm việc thông tin bazel"
Mặc định của --package_path=<colon-separated list of options>: "%workspace%"
Danh sách được phân tách bằng dấu hai chấm về nơi tìm gói. Các phần tử bắt đầu bằng "%workspace%" liên quan đến không gian làm việc bao quanh. Nếu bị bỏ qua hoặc để trống, giá trị mặc định sẽ là kết quả của "bazel info default-package-path".
Mặc định của --[no]show_loading_progress: "true"
Nếu bạn bật tuỳ chọn này, Bazel sẽ in thông báo "Đang tải gói:" ra.
Mặc định của --test_lang_filters=<comma-separated list of options>: ""
Chỉ định danh sách ngôn ngữ kiểm thử được phân tách bằng dấu phẩy. Mỗi ngôn ngữ có thể đứng sau '-' nếu muốn để chỉ định các ngôn ngữ bị loại trừ. Chúng tôi sẽ chỉ tìm thấy những mục tiêu thử nghiệm được viết bằng ngôn ngữ được chỉ định. Tên dùng cho từng ngôn ngữ phải giống với tiền tố ngôn ngữ trong quy tắc *_test, ví dụ: một trong các tên trong số 'cc', 'java', 'py', v.v. Tuỳ chọn này ảnh hưởng đến hành vi --build_tests_only và lệnh kiểm thử.
Mặc định của --test_size_filters=<comma-separated list of values: small, medium, large or enormous>: ""
Chỉ định danh sách các kích thước kiểm thử được phân tách bằng dấu phẩy. Mỗi kích thước có thể đứng sau "-" để chỉ định kích thước bị loại trừ. Hệ thống sẽ chỉ tìm thấy những mục tiêu thử nghiệm đó có chứa ít nhất một kích thước được đưa vào và không chứa bất kỳ kích thước bị loại trừ nào. Tuỳ chọn này ảnh hưởng đến hành vi --build_tests_only và lệnh kiểm thử.
Mặc định của --test_tag_filters=<comma-separated list of options>: ""
Chỉ định danh sách thẻ kiểm thử được phân tách bằng dấu phẩy. Mỗi thẻ có thể đứng sau '-' để chỉ định thẻ bị loại trừ. Hệ thống sẽ chỉ tìm thấy các mục tiêu thử nghiệm đó có chứa ít nhất một thẻ được bao gồm và không chứa bất kỳ thẻ bị loại trừ nào. Tuỳ chọn này ảnh hưởng đến hành vi --build_tests_only và lệnh kiểm thử.
Mặc định của --test_timeout_filters=<comma-separated list of values: short, moderate, long or eternal>: ""
Chỉ định danh sách các thời gian chờ kiểm thử được phân tách bằng dấu phẩy. Mỗi thời gian chờ đều có thể đứng sau '-' để chỉ định thời gian chờ bị loại trừ. Hệ thống sẽ chỉ tìm thấy các mục tiêu thử nghiệm có chứa ít nhất một thời gian chờ được đưa vào và không chứa bất kỳ thời gian chờ nào bị loại trừ. Tuỳ chọn này ảnh hưởng đến hành vi --build_tests_only và lệnh kiểm thử.
Mặc định của --workspace_status_command=<path>: ""
Một lệnh được gọi khi bắt đầu bản dựng để cung cấp thông tin trạng thái về không gian làm việc dưới dạng các cặp khoá/giá trị. Xem Hướng dẫn sử dụng để biết thông số đầy đủ. Ngoài ra, hãy xem ví dụ trong tools/buildstamp/get_workspace_status.
Các tuỳ chọn kiểm soát quá trình thực thi bản dựng:
Giá trị mặc định của --[no]check_up_to_date: "false"
Đừng thực hiện bản dựng, chỉ cần kiểm tra xem nó đã được cập nhật hay chưa. Nếu tất cả các mục tiêu đều được cập nhật, thì bản dựng sẽ hoàn tất thành công. Nếu cần thực thi bất kỳ bước nào, hệ thống sẽ báo cáo lỗi và quá trình tạo bản dựng sẽ không thành công.
Thẻ: execution
Liệu có nên thực hiện lệnh gọi hệ thống tệp trực tiếp để tạo cây liên kết tượng trưng hay không
Các thẻ: loading_and_analysis, execution, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_persistent_aar_extractor: "false"
Bật trình trích xuất aar liên tục bằng cách sử dụng worker.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]experimental_remotable_source_manifests: "false"
Liệu có nên tạo điều khiển từ xa cho các hành động trong tệp kê khai nguồn hay không
Thẻ: loading_and_analysis, execution, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_split_coverage_postprocessing: "false"
Nếu đúng, Bazel sẽ chạy quá trình xử lý hậu kỳ mức độ sử dụng để kiểm thử trong một vùng tạo sinh mới.
Thẻ: execution
Mặc định của --[no]experimental_split_xml_generation: "true"
Nếu cờ này được đặt và một hành động kiểm thử không tạo ra tệp test.xml, thì Bazel sẽ sử dụng một thao tác riêng để tạo một tệp test.xml giả chứa nhật ký kiểm thử. Nếu không, Bazel sẽ tạo một tệp test.xml trong hành động kiểm thử.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]experimental_strict_fileset_output: "false"
Nếu bạn bật tuỳ chọn này, các tập hợp tệp sẽ coi tất cả cấu phần phần mềm đầu ra là tệp thông thường. Chúng sẽ không truyền tải các thư mục hoặc nhạy cảm với đường liên kết tượng trưng.
Thẻ: execution
Mặc định của --[no]experimental_use_semaphore_for_jobs: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, hãy sử dụng thêm semaphore để giới hạn số lượng công việc đồng thời.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations, execution
Mặc định của --genrule_strategy=<comma-separated list of options>: ""
Chỉ định cách thực thi quy tắc gen. Cờ này sẽ bị loại bỏ. Thay vào đó, hãy sử dụng --spawn_Strategy=<value> để kiểm soát tất cả hành động hoặc --Strategy=Gen thống=<value> để chỉ kiểm soát quy tắc genrules.
Thẻ: execution
--jobs=<an integer, or a keyword ("auto", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), optionally followed by an operation ([-|*]<float>) eg. "auto", "HOST_CPUS*.5"> [-j] mặc định: "tự động"
Số công việc đồng thời cần chạy. Chọn một số nguyên hoặc một từ khoá ("tự động", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), theo sau là một phép toán ([-|*]<float>), ví dụ: "tự động", "HOST_CPUS*.5". Giá trị phải nằm trong khoảng từ 1 đến 5000. Giá trị trên 2500 có thể gây ra các vấn đề về bộ nhớ. "auto" tính toán giá trị mặc định hợp lý dựa trên tài nguyên máy chủ lưu trữ.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations, execution
Giá trị mặc định của --[no]keep_going [-k]: "false"
Tiếp tục nhiều nhất có thể sau khi xảy ra lỗi. Mặc dù không thể phân tích mục tiêu không thành công và mục tiêu phụ thuộc vào mục tiêu đó, nhưng bạn có thể phân tích các điều kiện tiên quyết khác của các mục tiêu này.
Thẻ: eagerness_to_exit
Giá trị mặc định của --loading_phase_threads=<an integer, or a keyword ("auto", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), optionally followed by an operation ([-|*]<float>) eg. "auto", "HOST_CPUS*.5">: "tự động"
Số lượng luồng song song cần dùng cho giai đoạn tải/phân tích. Lấy một số nguyên hoặc một từ khoá ("tự động", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), (không bắt buộc), theo sau là một thao tác ([-|*]<float>), ví dụ: "tự động", "HOST_CPUS*.5". "auto" đặt giá trị mặc định hợp lý dựa trên tài nguyên máy chủ lưu trữ. Giá trị phải lớn hơn hoặc bằng 1.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định của --modify_execution_info=<regex=[+-]key,regex=[+-]key,...>: ""
Thêm hoặc xoá khoá khỏi thông tin thực thi của một hành động dựa trên tính năng ghi nhớ hành động. Chỉ áp dụng cho các thao tác hỗ trợ thông tin thực thi. Nhiều thao tác phổ biến hỗ trợ thông tin thực thi, ví dụ: GenRule, CppCompile, Javac, StarlarkAction, TestRunner. Khi chỉ định nhiều giá trị, thứ tự rất quan trọng vì nhiều biểu thức chính quy có thể áp dụng cho cùng một cách ghi nhớ. Cú pháp: "regex=[+-]key,regex=[+-]key,...". Ví dụ: ".*=+x,.*=-y,.*=+z" thêm "x" và "z" vào, đồng thời xoá "y" khỏi thông tin thực thi của tất cả các hành động. "GenRule=+Requested-x" sẽ thêm "requires-x" vào thông tin thực thi cho tất cả các hành động của Quy tắc tạo sinh. '(?!GenQuy tắc).*=-requirements-x' sẽ xoá 'Requested-x' khỏi thông tin thực thi cho tất cả các hành động không thuộc quy tắc Gen thống.
Thẻ: execution, affects_outputs, loading_and_analysis
--persistent_android_dex_desugar
Kích hoạt các thao tác đơn giản và tạo tệp dex trên Android liên tục bằng cách sử dụng worker (trình thực thi).
Mở rộng thành:
  --internal_persistent_android_dex_desugar
  --strategy=Desugar=worker
  --strategy=DexBuilder=worker

Thẻ: host_machine_resource_optimizations, execution
--persistent_android_resource_processor
Cho phép bộ xử lý tài nguyên Android ổn định bằng cách sử dụng worker.
Mở rộng thành:
--internal_persistent_busybox_tools
--strategy=AaptPackage=worker
--strategy=AndroidResourceParser=worker
--strategy=AndroidResourceValidator=worker
--strategy=AndroidResourceCompiler=worker
--strategy=RClassGenerator=worker
--strategy=AndroidResourceLink=worker
--strategy=AndroidAapt2=worker
--strategy=AndroidAssetMerger=worker
--strategy=AndroidResourceMerger=worker
--strategy=AndroidCompiledResourceMerger=worker
--strategy=ManifestMerger=worker
--strategy=AndroidManifestMerger=worker

/}}--strategy=Aapt2Optimize=worker--strategy=AARGenerator=worker--strategy=ProcessDatabinding=worker--strategy=GenerateDataBindingBaseClasses=workerhost_machine_resource_optimizationsexecution
--persistent_multiplex_android_dex_desugar
Kích hoạt các thao tác đơn giản hoá và tạo tệp dex trong Android được ghép liên tục bằng cách sử dụng worker.
Mở rộng thành:
  --persistent_android_dex_desugar
  --internal_persistent_multiplex_android_dex_desugar

Thẻ: host_machine_resource_optimizations, execution
--persistent_multiplex_android_resource_processor
Dùng worker (trình xử lý) để kích hoạt trình xử lý tài nguyên Android ghép kênh ổn định.
Mở rộng thành:
--persistent_android_resource_processor
--modify_execution_info=AaptPackage=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidResourceParser=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidResourceValidator=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidResourceCompiler=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=RClassGenerator=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidResourceLink=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidAapt2=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidAssetMerger=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidResourceMerger=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidCompiledResourceMerger=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=ManifestMerger=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidManifestMerger=+supports-multiplex-workers
}
}

--modify_execution_info=Aapt2Optimize=+supports-multiplex-workers--modify_execution_info=AARGenerator=+supports-multiplex-workershost_machine_resource_optimizationsexecution
--persistent_multiplex_android_tools
Bật các công cụ Android đa năng và ổn định (tạo tệp dex, đơn giản hoá, xử lý tài nguyên).
Mở rộng thành:
  --internal_persistent_multiplex_busybox_tools
  --persistent_multiplex_android_resource_processor
  --persistent_multiplex_android_dex_desugar

Thẻ: host_machine_resource_optimizations, execution
Giá trị mặc định của --[no]skip_incompatible_explicit_targets: "false"
Bỏ qua các mục tiêu không tương thích được liệt kê rõ ràng trên dòng lệnh. Theo mặc định, việc tạo các mục tiêu như vậy sẽ dẫn đến lỗi nhưng các mục tiêu đó sẽ tự động bị bỏ qua khi bạn bật tùy chọn này. Hãy tham khảo: https://bazel.build/ext hóa/platforms#skipping-incompatible-targets
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định của --spawn_strategy=<comma-separated list of options>: ""
Chỉ định cách thực thi các hành động sinh sản theo mặc định. Chấp nhận danh sách các chiến lược được phân tách bằng dấu phẩy từ mức ưu tiên cao nhất đến thấp nhất. Đối với mỗi hành động, Bazel chọn chiến lược có mức độ ưu tiên cao nhất có thể thực hiện hành động đó. Giá trị mặc định là "remote,worker,sandboxed,local". Xem https://blog.bazel.build/2019/06/19/list-strategy.html để biết chi tiết.
Thẻ: execution
--strategy=<a '[name=]value1[,..,valueN]' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định cách phân phối nội dung biên dịch các hành động spawn khác. Chấp nhận danh sách các chiến lược được phân tách bằng dấu phẩy từ mức ưu tiên cao nhất đến thấp nhất. Đối với mỗi hành động, Bazel chọn chiến lược có mức độ ưu tiên cao nhất có thể thực hiện hành động đó. Giá trị mặc định là "remote,worker,sandboxed,local". Cờ này ghi đè các giá trị được đặt bởi --spawn_campaigns (và --gen thống_Strategy nếu được sử dụng với Quy tắc tạo ghi nhớ). Xem https://blog.bazel.build/2019/06/19/list-strategy.html để biết chi tiết.
Thẻ: execution
--strategy_regexp=<a '<RegexFilter>=value[,value]' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ghi đè chiến lược spawn cần dùng để thực thi các hành động spawn có nội dung mô tả khớp với một regex_filter nhất định. Xem --per_file_copt để biết chi tiết về so khớp regex_filter. Hệ thống sẽ sử dụng regex_filter gần đây nhất khớp với nội dung mô tả. Tuỳ chọn này sẽ ghi đè các cờ khác để chỉ định chiến lược. Ví dụ: --strategy_regexp=//foo.*\.cc,-//foo/bar=local có nghĩa là chạy các hành động bằng chiến lược cục bộ nếu mô tả của chúng khớp với //foo.*.cc nhưng không khớp với //foo/bar. Ví dụ: --Strategy_regexp='Compiling.*/bar=local --strategy_regexp=Compiling=sandboxed sẽ chạy 'Biên dịch //foo/bar/baz' bằng chiến lược 'local', nhưng đảo ngược thứ tự sẽ chạy bằng 'sandboxed'.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]use_target_platform_for_tests: "false"
Nếu đúng, Bazel sẽ sử dụng nền tảng mục tiêu để chạy kiểm thử thay vì nhóm điều hành kiểm thử.
Thẻ: execution
Các tuỳ chọn định cấu hình chuỗi công cụ dùng để thực thi hành động:
Mặc định --android_compiler=<a string>: xem nội dung mô tả
Trình biên dịch mục tiêu của Android.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Mặc định của --android_crosstool_top=<a build target label>: "//external:android/crosstool"
Vị trí của trình biên dịch C++ dùng cho các bản dựng Android.
Thẻ: affects_outputs, changes_inputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Mặc định --android_grte_top=<a label>: xem nội dung mô tả
Mục tiêu grte_top của Android.
Thẻ: changes_inputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --android_manifest_merger=<legacy, android or force_android>: "android"
Chọn trình hợp nhất tệp kê khai để sử dụng cho các quy tắc android_binary. Gắn cờ để chuyển đổi sang trình hợp nhất tệp kê khai Android từ trình hợp nhất cũ.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Mặc định của --android_platforms=<a build target label>: ""
Đặt các nền tảng mà android_binary nhắm mục tiêu sử dụng. Nếu bạn chỉ định nhiều nền tảng, thì tệp nhị phân là APK lớn, chứa các tệp nhị phân gốc cho từng nền tảng đích được chỉ định.
Thẻ: changes_inputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --android_sdk=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/android:sdk"
Chỉ định SDK/nền tảng Android dùng để xây dựng ứng dụng Android.
Thẻ: changes_inputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --apple_crosstool_top=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/cpp:toolchain"
Nhãn của gói công cụ chéo sẽ được sử dụng trong các quy tắc của Apple và Objc và các phần phụ thuộc của các quy tắc đó.
Thẻ: loses_incremental_state, changes_inputs
Mặc định của --cc_output_directory_tag=<a string>: ""
Chỉ định một hậu tố cần thêm vào thư mục cấu hình.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --compiler=<a string>: xem nội dung mô tả
Trình biên dịch C++ dùng để biên dịch mục tiêu.
Thẻ: loading_and_analysis, execution
Giá trị mặc định của --coverage_output_generator=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/test:lcov_merger"
Vị trí của tệp nhị phân dùng để xử lý báo cáo mức độ phù hợp thô sau xử lý. Hiện tại, đây phải là nhóm tệp có chứa một tệp duy nhất là tệp nhị phân. Giá trị mặc định là '//tools/test:lcov_merger'.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --coverage_report_generator=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/test:Coverage_report_generator"
Vị trí của tệp nhị phân dùng để tạo báo cáo về mức độ phù hợp. Hiện tại, đây phải là nhóm tệp có chứa một tệp duy nhất là tệp nhị phân. Giá trị mặc định là '//tools/test:Coverage_report_generator'.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --coverage_support=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/test:Coverage_support"
Vị trí của các tệp hỗ trợ cần thiết cho dữ liệu đầu vào của mỗi hành động kiểm thử có thu thập mức độ sử dụng mã. Giá trị mặc định là '//tools/test:Coverage_support'.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs, loading_and_analysis
Mặc định --custom_malloc=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một phương thức triển khai Malloc tuỳ chỉnh. Chế độ cài đặt này ghi đè các thuộc tính malloc trong quy tắc bản dựng.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs
--experimental_add_exec_constraints_to_targets=<a '<RegexFilter>=<label1>[,<label2>,...]' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách các biểu thức chính quy được phân tách bằng dấu phẩy, mỗi biểu thức có tiền tố là - (biểu thức âm), tuỳ ý được gán (=) cho một danh sách các mục tiêu giá trị ràng buộc được phân tách bằng dấu phẩy. Nếu một mục tiêu không khớp với biểu thức âm nào và có ít nhất một biểu thức dương, thì việc phân giải chuỗi công cụ của mục tiêu đó sẽ được thực hiện như thể đã khai báo các giá trị ràng buộc làm các quy tắc ràng buộc thực thi. Ví dụ: //demo,-test=@platforms//cpus:x86_64 sẽ thêm 'x86_64' vào bất kỳ mục tiêu nào trong //demo ngoại trừ những mục có tên chứa 'test'.
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]experimental_include_xcode_execution_requirements: "false"
Nếu được đặt, hãy thêm yêu cầu thực thi "Requested-xcode:{version}" vào mọi thao tác trên Xcode. Nếu phiên bản xcode có nhãn có dấu gạch nối, hãy thêm cả yêu cầu thực thi "Requested-xcode-label:{version_label}".
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis, execution
Mặc định của --[no]experimental_prefer_mutual_xcode: "true"
Nếu đúng, hãy sử dụng Xcode mới nhất có sẵn cả trên máy và từ xa. Nếu false (sai) hoặc nếu không có phiên bản nào tương hỗ, hãy sử dụng phiên bản Xcode cục bộ đã chọn thông qua xcode-select.
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định của --extra_execution_platforms=<comma-separated list of options>: ""
Các nền tảng có thể sử dụng làm nền tảng thực thi để chạy các hành động. Các nền tảng có thể được chỉ định theo mục tiêu chính xác hoặc dưới dạng mẫu mục tiêu. Những nền tảng này sẽ được xem xét trước những nền tảng được khai báo trong tệp WORKSPACE bởiregister_execution_platforms(). Bạn chỉ có thể đặt lựa chọn này một lần; những phiên bản sau này sẽ ghi đè các chế độ cài đặt gắn cờ trước đó.
Thẻ: execution
--extra_toolchains=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các quy tắc chuỗi công cụ cần được cân nhắc trong quá trình phân giải chuỗi công cụ. Chuỗi công cụ có thể được chỉ định theo mục tiêu chính xác hoặc dưới dạng mẫu mục tiêu. Những chuỗi công cụ này sẽ được xem xét trước các chuỗi công cụ được khai báo trong tệp WORKSPACE bằngregister_toolchains().
Các thẻ: affects_outputs, changes_inputs, loading_and_analysis
Mặc định --grte_top=<a label>: xem nội dung mô tả
Nhãn cho thư viện libc đã đăng ký. Giá trị mặc định được chọn bởi chuỗi công cụ đa công cụ và bạn hầu như không bao giờ cần phải ghi đè giá trị đó.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Mặc định --host_compiler=<a string>: xem nội dung mô tả
Cờ không hoạt động. Sẽ bị xoá ở bản phát hành sau này.
Thẻ: loading_and_analysis, execution
Mặc định --host_grte_top=<a label>: xem nội dung mô tả
Nếu được chỉ định, chế độ cài đặt này sẽ ghi đè thư mục cấp cao nhất libc (--grte_top) cho cấu hình thực thi.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Giá trị mặc định của --host_platform=<a build target label>: "@local_config_platform//:host"
Nhãn của một quy tắc nền tảng mô tả hệ thống lưu trữ.
Thẻ: affects_outputs, changes_inputs, loading_and_analysis
Mặc định của --[no]incompatible_dont_enable_host_nonhost_crosstool_features: "true"
Nếu đúng, Bazel sẽ không bật các tính năng "host" và "nonhost" trong chuỗi công cụ c++ (xem https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/7407 để biết thêm thông tin).
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_enable_android_toolchain_resolution: "true"
Sử dụng độ phân giải của chuỗi công cụ để chọn SDK Android cho các quy tắc Android (Starlark và gốc)
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_enable_apple_toolchain_resolution: "false"
Sử dụng độ phân giải của chuỗi công cụ để chọn SDK Apple cho các quy tắc của Apple (Starlark và gốc)
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_make_thinlto_command_lines_standalone: "true"
Cờ này là một nội dung không mong muốn và đã được lên lịch gỡ bỏ.
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_remove_legacy_whole_archive: "true"
Nếu đúng, Bazel sẽ không liên kết các phần phụ thuộc của thư viện dưới dạng toàn bộ bản lưu trữ theo mặc định (xem https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/7362 để biết hướng dẫn di chuyển).
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_require_ctx_in_configure_features: "true"
Cờ này là một nội dung không mong muốn và đã được lên lịch gỡ bỏ.
Thẻ: no_op, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_strip_executable_safely: "false"
Nếu đúng, thao tác loại bỏ cho các tệp thực thi sẽ sử dụng cờ -x. Điều này không làm hỏng độ phân giải biểu tượng động.
Thẻ: action_command_lines, incompatible_change
Mặc định của --[no]interface_shared_objects: "true"
Sử dụng các đối tượng dùng chung giao diện nếu được chuỗi công cụ hỗ trợ. Tất cả chuỗi công cụ ELF hiện đều hỗ trợ chế độ cài đặt này.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs, affects_outputs
Mặc định --ios_sdk_version=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Chỉ định phiên bản SDK iOS cần dùng để xây dựng ứng dụng iOS. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng phiên bản SDK iOS mặc định từ "xcode_version".
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định --macos_sdk_version=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Chỉ định phiên bản của SDK macOS cần sử dụng để tạo các ứng dụng macOS. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng phiên bản SDK macOS mặc định từ "xcode_version".
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định --minimum_os_version=<a string>: xem nội dung mô tả
Phiên bản hệ điều hành tối thiểu mà trình biên dịch của bạn nhắm đến.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Mặc định của --platform_mappings=<a relative path>: ""
Vị trí của tệp ánh xạ trong đó mô tả nền tảng sẽ sử dụng nếu không có nền tảng nào được đặt hoặc cờ nào cần đặt khi đã có nền tảng. Phải tương ứng với thư mục gốc của không gian làm việc chính. Giá trị mặc định là "platform_mappings" (một tệp nằm ngay trong thư mục gốc của không gian làm việc).
Thẻ: affects_outputs, changes_inputs, loading_and_analysis, immutable
Mặc định của --platforms=<a build target label>: ""
Nhãn của các quy tắc nền tảng mô tả các nền tảng mục tiêu cho lệnh hiện tại.
Thẻ: affects_outputs, changes_inputs, loading_and_analysis
Mặc định --python2_path=<a string>: xem nội dung mô tả
Không dùng nữa, không hoạt động. Bị tắt bởi "--incompatible_use_python_toolchains".
Các thẻ: no_op, deprecated
Mặc định --python3_path=<a string>: xem nội dung mô tả
Không dùng nữa, không hoạt động. Bị tắt bởi "--incompatible_use_python_toolchains".
Các thẻ: no_op, deprecated
Mặc định --python_path=<a string>: xem nội dung mô tả
Đường dẫn tuyệt đối của trình phiên dịch Python được gọi để chạy các mục tiêu Python trên nền tảng mục tiêu. Không dùng nữa; bị tắt bởi --incompatible_use_python_toolchains.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Mặc định --python_top=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Nhãn của py_runtime biểu thị trình thông dịch Python được gọi để chạy các mục tiêu Python trên nền tảng mục tiêu. Không dùng nữa; bị tắt bởi --incompatible_use_python_toolchains.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Mặc định --tvos_sdk_version=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Chỉ định phiên bản của SDK tvOS cần dùng để tạo ứng dụng tvOS. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng phiên bản SDK tvOS mặc định từ "xcode_version".
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định --watchos_sdk_version=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Chỉ định phiên bản của SDK watchOS cần dùng để tạo các ứng dụng watchOS. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng phiên bản SDK watchOS mặc định từ "xcode_version".
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định --xcode_version=<a string>: xem nội dung mô tả
Nếu được chỉ định, hãy sử dụng Xcode của phiên bản đã cho cho các hành động tạo liên quan. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng phiên bản Xcode mặc định của bộ thực thi.
Thẻ: loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --xcode_version_config=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/cpp:host_xcodes"
Nhãn của quy tắc xcode_config được dùng để chọn phiên bản Xcode trong cấu hình bản dựng.
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis
Các tuỳ chọn kiểm soát kết quả của lệnh:
Giá trị mặc định của --[no]apple_generate_dsym: "false"
Liệu có tạo (các) tệp biểu tượng gỡ lỗi (.dSYM) hay không.
Thẻ: affects_outputs, action_command_lines
Mặc định của --[no]build: "true"
Thực thi bản dựng; đây là hành vi thông thường. Việc chỉ định --nobuild khiến bản dựng dừng lại trước khi thực thi các hành động liên quan đến bản dựng, trả về 0 khi các giai đoạn tải và phân tích gói đã hoàn tất thành công; chế độ này rất hữu ích cho việc kiểm thử các giai đoạn đó.
Thẻ: execution, affects_outputs
Nếu đúng, hãy tạo rừng liên kết tượng trưng runfile cho tất cả các mục tiêu. Nếu giá trị là false, chỉ viết các giá trị này khi được một hành động cục bộ, lệnh kiểm thử hoặc chạy yêu cầu.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --[no]build_runfile_manifests: "true"
Nếu đúng, hãy ghi tệp kê khai runfiles cho mọi mục tiêu. Nếu giá trị là false, hãy bỏ qua chúng. Các kiểm thử cục bộ sẽ không chạy khi giá trị là false.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]build_test_dwp: "false"
Nếu bạn bật chính sách này, thì khi xây dựng các hoạt động kiểm thử C++ theo cách tĩnh và phân chia, tệp .dwp cho tệp nhị phân kiểm thử cũng sẽ được tạo tự động.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Mặc định --cc_proto_library_header_suffixes=<comma-separated set of options>: ".pb.h"
Đặt hậu tố cho các tệp tiêu đề mà cc_proto_library tạo.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Mặc định của --cc_proto_library_source_suffixes=<comma-separated set of options>: ".pb.cc"
Đặt hậu tố cho các tệp nguồn mà cc_proto_library tạo.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]experimental_proto_descriptor_sets_include_source_info: "false"
Chạy thêm thao tác cho các phiên bản API Java thay thế trong proto_library.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_proto_extra_actions: "false"
Chạy thêm thao tác cho các phiên bản API Java thay thế trong proto_library.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_save_feature_state: "false"
Lưu trạng thái của các tính năng đã bật và được yêu cầu dưới dạng kết quả biên dịch.
Thẻ: affects_outputs, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_use_validation_aspect: "false"
Liệu có chạy các hành động xác thực bằng cách sử dụng khung hình (để chạy song song với hoạt động kiểm thử) hay không.
Thẻ: execution, affects_outputs
Mặc định của --fission=<a set of compilation modes>: "không"
Chỉ định những chế độ biên dịch sử dụng quá trình phân chia cho các đường liên kết và hoạt động biên dịch C++. Có thể là tổ hợp {'fastbuild', 'dbg', 'opt'} hoặc các giá trị đặc biệt "yes" (có) để bật tất cả các chế độ và "no" để tắt tất cả các chế độ.
Thẻ: loading_and_analysis, action_command_lines, affects_outputs
Mặc định của --[no]incompatible_always_include_files_in_data: "true"
Nếu đúng, các quy tắc gốc sẽ thêm <code>DefaultInfo.files</code> phần phụ thuộc dữ liệu vào các tệp chạy. Việc này phù hợp với hành vi được đề xuất cho các quy tắc Starlark (https://bazel.build/extend/rules#runfiles_features_to_avoid).
Thẻ: affects_outputs, incompatible_change
Mặc định của --[no]legacy_external_runfiles: "true"
Nếu đúng, hãy tạo rừng liên kết tượng trưng runfiles cho các kho lưu trữ bên ngoài trong .runfiles/wsname/external/repo (ngoài .runfiles/repo).
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]objc_generate_linkmap: "false"
Chỉ định xem có tạo tệp bản đồ liên kết hay không.
Thẻ: affects_outputs
--output_groups=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách các tên nhóm đầu ra được phân tách bằng dấu phẩy, mỗi tên có tiền tố là dấu + hoặc - (không bắt buộc). Nhóm có tiền tố + sẽ được thêm vào tập hợp các nhóm đầu ra mặc định, còn nhóm có tiền tố - sẽ bị xoá khỏi tập hợp mặc định. Nếu có ít nhất một nhóm không có tiền tố, thì tập hợp nhóm đầu ra mặc định sẽ bị bỏ qua. Ví dụ: --output_groups=+foo,+bar tạo sự hợp nhất của tập hợp mặc định, foo và bar, trong khi --output_groups=foo,bar ghi đè tập hợp mặc định để chỉ foo và bar được tạo.
Thẻ: execution, affects_outputs
Mặc định của --[no]run_validations: "true"
Liệu có nên chạy các hành động xác thực trong bản dựng hay không. Hãy truy cập https://bazel.build/ext cả/rules#validate_actions
Thẻ: execution, affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]save_temps: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này, hệ thống sẽ lưu các kết quả tạm thời từ gcc. Trong đó có các tệp .s (mã tập hợp), tệp .i (C đã xử lý trước) và tệp .ii (C++ đã xử lý trước).
Thẻ: affects_outputs
Các tuỳ chọn cho phép người dùng định cấu hình đầu ra dự định, ảnh hưởng đến giá trị của dữ liệu đó, thay vì sự tồn tại của dữ liệu đó:
--action_env=<a 'name=value' assignment with an optional value part> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tập hợp các biến môi trường có sẵn cho các hành động có cấu hình mục tiêu. Biến có thể được chỉ định theo tên, trong trường hợp này, giá trị sẽ được lấy từ môi trường gọi hoặc bằng cặp tên=giá trị đặt giá trị độc lập với môi trường gọi. Bạn có thể sử dụng lựa chọn này nhiều lần; đối với các lựa chọn được đưa ra cho cùng một biến, số lượt chiến thắng gần đây nhất, các lựa chọn cho các biến khác nhau sẽ tích luỹ.
Thẻ: action_command_lines
Giá trị mặc định của --android_cpu=<a string>: "armeabi-v7a"
CPU mục tiêu của Android.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Mặc định của --[no]android_databinding_use_androidx: "true"
Tạo các tệp liên kết dữ liệu tương thích với AndroidX. Tính năng này chỉ được sử dụng với liên kết dữ liệu phiên bản 2. Cờ này không hoạt động.
Các thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state, experimental
Mặc định của --[no]android_databinding_use_v3_4_args: "true"
Sử dụng tính năng liên kết dữ liệu của Android phiên bản 2 với đối số 3.4.0. Cờ này không hoạt động.
Các thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state, experimental
Mặc định --android_dynamic_mode=<off, default or fully>: "tắt"
Xác định xem các phần phụ thuộc C++ của các quy tắc Android có được liên kết động hay không khi cc_binary không tạo thư viện dùng chung một cách rõ ràng. "default" có nghĩa là bazel sẽ chọn có liên kết động hay không. "full" có nghĩa là tất cả thư viện sẽ được liên kết động. "tắt" có nghĩa là tất cả thư viện sẽ được liên kết ở chế độ chủ yếu là tĩnh.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Mặc định --android_manifest_merger_order=<alphabetical, alphabetical_by_configuration or dependency>: "theo thứ tự bảng chữ cái"
Đặt thứ tự các tệp kê khai được chuyển đến trình hợp nhất tệp kê khai cho các tệp nhị phân Android. ALPHABETical nghĩa là các tệp kê khai được sắp xếp theo đường dẫn tương ứng với tập thực thi. ALPHABETIC_BY_CONFIGURATION nghĩa là tệp kê khai được sắp xếp theo đường dẫn tương ứng với thư mục cấu hình trong thư mục đầu ra. DEPENDENCY nghĩa là các tệp kê khai được sắp xếp theo thứ tự, trong đó tệp kê khai của mỗi thư viện xuất hiện trước tệp kê khai của các phần phụ thuộc.
Thẻ: action_command_lines, execution
Giá trị mặc định của --[no]android_resource_shrinking: "false"
Bật tính năng rút gọn tài nguyên cho các APK android_binary sử dụng ProGuard.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
--aspects=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách được phân tách bằng dấu phẩy gồm các khía cạnh sẽ áp dụng cho mục tiêu cấp cao nhất. Trong danh sách, nếu khía cạnh some_aspect chỉ định nhà cung cấp khung hình bắt buộc thông qua required_aspect_providers, thì some_aspect sẽ chạy sau mọi khía cạnh được đề cập trước đó trong danh sách khía cạnh có nhà cung cấp được quảng cáo đáp ứng some_aspect nhà cung cấp khung hình bắt buộc. Hơn nữa, some_aspect sẽ chạy sau tất cả các khía cạnh bắt buộc của nó được chỉ định bởi thuộc tính yêu cầu. Sau đó, some_aspect sẽ có quyền truy cập vào giá trị của các nhà cung cấp khía cạnh đó. <bzl-file-label>%<aspect_name>, ví dụ: '//tools:my_def.bzl%my_aspect', trong đó "my_aspect" là một giá trị cấp cao nhất từ tệp tools/my_def.bzl
Giá trị mặc định của --[no]build_python_zip: "tự động"
Tạo tệp zip có thể thực thi; trên Windows, tắt trên các nền tảng khác
Thẻ: affects_outputs
--catalyst_cpus=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách cấu trúc được phân tách bằng dấu phẩy để tạo tệp nhị phân Apple Catalyst.
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]collect_code_coverage: "false"
Nếu được chỉ định, Bazel sẽ đo lường mã (sử dụng khả năng đo lường ngoại tuyến nếu có thể) và sẽ thu thập thông tin về mức độ phù hợp trong quá trình kiểm thử. Chỉ những mục tiêu khớp với --Instrumentation_filter mới bị ảnh hưởng. Thông thường, bạn không nên chỉ định trực tiếp tuỳ chọn này - thay vào đó, bạn nên sử dụng lệnh 'bazel Coverage'.
Thẻ: affects_outputs
giá trị mặc định của --compilation_mode=<fastbuild, dbg or opt> [-c]: "fastbuild"
Chỉ định chế độ mà tệp nhị phân sẽ được tích hợp vào. Giá trị: 'fastbuild', 'dbg', 'opt'.
Thẻ: affects_outputs, action_command_lines
--conlyopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Tuỳ chọn bổ sung để chuyển sang gcc khi biên dịch tệp nguồn C.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--copt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để chuyển đến gcc.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Mặc định của --cpu=<a string>: ""
CPU mục tiêu.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs
Mặc định --cs_fdo_absolute_path=<a string>: xem nội dung mô tả
Sử dụng thông tin hồ sơ CSFDO để tối ưu hoá quá trình biên dịch. Chỉ định tên đường dẫn tuyệt đối của tệp zip chứa tệp cấu hình, tệp cấu hình LLVM thô hoặc đã được lập chỉ mục.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --cs_fdo_instrument=<a string>: xem nội dung mô tả
Tạo tệp nhị phân bằng khả năng đo lường FDO theo ngữ cảnh. Với trình biên dịch Clang/LLVM, trình biên dịch này cũng chấp nhận tên thư mục mà theo đó(các) tệp cấu hình thô sẽ được kết xuất trong thời gian chạy.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --cs_fdo_profile=<a build target label>: xem nội dung mô tả
cs_fdo_profile đại diện cho hồ sơ nhạy cảm theo ngữ cảnh dùng để tối ưu hoá.
Thẻ: affects_outputs
--cxxopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Tuỳ chọn bổ sung để chuyển đến gcc khi biên dịch tệp nguồn C++.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--define=<a 'name=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Mỗi tuỳ chọn --define chỉ định một phép gán cho biến bản dựng. Trong trường hợp một biến có nhiều giá trị, thì biến cuối cùng sẽ chiến thắng.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs
Mặc định của --dynamic_mode=<off, default or fully>: "mặc định"
Xác định xem tệp nhị phân C++ có được liên kết động hay không. "default" có nghĩa là Bazel sẽ chọn có liên kết linh động hay không. "full" có nghĩa là tất cả thư viện sẽ được liên kết động. "tắt" có nghĩa là tất cả thư viện sẽ được liên kết ở chế độ chủ yếu là tĩnh.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Mặc định của --[no]enable_fdo_profile_absolute_path: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này, thì việc sử dụng fdo_absolute_profile_path sẽ gây ra lỗi.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]enable_runfiles: "tự động"
Bật cây liên kết tượng trưng runfile; theo mặc định, cây liên kết tượng trưng runfiles sẽ bị tắt trên Windows và trên các nền tảng khác.
Thẻ: affects_outputs
--experimental_action_listener=<a build target label> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ngừng hoạt động và thay vào đó là các khía cạnh. Sử dụng action_listener để đính kèm extra_action vào các hành động tạo bản dựng hiện có.
Thẻ: execution, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_android_compress_java_resources: "false"
Nén tài nguyên Java trong tệp APK
Các thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, experimental
Mặc định của --[no]experimental_android_databinding_v2: "true"
Sử dụng tính năng liên kết dữ liệu của Android phiên bản 2. Cờ này không hoạt động.
Các thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_android_resource_shrinking: "false"
Bật tính năng rút gọn tài nguyên cho các APK android_binary sử dụng ProGuard.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]experimental_android_rewrite_dexes_with_rex: "false"
dùng công cụ rex để ghi lại tệp dex
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_collect_code_coverage_for_generated_files: "false"
Nếu bạn chỉ định, Bazel cũng sẽ tạo thông tin thu thập về mức độ phù hợp cho các tệp được tạo.
Thẻ: affects_outputs
Cờ này kiểm soát cách quản lý các đường liên kết tượng trưng tiện lợi (các đường liên kết tượng trưng xuất hiện trong không gian làm việc sau khi tạo bản dựng). Các giá trị có thể có: bình thường (mặc định): Mỗi loại đường liên kết tượng trưng tiện lợi sẽ được tạo hoặc xoá, tuỳ theo bản dựng. sạch: Tất cả các đường liên kết tượng trưng sẽ bị xóa vô điều kiện. bỏ qua: Các đường liên kết biểu tượng sẽ bị giữ nguyên. log_only: Tạo thông điệp nhật ký như thể "normal" đã được truyền, nhưng không thực sự thực hiện bất kỳ hoạt động nào của hệ thống tệp (hữu ích cho các công cụ). Xin lưu ý rằng chỉ những đường liên kết tượng trưng có tên được tạo bằng giá trị hiện tại của --symlink_prefix mới có thể bị ảnh hưởng. Nếu tiền tố này thay đổi, thì mọi đường liên kết tượng trưng có sẵn sẽ vẫn bị ảnh hưởng.
Thẻ: affects_outputs
Cờ này kiểm soát việc chúng tôi có đăng sự kiện bản dựng Tiện lợiSymlinksIdentified lên BuildEventProtocol hay không. Nếu giá trị là true, BuildEventProtocol sẽ có một mục nhập để tiện lợiSymlinksIdentified, liệt kê tất cả các liên kết tượng trưng tiện lợi được tạo trong không gian làm việc của bạn. Nếu giá trị là false thì mục nhập tiện lợiSymlinksIdentified trong BuildEventProtocol sẽ trống.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --experimental_objc_fastbuild_options=<comma-separated list of options>: "-O0,-DDEBUG=1"
Sử dụng các chuỗi này làm tuỳ chọn trình biên dịch bản dựng nhanh objc.
Thẻ: action_command_lines
Giá trị mặc định của --[no]experimental_omitfp: "false"
Nếu đúng, hãy sử dụng libunwind để gỡ bỏ ngăn xếp và biên dịch bằng -fomit-frame-pointer và -fa{7/}-unwind-table.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs, experimental
Mặc định --experimental_output_paths=<off, content or strip>: "tắt"
Mô hình nào cần sử dụng để ghi đầu ra trong quy tắc cây đầu ra, đặc biệt là đối với các bản dựng đa nền tảng / nhiều cấu hình. Đây là tính năng mang tính thử nghiệm cao. Hãy truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/6526 để biết thông tin chi tiết. Các hành động Starlark có thể chọn sử dụng ánh xạ đường dẫn bằng cách thêm khoá "supports-path-mapping" vào lệnh "execution_requirements".
Thẻ: loses_incremental_state, bazel_internal_configuration, affects_outputs, execution
--experimental_override_name_platform_in_output_dir=<a 'label=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Mỗi mục nhập phải có dạng label=value, trong đó nhãn đề cập đến một nền tảng và giá trị là tên viết tắt mong muốn để sử dụng trong đường dẫn đầu ra. Chỉ được sử dụng khi --experimental_platform_in_output_dir là true. Có mức độ ưu tiên đặt tên cao nhất.
Thẻ: affects_outputs, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_platform_in_output_dir: "false"
Nếu đúng, tên viết tắt của nền tảng đích sẽ được sử dụng trong tên thư mục đầu ra thay vì CPU. Lược đồ chính xác này chỉ mang tính thử nghiệm và có thể thay đổi: Trước tiên, trong trường hợp hiếm gặp, tuỳ chọn --platforms không có chính xác một giá trị, nên sử dụng hàm băm của tuỳ chọn nền tảng. Tiếp theo, nếu bất kỳ tên viết tắt nào của nền tảng hiện tại được đăng ký bằng --experimental_override_name_platform_in_output_dir, thì tên ngắn đó sẽ được sử dụng. Sau đó, nếu đã đặt --experimental_use_platforms_in_output_dir_legacy_tracker đã đặt, hãy dùng tên viết tắt dựa trên Nhãn nền tảng hiện tại. Cuối cùng, hàm băm của tuỳ chọn nền tảng được sử dụng làm phương án cuối cùng.
Thẻ: affects_outputs, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_use_llvm_covmap: "false"
Nếu bạn chỉ định, Bazel sẽ tạo thông tin bản đồ về phạm vi phủ sóng llvm-cov thay vì gcov khi tính năng collection_code_Coverage đang bật.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs, loading_and_analysis, experimental
Mặc định của --[no]experimental_use_platforms_in_output_dir_legacy_heuristic: "true"
Vui lòng chỉ sử dụng cờ này trong chiến lược di chuyển hoặc thử nghiệm được đề xuất. Lưu ý rằng phương pháp phỏng đoán có những thiếu sót đã biết và bạn nên chuyển sang chỉ dựa vào --experimental_override_name_platform_in_output_dir.
Thẻ: affects_outputs, experimental
Giá trị mặc định của --fat_apk_cpu=<comma-separated set of options>: "armeabi-v7a"
Việc đặt tuỳ chọn này sẽ bật các APK lớn, chứa tệp nhị phân gốc cho tất cả cấu trúc mục tiêu được chỉ định, ví dụ: --fat_apk_cpu=x86,armeabi-v7a. Nếu cờ này được chỉ định, thì --android_cpu sẽ bị bỏ qua đối với các phần phụ thuộc của quy tắc android_binary.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --[no]fat_apk_hwasan: "false"
Cờ không hoạt động. Sẽ bị xoá ở bản phát hành sau này.
Thẻ: no_op
Mặc định --fdo_instrument=<a string>: xem nội dung mô tả
Tạo tệp nhị phân bằng khả năng đo lường FDO. Với trình biên dịch Clang/LLVM, trình biên dịch này cũng chấp nhận tên thư mục mà theo đó(các) tệp cấu hình thô sẽ được kết xuất trong thời gian chạy.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --fdo_optimize=<a string>: xem nội dung mô tả
Sử dụng thông tin hồ sơ FDO để tối ưu hoá quá trình biên dịch. Chỉ định tên của tệp zip chứa cây tệp .gcda, tệp afdo chứa cấu hình tự động hoặc tệp cấu hình LLVM. Cờ này cũng chấp nhận các tệp được chỉ định dưới dạng nhãn (ví dụ: "//foo/bar:file.afdo" – bạn có thể cần phải thêm lệnh "exports_files" cho gói tương ứng) và các nhãn trỏ đến các mục tiêu "fdo_profile". Cờ này sẽ được thay thế bằng quy tắc "fdo_profile".
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --fdo_prefetch_hints=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Sử dụng gợi ý tìm nạp trước bộ nhớ đệm.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --fdo_profile=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Fdo_profile đại diện cho hồ sơ sẽ được dùng để tối ưu hoá.
Thẻ: affects_outputs
--features=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Theo mặc định, các tính năng cụ thể sẽ được bật hoặc tắt đối với các mục tiêu được tạo trong cấu hình mục tiêu. Nếu bạn chỉ định -<feature>, tính năng này sẽ tắt. Đặc điểm tiêu cực luôn được ưu tiên hơn yếu tố tích cực. Xem thêm --host_features
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]force_pic: "false"
Nếu được bật, tất cả nội dung biên dịch C++ sẽ tạo mã độc lập vị trí ("-fPIC"), đường liên kết sẽ ưu tiên thư viện tạo sẵn PIC hơn thư viện không phải PIC và đường liên kết sẽ tạo tệp thực thi độc lập vị trí ("-pie").
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
--host_action_env=<a 'name=value' assignment with an optional value part> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tập hợp các biến môi trường có sẵn cho các hành động có cấu hình thực thi. Biến có thể được chỉ định theo tên, trong trường hợp này, giá trị sẽ được lấy từ môi trường gọi hoặc bằng cặp tên=giá trị đặt giá trị độc lập với môi trường gọi. Bạn có thể sử dụng lựa chọn này nhiều lần; đối với các lựa chọn được đưa ra cho cùng một biến, số lượt chiến thắng gần đây nhất, các lựa chọn cho các biến khác nhau sẽ tích luỹ.
Thẻ: action_command_lines
Mặc định --host_compilation_mode=<fastbuild, dbg or opt>: "chọn"
Chỉ định chế độ mà các công cụ sẽ dùng trong quá trình tạo bản dựng. Giá trị: 'fastbuild', 'dbg', 'opt'.
Thẻ: affects_outputs, action_command_lines
--host_conlyopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Tuỳ chọn bổ sung để truyền đến trình biên dịch C khi biên dịch các tệp nguồn C (nhưng không phải C++) trong các cấu hình thực thi.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--host_copt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để chuyển tới trình biên dịch C đối với các công cụ được tích hợp trong cấu hình exec.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Mặc định của --host_cpu=<a string>: ""
CPU của máy chủ.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs
--host_cxxopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để truyền tới trình biên dịch C++ đối với các công cụ được tích hợp trong cấu hình exec.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--host_features=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Theo mặc định, các tính năng cụ thể sẽ được bật hoặc tắt đối với các mục tiêu được xây dựng trong cấu hình thực thi. Nếu bạn chỉ định -<feature>, tính năng này sẽ tắt. Đặc điểm tiêu cực luôn được ưu tiên hơn yếu tố tích cực.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs
Mặc định --host_force_python=<PY2 or PY3>: xem nội dung mô tả
Ghi đè phiên bản Python cho cấu hình exec. Có thể là "PY2" hoặc "PY3".
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
--host_linkopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Tuỳ chọn bổ sung để truyền tới trình liên kết khi liên kết các công cụ trong các cấu hình tệp thực thi.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Mặc định --host_macos_minimum_os=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Phiên bản macOS tương thích tối thiểu cho mục tiêu máy chủ lưu trữ. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng "macos_sdk_version".
Thẻ: loses_incremental_state
--host_per_file_copt=<a comma-separated list of regex expressions with prefix '-' specifying excluded paths followed by an @ and a comma separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để chuyển có chọn lọc đến trình biên dịch C/C++ khi biên dịch một số tệp nhất định trong cấu hình tệp thực thi. Bạn có thể chuyển tuỳ chọn này nhiều lần. Cú pháp: regex_filter@option_1,option_2,...,option_n. Trong đó regex_filter là viết tắt của danh sách các mẫu biểu thức chính quy bao gồm và loại trừ (Xem thêm --Instrumentation_filter). options_1 thành options_n đại diện cho các tùy chọn dòng lệnh tùy ý. Nếu một tuỳ chọn có chứa dấu phẩy, thì nó phải được đặt trong dấu gạch chéo ngược. Các tuỳ chọn có thể chứa @. Chỉ @ đầu tiên được sử dụng để tách chuỗi. Ví dụ: --host_per_file_copt=//foo/.*\.cc,-//foo/bar\.cc@-O0 thêm tuỳ chọn dòng lệnh -O0 vào dòng lệnh gcc của tất cả các tệp cc trong //foo/ ngoại trừ bar.cc.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_auto_exec_groups: "false"
Khi bạn bật tính năng này, hệ thống sẽ tự động tạo một nhóm exec cho mỗi chuỗi công cụ mà quy tắc sử dụng. Để làm được điều này, quy tắc cần chỉ định tham số "toolchain" đối với các thao tác của quy tắc. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/17134.
Thẻ: affects_outputs, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_merge_genfiles_directory: "true"
Nếu đúng, thư mục genfiles sẽ được thu gọn vào thư mục bin.
Thẻ: affects_outputs, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]instrument_test_targets: "false"
Khi bật mức độ sử dụng, hãy chỉ định xem có cân nhắc các quy tắc kiểm thử đo lường hay không. Khi bạn đặt, các quy tắc kiểm thử trong --Instrumentation_filter sẽ được đo lường. Nếu không, các quy tắc kiểm thử sẽ luôn bị loại trừ khỏi khả năng đo lường mức độ sử dụng.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --instrumentation_filter=<a comma-separated list of regex expressions with prefix '-' specifying excluded paths>: "-/javatests[/:],-/test/java[/:]"
Khi mức độ phù hợp được bật, chỉ những quy tắc có tên có trong bộ lọc dựa trên biểu thức chính quy đã chỉ định mới được đo lường. Các quy tắc có tiền tố "-" sẽ bị loại trừ. Lưu ý rằng chỉ các quy tắc không phải kiểm thử mới được đo lường trừ phi bật --Instrument_test_targets.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --ios_minimum_os=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Phiên bản iOS tương thích tối thiểu cho thiết bị và trình mô phỏng mục tiêu. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng "ios_sdk_version".
Thẻ: loses_incremental_state
--ios_multi_cpus=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách cấu trúc được phân tách bằng dấu phẩy để tạo ứng dụng ios. Kết quả là một tệp nhị phân chung chứa tất cả các cấu trúc được chỉ định.
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis
Mặc định của --[no]legacy_whole_archive: "true"
Không dùng nữa, được thay thế bằng --incompatible_remove_legacy_w {5} Khi bật, hãy sử dụng --w Anh lưu trữ cho các quy tắc cc_binary có linkshared=True và linkstatic=True hoặc '-static' trong linkopts. Tính năng này chỉ dành cho khả năng tương thích ngược. Một cách khác hiệu quả hơn là sử dụng hàm Alwayslink=1 nếu cần.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs, deprecated
--linkopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Tuỳ chọn bổ sung để chuyển đến gcc khi liên kết.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--ltobackendopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Lựa chọn bổ sung để chuyển đến bước phụ trợ LTO (trong phần --features=thin_lto).
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--ltoindexopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Lựa chọn bổ sung để chuyển sang bước lập chỉ mục LTO (trong phần --features=thin_lto).
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--macos_cpus=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách cấu trúc được phân tách bằng dấu phẩy để tạo tệp nhị phân Apple macOS.
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis
Mặc định --macos_minimum_os=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Phiên bản macOS tương thích tối thiểu cho các mục tiêu. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng "macos_sdk_version".
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định --memprof_profile=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Dùng hồ sơ memprof.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]objc_debug_with_GLIBCXX: "false"
Nếu bạn đặt chế độ biên dịch thành "dbg", hãy xác định GLIBCXX_DEBUG, GLIBCXX_DEBUG_PEDANTIC và GLIBCPP_PERFORMANCE_InspectS.
Thẻ: action_command_lines
Giá trị mặc định của --[no]objc_enable_binary_stripping: "false"
Liệu có thực hiện việc loại bỏ biểu tượng và mã chết trên các tệp nhị phân được liên kết hay không. Thao tác xoá nhị phân sẽ được thực hiện nếu cả cờ này và --compilation_mode=opt được chỉ định.
Thẻ: action_command_lines
--objccopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn khác để chuyển đến gcc khi biên dịch tệp nguồn Objective-C/C++.
Thẻ: action_command_lines
--per_file_copt=<a comma-separated list of regex expressions with prefix '-' specifying excluded paths followed by an @ and a comma separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để truyền có chọn lọc đến gcc khi biên dịch một số tệp. Bạn có thể chuyển tuỳ chọn này nhiều lần. Cú pháp: regex_filter@option_1,option_2,...,option_n. Trong đó regex_filter là viết tắt của danh sách các mẫu biểu thức chính quy bao gồm và loại trừ (Xem thêm --Instrumentation_filter). options_1 thành options_n đại diện cho các tùy chọn dòng lệnh tùy ý. Nếu một tuỳ chọn có chứa dấu phẩy, thì nó phải được đặt trong dấu gạch chéo ngược. Các tuỳ chọn có thể chứa @. Chỉ @ đầu tiên được sử dụng để tách chuỗi. Ví dụ: --per_file_copt=//foo/.*\.cc,-//foo/bar\.cc@-O0 thêm tuỳ chọn dòng lệnh -O0 vào dòng lệnh gcc của tất cả các tệp cc trong //foo/ ngoại trừ bar.cc.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--per_file_ltobackendopt=<a comma-separated list of regex expressions with prefix '-' specifying excluded paths followed by an @ and a comma separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn khác để truyền có chọn lọc đến phần phụ trợ LTO (trong phần --features=thin_lto) khi biên dịch một số đối tượng phụ trợ nhất định. Bạn có thể chuyển tuỳ chọn này nhiều lần. Cú pháp: regex_filter@option_1,option_2,...,option_n. Trong đó regex_filter là viết tắt của danh sách các mẫu biểu thức chính quy bao gồm và loại trừ. Nếu một tuỳ chọn có chứa dấu phẩy, thì nó phải được đặt trong dấu gạch chéo ngược. Các tuỳ chọn có thể chứa @. Chỉ @ đầu tiên được sử dụng để tách chuỗi. Ví dụ: --per_file_ltobackendopt=//foo/.*\.o,-//foo/bar\.o@-O0 thêm tuỳ chọn dòng lệnh -O0 vào dòng lệnh phụ trợ LTO của tất cả các tệp o trong //foo/ ngoại trừ bar.o.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Mặc định --platform_suffix=<a string>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một hậu tố cần thêm vào thư mục cấu hình.
Thẻ: loses_incremental_state, affects_outputs, loading_and_analysis
Mặc định --propeller_optimize=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Sử dụng thông tin hồ sơ Cánh quạt để tối ưu hoá mục tiêu bản dựng.Hồ sơ cánh quạt phải bao gồm ít nhất một trong hai tệp, một hồ sơ cc và một hồ sơ ld. Cờ này chấp nhận một nhãn bản dựng. Nhãn này phải tham chiếu đến các tệp đầu vào của hồ sơ cánh quạt. Ví dụ: tệp BUILD xác định nhãn, trong a/b/BUILD:propeller_optimize( name = "propeller_profile", cc_profile = "propeller_cc_profile.txt", ld_profile = "propeller_ld_profile.txt",) Có thể phải thêm lệnh export_files vào gói tương ứng để hiển thị những tệp này cho Bazel. Bạn phải sử dụng lựa chọn này làm: --propeller_optimize=//a/b:propeller_profile
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Mặc định --propeller_optimize_absolute_cc_profile=<a string>: xem nội dung mô tả
Tên đường dẫn tuyệt đối của tệp cc_profile cho bản dựng được tối ưu hoá bằng cánh quạt.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --propeller_optimize_absolute_ld_profile=<a string>: xem nội dung mô tả
Tên đường dẫn tuyệt đối của tệp ld_profile cho các bản dựng được tối ưu hoá bằng cánh quạt.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --run_under=<a prefix in front of command>: xem nội dung mô tả
Tiền tố để chèn trước các tệp thực thi cho lệnh "test" và "run". Nếu giá trị là "foo -bar" và dòng lệnh thực thi là "test_binary -baz", thì dòng lệnh cuối cùng sẽ là "foo -bar test_binary -baz".Đây cũng có thể là nhãn cho một mục tiêu có thể thực thi. Một số ví dụ là: 'valgrind', 'strace', 'strace -c', 'valgrind --quiet --num-callers=20', '//package:target', '//package:target --options'.
Thẻ: action_command_lines
Mặc định của --[no]share_native_deps: "true"
Nếu đúng, các thư viện gốc có chức năng giống nhau sẽ được dùng chung giữa các mục tiêu
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]stamp: "false"
Đóng dấu tệp nhị phân bằng ngày, tên người dùng, tên máy chủ, thông tin không gian làm việc, v.v.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --strip=<always, sometimes or never>: "đôi khi"
Chỉ định xem có xoá tệp nhị phân và thư viện dùng chung hay không (bằng cách sử dụng "-Wl,--strip-debug"). Giá trị mặc định "đôi khi" có nghĩa là loại bỏ iff --compilation_mode=fastbuild.
Thẻ: affects_outputs
--stripopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để chuyển sang loại bỏ khi tạo tệp nhị phân "<name>.stripped".
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Tiền tố thêm vào trước bất kỳ đường liên kết tượng trưng tiện lợi nào được tạo sau khi tạo bản dựng. Nếu bỏ qua, giá trị mặc định là tên của công cụ xây dựng, theo sau là dấu gạch nối. Nếu "/" được truyền, thì sẽ không có đường liên kết tượng trưng nào được tạo và không có cảnh báo nào được phát ra. Cảnh báo: chức năng đặc biệt cho '/' sẽ sớm không được dùng nữa; thay vào đó, hãy sử dụng --experimental_convenience_symlinks=ignore.
Thẻ: affects_outputs
--tvos_cpus=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách kiến trúc được phân tách bằng dấu phẩy để tạo tệp nhị phân Apple tvOS.
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis
Mặc định --tvos_minimum_os=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Phiên bản tvOS tối thiểu tương thích cho trình mô phỏng và thiết bị mục tiêu. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng "tvos_sdk_version".
Thẻ: loses_incremental_state
--visionos_cpus=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách được phân tách bằng dấu phẩy gồm các cấu trúc để tạo tệp nhị phân Apple marketOS.
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis
--watchos_cpus=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách cấu trúc được phân tách bằng dấu phẩy để tạo tệp nhị phân Apple watchOS.
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis
Mặc định --watchos_minimum_os=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Phiên bản watchOS tương thích tối thiểu cho trình mô phỏng và thiết bị mục tiêu. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng "watchos_sdk_version".
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định --xbinary_fdo=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Sử dụng thông tin hồ sơ XbinaryFDO để tối ưu hoá quá trình biên dịch. Chỉ định tên của hồ sơ nhị phân chéo mặc định. Khi tuỳ chọn này được dùng cùng với --fdo_Instrument/--fdo_optimize/--fdo_profile, thì các tuỳ chọn đó sẽ luôn được ưu tiên áp dụng như thể xbinary_fdo không được chỉ định.
Thẻ: affects_outputs
Các lựa chọn ảnh hưởng đến mức độ nghiêm ngặt của Bazel thực thi dữ liệu đầu vào hợp lệ của bản dựng (định nghĩa quy tắc, tổ hợp cờ, v.v.):
Mặc định của --auto_cpu_environment_group=<a build target label>: ""
Khai báo Environmental_group để tự động liên kết các giá trị cpu với các giá trị target_Environment.
Thẻ: changes_inputs, loading_and_analysis, experimental
Giá trị mặc định của --[no]check_licenses: "false"
Kiểm tra để đảm bảo rằng những quy tắc ràng buộc về việc cấp phép do các gói phụ thuộc áp đặt không xung đột với chế độ phân phối của các mục tiêu đang được xây dựng. Theo mặc định, giấy phép sẽ không được chọn.
Thẻ: build_file_semantics
Mặc định của --[no]check_visibility: "true"
Nếu bạn tắt chính sách này, các lỗi về chế độ hiển thị trong các phần phụ thuộc mục tiêu sẽ bị giảm hạng thành cảnh báo.
Thẻ: build_file_semantics
Mặc định của --[no]desugar_for_android: "true"
Liệu có nên đơn giản hoá mã byte Java 8 trước khi tạo tệp dex hay không.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --[no]desugar_java8_libs: "false"
Liệu có đưa các thư viện Java 8 được hỗ trợ vào ứng dụng dành cho thiết bị cũ hay không.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state, experimental
Mặc định của --[no]enforce_constraints: "true"
Kiểm tra các môi trường mà mỗi mục tiêu tương thích và báo cáo lỗi nếu có bất kỳ mục tiêu nào có các phần phụ thuộc không hỗ trợ cùng một môi trường
Thẻ: build_file_semantics
Mặc định của --[no]experimental_check_desugar_deps: "true"
Liệu có cần kiểm tra kỹ quá trình đơn giản hoá chính xác ở cấp độ nhị phân của Android hay không.
Thẻ: eagerness_to_exit, loading_and_analysis, experimental
Mặc định của --experimental_import_deps_checking=<off, warning or error>: "TẮT"
Khi bật, hãy kiểm tra xem các phần phụ thuộc của aar_import đã hoàn tất hay chưa. Việc thực thi này có thể làm hỏng bản dựng hoặc có thể chỉ dẫn đến cảnh báo.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định của --experimental_strict_java_deps=<off, warn, error, strict or default>: "mặc định"
Nếu đúng, hãy kiểm tra để đảm bảo mục tiêu Java khai báo rõ ràng tất cả mục tiêu được sử dụng trực tiếp dưới dạng phần phụ thuộc.
Thẻ: build_file_semantics, eagerness_to_exit
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_check_testonly_for_output_files: "false"
Nếu được bật, bạn chỉ cần kiểm tra chỉ kiểm thử cho các mục tiêu tiên quyết là tệp đầu ra bằng cách chỉ tra cứu quy tắc chỉ kiểm thử của quy tắc tạo. Việc này khớp với quy trình kiểm tra chế độ hiển thị.
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_check_visibility_for_toolchains: "false"
Nếu được bật, hoạt động kiểm tra chế độ hiển thị cũng áp dụng cho việc triển khai chuỗi công cụ.
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_disable_native_android_rules: "false"
Nếu được bật, chế độ sử dụng trực tiếp các quy tắc Android gốc sẽ bị tắt. Vui lòng sử dụng quy tắc Starlark của Android từ https://github.com/bazelbuild/rules_android
Các thẻ: eagerness_to_exit, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_disable_native_apple_binary_rule: "false"
Không hoạt động. Hãy giữ ở đây để đảm bảo khả năng tương thích ngược.
Thẻ: eagerness_to_exit, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_python_disable_py2: "true"
Nếu đúng, việc sử dụng chế độ cài đặt Python 2 sẽ gây ra lỗi. Điều này bao gồm python_version=PY2, srcs_version=PY2 và srcs_version=PY2ONLY. Hãy truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/15684 để biết thêm thông tin.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_validate_top_level_header_inclusions: "true"
Cờ này là một nội dung không mong muốn và đã được lên lịch gỡ bỏ.
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định --python_native_rules_allowlist=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Danh sách cho phép (mục tiêu package_group) để sử dụng khi thực thi --incompatible_python_disallow_native_rules.
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]strict_filesets: "false"
Nếu bạn bật tuỳ chọn này, thì các tệp vượt qua ranh giới gói sẽ được báo cáo là lỗi.
Thẻ: build_file_semantics, eagerness_to_exit
Giá trị mặc định của --strict_proto_deps=<off, warn, error, strict or default>: "lỗi"
Trừ phi TẮT, kiểm tra để đảm bảo mục tiêu proto_library khai báo rõ ràng tất cả các mục tiêu được sử dụng trực tiếp dưới dạng phần phụ thuộc.
Thẻ: build_file_semantics, eagerness_to_exit, incompatible_change
Mặc định --strict_public_imports=<off, warn, error, strict or default>: "tắt"
Trừ phi TẮT, mục tiêu proto_library khai báo rõ ràng tất cả các mục tiêu dùng trong trường "nhập công khai" là được xuất.
Thẻ: build_file_semantics, eagerness_to_exit, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]strict_system_includes: "false"
Nếu đúng, các tiêu đề tìm thấy thông qua hệ thống bao gồm các đường dẫn (-isystem) cũng phải được khai báo.
Thẻ: loading_and_analysis, eagerness_to_exit
--target_environment=<a build target label> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Khai báo môi trường mục tiêu của bản dựng này. Phải là tham chiếu nhãn đến quy tắc "môi trường". Nếu bạn chỉ định, tất cả các mục tiêu cấp cao nhất phải tương thích với môi trường này.
Thẻ: changes_inputs
Các tuỳ chọn ảnh hưởng đến đầu ra ký của bản dựng:
Mặc định --apk_signing_method=<v1, v2, v1_v2 or v4>: "v1_v2"
Cách triển khai cách dùng để ký tệp APK
Các thẻ: action_command_lines, affects_outputs, loading_and_analysis
Mặc định của --[no]device_debug_entitlements: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này và chế độ biên dịch không phải là "opt", các ứng dụng objc sẽ bao gồm quyền gỡ lỗi khi ký.
Thẻ: changes_inputs
Mặc định --ios_signing_cert_name=<a string>: xem nội dung mô tả
Tên chứng chỉ dùng khi ký iOS. Nếu bạn không đặt chính sách này, hệ thống sẽ quay lại hồ sơ cấp phép. Có thể là lựa chọn ưu tiên về danh tính chuỗi khoá của chứng chỉ hoặc (chuỗi con) của tên chung của chứng chỉ, theo trang man của ký mã (SIGNING IDENTITIES).
Thẻ: action_command_lines
Lựa chọn này ảnh hưởng đến ngữ nghĩa của ngôn ngữ Starlark hoặc API bản dựng mà bạn có thể truy cập vào tệp BUILD, tệp .bzl hoặc tệp WORKSPACE.:
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_config_setting_private_default_visibility: "false"
Nếu không tương thích_enforce_config_setting_visible=false, thì đây là trường hợp không tương thích. Ngược lại, nếu cờ này sai, mọi config_setting không có thuộc tính mức độ hiển thị rõ ràng đều sẽ là //visible:public. Nếu cờ này là true, config_setting sẽ tuân theo cùng một logic chế độ hiển thị như tất cả các quy tắc khác. Vui lòng truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/12933.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_disallow_legacy_py_provider: "true"
Không hoạt động, tính năng này sẽ sớm bị xoá.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_disallow_sdk_frameworks_attributes: "false"
Nếu đúng, hãy không cho phép các thuộc tính sdk_frameworks và weak_sdk_frameworks trong objc_library vàobjc_import.
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_enforce_config_setting_visibility: "true"
Nếu đúng, hãy thực thi các hạn chế về chế độ hiển thị config_setting. Nếu giá trị là sai, mọi config_setting sẽ hiển thị với mọi mục tiêu. Vui lòng truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/12932.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Nếu đúng, hãy đặt giá trị mặc định true cho các thuộc tính Alwayslink trong objc_library và objc_import.
Thẻ: build_file_semantics, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_python_disallow_native_rules: "false"
Nếu đúng, lỗi sẽ xảy ra khi sử dụng quy tắc py_* tích hợp sẵn; thay vào đó, bạn nên sử dụng quy tắc Rule_python. Hãy truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/17773 để biết thêm thông tin và hướng dẫn di chuyển.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Các tuỳ chọn chi phối hành vi của môi trường kiểm thử hoặc trình chạy kiểm thử:
Giá trị mặc định của --[no]allow_analysis_failures: "false"
Nếu đúng, lỗi phân tích không thành công của mục tiêu quy tắc sẽ dẫn đến việc mục tiêu truyền bá một thực thể của AnalysisFailureInfo có chứa nội dung mô tả lỗi, thay vì dẫn đến lỗi bản dựng.
Thẻ: loading_and_analysis, experimental
Mặc định --analysis_testing_deps_limit=<an integer>: "2000"
Đặt số lượng phần phụ thuộc bắc cầu tối đa thông qua một thuộc tính quy tắc có hoạt động chuyển đổi cấu hình for_analysis_testing. Nếu vượt quá giới hạn này, bạn sẽ gặp lỗi quy tắc.
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]break_build_on_parallel_dex2oat_failure: "false"
Nếu các lỗi thao tác dex2oat thực sự sẽ khiến bản dựng bị hỏng thay vì thực thi dex2oat trong thời gian chạy kiểm thử.
Thẻ: loading_and_analysis, experimental
Giá trị mặc định của --[no]check_tests_up_to_date: "false"
Đừng chạy thử nghiệm, hãy kiểm tra xem chúng đã được cập nhật hay chưa. Nếu tất cả kết quả kiểm thử đều là mới nhất, thì quá trình kiểm thử sẽ hoàn tất thành công. Nếu cần tạo hoặc thực thi bất kỳ chương trình kiểm thử nào, thì hệ thống sẽ báo cáo lỗi và quá trình kiểm thử không thành công. Tuỳ chọn này ngụ ý hành vi --check_up_to_date.
Thẻ: execution
--default_test_resources=<a resource name followed by equal and 1 float or 4 float, e.g memory=10,30,60,100> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ghi đè lượng tài nguyên mặc định cho các hoạt động kiểm thử. Định dạng hợp lệ là <resource>=<value>. Nếu một số dương duy nhất được chỉ định là <value>, thì định dạng này sẽ ghi đè các tài nguyên mặc định cho tất cả kích thước thử nghiệm. Nếu bạn chỉ định 4 số được phân tách bằng dấu phẩy, các số này sẽ ghi đè lượng tài nguyên tương ứng cho các kích thước thử nghiệm nhỏ, trung bình, lớn và rất lớn. Giá trị cũng có thể là HOST_RAM/HOST_CPU, theo sau là tùy chọn [-|*]<float> (ví dụ: remember=HOST_RAM*.1,HOST_RAM*.2,HOST_RAM*.3,HOST_RAM*.4). Các tài nguyên kiểm thử mặc định do cờ này chỉ định sẽ bị ghi đè bởi các tài nguyên rõ ràng được chỉ định trong thẻ.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_android_use_parallel_dex2oat: "false"
Sử dụng song song dex2oat để có thể tăng tốc android_test.
Thẻ: loading_and_analysis, host_machine_resource_optimizations, experimental
--flaky_test_attempts=<a positive integer, the string "default", or test_regex@attempts. This flag may be passed more than once> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Mỗi lượt kiểm thử sẽ được thử lại tối đa số lần đã chỉ định trong trường hợp có bất kỳ lượt kiểm thử nào không thành công. Những bài kiểm thử phải vượt qua nhiều lần sẽ được đánh dấu là "FLAKY" trong phần tóm tắt kiểm thử. Thông thường, giá trị được chỉ định chỉ là một số nguyên hoặc chuỗi 'default'. Nếu là số nguyên, thì tất cả thử nghiệm sẽ chạy tối đa N lần. Nếu "mặc định", thì chỉ một lần thử duy nhất được thực hiện đối với các kiểm thử thông thường và 3 lần cho các kiểm thử được đánh dấu rõ ràng là không ổn định theo quy tắc của chúng (thuộc tính không ổn định=1). Cú pháp thay thế: regex_filter@flaky_test_attempts. Trong đó flaky_test_attempts như trên và regex_filter là danh sách các mẫu biểu thức chính quy bao gồm và loại trừ (Xem thêm --runs_per_test). Ví dụ: --flaky_test_attempts=//foo/.*,-//foo/bar/.*@3 loại bỏ tất cả các bài kiểm thử trong //foo/ ngoại trừ những bài kiểm thử dưới foo/bar ba lần. Bạn có thể chuyển tuỳ chọn này nhiều lần. Đối số khớp gần đây nhất sẽ được ưu tiên. Nếu không có gì phù hợp, hành vi sẽ là "mặc định" ở trên.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]ios_memleaks: "false"
Cho phép kiểm tra xem có rò rỉ bộ nhớ trong các mục tiêu ios_test hay không.
Thẻ: action_command_lines
Mặc định --ios_simulator_device=<a string>: xem nội dung mô tả
Thiết bị dùng để mô phỏng khi chạy một ứng dụng iOS trong trình mô phỏng, ví dụ như "iPhone 6". Bạn có thể tải danh sách thiết bị bằng cách chạy "xcrun simctl list devicetypes" trên máy mà trình mô phỏng sẽ chạy.
Thẻ: test_runner
Mặc định --ios_simulator_version=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Phiên bản iOS để chạy trên trình mô phỏng khi chạy hoặc kiểm thử. Thao tác này sẽ bị bỏ qua đối với các quy tắc ios_test nếu quy tắc này chỉ định một thiết bị mục tiêu.
Thẻ: test_runner
Giá trị mặc định của --local_test_jobs=<an integer, or a keyword ("auto", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), optionally followed by an operation ([-|*]<float>) eg. "auto", "HOST_CPUS*.5">: "tự động"
Số lượng công việc kiểm thử cục bộ tối đa để chạy đồng thời. Chọn một số nguyên hoặc một từ khoá ("tự động", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), theo sau là một phép toán ([-|*]<float>), ví dụ: "tự động", "HOST_CPUS*.5". 0 có nghĩa là tài nguyên cục bộ sẽ giới hạn số lượng công việc kiểm thử cục bộ để chạy đồng thời. Việc đặt giá trị này lớn hơn giá trị cho --jobs sẽ không hiệu quả.
Thẻ: execution
--runs_per_test=<a positive integer or test_regex@runs. This flag may be passed more than once> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định số lần chạy mỗi hoạt động kiểm thử. Nếu bất kỳ lần thử nào trong số đó không thành công vì bất kỳ lý do gì, thì toàn bộ quá trình kiểm thử sẽ được coi là không thành công. Thông thường, giá trị được chỉ định chỉ là một số nguyên. Ví dụ: --runs_per_test=3 sẽ chạy tất cả các thử nghiệm 3 lần. Cú pháp thay thế: regex_filter@runs_per_test. Trong đó running_per_test là viết tắt của một giá trị số nguyên còn regex_filter là danh sách các mẫu biểu thức chính quy bao gồm và loại trừ (Xem thêm --Instrumentation_filter). Ví dụ: --runs_per_test=//foo/.*,-//foo/bar/.*@3 chạy tất cả các thử nghiệm trong //foo/ ngoại trừ những thử nghiệm trong foo/bar ba lần. Bạn có thể chuyển tuỳ chọn này nhiều lần. Đối số khớp gần đây nhất sẽ được ưu tiên. Nếu không có kết quả nào phù hợp, kiểm thử sẽ chỉ chạy một lần.
--test_env=<a 'name=value' assignment with an optional value part> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định các biến môi trường bổ sung để đưa vào môi trường trình chạy kiểm thử. Bạn có thể chỉ định biến theo tên, trong trường hợp đó, giá trị của biến sẽ được đọc từ môi trường ứng dụng Bazel hoặc bằng cặp tên=giá trị. Bạn có thể sử dụng tuỳ chọn này nhiều lần để chỉ định nhiều biến. Chỉ được dùng bởi lệnh "bazel test".
Thẻ: test_runner
Mặc định của --[no]test_keep_going: "true"
Khi tắt, mọi chương trình kiểm thử không đạt sẽ khiến toàn bộ bản dựng dừng lại. Theo mặc định, tất cả kiểm thử đều được chạy, ngay cả khi có một số kiểm thử không đạt.
Thẻ: execution
Mặc định của --test_strategy=<a string>: ""
Chỉ định chiến lược cần sử dụng khi chạy kiểm thử.
Thẻ: execution
Mặc định --test_timeout=<a single integer or comma-separated list of 4 integers>: "-1"
Ghi đè các giá trị thời gian chờ kiểm thử mặc định cho thời gian chờ kiểm thử (tính bằng giây). Nếu bạn chỉ định một giá trị số nguyên dương duy nhất, thì giá trị này sẽ ghi đè tất cả các danh mục. Nếu 4 số nguyên được phân tách bằng dấu phẩy được chỉ định, chúng sẽ ghi đè thời gian chờ cho ngắn, trung bình, dài và vĩnh viễn (theo thứ tự đó). Ở cả hai dạng, giá trị -1 sẽ yêu cầu blazer sử dụng thời gian chờ mặc định cho danh mục đó.
Mặc định --test_tmpdir=<a path>: xem nội dung mô tả
Chỉ định thư mục tạm thời cơ sở để "kiểm thử bazel" sử dụng.
Mặc định của --[no]zip_undeclared_test_outputs: "true"
Nếu đúng, các kết quả kiểm thử chưa khai báo sẽ được lưu trữ trong tệp zip.
Thẻ: test_runner
Các tuỳ chọn kích hoạt tính năng tối ưu hoá thời gian xây dựng:
Mặc định của --cache_computed_file_digests=<a long integer>: "50000"
Nếu lớn hơn 0, hãy định cấu hình Bazel để lưu các chuỗi đại diện của tệp vào bộ nhớ đệm dựa trên siêu dữ liệu thay vì tính toán lại chuỗi đại diện từ ổ đĩa mỗi khi cần thiết. Việc đặt giá trị này thành 0 sẽ đảm bảo tính chính xác vì siêu dữ liệu tệp có thể không ghi chú được mọi thay đổi đối với tệp. Nếu không bằng 0, con số này cho biết kích thước của bộ nhớ đệm dưới dạng số lượng thông báo tệp cần được lưu vào bộ nhớ đệm.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_enable_skyfocus: "false"
Nếu đúng, hãy bật chế độ sử dụng --experimental_work_set để giảm mức sử dụng bộ nhớ của Bazel đối với các bản dựng tăng dần. Tính năng này được gọi là Skyfocus.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --[no]experimental_filter_library_jar_with_program_jar: "false"
Lọc ProGuard ProgramJar để xoá mọi lớp có trong LibraryJar.
Thẻ: action_command_lines
Mặc định của --[no]experimental_inmemory_dotd_files: "true"
Nếu bạn bật chính sách này, các tệp C++ .d sẽ được chuyển trực tiếp từ các nút bản dựng từ xa vào bộ nhớ thay vì được ghi vào ổ đĩa.
Thẻ: loading_and_analysis, execution, affects_outputs, experimental
Mặc định của --[no]experimental_inmemory_jdeps_files: "true"
Nếu bạn bật chính sách này, các tệp phần phụ thuộc (.jdeps) được tạo qua quá trình biên dịch Java sẽ được chuyển trực tiếp từ các nút bản dựng từ xa vào bộ nhớ thay vì được ghi vào ổ đĩa.
Thẻ: loading_and_analysis, execution, affects_outputs, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_retain_test_configuration_across_testonly: "false"
Khi được bật, --trim_test_configure sẽ không cắt bỏ cấu hình thử nghiệm cho các quy tắc được đánh dấu là testonly=1. Điều này nhằm giảm các vấn đề xung đột hành động khi các quy tắc không kiểm thử phụ thuộc vào quy tắc cc_test. Không có ảnh hưởng nếu --trim_test_Configuration sai.
Thẻ: loading_and_analysis, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --[no]experimental_starlark_cc_import: "false"
Nếu bật, bạn có thể sử dụng phiên bản cc_import Starlark.
Thẻ: loading_and_analysis, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_unsupported_and_brittle_include_scanning: "false"
Liệu có nên thu hẹp dữ liệu đầu vào cho quá trình biên dịch C/C++ hay không bằng cách phân tích cú pháp các dòng #include từ tệp đầu vào. Việc này có thể cải thiện hiệu suất và mức độ gia tăng bằng cách giảm kích thước của cây đầu vào biên dịch. Tuy nhiên, công cụ này cũng có thể làm hỏng các bản dựng vì trình quét bao gồm không triển khai đầy đủ ngữ nghĩa bộ tiền xử lý C. Cụ thể là lớp này không hiểu lệnh động #include và bỏ qua logic có điều kiện của bộ tiền xử lý. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng. Mọi vấn đề liên quan đến cờ này đã được gửi sẽ bị đóng lại.
Thẻ: loading_and_analysis, execution, changes_inputs
Mặc định của --experimental_working_set=<comma-separated list of options>: ""
Bộ hoạt động của Skyfocus. Chỉ định làm đường dẫn gốc tương đối của không gian làm việc được phân tách bằng dấu phẩy. Đây là cờ trạng thái. Việc xác định một tập hợp hoạt động sẽ duy trì tập hợp đó cho các lệnh gọi tiếp theo, cho đến khi được xác định lại bằng một tập hợp mới.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --[no]incremental_dexing: "true"
Có thực hiện hầu hết các công việc tạo tệp dex riêng biệt cho từng tệp Jar.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --local_cpu_resources=<an integer, or "HOST_CPUS", optionally followed by [-|*]<float>.>: "HOST_CPUS"
Thiết lập rõ ràng tổng số lõi CPU cục bộ mà Bazel có thể sử dụng để chi tiêu cho các hành động tạo bản dựng được thực thi cục bộ. Chọn một số nguyên hoặc "HOST_CPUS", theo sau là [-|*]<float> (ví dụ: HOST_CPUS*.5 để sử dụng một nửa số lõi CPU có sẵn). Theo mặc định, ("HOST_CPUS"), Bazel sẽ truy vấn cấu hình hệ thống để ước tính số lõi CPU có sẵn.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
--local_extra_resources=<a named float, 'name=value'> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Đặt số lượng tài nguyên bổ sung có sẵn cho Bazel. Lấy một cặp string-float. Có thể sử dụng nhiều lần để chỉ định nhiều loại tài nguyên bổ sung. Bazel sẽ hạn chế các thao tác đồng thời dựa trên tài nguyên bổ sung có sẵn và tài nguyên cần thiết. Chương trình kiểm thử có thể khai báo lượng tài nguyên bổ sung cần thiết bằng cách sử dụng thẻ có định dạng "resources:<resoucename>:<amount>". Không thể thiết lập cờ này bằng cờ này, chẳng hạn như CPU, RAM và tài nguyên hiện có.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --local_ram_resources=<an integer number of MBs, or "HOST_RAM", optionally followed by [-|*]<float>.>: "HOST_RAM*,67"
Thiết lập rõ ràng tổng dung lượng RAM máy chủ cục bộ (tính bằng MB) mà Bazel có thể dùng để chi tiêu cho các hành động tạo bản dựng được thực thi cục bộ. Chọn một số nguyên hoặc "HOST_RAM", theo sau không bắt buộc là [-|*]<float> (ví dụ: HOST_RAM*,5 để sử dụng một nửa dung lượng RAM hiện có). Theo mặc định, ("Host_RAM*.67"), Bazel sẽ truy vấn cấu hình hệ thống để ước tính dung lượng RAM còn trống và sẽ sử dụng 67% dung lượng RAM đó.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
--local_resources=<a named double, 'name=value', where value is an integer, or a keyword ("auto", "HOST_CPUS", "HOST_RAM"), optionally followed by an operation ([-|*]<float>) eg. "auto", "HOST_CPUS*.5"> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Đặt số lượng tài nguyên có sẵn cho Bazel. Thực hiện việc chỉ định cho một số thực có độ chính xác đơn hoặc HOST_RAM/HOST_CPUS, không bắt buộc theo sau là [-|*]<float> (ví dụ: remember=HOST_RAM*.5 để sử dụng một nửa dung lượng RAM còn trống). Có thể được sử dụng nhiều lần để chỉ định nhiều loại tài nguyên. Bazel sẽ giới hạn các thao tác đồng thời dựa trên tài nguyên có sẵn và tài nguyên cần thiết. Chương trình kiểm thử có thể khai báo lượng tài nguyên cần thiết bằng cách sử dụng thẻ có định dạng "resources:<resource name>:<amount>". Ghi đè các tài nguyên do --local_{cpu|ram|extra}_resources chỉ định.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --[no]objc_use_dotd_pruning: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này, các tệp .d do clang tạo ra sẽ được dùng để cắt giảm tập hợp dữ liệu đầu vào được truyền vào các quá trình biên dịch objc.
Thẻ: changes_inputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]process_headers_in_dependencies: "false"
Khi tạo một mục tiêu //a:a, hãy xử lý tiêu đề trong mọi mục tiêu mà //a:a phụ thuộc vào (nếu tính năng xử lý tiêu đề được bật cho chuỗi công cụ).
Thẻ: execution
Mặc định của --[no]trim_test_configuration: "true"
Khi được bật, các tuỳ chọn liên quan đến kiểm thử sẽ bị xoá dưới cấp cao nhất của bản dựng. Khi cờ này hoạt động, bạn không thể tạo kiểm thử dưới dạng phần phụ thuộc của các quy tắc không kiểm thử, nhưng các thay đổi đối với các tuỳ chọn liên quan đến kiểm thử sẽ không khiến các quy tắc không kiểm thử được phân tích lại.
Thẻ: loading_and_analysis, loses_incremental_state
Các lựa chọn ảnh hưởng đến độ chi tiết, định dạng hoặc vị trí ghi nhật ký:
Mặc định --build_event_upload_max_retries=<an integer>: "4"
Số lần tối đa mà Bazel nên thử tải lại một sự kiện bản dựng lên.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Giá trị mặc định của --[no]experimental_bep_target_summary: "false"
Liệu có xuất bản các sự kiện Targetsummary hay không.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_build_event_expand_filesets: "false"
Nếu đúng, hãy mở rộng Tập hợp tệp trong BEP khi trình bày các tệp đầu ra.
Thẻ: affects_outputs
Nếu đúng, hãy giải quyết hoàn toàn các đường liên kết tượng trưng của Fileset tương đối trong BEP khi trình bày tệp đầu ra. Yêu cầu --experimental_build_event_expand_filesets.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --experimental_build_event_upload_retry_minimum_delay=<An immutable length of time.>: "1 giây"
Độ trễ tối thiểu ban đầu để thử lại thuật toán thời gian đợi luỹ thừa khi không tải được BEP lên. (số mũ: 1,6)
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định --experimental_build_event_upload_strategy=<a string>: xem nội dung mô tả
Chọn cách tải cấu phần phần mềm được tham chiếu lên trong giao thức sự kiện bản dựng.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]experimental_materialize_param_files_directly: "false"
Nếu cụ thể hoá các tệp tham số, hãy ghi trực tiếp vào ổ đĩa.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]experimental_run_bep_event_include_residue: "false"
Liệu có đưa phần còn lại của dòng lệnh vào những sự kiện chạy bản dựng có thể chứa phần còn lại hay không. Theo mặc định, phần dư không được đưa vào các sự kiện tạo lệnh chạy có thể chứa phần dữ liệu còn lại.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --experimental_skyfocus_dump_keys=<none, count or verbose>: "không có"
Để gỡ lỗi Skyfocus. Kết xuất SkyKeys được lấy tiêu điểm (gốc, lá, phần phụ thuộc tập trung, rdep tập trung).
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]experimental_skyfocus_dump_post_gc_stats: "false"
Để gỡ lỗi Skyfocus. Nếu được bật, hãy kích hoạt GC theo cách thủ công trước/sau khi tập trung để báo cáo mức giảm kích thước vùng nhớ khối xếp. Thao tác này sẽ làm tăng độ trễ của Skyfocus.
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]experimental_stream_log_file_uploads: "false"
Tệp nhật ký truyền trực tuyến sẽ tải trực tiếp lên bộ nhớ từ xa thay vì ghi vào ổ đĩa.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --explain=<a path>: xem nội dung mô tả
Làm cho hệ thống xây dựng giải thích từng bước được thực thi của bản dựng. Giải thích được ghi vào tệp nhật ký được chỉ định.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --[no]legacy_important_outputs: "true"
Sử dụng tính năng này để loại bỏ việc tạo trường Quan trọng cũ trong sự kiện TargetComplete.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]materialize_param_files: "false"
Ghi các tệp tham số trung gian vào cây đầu ra ngay cả khi sử dụng phương thức thực thi hành động từ xa. Hữu ích khi gỡ lỗi các thao tác. Điều này được ngụ ý bởi --subcommands và --verbose_failures.
Thẻ: execution
Mặc định --max_config_changes_to_show=<an integer>: "3"
Khi loại bỏ bộ nhớ đệm phân tích do thay đổi trong các tuỳ chọn bản dựng, hiển thị tối đa số lượng tên tuỳ chọn đã thay đổi đã cho. Nếu số đã cho là -1, tất cả các tuỳ chọn đã thay đổi sẽ hiển thị.
Thẻ: terminal_output
Mặc định --max_test_output_bytes=<an integer>: "-1"
Chỉ định kích thước tối đa cho mỗi nhật ký kiểm thử có thể phát ra khi --test_output là "lỗi" hoặc "all" (tất cả). Hữu ích để tránh làm quá tải đầu ra có đầu ra kiểm thử quá nhiễu. Tiêu đề kiểm thử được đưa vào kích thước nhật ký. Giá trị âm ngụ ý không có giới hạn. Đầu ra là tất cả hoặc không có gì.
Thẻ: test_runner, terminal_output, execution
Mặc định --output_filter=<a valid Java regular expression>: xem nội dung mô tả
Chỉ hiện cảnh báo và kết quả của hành động đối với những quy tắc có tên khớp với biểu thức chính quy đã cung cấp.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --progress_report_interval=<an integer in 0-3600 range>: "0"
Số giây để chờ giữa các báo cáo về các công việc vẫn đang chạy. Giá trị mặc định 0 có nghĩa là báo cáo đầu tiên sẽ được in sau 10 giây, sau đó là 30 giây và sau đó tiến trình đó sẽ được báo cáo mỗi phút một lần. Khi bạn bật --lời nguyền, tiến trình sẽ được báo cáo mỗi giây.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --show_result=<an integer>: "1"
Hiển thị kết quả của bản dựng. Đối với mỗi mục tiêu, hãy nêu rõ mục tiêu đó đã được cập nhật hay chưa và nếu có, hãy nêu danh sách các tệp đầu ra đã được tạo. Các tệp được in là các chuỗi thuận tiện cho việc sao chép+dán vào shell, để thực thi chúng. Lựa chọn này yêu cầu một đối số số nguyên. Đây là ngưỡng số lượng mục tiêu mà thông tin kết quả sẽ không được in trên ngưỡng đó. Do đó, không sẽ gây ra tình trạng chặn thông báo và MAX_INT khiến việc in kết quả luôn xảy ra. Giá trị mặc định là 1. Nếu không có mục tiêu nào được tạo cho một mục tiêu, kết quả của nó có thể bị bỏ qua để giữ cho kết quả dưới ngưỡng.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]subcommands [-s]: "false"
Hiển thị các lệnh con được thực thi trong một bản dựng. Cờ liên quan: --execution_log_json_file, --execution_log_binary_file (để ghi nhật ký các lệnh con vào một tệp ở định dạng phù hợp với công cụ).
Thẻ: terminal_output
Mặc định --test_output=<summary, errors, all or streamed>: "tóm tắt"
Chỉ định chế độ đầu ra mong muốn. Các giá trị hợp lệ là 'tóm tắt' để chỉ xuất tóm tắt trạng thái kiểm thử, 'lỗi' để in nhật ký kiểm thử cho các kiểm thử không thành công, 'all' để in nhật ký cho tất cả các kiểm thử và 'phát trực tuyến' vào nhật ký đầu ra cho tất cả các kiểm thử trong thời gian thực (điều này sẽ buộc kiểm thử được thực thi cục bộ từng lần một bất kể giá trị --test_strategy).
Thẻ: test_runner, terminal_output, execution
Mặc định --test_summary=<short, terse, detailed, none or testcase>: "ngắn"
Chỉ định định dạng mong muốn của bản tóm tắt kiểm thử. Các giá trị hợp lệ có giá trị "short" để chỉ in thông tin về các chương trình kiểm thử đã thực thi, "terse", để chỉ in thông tin về các chương trình kiểm thử đã chạy không thành công, "chi tiết" để in thông tin chi tiết về các trường hợp kiểm thử không thành công, "testcase" để in phần tóm tắt trong độ phân giải trường hợp kiểm thử, không in thông tin chi tiết về các trường hợp kiểm thử không đạt và "none" để bỏ qua phần tóm tắt.
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --toolchain_resolution_debug=<a comma-separated list of regex expressions with prefix '-' specifying excluded paths>: "-.*"
In thông tin gỡ lỗi trong quá trình phân giải chuỗi công cụ. Cờ này sẽ lấy một biểu thức chính quy (regex), được kiểm tra dựa trên các loại chuỗi công cụ và mục tiêu cụ thể để xem cần gỡ lỗi nào. Bạn có thể phân tách nhiều biểu thức chính quy bằng dấu phẩy, sau đó đánh dấu riêng từng biểu thức chính quy. Lưu ý: Kết quả của cờ này rất phức tạp và có thể sẽ chỉ hữu ích cho các chuyên gia về giải pháp chuỗi công cụ.
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]verbose_explanations: "false"
Tăng độ chi tiết của nội dung giải thích được đưa ra nếu bạn bật tính năng giải thích. Không có tác dụng nếu --phiên giải thích không được bật.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]verbose_failures: "false"
Nếu một lệnh không thành công, hãy in toàn bộ dòng lệnh.
Thẻ: terminal_output
Các tuỳ chọn chỉ định hoặc thay đổi phương thức nhập chung thành lệnh Bazel không thuộc các danh mục khác.:
--aspects_parameters=<a 'name=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định giá trị của các tham số khía cạnh dòng lệnh. Mỗi giá trị thông số được chỉ định qua <param_name>=<param_value>, ví dụ: 'my_param=my_val', trong đó 'my_param' là một thông số của một số khía cạnh trong --danh sách đối tượng hoặc được một đối tượng trong danh sách yêu cầu. Bạn có thể sử dụng lựa chọn này nhiều lần. Tuy nhiên, bạn không được phép chỉ định giá trị nhiều lần cho cùng một thông số.
Thẻ: loading_and_analysis
--flag_alias=<a 'name=value' flag alias> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Đặt tên viết tắt cho cờ Starlark. Hàm này sẽ lấy một cặp khoá-giá trị có dạng "<key>=<value>" làm đối số.
Thẻ: changes_inputs
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_default_to_explicit_init_py: "false"
Cờ này thay đổi hành vi mặc định để tệp __init__.py không còn được tạo tự động trong các tệp runfile của mục tiêu Python nữa. Chính xác, khi một mục tiêu py_binary hoặc py_test đã đặt giá trị trước đây là "tự động" (giá trị mặc định), thì mục tiêu py_binary hoặc py_test sẽ được coi là sai khi và chỉ khi bạn đặt cờ này. Vui lòng truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/10076.
Thẻ: affects_outputs, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_py2_outputs_are_suffixed: "true"
Nếu đúng, các mục tiêu được tạo trong cấu hình Python 2 sẽ xuất hiện trong một gốc đầu ra có chứa hậu tố "-py2", trong khi các mục tiêu được tạo cho Python 3 sẽ xuất hiện trong một gốc không có hậu tố liên quan đến Python. Điều này có nghĩa là đường liên kết tượng trưng tiện lợi "bazel-bin" sẽ trỏ đến các mục tiêu Python 3 thay vì Python 2. Nếu bật tuỳ chọn này, bạn cũng nên bật "--incompatible_py3_is_default".
Các thẻ: affects_outputs, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_py3_is_default: "true"
Nếu đúng, các mục tiêu "py_binary" và "py_test" không đặt thuộc tính "python_version" (hoặc "default_python_version") sẽ mặc định là PY3 thay vì PY2. Nếu đặt cờ này, bạn cũng nên đặt `--incompatible_py2_outputs_are_suffixed`.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_use_python_toolchains: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì các quy tắc Python gốc có thể thực thi sẽ sử dụng môi trường thời gian chạy Python do chuỗi công cụ Python chỉ định, thay vì thời gian chạy do các cờ cũ như --python_top cung cấp.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định --python_version=<PY2 or PY3>: xem nội dung mô tả
Chế độ phiên bản lớn của Python, "PY2" hoặc "PY3". Xin lưu ý rằng chế độ này sẽ bị các mục tiêu "py_binary" và "py_test" ghi đè (ngay cả khi chúng không chỉ định rõ phiên bản), do đó, thường không có nhiều lý do để cung cấp cờ này.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Mặc định của --target_pattern_file=<a string>: ""
Nếu bạn đặt chính sách này, bản dựng sẽ đọc các mẫu từ tệp có tên ở đây, thay vì đọc trên dòng lệnh. Sẽ xảy ra lỗi khi chỉ định một tệp tại đây cũng như các mẫu dòng lệnh.
Thẻ: changes_inputs
Tuỳ chọn thực thi và lưu vào bộ nhớ đệm từ xa:
Giá trị mặc định của --experimental_remote_cache_eviction_retries=<an integer>: "0"
Số lần thử lại tối đa nếu bản dựng gặp lỗi khi giải phóng bộ nhớ đệm từ xa. Một giá trị khác 0 sẽ được ngầm đặt --incompatible_remote_use_new_exit_code_for_capture_inputs thành true. Một mã lệnh gọi mới sẽ được tạo cho mỗi lần thử. Nếu tạo mã lệnh gọi và cung cấp mã đó cho Bazel bằng --invocation_id, thì bạn không nên sử dụng cờ này. Thay vào đó, hãy đặt cờ --incompatible_remote_use_new_exit_code_for_dent_inputs rồi kiểm tra mã thoát 39.
Thẻ: execution
Mặc định của --[no]incompatible_remote_use_new_exit_code_for_lost_inputs: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này thành true, Bazel sẽ sử dụng mã thoát mới 39 thay vì 34 nếu bộ nhớ đệm từ xa xoá các blob trong quá trình tạo bản dựng.
Thẻ: incompatible_change
Các lựa chọn khác, chưa được phân loại.:
Mặc định của --[no]allow_analysis_cache_discard: "true"
Nếu bạn loại bỏ bộ nhớ đệm phân tích do có thay đổi trong hệ thống xây dựng, việc đặt tuỳ chọn này thành false sẽ khiến bazel thoát, thay vì tiếp tục bản dựng. Tuỳ chọn này không có hiệu lực khi bạn cũng đặt "discard_analysis_cache".
Thẻ: eagerness_to_exit
Giá trị mặc định của --[no]build_manual_tests: "false"
Buộc tạo các mục tiêu kiểm thử được gắn thẻ "thủ công". Chúng tôi không xử lý các thử nghiệm "thủ công". Tuỳ chọn này buộc phải tạo các quảng cáo (nhưng không được thực thi).
Mặc định của --build_tag_filters=<comma-separated list of options>: ""
Chỉ định danh sách các thẻ được phân tách bằng dấu phẩy. Mỗi thẻ có thể đứng sau '-' để chỉ định thẻ bị loại trừ. Hệ thống sẽ chỉ tạo các mục tiêu đó có chứa ít nhất một thẻ được bao gồm và không chứa bất kỳ thẻ bị loại trừ nào. Tuỳ chọn này không ảnh hưởng đến tập hợp các chương trình kiểm thử được thực thi bằng lệnh "test" (kiểm thử); các chương trình đó chịu sự điều chỉnh của các tuỳ chọn lọc kiểm thử, ví dụ: "--test_tag_filter"
Giá trị mặc định của --[no]build_tests_only: "false"
Nếu bạn chỉ định, hệ thống sẽ chỉ tạo các quy tắc *_test và test_suite, đồng thời các mục tiêu khác được chỉ định trên dòng lệnh sẽ bị bỏ qua. Theo mặc định, mọi nội dung đã yêu cầu sẽ được tạo.
--[no]cache_test_results [-t] mặc định: "tự động"
Nếu được đặt thành "auto", Bazel sẽ chạy lại một chương trình kiểm thử khi và chỉ khi: (1) Bazel phát hiện thấy các thay đổi trong chương trình kiểm thử hoặc các phần phụ thuộc, (2) chương trình kiểm thử được đánh dấu là bên ngoài, (3) nhiều lần chạy chương trình kiểm thử được yêu cầu bằng --runs_per_test hoặc(4) kiểm thử không thành công trước đó. Nếu bạn đặt chính sách này thành "yes" (có), Bazel sẽ lưu mọi kết quả kiểm thử vào bộ nhớ đệm, ngoại trừ các lượt kiểm thử được đánh dấu là bên ngoài. Nếu bạn đặt chính sách này thành "no", Bazel sẽ không lưu kết quả kiểm tra vào bộ nhớ đệm.
Giá trị mặc định của --[no]compile_one_dependency: "false"
Biên dịch một phần phụ thuộc duy nhất của tệp đối số. Điều này sẽ hữu ích cho các tệp nguồn kiểm tra cú pháp trong IDE, chẳng hạn như bằng cách tạo lại một mục tiêu duy nhất phụ thuộc vào tệp nguồn để phát hiện lỗi càng sớm càng tốt trong chu kỳ chỉnh sửa/xây dựng/kiểm thử. Đối số này ảnh hưởng đến cách diễn giải tất cả các đối số không gắn cờ. Đối số này là tên tệp nguồn chứ không phải là mục tiêu để tạo. Đối với mỗi tên tệp nguồn, một đích tuỳ ý phụ thuộc vào tên tệp nguồn sẽ được tạo.
--deleted_packages=<comma-separated list of package names> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Một danh sách tên gói được phân tách bằng dấu phẩy mà hệ thống xây dựng sẽ coi là không tồn tại, ngay cả khi các tên này xuất hiện ở vị trí nào đó trên đường dẫn gói. Sử dụng tuỳ chọn này khi xoá gói con "x/y" của gói con "x" hiện có. Ví dụ: sau khi xoá x/y/BUILD trong ứng dụng khách, hệ thống xây dựng có thể khiếu nại nếu gặp phải nhãn '//x:y/z' nếu nhãn đó vẫn được cung cấp bởi một mục package_path khác. Chỉ định --delete_packages x/y sẽ tránh được sự cố này.
Giá trị mặc định của --[no]discard_analysis_cache: "false"
Huỷ bộ nhớ đệm phân tích ngay sau khi giai đoạn phân tích hoàn tất. Giảm mức sử dụng bộ nhớ khoảng 10%, nhưng tăng tốc các bản dựng gia tăng chậm hơn.
Mặc định --execution_log_binary_file=<a path>: xem nội dung mô tả
Ghi nhật ký các sinh sản đã thực thi vào tệp này dưới dạng các protos SpawnExec được phân tách theo độ dài, theo src/main/protobuf/spawn.proto. Cờ liên quan: --execution_log_json_file (định dạng JSON dạng văn bản; loại trừ lẫn nhau), --execution_log_sort (có sắp xếp nhật ký thực thi hay không), --subcommands (để hiển thị lệnh con trong đầu ra của thiết bị đầu cuối).
Mặc định --execution_log_json_file=<a path>: xem nội dung mô tả
Ghi nhật ký các spawns đã thực thi vào tệp này dưới dạng các đại diện JSON được phân tách bằng dòng mới của giao thức SpawnExec, theo src/main/protobuf/spawn.proto. Cờ liên quan: --execution_log_binary_file (định dạng protobuf nhị phân; loại trừ lẫn nhau), --execution_log_sort (để sắp xếp nhật ký thực thi), --subcommands (để hiển thị các lệnh con trong đầu ra của thiết bị đầu cuối).
Mặc định của --[no]execution_log_sort: "true"
Liệu có nên sắp xếp nhật ký thực thi, giúp dễ dàng so sánh nhật ký giữa các lệnh gọi hay không. Đặt thành false (sai) để tránh mức sử dụng CPU và bộ nhớ có thể đáng kể ở cuối lệnh gọi, với cái giá là tạo nhật ký theo thứ tự thực thi không xác định. Chỉ áp dụng cho các định dạng nhị phân và JSON; định dạng thu gọn không bao giờ được sắp xếp.
Mặc định của --[no]expand_test_suites: "true"
Mở rộng các mục tiêu test_suite vào các kiểm thử cấu thành của chúng trước khi phân tích. Khi cờ này được bật (mặc định), các mẫu mục tiêu phủ định sẽ áp dụng cho các kiểm thử thuộc bộ kiểm thử, nếu không thì sẽ không áp dụng. Việc tắt cờ này sẽ hữu ích khi các khía cạnh cấp cao nhất được áp dụng tại dòng lệnh: sau đó, các khía cạnh này có thể phân tích các mục tiêu test_suite.
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]experimental_cancel_concurrent_tests: "false"
Nếu đúng, thì Blaze sẽ huỷ đồng thời chạy kiểm thử trong lần chạy thành công đầu tiên. Thao tác này chỉ hữu ích khi kết hợp với --runs_per_test_detects_flakes.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Mặc định --experimental_execution_log_compact_file=<a path>: xem nội dung mô tả
Ghi nhật ký các sinh sản đã thực thi vào tệp này dưới dạng protos ExecLogEntry được phân tách theo độ dài, theo src/main/protobuf/spawn.proto. Toàn bộ tệp được nén bằng zstd. Đây là định dạng thử nghiệm đang trong quá trình phát triển và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cờ liên quan: --execution_log_binary_file (định dạng protobuf nhị phân; loại trừ lẫn nhau), --execution_log_json_file (định dạng JSON văn bản; loại trừ lẫn nhau), --subcommands (để hiển thị các lệnh con trong đầu ra của thiết bị đầu cuối).
Mặc định của --experimental_extra_action_filter=<a comma-separated list of regex expressions with prefix '-' specifying excluded paths>: ""
Ngừng hoạt động và thay vào đó là các khía cạnh. Bộ lọc tập hợp các mục tiêu để lên lịch các hành động bổ sung.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_extra_action_top_level_only: "false"
Ngừng hoạt động và thay vào đó là các khía cạnh. Chỉ lên lịch Extra_actions cho các mục tiêu cấp cao nhất.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_fetch_all_coverage_outputs: "false"
Nếu đúng, thì Bazel sẽ tìm nạp toàn bộ thư mục dữ liệu về mức độ sử dụng cho mỗi lượt kiểm thử trong một lần chạy mức độ sử dụng.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]experimental_generate_llvm_lcov: "false"
Nếu đúng, phạm vi bao phủ cho clang sẽ tạo báo cáo LCOV.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Mặc định của --[no]experimental_j2objc_header_map: "true"
Liệu có tạo bản đồ tiêu đề J2ObjC song song với quá trình chuyển đổi J2ObjC hay không.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_j2objc_shorter_header_path: "false"
Liệu có được tạo bằng đường dẫn tiêu đề ngắn hơn hay không (sử dụng "_ios" thay vì "_j2objc").
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --experimental_java_classpath=<off, javabuilder or bazel>: "javabuilder"
Bật classpath rút gọn cho quá trình biên dịch Java.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_limit_android_lint_to_android_constrained_java: "false"
Giới hạn --experimental_run_android_lint_on_java_rules trong các thư viện tương thích với Android.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]experimental_run_android_lint_on_java_rules: "false"
Liệu có cần xác thực các nguồn java_* hay không.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]explicit_java_test_deps: "false"
Chỉ định rõ ràng phần phụ thuộc cho JUnit hoặc Hamcrest trong java_test thay vì vô tình nhận được từ các phần phụ thuộc của TestRunner. Hiện chỉ dùng được cho Bazel.
Mặc định của --[no]fetch: "true"
Cho phép lệnh tìm nạp các phần phụ thuộc bên ngoài. Nếu bạn đặt thành false, lệnh này sẽ sử dụng mọi phiên bản phần phụ thuộc đã lưu vào bộ nhớ đệm. Nếu không có phiên bản nào tồn tại, lệnh này sẽ dẫn đến lỗi.
Mặc định --host_java_launcher=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Trình chạy Java mà các công cụ được thực thi trong một bản dựng sử dụng.
--host_javacopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để chuyển đến javac khi tạo các công cụ được thực thi trong một bản dựng.
--host_jvmopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để truyền đến máy ảo Java khi tạo các công cụ được thực thi trong quá trình tạo bản dựng. Các lựa chọn này sẽ được thêm vào các lựa chọn khởi động máy ảo của mỗi đích java_binary.
Mặc định của --[no]incompatible_check_sharding_support: "true"
Nếu đúng, Bazel sẽ không kiểm thử phân đoạn được nếu trình chạy kiểm thử không cho biết ứng dụng có hỗ trợ tính năng phân đoạn bằng cách chạm vào tệp tại đường dẫn trong TEST_SHARD_STATUS_FILE. Nếu giá trị là false, trình chạy kiểm thử không hỗ trợ tính năng phân đoạn sẽ dẫn đến việc tất cả chương trình kiểm thử chạy trong từng phân đoạn.
Thẻ: incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_exclusive_test_sandboxed: "true"
Nếu đúng, các thử nghiệm độc quyền sẽ chạy bằng chiến lược hộp cát. Thêm thẻ "local" để buộc chạy thử nghiệm độc quyền cục bộ
Thẻ: incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_strict_action_env: "false"
Nếu đúng, Bazel sẽ sử dụng một môi trường có giá trị tĩnh đối với PATH và không kế thừa LD_BOOKS_PATH. Sử dụng --action_env=ENV_VARIABLE nếu bạn muốn kế thừa các biến môi trường cụ thể từ ứng dụng, nhưng lưu ý rằng việc làm như vậy có thể ngăn việc lưu vào bộ nhớ đệm của nhiều người dùng nếu bộ nhớ đệm dùng chung được sử dụng.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
--j2objc_translation_flags=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để truyền đến công cụ J2ObjC.
--java_debug
Làm cho máy ảo Java của chương trình kiểm thử Java phải chờ kết nối từ một trình gỡ lỗi tuân thủ JDWP (chẳng hạn như jdb) trước khi bắt đầu kiểm thử. Ngụ ý rằng -test_output=streamed.
Mở rộng thành:
  --test_arg=--wrapper_script_flag=--debug
  --test_output=streamed
  --test_strategy=exclusive
  --test_timeout=9999
  --nocache_test_results
Mặc định của --[no]java_deps: "true"
Tạo thông tin phần phụ thuộc (hiện tại là classpath thời gian biên dịch) cho mỗi mục tiêu Java.
Mặc định của --[no]java_header_compilation: "true"
Biên dịch ijar trực tiếp từ nguồn.
Mặc định của --java_language_version=<a string>: ""
Phiên bản ngôn ngữ Java
Mặc định --java_launcher=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Trình chạy Java để sử dụng khi tạo tệp nhị phân Java. Nếu cờ này được đặt thành chuỗi trống, thì trình chạy JDK sẽ được sử dụng. Thuộc tính "trình chạy" sẽ ghi đè cờ này.
Mặc định --java_runtime_version=<a string>: "local_jdk"
Phiên bản thời gian chạy Java
--javacopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để chuyển đến javac.
--jvmopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để truyền đến máy ảo Java. Các lựa chọn này sẽ được thêm vào các lựa chọn khởi động máy ảo của mỗi đích java_binary.
Mặc định --legacy_main_dex_list_generator=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một tệp nhị phân cần dùng để tạo danh sách các lớp phải có trong dex chính khi biên dịch multidex cũ.
Mặc định --local_termination_grace_seconds=<an integer>: "15"
Thời gian chờ giữa các lần chấm dứt một quy trình cục bộ do hết thời gian chờ và buộc tắt quy trình đó.
Mặc định --optimizing_dexer=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một tệp nhị phân cần dùng để tạo tệp dex mà không cần phân đoạn.
Mặc định của --package_path=<colon-separated list of options>: "%workspace%"
Danh sách được phân tách bằng dấu hai chấm về nơi tìm gói. Các phần tử bắt đầu bằng "%workspace%" liên quan đến không gian làm việc bao quanh. Nếu bị bỏ qua hoặc để trống, giá trị mặc định sẽ là kết quả của "bazel info default-package-path".
--plugin=<a build target label> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Trình bổ trợ để sử dụng trong bản dựng. Hiện hoạt động với java_plugin.
Mặc định --proguard_top=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Chỉ định phiên bản ProGuard cần dùng để xoá mã khi tạo tệp nhị phân Java.
Giá trị mặc định của --proto_compiler=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/proto:protoc"
Nhãn của trình biên dịch proto.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --proto_toolchain_for_cc=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/proto:cc_toolchain"
Nhãn của proto_lang_toolchain() mô tả cách biên dịch các proto C++
Các thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --proto_toolchain_for_j2objc=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/j2objc:j2objc_proto_toolchain"
Nhãn về proto_lang_toolchain() mô tả cách biên dịch các proto j2objc
Các thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --proto_toolchain_for_java=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/proto:java_toolchain"
Nhãn của proto_lang_toolchain() mô tả cách biên dịch các proto Java
Các thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --proto_toolchain_for_javalite=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/proto:javalite_toolchain"
Nhãn của proto_lang_toolchain() mô tả cách biên dịch giao thức JavaLite
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
--protocopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để chuyển đến trình biên dịch protobuf.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]runs_per_test_detects_flakes: "false"
Nếu đúng, bất kỳ phân đoạn nào có ít nhất một lần chạy/lần thử vượt qua và ít nhất một lần chạy/lần thử không thành công sẽ có trạng thái FLAKY.
Mặc định --shell_executable=<a path>: xem nội dung mô tả
Đường dẫn tuyệt đối đến shell có thể thực thi để Bazel sử dụng. Nếu bạn không đặt chính sách này nhưng biến môi trường BAZEL_SH được đặt trong lệnh gọi Bazel đầu tiên (khởi động máy chủ Bazel), thì Bazel sẽ sử dụng biến đó. Nếu không có giá trị nào được thiết lập, Bazel sử dụng một đường dẫn mặc định được cố định giá trị trong mã tuỳ thuộc vào hệ điều hành mà nó chạy (Windows: c:/tools/msys64/usr/bin/bash.exe, FreeBSD: /usr/local/bin/bash, tất cả các đường dẫn khác: /bin/bash). Lưu ý rằng việc sử dụng một shell không tương thích với bash có thể dẫn đến lỗi bản dựng hoặc lỗi thời gian chạy cho các tệp nhị phân được tạo.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định của --[no]show_loading_progress: "true"
Nếu bạn bật tuỳ chọn này, Bazel sẽ in thông báo "Đang tải gói:" ra.
--test_arg=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định các lựa chọn và đối số bổ sung sẽ được truyền đến tệp thực thi kiểm thử. Có thể dùng nhiều lần để chỉ định nhiều đối số. Nếu nhiều kiểm thử được thực thi, mỗi kiểm thử sẽ nhận được các đối số giống nhau. Chỉ được dùng bởi lệnh "bazel test".
Mặc định --test_filter=<a string>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một bộ lọc để chuyển tiếp đến khung kiểm thử. Dùng để giới hạn chạy kiểm thử. Xin lưu ý rằng điều này không ảnh hưởng đến việc các mục tiêu được tạo.
Mặc định của --test_lang_filters=<comma-separated list of options>: ""
Chỉ định danh sách ngôn ngữ kiểm thử được phân tách bằng dấu phẩy. Mỗi ngôn ngữ có thể đứng sau '-' nếu muốn để chỉ định các ngôn ngữ bị loại trừ. Chúng tôi sẽ chỉ tìm thấy những mục tiêu thử nghiệm được viết bằng ngôn ngữ được chỉ định. Tên dùng cho từng ngôn ngữ phải giống với tiền tố ngôn ngữ trong quy tắc *_test, ví dụ: một trong các tên trong số 'cc', 'java', 'py', v.v. Tuỳ chọn này ảnh hưởng đến hành vi --build_tests_only và lệnh kiểm thử.
Mặc định --test_result_expiration=<an integer>: "-1"
Lựa chọn này không được dùng nữa và không có hiệu lực.
Giá trị mặc định của --[no]test_runner_fail_fast: "false"
Lựa chọn chuyển tiếp không thành công nhanh đến trình chạy kiểm thử. Trình chạy kiểm thử phải ngừng thực thi khi không thành công lần đầu.
Mặc định --test_sharding_strategy=<explicit, disabled or forced=k where k is the number of shards to enforce>: "phản cảm"
Chỉ định chiến lược để phân đoạn kiểm thử: "explicit" (rõ ràng) để chỉ sử dụng phân đoạn nếu có thuộc tính BUILD "shard_count". "disabled" (tắt) để không bao giờ sử dụng tính năng phân đoạn kiểm thử. "forced=k" để thực thi phân đoạn "k" cho việc kiểm thử bất kể thuộc tính BUILD "shard_count" nào.
Mặc định của --test_size_filters=<comma-separated list of values: small, medium, large or enormous>: ""
Chỉ định danh sách các kích thước kiểm thử được phân tách bằng dấu phẩy. Mỗi kích thước có thể đứng sau "-" để chỉ định kích thước bị loại trừ. Hệ thống sẽ chỉ tìm thấy những mục tiêu thử nghiệm đó có chứa ít nhất một kích thước được đưa vào và không chứa bất kỳ kích thước bị loại trừ nào. Tuỳ chọn này ảnh hưởng đến hành vi --build_tests_only và lệnh kiểm thử.
Mặc định của --test_tag_filters=<comma-separated list of options>: ""
Chỉ định danh sách thẻ kiểm thử được phân tách bằng dấu phẩy. Mỗi thẻ có thể đứng sau '-' để chỉ định thẻ bị loại trừ. Hệ thống sẽ chỉ tìm thấy các mục tiêu thử nghiệm đó có chứa ít nhất một thẻ được bao gồm và không chứa bất kỳ thẻ bị loại trừ nào. Tuỳ chọn này ảnh hưởng đến hành vi --build_tests_only và lệnh kiểm thử.
Mặc định của --test_timeout_filters=<comma-separated list of values: short, moderate, long or eternal>: ""
Chỉ định danh sách các thời gian chờ kiểm thử được phân tách bằng dấu phẩy. Mỗi thời gian chờ đều có thể đứng sau '-' để chỉ định thời gian chờ bị loại trừ. Hệ thống sẽ chỉ tìm thấy các mục tiêu thử nghiệm có chứa ít nhất một thời gian chờ được đưa vào và không chứa bất kỳ thời gian chờ nào bị loại trừ. Tuỳ chọn này ảnh hưởng đến hành vi --build_tests_only và lệnh kiểm thử.
Mặc định của --tool_java_language_version=<a string>: ""
Phiên bản ngôn ngữ Java dùng để thực thi các công cụ cần thiết trong quá trình xây dựng
Mặc định của --tool_java_runtime_version=<a string>: "remotejdk_11"
Phiên bản thời gian chạy Java dùng để thực thi các công cụ trong quá trình xây dựng
Mặc định của --[no]use_ijars: "true"
Nếu bật, tuỳ chọn này sẽ khiến quá trình biên dịch Java sử dụng tệp jar giao diện. Thao tác này sẽ giúp quá trình biên dịch gia tăng diễn ra nhanh hơn, nhưng thông báo lỗi có thể khác nhau.

Tuỳ chọn chuẩn hoá cờ

Kế thừa tất cả tuỳ chọn từ bản dựng.

Các tuỳ chọn xuất hiện trước lệnh và được ứng dụng phân tích cú pháp:
--distdir=<a path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Nơi bổ sung để tìm các bản lưu trữ trước khi truy cập vào mạng để tải các bản lưu trữ xuống.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Nếu bạn đặt chính sách này, bộ nhớ đệm của kho lưu trữ sẽ liên kết cứng tệp trong trường hợp tệp được lưu vào bộ nhớ đệm, thay vì sao chép. Thao tác này nhằm mục đích tiết kiệm dung lượng ổ đĩa.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Giá trị mặc định của --experimental_repository_downloader_retries=<an integer>: "0"
Số lần thử tải lại xuống lại một lỗi tải xuống tối đa. Nếu bạn đặt chính sách này thành 0, thì các lượt thử lại sẽ bị tắt.
Thẻ: experimental
Mặc định --experimental_scale_timeouts=<a double>: "1.0"
Điều chỉnh tất cả thời gian chờ trong quy tắc kho lưu trữ Starlark theo hệ số này. Bằng cách này, kho lưu trữ bên ngoài có thể hoạt động trên các máy chậm hơn tác giả quy tắc dự kiến mà không cần thay đổi mã nguồn
Thẻ: bazel_internal_configuration, experimental
Mặc định --http_connector_attempts=<an integer>: "8"
Số lần tải xuống tối đa http.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định của --http_connector_retry_max_timeout=<An immutable length of time.>: "0 giây"
Thời gian chờ tối đa để thử tải lại http. Với giá trị 0, không có thời gian chờ tối đa được xác định.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định --http_timeout_scaling=<a double>: "1.0"
Điều chỉnh tất cả thời gian chờ liên quan đến lượt tải xuống http theo hệ số nhất định
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định --repository_cache=<a path>: xem nội dung mô tả
Chỉ định vị trí bộ nhớ đệm của các giá trị đã tải xuống thu được trong quá trình tìm nạp kho lưu trữ bên ngoài. Một chuỗi trống làm đối số yêu cầu tắt bộ nhớ đệm, nếu không, hệ thống sẽ sử dụng giá trị mặc định '<output_user_root>/cache/repos/v1'
Thẻ: bazel_internal_configuration
Giá trị mặc định của --[no]repository_disable_download: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này, thì bạn không được phép tải tệp xuống bằng ctx.download{,_and_extract} trong quá trình tìm nạp kho lưu trữ. Lưu ý rằng quyền truy cập mạng chưa bị vô hiệu hoá hoàn toàn; ctx.Execution vẫn có thể chạy một tệp thực thi tuỳ ý truy cập Internet.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Các tuỳ chọn kiểm soát quá trình thực thi bản dựng:
Giá trị mặc định của --gc_thrashing_threshold=<an integer in 0-100 range>: "100"
Tỷ lệ phần trăm dung lượng chưa được sử dụng đã chiếm (0-100) mà trên đó GcThrashingDetector xem xét các sự kiện áp lực bộ nhớ so với giới hạn của nó (--gc_thrashing_limits). Nếu bạn đặt chính sách này thành 100, thì GcThrashingDetector sẽ tắt.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Các tuỳ chọn kiểm soát kết quả của lệnh:
Giá trị mặc định của --[no]canonicalize_policy: "false"
Xuất chính sách chính tắc sau khi mở rộng và lọc. Để đảm bảo kết quả không có lỗi, các đối số lệnh chuẩn hoá sẽ KHÔNG hiển thị khi bạn đặt tuỳ chọn này thành true. Lưu ý rằng lệnh được chỉ định bởi --for_command sẽ ảnh hưởng đến chính sách đã lọc và nếu không có chính sách nào được chỉ định, thì lệnh mặc định sẽ là 'build'.
Thẻ: affects_outputs, terminal_output
Mặc định của --[no]experimental_include_default_values: "true"
Liệu các tuỳ chọn Starlark được đặt thành giá trị mặc định có được đưa vào kết quả hay không.
Thẻ: affects_outputs, terminal_output
Lựa chọn này ảnh hưởng đến ngữ nghĩa của ngôn ngữ Starlark hoặc API bản dựng có thể truy cập được để dùng tệp BUILD, tệp .bzl hoặc tệp WORKSPACE.:
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_config_setting_private_default_visibility: "false"
Nếu không tương thích_enforce_config_setting_visible=false, thì đây là trường hợp không tương thích. Ngược lại, nếu cờ này sai, mọi config_setting không có thuộc tính mức độ hiển thị rõ ràng đều sẽ là //visible:public. Nếu cờ này là true, config_setting sẽ tuân theo cùng một logic chế độ hiển thị như tất cả các quy tắc khác. Vui lòng truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/12933.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_depset_for_java_output_source_jars: "true"
Không hoạt động.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_enforce_config_setting_visibility: "true"
Nếu đúng, hãy thực thi các hạn chế về chế độ hiển thị config_setting. Nếu giá trị là sai, mọi config_setting sẽ hiển thị với mọi mục tiêu. Vui lòng truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/12932.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_new_actions_api: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_visibility_private_attributes_at_definition: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định của --[no]separate_aspect_deps: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op
Các lựa chọn liên quan đến đầu ra và ngữ nghĩa Bzlmod:
--allow_yanked_versions=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Đã chỉ định các phiên bản mô-đun ở dạng "<module1>@<version1>,<module2>@<version2>" (mô-đun) sẽ được phép trong biểu đồ phần phụ thuộc đã phân giải ngay cả khi các phiên bản đó được khai báo bị giật trong sổ đăng ký nơi xuất phát (nếu các phiên bản này không đến từ một NonRegistryOverride). Nếu không, các phiên bản bị giật sẽ khiến quá trình phân giải không thành công. Bạn cũng có thể xác định phiên bản kéo giật được phép bằng biến môi trường "BZLMOD_ALLOW_YANKED_VERSIONS". Bạn có thể vô hiệu hoá việc kiểm tra này bằng cách sử dụng từ khoá 'tất cả' (không khuyến nghị).
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --check_bazel_compatibility=<error, warning or off>: "lỗi"
Kiểm tra khả năng tương thích với phiên bản bazel của các mô-đun Bazel. Các giá trị hợp lệ là "error" để chuyển vấn đề này lên thành lỗi giải quyết, "tắt" để tắt quy trình kiểm tra hoặc "cảnh báo" để in cảnh báo khi phát hiện giá không khớp.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định --check_direct_dependencies=<off, warning or error>: "cảnh báo"
Kiểm tra xem các phần phụ thuộc "bazel_dep" trực tiếp được khai báo trong mô-đun gốc có giống với phiên bản bạn nhận được trong biểu đồ phần phụ thuộc đã giải quyết hay không. Các giá trị hợp lệ là "tắt" để tắt chế độ kiểm tra, "cảnh báo" để in cảnh báo khi phát hiện thấy thông tin không khớp hoặc "lỗi" để chuyển lên trạng thái lỗi giải quyết.
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]ignore_dev_dependency: "false"
Nếu đúng, Bazel sẽ bỏ qua "bazel_dep" và "use_extension" được khai báo là "dev_secondary" trong MODULE.bazel của mô-đun gốc. Lưu ý rằng các phần phụ thuộc của nhà phát triển đó luôn bị bỏ qua trong MODULE.bazel nếu đó không phải là mô-đun gốc, bất kể giá trị của cờ này là gì.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định --lockfile_mode=<off, update or error>: "cập nhật"
Chỉ định cách thức và liệu có sử dụng tệp khoá hay không. Các giá trị hợp lệ là "update" để sử dụng tệp khoá và cập nhật tệp này nếu có thay đổi, "lỗi" để sử dụng tệp khoá nhưng báo lỗi nếu tệp này không được cập nhật, hoặc "tắt" không thể đọc hoặc ghi vào tệp khoá.
Thẻ: loading_and_analysis
--override_module=<an equals-separated mapping of module name to path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ghi đè một mô-đun có đường dẫn cục bộ ở dạng <module name>=<path>. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tuyệt đối, thì đường dẫn đó sẽ được sử dụng như nguyên gốc. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tương đối thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục đang hoạt động. Nếu đường dẫn đã cho bắt đầu bằng "%workspace%", thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục gốc của không gian làm việc, tức là kết quả của "không gian làm việc thông tin bazel"
--registry=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tổ chức quản lý tên miền cần dùng để xác định vị trí của các phần phụ thuộc của mô-đun Bazel. Thứ tự rất quan trọng: các mô-đun sẽ được tìm kiếm trong các sổ đăng ký trước và chỉ quay lại các sổ đăng ký sau khi thiếu các mô-đun trước đó.
Thẻ: changes_inputs
Mặc định --vendor_dir=<a path>: xem nội dung mô tả
Chỉ định thư mục sẽ lưu giữ các kho lưu trữ bên ngoài ở chế độ nhà cung cấp, cho dù mục đích tìm nạp các kho lưu trữ đó hay sử dụng các kho lưu trữ đó trong khi tạo bản dựng. Bạn có thể chỉ định đường dẫn là đường dẫn tuyệt đối hoặc đường dẫn tương ứng với thư mục không gian làm việc.
Thẻ: loading_and_analysis
Các tuỳ chọn kích hoạt tính năng tối ưu hoá thời gian xây dựng:
Mặc định của --gc_thrashing_limits=<comma separated pairs of <period>:<count>>: "1s:2,20s:3,1m:5"
Các giới hạn mà nếu đạt tới sẽ khiến GcThrashingDetector gặp sự cố khi Bazel gặp lỗi OOM. Mỗi giới hạn được chỉ định là <period>:<count> , trong đó khoảng thời gian là một khoảng thời gian và số lượng là một số nguyên dương. Nếu hơn --gc_thrashing_threshold phần trăm không gian có thời hạn (vùng nhớ khối xếp thế hệ cũ) vẫn bị chiếm dụng sau <count> GC đầy đủ liên tiếp trong <period>, OOM sẽ được kích hoạt. Bạn có thể chỉ định nhiều hạn mức và phân tách bằng dấu phẩy.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --skyframe_high_water_mark_full_gc_drops_per_invocation=<an integer, >= 0>: "2147483647"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại vượt quá ngưỡng đặt bởi --skyframe_high_water_mark_threshold, thì khi một sự kiện GC đầy đủ xảy ra, nó sẽ thả trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết, lên đến nhiều lần cho mỗi lệnh gọi. Giá trị mặc định là Integer.MAX_VALUE; thực sự không giới hạn. 0 có nghĩa là các sự kiện GC đầy đủ sẽ không bao giờ kích hoạt đợt giảm. Nếu đạt đến giới hạn, trạng thái Skyframe sẽ không còn bị bỏ qua khi một sự kiện GC đầy đủ xảy ra và ngưỡng tỷ lệ phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại đó đã vượt quá ngưỡng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --skyframe_high_water_mark_minor_gc_drops_per_invocation=<an integer, >= 0>: "2147483647"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại vượt quá ngưỡng đặt bởi --skyframe_high_water_mark_threshold, thì khi một sự kiện nhỏ xảy ra, GC sẽ bỏ trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết, lên đến nhiều lần cho mỗi lệnh gọi. Giá trị mặc định là Integer.MAX_VALUE; thực sự không giới hạn. 0 có nghĩa là các sự kiện thu gom rác (GC) nhỏ sẽ không bao giờ dẫn đến đợt giảm. Nếu đạt đến giới hạn, trạng thái Skyframe sẽ không còn bị bỏ qua khi một sự kiện GC nhỏ xảy ra và ngưỡng tỷ lệ phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại đó đã vượt quá ngưỡng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --skyframe_high_water_mark_threshold=<an integer>: "85"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại ít nhất là ngưỡng này, thì Bazel sẽ bỏ trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết. Việc chỉnh sửa điều này có thể giúp bạn giảm thiểu tác động đến thời gian không hoạt động của GC, khi tình trạng đơ GC xảy ra (i) do việc sử dụng bộ nhớ của trạng thái tạm thời này gây ra và (ii) tốn kém hơn so với việc khôi phục trạng thái khi cần thiết.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Các tuỳ chọn ảnh hưởng đến độ chi tiết, định dạng hoặc vị trí ghi nhật ký:
Mặc định --experimental_command_profile=<cpu, wall, alloc or lock>: xem nội dung mô tả
Ghi lại hồ sơ ghi lại chuyến bay trong Java trong thời gian diễn ra lệnh. Bạn phải cung cấp một trong các loại sự kiện lập hồ sơ được hỗ trợ (cpu, wall, alloc hoặc khóa) làm đối số. Cấu hình được ghi vào một tệp được đặt tên theo loại sự kiện trong thư mục cơ sở đầu ra. Trong tương lai, cú pháp và ngữ nghĩa của cờ này có thể thay đổi để hỗ trợ các loại hồ sơ hoặc định dạng đầu ra khác. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_record_metrics_for_all_mnemonics: "false"
Theo mặc định, số lượng loại hành động được giới hạn ở 20 thuộc tính ghi nhớ có số lượng hành động được thực thi nhiều nhất. Đặt tuỳ chọn này sẽ ghi số liệu thống kê cho tất cả chức năng ghi nhớ.
Các tuỳ chọn chỉ định hoặc thay đổi dữ liệu đầu vào chung thành lệnh Bazel mà không thuộc các danh mục khác.:
Mặc định của --experimental_resolved_file_instead_of_workspace=<a string>: ""
Nếu không trống, hãy đọc tệp đã được phân giải được chỉ định thay vì tệp WORKSPACE
Thẻ: changes_inputs
Mặc định --for_command=<a string>: "bản dựng"
Lệnh mà bạn nên chuẩn hoá các tuỳ chọn.
Thẻ: affects_outputs, terminal_output
Mặc định của --invocation_policy=<a string>: ""
Áp dụng chính sách lệnh gọi cho các tuỳ chọn cần được chuẩn hoá.
Thẻ: affects_outputs, terminal_output
Các tuỳ chọn thực thi và lưu vào bộ nhớ đệm từ xa:
Mặc định --experimental_downloader_config=<a string>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một tệp để định cấu hình trình tải xuống từ xa. Tệp này bao gồm các dòng, mỗi dòng bắt đầu bằng một lệnh (`allow`, `block` hoặc `rewrite`) theo sau là tên máy chủ (cho `allow` và `block`) hoặc hai mẫu, một mẫu để so khớp và một mẫu để sử dụng làm URL thay thế, với tham chiếu ngược bắt đầu từ `$1". Bạn có thể có nhiều lệnh "viết lại" cho cùng một URL. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ trả về nhiều URL.
Giá trị mặc định của --experimental_worker_for_repo_fetching=<off, platform, virtual or auto>: "tự động"
Chế độ phân luồng dùng để tìm nạp kho lưu trữ. Nếu bạn đặt chính sách này thành "off" (tắt), thì sẽ không có luồng worker nào được sử dụng và quá trình tìm nạp repo sẽ được khởi động lại. Ngược lại, hãy sử dụng luồng nền tảng (tức là luồng hệ điều hành) nếu được đặt thành "platform" hoặc một luồng ảo nếu được đặt thành "virtual". Nếu bạn đặt chính sách này thành "auto", các luồng ảo sẽ được sử dụng nếu có (tức là chạy trên JDK 21 trở lên), nếu không, sẽ không có luồng worker nào được sử dụng.
Các lựa chọn khác, không được phân loại.:
--deleted_packages=<comma-separated list of package names> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Một danh sách tên gói được phân tách bằng dấu phẩy mà hệ thống xây dựng sẽ coi là không tồn tại, ngay cả khi các tên này xuất hiện ở vị trí nào đó trên đường dẫn gói. Sử dụng tuỳ chọn này khi xoá gói con "x/y" của gói con "x" hiện có. Ví dụ: sau khi xoá x/y/BUILD trong ứng dụng khách, hệ thống xây dựng có thể khiếu nại nếu gặp phải nhãn '//x:y/z' nếu nhãn đó vẫn được cung cấp bởi một mục package_path khác. Chỉ định --delete_packages x/y sẽ tránh được sự cố này.
Mặc định của --[no]fetch: "true"
Cho phép lệnh tìm nạp các phần phụ thuộc bên ngoài. Nếu bạn đặt thành false, lệnh này sẽ sử dụng mọi phiên bản phần phụ thuộc đã lưu vào bộ nhớ đệm. Nếu không có phiên bản nào tồn tại, lệnh này sẽ dẫn đến lỗi.
--override_repository=<an equals-separated mapping of repository name to path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ghi đè kho lưu trữ bằng đường dẫn cục bộ ở dạng <repository name>=<path>. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tuyệt đối, thì đường dẫn đó sẽ được sử dụng như nguyên gốc. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tương đối thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục đang hoạt động. Nếu đường dẫn đã cho bắt đầu bằng "%workspace%", thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục gốc của không gian làm việc, tức là kết quả của "không gian làm việc thông tin bazel"
Mặc định của --package_path=<colon-separated list of options>: "%workspace%"
Danh sách được phân tách bằng dấu hai chấm về nơi tìm gói. Các phần tử bắt đầu bằng "%workspace%" liên quan đến không gian làm việc bao quanh. Nếu bị bỏ qua hoặc để trống, giá trị mặc định sẽ là kết quả của "bazel info default-package-path".
Mặc định của --[no]show_loading_progress: "true"
Nếu bạn bật tuỳ chọn này, Bazel sẽ in thông báo "Đang tải gói:" ra.

Các lựa chọn dọn dẹp

Kế thừa tất cả tuỳ chọn từ bản dựng.

Các tuỳ chọn xuất hiện trước lệnh và được ứng dụng phân tích cú pháp:
--distdir=<a path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Nơi bổ sung để tìm các bản lưu trữ trước khi truy cập vào mạng để tải các bản lưu trữ xuống.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Nếu bạn đặt chính sách này, bộ nhớ đệm của kho lưu trữ sẽ liên kết cứng tệp trong trường hợp tệp được lưu vào bộ nhớ đệm, thay vì sao chép. Thao tác này nhằm mục đích tiết kiệm dung lượng ổ đĩa.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Giá trị mặc định của --experimental_repository_downloader_retries=<an integer>: "0"
Số lần thử tải lại xuống lại một lỗi tải xuống tối đa. Nếu bạn đặt chính sách này thành 0, thì các lượt thử lại sẽ bị tắt.
Thẻ: experimental
Mặc định --experimental_scale_timeouts=<a double>: "1.0"
Điều chỉnh tất cả thời gian chờ trong quy tắc kho lưu trữ Starlark theo hệ số này. Bằng cách này, kho lưu trữ bên ngoài có thể hoạt động trên các máy chậm hơn tác giả quy tắc dự kiến mà không cần thay đổi mã nguồn
Thẻ: bazel_internal_configuration, experimental
Mặc định --http_connector_attempts=<an integer>: "8"
Số lần tải xuống tối đa http.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định của --http_connector_retry_max_timeout=<An immutable length of time.>: "0 giây"
Thời gian chờ tối đa để thử tải lại http. Với giá trị 0, không có thời gian chờ tối đa được xác định.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định --http_timeout_scaling=<a double>: "1.0"
Điều chỉnh tất cả thời gian chờ liên quan đến lượt tải xuống http theo hệ số nhất định
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định --repository_cache=<a path>: xem nội dung mô tả
Chỉ định vị trí bộ nhớ đệm của các giá trị đã tải xuống thu được trong quá trình tìm nạp kho lưu trữ bên ngoài. Một chuỗi trống làm đối số yêu cầu tắt bộ nhớ đệm, nếu không, hệ thống sẽ sử dụng giá trị mặc định '<output_user_root>/cache/repos/v1'
Thẻ: bazel_internal_configuration
Giá trị mặc định của --[no]repository_disable_download: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này, thì bạn không được phép tải tệp xuống bằng ctx.download{,_and_extract} trong quá trình tìm nạp kho lưu trữ. Lưu ý rằng quyền truy cập mạng chưa bị vô hiệu hoá hoàn toàn; ctx.Execution vẫn có thể chạy một tệp thực thi tuỳ ý truy cập Internet.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Các tuỳ chọn kiểm soát quá trình thực thi bản dựng:
Giá trị mặc định của --gc_thrashing_threshold=<an integer in 0-100 range>: "100"
Tỷ lệ phần trăm dung lượng chưa được sử dụng đã chiếm (0-100) mà trên đó GcThrashingDetector xem xét các sự kiện áp lực bộ nhớ so với giới hạn của nó (--gc_thrashing_limits). Nếu bạn đặt chính sách này thành 100, thì GcThrashingDetector sẽ tắt.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Các tuỳ chọn kiểm soát kết quả của lệnh:
Giá trị mặc định của --[no]async: "false"
Nếu đúng, thao tác làm sạch đầu ra sẽ không đồng bộ. Khi lệnh này hoàn tất, bạn có thể thực thi các lệnh mới trong cùng một ứng dụng một cách an toàn, mặc dù quá trình xoá có thể tiếp tục trong nền.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --[no]expunge: "false"
Nếu true, dọn dẹp sẽ xoá toàn bộ cây đang hoạt động của thực thể bazel này (bao gồm tất cả các tệp đầu ra tạm thời và bản dựng do bazel tạo), đồng thời dừng máy chủ bazel nếu máy chủ đang chạy.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
--expunge_async
Nếu được chỉ định, việc dọn dẹp không đồng bộ sẽ xoá toàn bộ cây hoạt động của thực thể bazel này (bao gồm tất cả các tệp đầu ra tạm thời và bản dựng do bazel tạo), đồng thời dừng máy chủ bazel nếu nó đang chạy. Khi lệnh này hoàn tất, bạn có thể thực thi các lệnh mới trong cùng một ứng dụng một cách an toàn, mặc dù quá trình xoá có thể tiếp tục trong nền.
Mở rộng thành:
  --expunge
  --async

Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Lựa chọn này ảnh hưởng đến ngữ nghĩa của ngôn ngữ Starlark hoặc API bản dựng có thể truy cập vào tệp BUILD, tệp .bzl hoặc tệp WORKSPACE.:
Mặc định của --[no]incompatible_depset_for_java_output_source_jars: "true"
Không hoạt động.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_new_actions_api: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_visibility_private_attributes_at_definition: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định của --[no]separate_aspect_deps: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op
Các lựa chọn liên quan đến đầu ra và ngữ nghĩa Bzlmod:
--allow_yanked_versions=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Đã chỉ định các phiên bản mô-đun ở dạng "<module1>@<version1>,<module2>@<version2>" (mô-đun) sẽ được phép trong biểu đồ phần phụ thuộc đã phân giải ngay cả khi các phiên bản đó được khai báo bị giật trong sổ đăng ký nơi xuất phát (nếu các phiên bản này không đến từ một NonRegistryOverride). Nếu không, các phiên bản bị giật sẽ khiến quá trình phân giải không thành công. Bạn cũng có thể xác định phiên bản kéo giật được phép bằng biến môi trường "BZLMOD_ALLOW_YANKED_VERSIONS". Bạn có thể vô hiệu hoá việc kiểm tra này bằng cách sử dụng từ khoá 'tất cả' (không khuyến nghị).
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --check_bazel_compatibility=<error, warning or off>: "lỗi"
Kiểm tra khả năng tương thích với phiên bản bazel của các mô-đun Bazel. Các giá trị hợp lệ là "error" để chuyển vấn đề này lên thành lỗi giải quyết, "tắt" để tắt quy trình kiểm tra hoặc "cảnh báo" để in cảnh báo khi phát hiện giá không khớp.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định --check_direct_dependencies=<off, warning or error>: "cảnh báo"
Kiểm tra xem các phần phụ thuộc "bazel_dep" trực tiếp được khai báo trong mô-đun gốc có giống với phiên bản bạn nhận được trong biểu đồ phần phụ thuộc đã giải quyết hay không. Các giá trị hợp lệ là "tắt" để tắt chế độ kiểm tra, "cảnh báo" để in cảnh báo khi phát hiện thấy thông tin không khớp hoặc "lỗi" để chuyển lên trạng thái lỗi giải quyết.
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]ignore_dev_dependency: "false"
Nếu đúng, Bazel sẽ bỏ qua "bazel_dep" và "use_extension" được khai báo là "dev_secondary" trong MODULE.bazel của mô-đun gốc. Lưu ý rằng các phần phụ thuộc của nhà phát triển đó luôn bị bỏ qua trong MODULE.bazel nếu đó không phải là mô-đun gốc, bất kể giá trị của cờ này là gì.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định --lockfile_mode=<off, update or error>: "cập nhật"
Chỉ định cách thức và liệu có sử dụng tệp khoá hay không. Các giá trị hợp lệ là "update" để sử dụng tệp khoá và cập nhật tệp này nếu có thay đổi, "lỗi" để sử dụng tệp khoá nhưng báo lỗi nếu tệp này không được cập nhật, hoặc "tắt" không thể đọc hoặc ghi vào tệp khoá.
Thẻ: loading_and_analysis
--override_module=<an equals-separated mapping of module name to path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ghi đè một mô-đun có đường dẫn cục bộ ở dạng <module name>=<path>. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tuyệt đối, thì đường dẫn đó sẽ được sử dụng như nguyên gốc. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tương đối thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục đang hoạt động. Nếu đường dẫn đã cho bắt đầu bằng "%workspace%", thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục gốc của không gian làm việc, tức là kết quả của "không gian làm việc thông tin bazel"
--registry=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tổ chức quản lý tên miền cần dùng để xác định vị trí của các phần phụ thuộc của mô-đun Bazel. Thứ tự rất quan trọng: các mô-đun sẽ được tìm kiếm trong các sổ đăng ký trước và chỉ quay lại các sổ đăng ký sau khi thiếu các mô-đun trước đó.
Thẻ: changes_inputs
Mặc định --vendor_dir=<a path>: xem nội dung mô tả
Chỉ định thư mục sẽ lưu giữ các kho lưu trữ bên ngoài ở chế độ nhà cung cấp, cho dù mục đích tìm nạp các kho lưu trữ đó hay sử dụng các kho lưu trữ đó trong khi tạo bản dựng. Bạn có thể chỉ định đường dẫn là đường dẫn tuyệt đối hoặc đường dẫn tương ứng với thư mục không gian làm việc.
Thẻ: loading_and_analysis
Các tuỳ chọn kích hoạt tính năng tối ưu hoá thời gian xây dựng:
Mặc định của --gc_thrashing_limits=<comma separated pairs of <period>:<count>>: "1s:2,20s:3,1m:5"
Các giới hạn mà nếu đạt tới sẽ khiến GcThrashingDetector gặp sự cố khi Bazel gặp lỗi OOM. Mỗi giới hạn được chỉ định là <period>:<count> , trong đó khoảng thời gian là một khoảng thời gian và số lượng là một số nguyên dương. Nếu hơn --gc_thrashing_threshold phần trăm không gian có thời hạn (vùng nhớ khối xếp thế hệ cũ) vẫn bị chiếm dụng sau <count> GC đầy đủ liên tiếp trong <period>, OOM sẽ được kích hoạt. Bạn có thể chỉ định nhiều hạn mức và phân tách bằng dấu phẩy.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --skyframe_high_water_mark_full_gc_drops_per_invocation=<an integer, >= 0>: "2147483647"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại vượt quá ngưỡng đặt bởi --skyframe_high_water_mark_threshold, thì khi một sự kiện GC đầy đủ xảy ra, nó sẽ thả trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết, lên đến nhiều lần cho mỗi lệnh gọi. Giá trị mặc định là Integer.MAX_VALUE; thực sự không giới hạn. 0 có nghĩa là các sự kiện GC đầy đủ sẽ không bao giờ kích hoạt đợt giảm. Nếu đạt đến giới hạn, trạng thái Skyframe sẽ không còn bị bỏ qua khi một sự kiện GC đầy đủ xảy ra và ngưỡng tỷ lệ phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại đó đã vượt quá ngưỡng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --skyframe_high_water_mark_minor_gc_drops_per_invocation=<an integer, >= 0>: "2147483647"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại vượt quá ngưỡng đặt bởi --skyframe_high_water_mark_threshold, thì khi một sự kiện nhỏ xảy ra, GC sẽ bỏ trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết, lên đến nhiều lần cho mỗi lệnh gọi. Giá trị mặc định là Integer.MAX_VALUE; thực sự không giới hạn. 0 có nghĩa là các sự kiện thu gom rác (GC) nhỏ sẽ không bao giờ dẫn đến đợt giảm. Nếu đạt đến giới hạn, trạng thái Skyframe sẽ không còn bị bỏ qua khi một sự kiện GC nhỏ xảy ra và ngưỡng tỷ lệ phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại đó đã vượt quá ngưỡng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --skyframe_high_water_mark_threshold=<an integer>: "85"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại ít nhất là ngưỡng này, thì Bazel sẽ bỏ trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết. Việc chỉnh sửa điều này có thể giúp bạn giảm thiểu tác động đến thời gian không hoạt động của GC, khi tình trạng đơ GC xảy ra (i) do việc sử dụng bộ nhớ của trạng thái tạm thời này gây ra và (ii) tốn kém hơn so với việc khôi phục trạng thái khi cần thiết.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Các tuỳ chọn ảnh hưởng đến độ chi tiết, định dạng hoặc vị trí ghi nhật ký:
Mặc định --experimental_command_profile=<cpu, wall, alloc or lock>: xem nội dung mô tả
Ghi lại hồ sơ ghi lại chuyến bay trong Java trong thời gian diễn ra lệnh. Bạn phải cung cấp một trong các loại sự kiện lập hồ sơ được hỗ trợ (cpu, wall, alloc hoặc khóa) làm đối số. Cấu hình được ghi vào một tệp được đặt tên theo loại sự kiện trong thư mục cơ sở đầu ra. Trong tương lai, cú pháp và ngữ nghĩa của cờ này có thể thay đổi để hỗ trợ các loại hồ sơ hoặc định dạng đầu ra khác. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_record_metrics_for_all_mnemonics: "false"
Theo mặc định, số lượng loại hành động được giới hạn ở 20 thuộc tính ghi nhớ có số lượng hành động được thực thi nhiều nhất. Đặt tuỳ chọn này sẽ ghi số liệu thống kê cho tất cả chức năng ghi nhớ.
Các tuỳ chọn chỉ định hoặc thay đổi dữ liệu đầu vào chung thành lệnh Bazel mà không thuộc các danh mục khác.:
Mặc định của --experimental_resolved_file_instead_of_workspace=<a string>: ""
Nếu tệp không trống, hãy đọc tệp đã phân giải được chỉ định thay vì tệp WORKSPACE
Thẻ: changes_inputs
Các tuỳ chọn thực thi và lưu vào bộ nhớ đệm từ xa:
Mặc định --experimental_downloader_config=<a string>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một tệp để định cấu hình trình tải xuống từ xa. Tệp này bao gồm các dòng, mỗi dòng bắt đầu bằng một lệnh (`allow`, `block` hoặc `rewrite`) theo sau là tên máy chủ (cho `allow` và `block`) hoặc hai mẫu, một mẫu để so khớp và một mẫu để sử dụng làm URL thay thế, với tham chiếu ngược bắt đầu từ `$1". Bạn có thể có nhiều lệnh "viết lại" cho cùng một URL. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ trả về nhiều URL.
Giá trị mặc định của --experimental_worker_for_repo_fetching=<off, platform, virtual or auto>: "tự động"
Chế độ phân luồng dùng để tìm nạp kho lưu trữ. Nếu bạn đặt chính sách này thành "off" (tắt), thì sẽ không có luồng worker nào được sử dụng và quá trình tìm nạp repo sẽ được khởi động lại. Ngược lại, hãy sử dụng luồng nền tảng (tức là luồng hệ điều hành) nếu được đặt thành "platform" hoặc một luồng ảo nếu được đặt thành "virtual". Nếu bạn đặt chính sách này thành "auto", các luồng ảo sẽ được sử dụng nếu có (tức là chạy trên JDK 21 trở lên), nếu không, sẽ không có luồng worker nào được sử dụng.
Các lựa chọn khác, không được phân loại.:
--override_repository=<an equals-separated mapping of repository name to path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ghi đè kho lưu trữ bằng đường dẫn cục bộ ở dạng <repository name>=<path>. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tuyệt đối, thì đường dẫn đó sẽ được sử dụng như nguyên gốc. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tương đối thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục đang hoạt động. Nếu đường dẫn đã cho bắt đầu bằng "%workspace%", thì đường dẫn này sẽ tương ứng với thư mục gốc của không gian làm việc, tức là dữ liệu đầu ra của "không gian làm việc thông tin bazel"

Các lựa chọn về cấu hình

Các lựa chọn về phạm vi lập chỉ mục

Kế thừa tất cả tuỳ chọn từ kiểm thử.

Các tuỳ chọn xuất hiện trước lệnh và được ứng dụng phân tích cú pháp:
--distdir=<a path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Nơi bổ sung để tìm các bản lưu trữ trước khi truy cập vào mạng để tải các bản lưu trữ xuống.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Nếu bạn đặt chính sách này, bộ nhớ đệm của kho lưu trữ sẽ liên kết cứng tệp trong trường hợp tệp được lưu vào bộ nhớ đệm, thay vì sao chép. Thao tác này nhằm mục đích tiết kiệm dung lượng ổ đĩa.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Giá trị mặc định của --experimental_repository_downloader_retries=<an integer>: "0"
Số lần thử tải lại xuống lại một lỗi tải xuống tối đa. Nếu bạn đặt chính sách này thành 0, thì các lượt thử lại sẽ bị tắt.
Thẻ: experimental
Mặc định --experimental_scale_timeouts=<a double>: "1.0"
Điều chỉnh tất cả thời gian chờ trong quy tắc kho lưu trữ Starlark theo hệ số này. Bằng cách này, kho lưu trữ bên ngoài có thể hoạt động trên các máy chậm hơn tác giả quy tắc dự kiến mà không cần thay đổi mã nguồn
Thẻ: bazel_internal_configuration, experimental
Mặc định --http_connector_attempts=<an integer>: "8"
Số lần tải xuống tối đa http.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định của --http_connector_retry_max_timeout=<An immutable length of time.>: "0 giây"
Thời gian chờ tối đa để thử tải lại http. Với giá trị 0, không có thời gian chờ tối đa được xác định.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định --http_timeout_scaling=<a double>: "1.0"
Điều chỉnh tất cả thời gian chờ liên quan đến lượt tải xuống http theo hệ số nhất định
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định --repository_cache=<a path>: xem nội dung mô tả
Chỉ định vị trí bộ nhớ đệm của các giá trị đã tải xuống thu được trong quá trình tìm nạp kho lưu trữ bên ngoài. Một chuỗi trống làm đối số yêu cầu tắt bộ nhớ đệm, nếu không, hệ thống sẽ sử dụng giá trị mặc định '<output_user_root>/cache/repos/v1'
Thẻ: bazel_internal_configuration
Giá trị mặc định của --[no]repository_disable_download: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này, thì bạn không được phép tải tệp xuống bằng ctx.download{,_and_extract} trong quá trình tìm nạp kho lưu trữ. Lưu ý rằng quyền truy cập mạng chưa bị vô hiệu hoá hoàn toàn; ctx.Execution vẫn có thể chạy một tệp thực thi tuỳ ý truy cập Internet.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Các tuỳ chọn kiểm soát quá trình thực thi bản dựng:
Giá trị mặc định của --gc_thrashing_threshold=<an integer in 0-100 range>: "100"
Tỷ lệ phần trăm dung lượng chưa được sử dụng đã chiếm (0-100) mà trên đó GcThrashingDetector xem xét các sự kiện áp lực bộ nhớ so với giới hạn của nó (--gc_thrashing_limits). Nếu bạn đặt chính sách này thành 100, thì GcThrashingDetector sẽ tắt.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Lựa chọn này ảnh hưởng đến ngữ nghĩa của ngôn ngữ Starlark hoặc API bản dựng mà bạn có thể truy cập vào tệp BUILD, tệp .bzl hoặc tệp WORKSPACE.:
Mặc định của --[no]incompatible_depset_for_java_output_source_jars: "true"
Không hoạt động.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_new_actions_api: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_visibility_private_attributes_at_definition: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định của --[no]separate_aspect_deps: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op
Các lựa chọn liên quan đến đầu ra và ngữ nghĩa Bzlmod:
--allow_yanked_versions=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Đã chỉ định các phiên bản mô-đun ở dạng "<module1>@<version1>,<module2>@<version2>" (mô-đun) sẽ được phép trong biểu đồ phần phụ thuộc đã phân giải ngay cả khi các phiên bản đó được khai báo bị giật trong sổ đăng ký nơi xuất phát (nếu các phiên bản này không đến từ một NonRegistryOverride). Nếu không, các phiên bản bị giật sẽ khiến quá trình phân giải không thành công. Bạn cũng có thể xác định phiên bản kéo giật được phép bằng biến môi trường "BZLMOD_ALLOW_YANKED_VERSIONS". Bạn có thể vô hiệu hoá việc kiểm tra này bằng cách sử dụng từ khoá 'tất cả' (không khuyến nghị).
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --check_bazel_compatibility=<error, warning or off>: "lỗi"
Kiểm tra khả năng tương thích với phiên bản bazel của các mô-đun Bazel. Các giá trị hợp lệ là "error" để chuyển vấn đề này lên thành lỗi giải quyết, "tắt" để tắt quy trình kiểm tra hoặc "cảnh báo" để in cảnh báo khi phát hiện giá không khớp.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định --check_direct_dependencies=<off, warning or error>: "cảnh báo"
Kiểm tra xem các phần phụ thuộc "bazel_dep" trực tiếp được khai báo trong mô-đun gốc có giống với phiên bản bạn nhận được trong biểu đồ phần phụ thuộc đã giải quyết hay không. Các giá trị hợp lệ là "tắt" để tắt chế độ kiểm tra, "cảnh báo" để in cảnh báo khi phát hiện thấy thông tin không khớp hoặc "lỗi" để chuyển lên trạng thái lỗi giải quyết.
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]ignore_dev_dependency: "false"
Nếu đúng, Bazel sẽ bỏ qua "bazel_dep" và "use_extension" được khai báo là "dev_secondary" trong MODULE.bazel của mô-đun gốc. Lưu ý rằng các phần phụ thuộc của nhà phát triển đó luôn bị bỏ qua trong MODULE.bazel nếu đó không phải là mô-đun gốc, bất kể giá trị của cờ này là gì.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định --lockfile_mode=<off, update or error>: "cập nhật"
Chỉ định cách thức và liệu có sử dụng tệp khoá hay không. Các giá trị hợp lệ là "update" để sử dụng tệp khoá và cập nhật tệp này nếu có thay đổi, "lỗi" để sử dụng tệp khoá nhưng báo lỗi nếu tệp này không được cập nhật, hoặc "tắt" không thể đọc hoặc ghi vào tệp khoá.
Thẻ: loading_and_analysis
--override_module=<an equals-separated mapping of module name to path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ghi đè một mô-đun có đường dẫn cục bộ ở dạng <module name>=<path>. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tuyệt đối, thì đường dẫn đó sẽ được sử dụng như nguyên gốc. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tương đối thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục đang hoạt động. Nếu đường dẫn đã cho bắt đầu bằng "%workspace%", thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục gốc của không gian làm việc, tức là kết quả của "không gian làm việc thông tin bazel"
--registry=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tổ chức quản lý tên miền cần dùng để xác định vị trí của các phần phụ thuộc của mô-đun Bazel. Thứ tự rất quan trọng: các mô-đun sẽ được tìm kiếm trong các sổ đăng ký trước và chỉ quay lại các sổ đăng ký sau khi thiếu các mô-đun trước đó.
Thẻ: changes_inputs
Mặc định --vendor_dir=<a path>: xem nội dung mô tả
Chỉ định thư mục sẽ lưu giữ các kho lưu trữ bên ngoài ở chế độ nhà cung cấp, cho dù mục đích tìm nạp các kho lưu trữ đó hay sử dụng các kho lưu trữ đó trong khi tạo bản dựng. Bạn có thể chỉ định đường dẫn là đường dẫn tuyệt đối hoặc đường dẫn tương ứng với thư mục không gian làm việc.
Thẻ: loading_and_analysis
Các tuỳ chọn kích hoạt tính năng tối ưu hoá thời gian xây dựng:
Mặc định của --gc_thrashing_limits=<comma separated pairs of <period>:<count>>: "1s:2,20s:3,1m:5"
Các giới hạn mà nếu đạt tới sẽ khiến GcThrashingDetector gặp sự cố khi Bazel gặp lỗi OOM. Mỗi giới hạn được chỉ định là <period>:<count> , trong đó khoảng thời gian là một khoảng thời gian và số lượng là một số nguyên dương. Nếu hơn --gc_thrashing_threshold phần trăm không gian có thời hạn (vùng nhớ khối xếp thế hệ cũ) vẫn bị chiếm dụng sau <count> GC đầy đủ liên tiếp trong <period>, OOM sẽ được kích hoạt. Bạn có thể chỉ định nhiều hạn mức và phân tách bằng dấu phẩy.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --skyframe_high_water_mark_full_gc_drops_per_invocation=<an integer, >= 0>: "2147483647"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại vượt quá ngưỡng đặt bởi --skyframe_high_water_mark_threshold, thì khi một sự kiện GC đầy đủ xảy ra, nó sẽ thả trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết, lên đến nhiều lần cho mỗi lệnh gọi. Giá trị mặc định là Integer.MAX_VALUE; thực sự không giới hạn. 0 có nghĩa là các sự kiện GC đầy đủ sẽ không bao giờ kích hoạt đợt giảm. Nếu đạt đến giới hạn, trạng thái Skyframe sẽ không còn bị bỏ qua khi một sự kiện GC đầy đủ xảy ra và ngưỡng tỷ lệ phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại đó đã vượt quá ngưỡng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --skyframe_high_water_mark_minor_gc_drops_per_invocation=<an integer, >= 0>: "2147483647"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại vượt quá ngưỡng đặt bởi --skyframe_high_water_mark_threshold, thì khi một sự kiện nhỏ xảy ra, GC sẽ bỏ trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết, lên đến nhiều lần cho mỗi lệnh gọi. Giá trị mặc định là Integer.MAX_VALUE; thực sự không giới hạn. 0 có nghĩa là các sự kiện thu gom rác (GC) nhỏ sẽ không bao giờ dẫn đến đợt giảm. Nếu đạt đến giới hạn, trạng thái Skyframe sẽ không còn bị bỏ qua khi một sự kiện GC nhỏ xảy ra và ngưỡng tỷ lệ phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại đó đã vượt quá ngưỡng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --skyframe_high_water_mark_threshold=<an integer>: "85"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại ít nhất là ngưỡng này, thì Bazel sẽ bỏ trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết. Việc chỉnh sửa điều này có thể giúp bạn giảm thiểu tác động đến thời gian không hoạt động của GC, khi tình trạng đơ GC xảy ra (i) do việc sử dụng bộ nhớ của trạng thái tạm thời này gây ra và (ii) tốn kém hơn so với việc khôi phục trạng thái khi cần thiết.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Các tuỳ chọn ảnh hưởng đến độ chi tiết, định dạng hoặc vị trí ghi nhật ký:
Mặc định --experimental_command_profile=<cpu, wall, alloc or lock>: xem nội dung mô tả
Ghi lại hồ sơ ghi lại chuyến bay trong Java trong thời gian diễn ra lệnh. Bạn phải cung cấp một trong các loại sự kiện lập hồ sơ được hỗ trợ (cpu, wall, alloc hoặc khóa) làm đối số. Cấu hình được ghi vào một tệp được đặt tên theo loại sự kiện trong thư mục cơ sở đầu ra. Trong tương lai, cú pháp và ngữ nghĩa của cờ này có thể thay đổi để hỗ trợ các loại hồ sơ hoặc định dạng đầu ra khác. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_record_metrics_for_all_mnemonics: "false"
Theo mặc định, số lượng loại hành động được giới hạn ở 20 thuộc tính ghi nhớ có số lượng hành động được thực thi nhiều nhất. Đặt tuỳ chọn này sẽ ghi số liệu thống kê cho tất cả chức năng ghi nhớ.
Các tuỳ chọn chỉ định hoặc thay đổi dữ liệu đầu vào chung thành lệnh Bazel mà không thuộc các danh mục khác.:
Mặc định của --experimental_resolved_file_instead_of_workspace=<a string>: ""
Nếu tệp không trống, hãy đọc tệp đã phân giải được chỉ định thay vì tệp WORKSPACE
Thẻ: changes_inputs
Các tuỳ chọn thực thi và lưu vào bộ nhớ đệm từ xa:
Mặc định --experimental_downloader_config=<a string>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một tệp để định cấu hình trình tải xuống từ xa. Tệp này bao gồm các dòng, mỗi dòng bắt đầu bằng một lệnh (`allow`, `block` hoặc `rewrite`) theo sau là tên máy chủ (cho `allow` và `block`) hoặc hai mẫu, một mẫu để so khớp và một mẫu để sử dụng làm URL thay thế, với tham chiếu ngược bắt đầu từ `$1". Bạn có thể có nhiều lệnh "viết lại" cho cùng một URL. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ trả về nhiều URL.
Giá trị mặc định của --experimental_worker_for_repo_fetching=<off, platform, virtual or auto>: "tự động"
Chế độ phân luồng dùng để tìm nạp kho lưu trữ. Nếu bạn đặt chính sách này thành "off" (tắt), thì sẽ không có luồng worker nào được sử dụng và quá trình tìm nạp repo sẽ được khởi động lại. Ngược lại, hãy sử dụng luồng nền tảng (tức là luồng hệ điều hành) nếu được đặt thành "platform" hoặc một luồng ảo nếu được đặt thành "virtual". Nếu bạn đặt chính sách này thành "auto", các luồng ảo sẽ được sử dụng nếu có (tức là chạy trên JDK 21 trở lên), nếu không, sẽ không có luồng worker nào được sử dụng.
Các lựa chọn khác, không được phân loại.:
--override_repository=<an equals-separated mapping of repository name to path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ghi đè kho lưu trữ bằng đường dẫn cục bộ ở dạng <repository name>=<path>. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tuyệt đối, thì đường dẫn đó sẽ được sử dụng như nguyên gốc. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tương đối thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục đang hoạt động. Nếu đường dẫn đã cho bắt đầu bằng "%workspace%", thì đường dẫn này sẽ tương ứng với thư mục gốc của không gian làm việc, tức là dữ liệu đầu ra của "không gian làm việc thông tin bazel"

Tuỳ chọn Cquery

Kế thừa tất cả tuỳ chọn từ kiểm thử.

Các tuỳ chọn xuất hiện trước lệnh và được ứng dụng phân tích cú pháp:
--distdir=<a path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Nơi bổ sung để tìm các bản lưu trữ trước khi truy cập vào mạng để tải các bản lưu trữ xuống.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Nếu bạn đặt chính sách này, bộ nhớ đệm của kho lưu trữ sẽ liên kết cứng tệp trong trường hợp tệp được lưu vào bộ nhớ đệm, thay vì sao chép. Thao tác này nhằm mục đích tiết kiệm dung lượng ổ đĩa.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Giá trị mặc định của --experimental_repository_downloader_retries=<an integer>: "0"
Số lần thử tải lại xuống lại một lỗi tải xuống tối đa. Nếu bạn đặt chính sách này thành 0, thì các lượt thử lại sẽ bị tắt.
Thẻ: experimental
Mặc định --experimental_scale_timeouts=<a double>: "1.0"
Điều chỉnh tất cả thời gian chờ trong quy tắc kho lưu trữ Starlark theo hệ số này. Bằng cách này, kho lưu trữ bên ngoài có thể hoạt động trên các máy chậm hơn tác giả quy tắc dự kiến mà không cần thay đổi mã nguồn
Thẻ: bazel_internal_configuration, experimental
Mặc định --http_connector_attempts=<an integer>: "8"
Số lần tải xuống tối đa http.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định của --http_connector_retry_max_timeout=<An immutable length of time.>: "0 giây"
Thời gian chờ tối đa để thử tải lại http. Với giá trị 0, không có thời gian chờ tối đa được xác định.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định --http_timeout_scaling=<a double>: "1.0"
Điều chỉnh tất cả thời gian chờ liên quan đến lượt tải xuống http theo hệ số nhất định
Thẻ: bazel_internal_configuration
Mặc định --repository_cache=<a path>: xem nội dung mô tả
Chỉ định vị trí bộ nhớ đệm của các giá trị đã tải xuống thu được trong quá trình tìm nạp kho lưu trữ bên ngoài. Một chuỗi trống làm đối số yêu cầu tắt bộ nhớ đệm, nếu không, hệ thống sẽ sử dụng giá trị mặc định '<output_user_root>/cache/repos/v1'
Thẻ: bazel_internal_configuration
Giá trị mặc định của --[no]repository_disable_download: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này, thì bạn không được phép tải tệp xuống bằng ctx.download{,_and_extract} trong quá trình tìm nạp kho lưu trữ. Lưu ý rằng quyền truy cập mạng chưa bị vô hiệu hoá hoàn toàn; ctx.Execution vẫn có thể chạy một tệp thực thi tuỳ ý truy cập Internet.
Thẻ: bazel_internal_configuration
Các tuỳ chọn kiểm soát quá trình thực thi bản dựng:
Giá trị mặc định của --gc_thrashing_threshold=<an integer in 0-100 range>: "100"
Tỷ lệ phần trăm dung lượng chưa được sử dụng đã chiếm (0-100) mà trên đó GcThrashingDetector xem xét các sự kiện áp lực bộ nhớ so với giới hạn của nó (--gc_thrashing_limits). Nếu bạn đặt chính sách này thành 100, thì GcThrashingDetector sẽ tắt.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Lựa chọn này ảnh hưởng đến ngữ nghĩa của ngôn ngữ Starlark hoặc API bản dựng mà bạn có thể truy cập vào tệp BUILD, tệp .bzl hoặc tệp WORKSPACE.:
Mặc định của --[no]incompatible_depset_for_java_output_source_jars: "true"
Không hoạt động.
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_new_actions_api: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_visibility_private_attributes_at_definition: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định của --[no]separate_aspect_deps: "true"
Không hoạt động
Thẻ: no_op
Các lựa chọn liên quan đến đầu ra truy vấn và ngữ nghĩa:
Giá trị mặc định của --aspect_deps=<off, conservative or precise>: "thận trọng"
Cách giải quyết các phần phụ thuộc khung hình khi định dạng đầu ra là một trong {xml,proto,record}. "tắt" có nghĩa là không có phần phụ thuộc khía cạnh nào được giải quyết, còn "thận trọng" (mặc định) có nghĩa là mọi phần phụ thuộc khung hình đã khai báo đều được thêm vào bất kể các phần phụ thuộc đó có được cấp lớp quy tắc của phần phụ thuộc trực tiếp hay không, "chính xác" có nghĩa là chỉ những khía cạnh được thêm có thể đang hoạt động dựa trên lớp quy tắc của phần phụ thuộc trực tiếp. Lưu ý rằng chế độ chính xác yêu cầu tải các gói khác để đánh giá một mục tiêu duy nhất, do đó khiến chế độ này chậm hơn so với các chế độ khác. Ngoài ra, xin lưu ý rằng thậm chí chế độ chính xác cũng không hoàn toàn chính xác: quyết định có tính một khía cạnh hay không được quyết định trong giai đoạn phân tích, giai đoạn này không chạy trong "truy vấn bazel".
Thẻ: build_file_semantics
Giá trị mặc định của --[no]consistent_labels: "false"
Nếu được bật, mọi lệnh truy vấn sẽ phát ra nhãn như thể là do hàm <code>str</code> Starlark áp dụng cho thực thể <code>Label</code>. Điều này hữu ích cho các công cụ cần khớp với kết quả của nhiều lệnh truy vấn và/hoặc nhãn do các quy tắc đưa ra. Nếu không được bật, các trình định dạng đầu ra sẽ tự do phát ra tên kho lưu trữ rõ ràng (tương ứng với kho lưu trữ chính) để làm cho kết quả dễ đọc hơn.
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]experimental_explicit_aspects: "false"
truy vấn, cquery: liệu có đưa các hành động do khung hình tạo vào đầu ra hay không. query: no-op (luôn tuân theo các khía cạnh).
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]graph:factored: "true"
Nếu đúng, biểu đồ sẽ được xuất "thành phần", tức là các nút tương đương về cấu trúc liên kết sẽ được hợp nhất với nhau và nhãn của chúng được nối với nhau. Tuỳ chọn này chỉ áp dụng cho --output=map.
Thẻ: terminal_output
Mặc định --graph:node_limit=<an integer>: "512"
Độ dài tối đa của chuỗi nhãn cho một nút biểu đồ ở đầu ra. Nhãn dài hơn sẽ bị cắt bớt; -1 có nghĩa là không bị cắt bớt. Tuỳ chọn này chỉ áp dụng cho --output=map.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]implicit_deps: "true"
Nếu được bật, các phần phụ thuộc ngầm ẩn sẽ được đưa vào biểu đồ phần phụ thuộc nơi truy vấn hoạt động. Phần phụ thuộc ngầm ẩn là phần phụ thuộc không được chỉ định rõ ràng trong tệp BUILD mà được bazel thêm vào. Đối với cquery, lựa chọn này kiểm soát việc lọc các chuỗi công cụ đã được phân giải.
Thẻ: build_file_semantics
Mặc định của --[no]include_aspects: "true"
truy vấn, cquery: liệu có đưa các hành động do khung hình tạo vào đầu ra hay không. query: no-op (luôn tuân theo các khía cạnh).
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]incompatible_package_group_includes_double_slash: "true"
Nếu bạn bật chính sách này, thì khi xuất thuộc tính "packages" (gói) của package_group, "//" ở đầu sẽ không bị bỏ qua.
Thẻ: terminal_output, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]infer_universe_scope: "false"
Nếu bạn đặt và --universe_scope không được đặt, thì giá trị của --universe_scope sẽ được suy ra dưới dạng danh sách các mẫu mục tiêu riêng biệt trong biểu thức truy vấn. Lưu ý rằng giá trị --universe_scope được suy ra cho biểu thức truy vấn sử dụng các hàm trong phạm vi vũ trụ (ví dụ: `allrdeps`) có thể không phải là điều bạn muốn, vì vậy, bạn chỉ nên sử dụng tùy chọn này nếu biết mình đang làm gì. Truy cập https://bazel.build/reference/query#sky-query để biết thông tin chi tiết và ví dụ. Nếu bạn đặt --universe_scope, thì giá trị của tuỳ chọn này sẽ bị bỏ qua. Lưu ý: lựa chọn này chỉ áp dụng cho "truy vấn" (tức là không áp dụng cho "cquery").
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]line_terminator_null: "false"
Liệu mỗi định dạng có được kết thúc bằng \0 thay vì dòng mới hay không.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]nodep_deps: "true"
Nếu được bật, các phần phụ thuộc từ thuộc tính "nodep" sẽ được đưa vào biểu đồ phần phụ thuộc nơi truy vấn hoạt động. Một ví dụ phổ biến về thuộc tính "nút" là "khả năng hiển thị". Chạy và phân tích cú pháp kết quả của "info build-language" để tìm hiểu về tất cả thuộc tính "nodep" trong ngôn ngữ bản dựng.
Thẻ: build_file_semantics
Mặc định --output=<a string>: "label"
Định dạng in kết quả cquery. Các giá trị được phép cho cquery là: label, label_ kind, textproto, transition, proto, Streaming_proto, jsonproto. Nếu chọn 'transitions', bạn cũng phải chỉ định tuỳ chọn --transitions=(lite|full).
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]proto:default_values: "true"
Nếu đúng, các thuộc tính có giá trị không được chỉ định rõ ràng trong tệp BUILD sẽ được đưa vào; nếu không, các thuộc tính sẽ bị bỏ qua. Tuỳ chọn này có thể áp dụng cho --output=proto
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]proto:definition_stack: "false"
Điền sẵn trường proto definition_stack. Trường này sẽ ghi lại từng thực thể quy tắc cho ngăn xếp lệnh gọi Starlark tại thời điểm lớp của quy tắc được xác định.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]proto:flatten_selects: "true"
Nếu bạn bật chính sách này, các thuộc tính có thể định cấu hình do Select() tạo sẽ bị làm phẳng. Đối với các loại danh sách, biểu diễn đã làm phẳng là danh sách chỉ chứa mỗi giá trị của bản đồ chọn đúng một lần. Các loại vô hướng được làm phẳng thành giá trị rỗng.
Thẻ: build_file_semantics
Giá trị mặc định của --[no]proto:include_attribute_source_aspects: "false"
Điền khía cạnh nguồn của thuộc tính vào trường proto source_aspect_name của mỗi Thuộc tính (chuỗi trống nếu không có).
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]proto:include_configurations: "true"
nếu được bật, đầu ra proto sẽ bao gồm thông tin về cấu hình. Khi bị tắt,định dạng đầu ra cquery proto sẽ giống với định dạng đầu ra của truy vấn.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]proto:include_synthetic_attribute_hash: "false"
Liệu có nên tính toán và điền thuộc tính $internal_attr_hash hay không.
Thẻ: terminal_output
Giá trị mặc định của --[no]proto:instantiation_stack: "false"
Điền sẵn ngăn xếp lệnh gọi thực thể của từng quy tắc. Xin lưu ý rằng điều này yêu cầu ngăn xếp phải hiển thị
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]proto:locations: "true"
Liệu có xuất thông tin vị trí ở đầu ra proto hay không.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --proto:output_rule_attrs=<comma-separated list of options>: "tất cả"
Danh sách các thuộc tính được phân tách bằng dấu phẩy để đưa vào đầu ra. Giá trị mặc định là tất cả thuộc tính. Đặt thành chuỗi trống để không cho ra thuộc tính nào. Tuỳ chọn này có thể áp dụng cho --output=proto.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]proto:rule_inputs_and_outputs: "true"
Liệu có điền sẵn các trường process_input và Rule_output hay không.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --query_file=<a string>: ""
Nếu được đặt, truy vấn sẽ đọc truy vấn từ tệp có tên tại đây, thay vì đọc trên dòng lệnh. Sẽ xảy ra lỗi khi chỉ định tệp tại đây cũng như truy vấn dòng lệnh.
Thẻ: changes_inputs
Giá trị mặc định của --[no]relative_locations: "false"
Nếu đúng, vị trí của các tệp BUILD trong xml và đầu ra proto sẽ là tương đối. Theo mặc định, kết quả vị trí là một đường dẫn tuyệt đối và sẽ không nhất quán giữa các máy. Bạn có thể đặt lựa chọn này thành true để có kết quả nhất quán trên các máy.
Thẻ: terminal_output
Mặc định --show_config_fragments=<off, direct or transitive>: "tắt"
Cho thấy các mảnh cấu hình mà quy tắc cần có và các phần phụ thuộc bắc cầu của quy tắc đó. Điều này có thể hữu ích cho việc đánh giá mức độ có thể cắt bỏ của một biểu đồ mục tiêu đã định cấu hình.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --starlark:expr=<a string>: ""
Biểu thức Starlark để định dạng từng mục tiêu đã định cấu hình ở chế độ --output=starlark của cquery. Mục tiêu đã định cấu hình được liên kết với "mục tiêu". Nếu bạn không chỉ định --starlark:expr hoặc --starlark:file, thì lựa chọn này sẽ mặc định là 'str(target.label)'. Sẽ có lỗi khi chỉ định cả --starlark:expr và --starlark:file.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --starlark:file=<a string>: ""
Tên của tệp xác định hàm Starlark có tên là "format" (định dạng) của một đối số, được áp dụng cho từng mục tiêu đã định cấu hình để định dạng hàm đó dưới dạng chuỗi. Sẽ có lỗi khi chỉ định cả --starlark:expr và --starlark:file. Xem trợ giúp về --output=starlark để biết thêm chi tiết.
Thẻ: terminal_output
Mặc định của --[no]tool_deps: "true"
Truy vấn: Nếu bạn tắt chính sách này, các phần phụ thuộc trên "exec configuration" (cấu hình thực thi) sẽ không được đưa vào biểu đồ phần phụ thuộc nơi truy vấn hoạt động. Một cạnh phụ thuộc "exec configuration" (cấu hình thực thi) (chẳng hạn như cạnh từ quy tắc "proto_library" bất kỳ đến Protocol Compiler (Trình biên dịch giao thức) thường trỏ đến một công cụ được thực thi trong quá trình tạo bản dựng chứ không phải là một phần của cùng một chương trình "target". Cquery: Nếu bị tắt, hãy lọc ra tất cả các mục tiêu đã định cấu hình vượt qua quá trình chuyển đổi thực thi từ mục tiêu cấp cao nhất đã khám phá mục tiêu được định cấu hình này. Điều đó có nghĩa là nếu mục tiêu cấp cao nhất nằm trong cấu hình mục tiêu, thì hệ thống chỉ trả về những mục tiêu đã định cấu hình trong cấu hình mục tiêu. Nếu mục tiêu cấp cao nhất nằm trong cấu hình exec, chỉ các mục tiêu đã định cấu hình của điều hành sẽ được trả về. Tuỳ chọn này sẽ KHÔNG loại trừ các chuỗi công cụ đã được phân giải.
Thẻ: build_file_semantics
Mặc định --transitions=<full, lite or none>: "không có"
Định dạng mà cquery sẽ in thông tin về việc chuyển đổi.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --universe_scope=<comma-separated list of options>: ""
Một tập hợp mẫu mục tiêu được phân tách bằng dấu phẩy (cộng và trừ). Truy vấn có thể được thực hiện trong không gian được xác định bằng việc đóng bắc cầu các mục tiêu đã chỉ định. Tuỳ chọn này được dùng cho các lệnh truy vấn và cquery. Đối với cquery, dữ liệu đầu vào cho tuỳ chọn này là các mục tiêu mà mọi câu trả lời đều được tạo, do đó, tuỳ chọn này có thể ảnh hưởng đến các cấu hình và chuyển đổi. Nếu bạn không chỉ định lựa chọn này, thì mục tiêu cấp cao nhất được giả định là mục tiêu được phân tích cú pháp từ biểu thức truy vấn. Lưu ý: Đối với cquery, việc không chỉ định tuỳ chọn này có thể khiến bản dựng bị lỗi nếu không thể tạo mục tiêu đã phân tích cú pháp qua biểu thức truy vấn bằng các tuỳ chọn cấp cao nhất.
Thẻ: loading_and_analysis
Các lựa chọn liên quan đến đầu ra và ngữ nghĩa Bzlmod:
--allow_yanked_versions=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Đã chỉ định các phiên bản mô-đun ở dạng "<module1>@<version1>,<module2>@<version2>" (mô-đun) sẽ được phép trong biểu đồ phần phụ thuộc đã phân giải ngay cả khi các phiên bản đó được khai báo bị giật trong sổ đăng ký nơi xuất phát (nếu các phiên bản này không đến từ một NonRegistryOverride). Nếu không, các phiên bản bị giật sẽ khiến quá trình phân giải không thành công. Bạn cũng có thể xác định phiên bản kéo giật được phép bằng biến môi trường "BZLMOD_ALLOW_YANKED_VERSIONS". Bạn có thể vô hiệu hoá việc kiểm tra này bằng cách sử dụng từ khoá 'tất cả' (không khuyến nghị).
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --check_bazel_compatibility=<error, warning or off>: "lỗi"
Kiểm tra khả năng tương thích với phiên bản bazel của các mô-đun Bazel. Các giá trị hợp lệ là "error" để chuyển vấn đề này lên thành lỗi giải quyết, "tắt" để tắt quy trình kiểm tra hoặc "cảnh báo" để in cảnh báo khi phát hiện giá không khớp.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định --check_direct_dependencies=<off, warning or error>: "cảnh báo"
Kiểm tra xem các phần phụ thuộc "bazel_dep" trực tiếp được khai báo trong mô-đun gốc có giống với phiên bản bạn nhận được trong biểu đồ phần phụ thuộc đã giải quyết hay không. Các giá trị hợp lệ là "tắt" để tắt chế độ kiểm tra, "cảnh báo" để in cảnh báo khi phát hiện thấy thông tin không khớp hoặc "lỗi" để chuyển lên trạng thái lỗi giải quyết.
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]ignore_dev_dependency: "false"
Nếu đúng, Bazel sẽ bỏ qua "bazel_dep" và "use_extension" được khai báo là "dev_secondary" trong MODULE.bazel của mô-đun gốc. Lưu ý rằng các phần phụ thuộc của nhà phát triển đó luôn bị bỏ qua trong MODULE.bazel nếu đó không phải là mô-đun gốc, bất kể giá trị của cờ này là gì.
Thẻ: loading_and_analysis
Mặc định --lockfile_mode=<off, update or error>: "cập nhật"
Chỉ định cách thức và liệu có sử dụng tệp khoá hay không. Các giá trị hợp lệ là "update" để sử dụng tệp khoá và cập nhật tệp này nếu có thay đổi, "lỗi" để sử dụng tệp khoá nhưng báo lỗi nếu tệp này không được cập nhật, hoặc "tắt" không thể đọc hoặc ghi vào tệp khoá.
Thẻ: loading_and_analysis
--override_module=<an equals-separated mapping of module name to path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ghi đè một mô-đun có đường dẫn cục bộ ở dạng <module name>=<path>. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tuyệt đối, thì đường dẫn đó sẽ được sử dụng như nguyên gốc. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tương đối thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục đang hoạt động. Nếu đường dẫn đã cho bắt đầu bằng "%workspace%", thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục gốc của không gian làm việc, tức là kết quả của "không gian làm việc thông tin bazel"
--registry=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tổ chức quản lý tên miền cần dùng để xác định vị trí của các phần phụ thuộc của mô-đun Bazel. Thứ tự rất quan trọng: các mô-đun sẽ được tìm kiếm trong các sổ đăng ký trước và chỉ quay lại các sổ đăng ký sau khi thiếu các mô-đun trước đó.
Thẻ: changes_inputs
Mặc định --vendor_dir=<a path>: xem nội dung mô tả
Chỉ định thư mục sẽ lưu giữ các kho lưu trữ bên ngoài ở chế độ nhà cung cấp, cho dù mục đích tìm nạp các kho lưu trữ đó hay sử dụng các kho lưu trữ đó trong khi tạo bản dựng. Bạn có thể chỉ định đường dẫn là đường dẫn tuyệt đối hoặc đường dẫn tương ứng với thư mục không gian làm việc.
Thẻ: loading_and_analysis
Các tuỳ chọn kích hoạt tính năng tối ưu hoá thời gian xây dựng:
Mặc định của --gc_thrashing_limits=<comma separated pairs of <period>:<count>>: "1s:2,20s:3,1m:5"
Các giới hạn mà nếu đạt tới sẽ khiến GcThrashingDetector gặp sự cố khi Bazel gặp lỗi OOM. Mỗi giới hạn được chỉ định là <period>:<count> , trong đó khoảng thời gian là một khoảng thời gian và số lượng là một số nguyên dương. Nếu hơn --gc_thrashing_threshold phần trăm không gian có thời hạn (vùng nhớ khối xếp thế hệ cũ) vẫn bị chiếm dụng sau <count> GC đầy đủ liên tiếp trong <period>, OOM sẽ được kích hoạt. Bạn có thể chỉ định nhiều hạn mức và phân tách bằng dấu phẩy.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --skyframe_high_water_mark_full_gc_drops_per_invocation=<an integer, >= 0>: "2147483647"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại vượt quá ngưỡng đặt bởi --skyframe_high_water_mark_threshold, thì khi một sự kiện GC đầy đủ xảy ra, nó sẽ thả trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết, lên đến nhiều lần cho mỗi lệnh gọi. Giá trị mặc định là Integer.MAX_VALUE; thực sự không giới hạn. 0 có nghĩa là các sự kiện GC đầy đủ sẽ không bao giờ kích hoạt đợt giảm. Nếu đạt đến giới hạn, trạng thái Skyframe sẽ không còn bị bỏ qua khi một sự kiện GC đầy đủ xảy ra và ngưỡng tỷ lệ phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại đó đã vượt quá ngưỡng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Giá trị mặc định của --skyframe_high_water_mark_minor_gc_drops_per_invocation=<an integer, >= 0>: "2147483647"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại vượt quá ngưỡng đặt bởi --skyframe_high_water_mark_threshold, thì khi một sự kiện nhỏ xảy ra, GC sẽ bỏ trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết, lên đến nhiều lần cho mỗi lệnh gọi. Giá trị mặc định là Integer.MAX_VALUE; thực sự không giới hạn. 0 có nghĩa là các sự kiện thu gom rác (GC) nhỏ sẽ không bao giờ dẫn đến đợt giảm. Nếu đạt đến giới hạn, trạng thái Skyframe sẽ không còn bị bỏ qua khi một sự kiện GC nhỏ xảy ra và ngưỡng tỷ lệ phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại đó đã vượt quá ngưỡng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Mặc định của --skyframe_high_water_mark_threshold=<an integer>: "85"
Gắn cờ cho cấu hình nâng cao của công cụ Skyframe nội bộ của Bazel. Nếu Bazel phát hiện mức sử dụng phần trăm vùng nhớ khối xếp được giữ lại ít nhất là ngưỡng này, thì Bazel sẽ bỏ trạng thái Skyframe tạm thời không cần thiết. Việc chỉnh sửa điều này có thể giúp bạn giảm thiểu tác động đến thời gian không hoạt động của GC, khi tình trạng đơ GC xảy ra (i) do việc sử dụng bộ nhớ của trạng thái tạm thời này gây ra và (ii) tốn kém hơn so với việc khôi phục trạng thái khi cần thiết.
Thẻ: host_machine_resource_optimizations
Các tuỳ chọn ảnh hưởng đến độ chi tiết, định dạng hoặc vị trí ghi nhật ký:
Mặc định --experimental_command_profile=<cpu, wall, alloc or lock>: xem nội dung mô tả
Ghi lại hồ sơ ghi lại chuyến bay trong Java trong thời gian diễn ra lệnh. Bạn phải cung cấp một trong các loại sự kiện lập hồ sơ được hỗ trợ (cpu, wall, alloc hoặc khóa) làm đối số. Cấu hình được ghi vào một tệp được đặt tên theo loại sự kiện trong thư mục cơ sở đầu ra. Trong tương lai, cú pháp và ngữ nghĩa của cờ này có thể thay đổi để hỗ trợ các loại hồ sơ hoặc định dạng đầu ra khác. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng.
Giá trị mặc định của --[no]experimental_record_metrics_for_all_mnemonics: "false"
Theo mặc định, số lượng loại hành động được giới hạn ở 20 thuộc tính ghi nhớ có số lượng hành động được thực thi nhiều nhất. Đặt tuỳ chọn này sẽ ghi số liệu thống kê cho tất cả chức năng ghi nhớ.
Các tuỳ chọn chỉ định hoặc thay đổi dữ liệu đầu vào chung thành lệnh Bazel mà không thuộc các danh mục khác.:
Mặc định của --experimental_resolved_file_instead_of_workspace=<a string>: ""
Nếu tệp không trống, hãy đọc tệp đã phân giải được chỉ định thay vì tệp WORKSPACE
Thẻ: changes_inputs
Các tuỳ chọn thực thi và lưu vào bộ nhớ đệm từ xa:
Mặc định --experimental_downloader_config=<a string>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một tệp để định cấu hình trình tải xuống từ xa. Tệp này bao gồm các dòng, mỗi dòng bắt đầu bằng một lệnh (`allow`, `block` hoặc `rewrite`) theo sau là tên máy chủ (cho `allow` và `block`) hoặc hai mẫu, một mẫu để so khớp và một mẫu để sử dụng làm URL thay thế, với tham chiếu ngược bắt đầu từ `$1". Bạn có thể có nhiều lệnh "viết lại" cho cùng một URL. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ trả về nhiều URL.
Giá trị mặc định của --experimental_worker_for_repo_fetching=<off, platform, virtual or auto>: "tự động"
Chế độ phân luồng dùng để tìm nạp kho lưu trữ. Nếu bạn đặt chính sách này thành "off" (tắt), thì sẽ không có luồng worker nào được sử dụng và quá trình tìm nạp repo sẽ được khởi động lại. Ngược lại, hãy sử dụng luồng nền tảng (tức là luồng hệ điều hành) nếu được đặt thành "platform" hoặc một luồng ảo nếu được đặt thành "virtual". Nếu bạn đặt chính sách này thành "auto", các luồng ảo sẽ được sử dụng nếu có (tức là chạy trên JDK 21 trở lên), nếu không, sẽ không có luồng worker nào được sử dụng.
Các lựa chọn khác, không được phân loại.:
--override_repository=<an equals-separated mapping of repository name to path> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ghi đè kho lưu trữ bằng đường dẫn cục bộ ở dạng <repository name>=<path>. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tuyệt đối, thì đường dẫn đó sẽ được sử dụng như nguyên gốc. Nếu đường dẫn đã cho là đường dẫn tương đối thì đường dẫn đó sẽ tương ứng với thư mục đang hoạt động. Nếu đường dẫn đã cho bắt đầu bằng "%workspace%", thì đường dẫn này tương ứng với thư mục gốc của không gian làm việc, tức là kết quả của "không gian làm việc thông tin bazel"
Các tuỳ chọn kiểm soát việc thực thi bản dựng:
Liệu có nên thực hiện lệnh gọi hệ thống tệp trực tiếp để tạo cây liên kết tượng trưng hay không
Các thẻ: loading_and_analysis, execution, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_persistent_aar_extractor: "false"
Bật trình trích xuất aar liên tục bằng cách sử dụng worker.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]experimental_remotable_source_manifests: "false"
Liệu có nên tạo điều khiển từ xa cho các hành động trong tệp kê khai nguồn hay không
Thẻ: loading_and_analysis, execution, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_split_coverage_postprocessing: "false"
Nếu đúng, Bazel sẽ chạy quá trình xử lý hậu kỳ mức độ sử dụng để kiểm thử trong một vùng tạo sinh mới.
Thẻ: execution
Giá trị mặc định của --[no]experimental_strict_fileset_output: "false"
Nếu bạn bật tuỳ chọn này, các tập hợp tệp sẽ coi tất cả cấu phần phần mềm đầu ra là tệp thông thường. Chúng sẽ không truyền tải các thư mục hoặc nhạy cảm với đường liên kết tượng trưng.
Thẻ: execution
Mặc định của --modify_execution_info=<regex=[+-]key,regex=[+-]key,...>: ""
Thêm hoặc xoá khoá khỏi thông tin thực thi của một hành động dựa trên tính năng ghi nhớ hành động. Chỉ áp dụng cho các thao tác hỗ trợ thông tin thực thi. Nhiều thao tác phổ biến hỗ trợ thông tin thực thi, ví dụ: GenRule, CppCompile, Javac, StarlarkAction, TestRunner. Khi chỉ định nhiều giá trị, thứ tự rất quan trọng vì nhiều biểu thức chính quy có thể áp dụng cho cùng một cách ghi nhớ. Cú pháp: "regex=[+-]key,regex=[+-]key,...". Ví dụ: ".*=+x,.*=-y,.*=+z" thêm "x" và "z" vào, đồng thời xoá "y" khỏi thông tin thực thi của tất cả các hành động. "GenRule=+Requested-x" sẽ thêm "requires-x" vào thông tin thực thi cho tất cả các hành động của Quy tắc tạo sinh. '(?!GenQuy tắc).*=-requirements-x' sẽ xoá 'Requested-x' khỏi thông tin thực thi cho tất cả các hành động không thuộc quy tắc Gen thống.
Thẻ: execution, affects_outputs, loading_and_analysis
--persistent_android_dex_desugar
Kích hoạt các thao tác đơn giản và tạo tệp dex trên Android liên tục bằng cách sử dụng worker (trình thực thi).
Mở rộng thành:
  --internal_persistent_android_dex_desugar
  --strategy=Desugar=worker
  --strategy=DexBuilder=worker

Thẻ: host_machine_resource_optimizations, execution
--persistent_android_resource_processor
Cho phép bộ xử lý tài nguyên Android ổn định bằng cách sử dụng worker.
Mở rộng thành:
--internal_persistent_busybox_tools
--strategy=AaptPackage=worker
--strategy=AndroidResourceParser=worker
--strategy=AndroidResourceValidator=worker
--strategy=AndroidResourceCompiler=worker
--strategy=RClassGenerator=worker
--strategy=AndroidResourceLink=worker
--strategy=AndroidAapt2=worker
--strategy=AndroidAssetMerger=worker
--strategy=AndroidResourceMerger=worker
--strategy=AndroidCompiledResourceMerger=worker
--strategy=ManifestMerger=worker
--strategy=AndroidManifestMerger=worker

/}}--strategy=Aapt2Optimize=worker--strategy=AARGenerator=worker--strategy=ProcessDatabinding=worker--strategy=GenerateDataBindingBaseClasses=workerhost_machine_resource_optimizationsexecution
--persistent_multiplex_android_dex_desugar
Kích hoạt các thao tác đơn giản hoá và tạo tệp dex trong Android được ghép liên tục bằng cách sử dụng worker.
Mở rộng thành:
  --persistent_android_dex_desugar
  --internal_persistent_multiplex_android_dex_desugar

Thẻ: host_machine_resource_optimizations, execution
--persistent_multiplex_android_resource_processor
Dùng worker (trình xử lý) để kích hoạt trình xử lý tài nguyên Android ghép kênh ổn định.
Mở rộng thành:
--persistent_android_resource_processor
--modify_execution_info=AaptPackage=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidResourceParser=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidResourceValidator=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidResourceCompiler=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=RClassGenerator=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidResourceLink=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidAapt2=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidAssetMerger=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidResourceMerger=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidCompiledResourceMerger=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=ManifestMerger=+supports-multiplex-workers
--modify_execution_info=AndroidManifestMerger=+supports-multiplex-workers
}
}

--modify_execution_info=Aapt2Optimize=+supports-multiplex-workers--modify_execution_info=AARGenerator=+supports-multiplex-workershost_machine_resource_optimizationsexecution
--persistent_multiplex_android_tools
Bật các công cụ Android đa năng và ổn định (tạo tệp dex, đơn giản hoá, xử lý tài nguyên).
Mở rộng thành:
  --internal_persistent_multiplex_busybox_tools
  --persistent_multiplex_android_resource_processor
  --persistent_multiplex_android_dex_desugar

Thẻ: host_machine_resource_optimizations, execution
Giá trị mặc định của --[no]use_target_platform_for_tests: "false"
Nếu đúng, Bazel sẽ sử dụng nền tảng mục tiêu để chạy kiểm thử thay vì nhóm điều hành kiểm thử.
Thẻ: execution
Các tuỳ chọn định cấu hình chuỗi công cụ dùng để thực thi hành động:
Mặc định --android_compiler=<a string>: xem nội dung mô tả
Trình biên dịch mục tiêu của Android.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Mặc định của --android_crosstool_top=<a build target label>: "//external:android/crosstool"
Vị trí của trình biên dịch C++ dùng cho các bản dựng Android.
Thẻ: affects_outputs, changes_inputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Mặc định --android_grte_top=<a label>: xem nội dung mô tả
Mục tiêu grte_top của Android.
Thẻ: changes_inputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --android_manifest_merger=<legacy, android or force_android>: "android"
Chọn trình hợp nhất tệp kê khai để sử dụng cho các quy tắc android_binary. Gắn cờ để chuyển đổi sang trình hợp nhất tệp kê khai Android từ trình hợp nhất cũ.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Mặc định của --android_platforms=<a build target label>: ""
Đặt các nền tảng mà android_binary nhắm mục tiêu sử dụng. Nếu bạn chỉ định nhiều nền tảng, thì tệp nhị phân là APK lớn, chứa các tệp nhị phân gốc cho từng nền tảng đích được chỉ định.
Thẻ: changes_inputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --android_sdk=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/android:sdk"
Chỉ định SDK/nền tảng Android dùng để xây dựng ứng dụng Android.
Thẻ: changes_inputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --apple_crosstool_top=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/cpp:toolchain"
Nhãn của gói công cụ chéo sẽ được sử dụng trong các quy tắc của Apple và Objc và các phần phụ thuộc của các quy tắc đó.
Thẻ: loses_incremental_state, changes_inputs
Mặc định của --cc_output_directory_tag=<a string>: ""
Chỉ định một hậu tố cần thêm vào thư mục cấu hình.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --compiler=<a string>: xem nội dung mô tả
Trình biên dịch C++ dùng để biên dịch mục tiêu.
Thẻ: loading_and_analysis, execution
Giá trị mặc định của --coverage_output_generator=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/test:lcov_merger"
Vị trí của tệp nhị phân dùng để xử lý báo cáo mức độ phù hợp thô sau xử lý. Hiện tại, đây phải là nhóm tệp có chứa một tệp duy nhất là tệp nhị phân. Giá trị mặc định là '//tools/test:lcov_merger'.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --coverage_report_generator=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/test:Coverage_report_generator"
Vị trí của tệp nhị phân dùng để tạo báo cáo về mức độ phù hợp. Hiện tại, đây phải là nhóm tệp có chứa một tệp duy nhất là tệp nhị phân. Giá trị mặc định là '//tools/test:Coverage_report_generator'.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --coverage_support=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/test:Coverage_support"
Vị trí của các tệp hỗ trợ cần thiết cho dữ liệu đầu vào của mỗi hành động kiểm thử có thu thập mức độ sử dụng mã. Giá trị mặc định là '//tools/test:Coverage_support'.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs, loading_and_analysis
Mặc định --custom_malloc=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Chỉ định một phương thức triển khai Malloc tuỳ chỉnh. Chế độ cài đặt này ghi đè các thuộc tính malloc trong quy tắc bản dựng.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs
--experimental_add_exec_constraints_to_targets=<a '<RegexFilter>=<label1>[,<label2>,...]' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách các biểu thức chính quy được phân tách bằng dấu phẩy, mỗi biểu thức có tiền tố là - (biểu thức âm), tuỳ ý được gán (=) cho một danh sách các mục tiêu giá trị ràng buộc được phân tách bằng dấu phẩy. Nếu một mục tiêu không khớp với biểu thức âm nào và có ít nhất một biểu thức dương, thì việc phân giải chuỗi công cụ của mục tiêu đó sẽ được thực hiện như thể đã khai báo các giá trị ràng buộc làm các quy tắc ràng buộc thực thi. Ví dụ: //demo,-test=@platforms//cpus:x86_64 sẽ thêm 'x86_64' vào bất kỳ mục tiêu nào trong //demo ngoại trừ những mục có tên chứa 'test'.
Thẻ: loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]experimental_include_xcode_execution_requirements: "false"
Nếu được đặt, hãy thêm yêu cầu thực thi "Requested-xcode:{version}" vào mọi thao tác trên Xcode. Nếu phiên bản xcode có nhãn có dấu gạch nối, hãy thêm cả yêu cầu thực thi "Requested-xcode-label:{version_label}".
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis, execution
Mặc định của --[no]experimental_prefer_mutual_xcode: "true"
Nếu đúng, hãy sử dụng Xcode mới nhất có sẵn cả trên máy và từ xa. Nếu false (sai) hoặc nếu không có phiên bản nào tương hỗ, hãy sử dụng phiên bản Xcode cục bộ đã chọn thông qua xcode-select.
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định của --extra_execution_platforms=<comma-separated list of options>: ""
Các nền tảng có thể sử dụng làm nền tảng thực thi để chạy các hành động. Các nền tảng có thể được chỉ định theo mục tiêu chính xác hoặc dưới dạng mẫu mục tiêu. Những nền tảng này sẽ được xem xét trước những nền tảng được khai báo trong tệp WORKSPACE bởiregister_execution_platforms(). Bạn chỉ có thể đặt lựa chọn này một lần; những phiên bản sau này sẽ ghi đè các chế độ cài đặt gắn cờ trước đó.
Thẻ: execution
--extra_toolchains=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các quy tắc chuỗi công cụ cần được cân nhắc trong quá trình phân giải chuỗi công cụ. Chuỗi công cụ có thể được chỉ định theo mục tiêu chính xác hoặc dưới dạng mẫu mục tiêu. Những chuỗi công cụ này sẽ được xem xét trước các chuỗi công cụ được khai báo trong tệp WORKSPACE bằngregister_toolchains().
Các thẻ: affects_outputs, changes_inputs, loading_and_analysis
Mặc định --grte_top=<a label>: xem nội dung mô tả
Nhãn cho thư viện libc đã đăng ký. Giá trị mặc định được chọn bởi chuỗi công cụ đa công cụ và bạn hầu như không bao giờ cần phải ghi đè giá trị đó.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Mặc định --host_compiler=<a string>: xem nội dung mô tả
Cờ không hoạt động. Sẽ bị xoá ở bản phát hành sau này.
Thẻ: loading_and_analysis, execution
Mặc định --host_grte_top=<a label>: xem nội dung mô tả
Nếu được chỉ định, chế độ cài đặt này sẽ ghi đè thư mục cấp cao nhất libc (--grte_top) cho cấu hình thực thi.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Giá trị mặc định của --host_platform=<a build target label>: "@local_config_platform//:host"
Nhãn của một quy tắc nền tảng mô tả hệ thống lưu trữ.
Thẻ: affects_outputs, changes_inputs, loading_and_analysis
Mặc định của --[no]incompatible_dont_enable_host_nonhost_crosstool_features: "true"
Nếu đúng, Bazel sẽ không bật các tính năng "host" và "nonhost" trong chuỗi công cụ c++ (xem https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/7407 để biết thêm thông tin).
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_enable_android_toolchain_resolution: "true"
Sử dụng độ phân giải của chuỗi công cụ để chọn SDK Android cho các quy tắc Android (Starlark và gốc)
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_enable_apple_toolchain_resolution: "false"
Sử dụng độ phân giải của chuỗi công cụ để chọn SDK Apple cho các quy tắc của Apple (Starlark và gốc)
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_make_thinlto_command_lines_standalone: "true"
Cờ này là một nội dung không mong muốn và đã được lên lịch gỡ bỏ.
Thẻ: no_op, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_remove_legacy_whole_archive: "true"
Nếu đúng, Bazel sẽ không liên kết các phần phụ thuộc của thư viện dưới dạng toàn bộ bản lưu trữ theo mặc định (xem https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/7362 để biết hướng dẫn di chuyển).
Thẻ: loading_and_analysis, incompatible_change
Mặc định của --[no]incompatible_require_ctx_in_configure_features: "true"
Cờ này là một nội dung không mong muốn và đã được lên lịch gỡ bỏ.
Thẻ: no_op, incompatible_change
Giá trị mặc định của --[no]incompatible_strip_executable_safely: "false"
Nếu đúng, thao tác loại bỏ cho các tệp thực thi sẽ sử dụng cờ -x. Điều này không làm hỏng độ phân giải biểu tượng động.
Thẻ: action_command_lines, incompatible_change
Mặc định của --[no]interface_shared_objects: "true"
Sử dụng các đối tượng dùng chung giao diện nếu được chuỗi công cụ hỗ trợ. Tất cả chuỗi công cụ ELF hiện đều hỗ trợ chế độ cài đặt này.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs, affects_outputs
Mặc định --ios_sdk_version=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Chỉ định phiên bản SDK iOS cần dùng để xây dựng ứng dụng iOS. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng phiên bản SDK iOS mặc định từ "xcode_version".
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định --macos_sdk_version=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Chỉ định phiên bản của SDK macOS cần sử dụng để tạo các ứng dụng macOS. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng phiên bản SDK macOS mặc định từ "xcode_version".
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định --minimum_os_version=<a string>: xem nội dung mô tả
Phiên bản hệ điều hành tối thiểu mà trình biên dịch của bạn nhắm đến.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Mặc định của --platform_mappings=<a relative path>: ""
Vị trí của tệp ánh xạ trong đó mô tả nền tảng sẽ sử dụng nếu không có nền tảng nào được đặt hoặc cờ nào cần đặt khi đã có nền tảng. Phải tương ứng với thư mục gốc của không gian làm việc chính. Giá trị mặc định là "platform_mappings" (một tệp nằm ngay trong thư mục gốc của không gian làm việc).
Thẻ: affects_outputs, changes_inputs, loading_and_analysis, immutable
Mặc định của --platforms=<a build target label>: ""
Nhãn của các quy tắc nền tảng mô tả các nền tảng mục tiêu cho lệnh hiện tại.
Thẻ: affects_outputs, changes_inputs, loading_and_analysis
Mặc định --python2_path=<a string>: xem nội dung mô tả
Không dùng nữa, không hoạt động. Bị tắt bởi "--incompatible_use_python_toolchains".
Các thẻ: no_op, deprecated
Mặc định --python3_path=<a string>: xem nội dung mô tả
Không dùng nữa, không hoạt động. Bị tắt bởi "--incompatible_use_python_toolchains".
Các thẻ: no_op, deprecated
Mặc định --python_path=<a string>: xem nội dung mô tả
Đường dẫn tuyệt đối của trình phiên dịch Python được gọi để chạy các mục tiêu Python trên nền tảng mục tiêu. Không dùng nữa; bị tắt bởi --incompatible_use_python_toolchains.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Mặc định --python_top=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Nhãn của py_runtime biểu thị trình thông dịch Python được gọi để chạy các mục tiêu Python trên nền tảng mục tiêu. Không dùng nữa; bị tắt bởi --incompatible_use_python_toolchains.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Mặc định --tvos_sdk_version=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Chỉ định phiên bản của SDK tvOS cần dùng để tạo ứng dụng tvOS. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng phiên bản SDK tvOS mặc định từ "xcode_version".
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định --watchos_sdk_version=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Chỉ định phiên bản của SDK watchOS cần dùng để tạo các ứng dụng watchOS. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng phiên bản SDK watchOS mặc định từ "xcode_version".
Thẻ: loses_incremental_state
Mặc định --xcode_version=<a string>: xem nội dung mô tả
Nếu được chỉ định, hãy sử dụng Xcode của phiên bản đã cho cho các hành động tạo liên quan. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng phiên bản Xcode mặc định của bộ thực thi.
Thẻ: loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --xcode_version_config=<a build target label>: "@bazel_tools//tools/cpp:host_xcodes"
Nhãn của quy tắc xcode_config được dùng để chọn phiên bản Xcode trong cấu hình bản dựng.
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis
Các tuỳ chọn kiểm soát kết quả của lệnh:
Giá trị mặc định của --[no]apple_generate_dsym: "false"
Liệu có tạo (các) tệp biểu tượng gỡ lỗi (.dSYM) hay không.
Thẻ: affects_outputs, action_command_lines
Nếu đúng, hãy tạo rừng liên kết tượng trưng runfile cho tất cả các mục tiêu. Nếu giá trị là false, chỉ viết các giá trị này khi được một hành động cục bộ, lệnh kiểm thử hoặc chạy yêu cầu.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định của --[no]build_runfile_manifests: "true"
Nếu đúng, hãy ghi tệp kê khai runfiles cho mọi mục tiêu. Nếu giá trị là false, hãy bỏ qua chúng. Các kiểm thử cục bộ sẽ không chạy khi giá trị là false.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]build_test_dwp: "false"
Nếu bạn bật chính sách này, thì khi xây dựng các hoạt động kiểm thử C++ theo cách tĩnh và phân chia, tệp .dwp cho tệp nhị phân kiểm thử cũng sẽ được tạo tự động.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Mặc định --cc_proto_library_header_suffixes=<comma-separated set of options>: ".pb.h"
Đặt hậu tố cho các tệp tiêu đề mà cc_proto_library tạo.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Mặc định của --cc_proto_library_source_suffixes=<comma-separated set of options>: ".pb.cc"
Đặt hậu tố cho các tệp nguồn mà cc_proto_library tạo.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]experimental_proto_descriptor_sets_include_source_info: "false"
Chạy thêm thao tác cho các phiên bản API Java thay thế trong proto_library.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_proto_extra_actions: "false"
Chạy thêm thao tác cho các phiên bản API Java thay thế trong proto_library.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_save_feature_state: "false"
Lưu trạng thái của các tính năng đã bật và được yêu cầu dưới dạng kết quả biên dịch.
Thẻ: affects_outputs, experimental
Mặc định của --fission=<a set of compilation modes>: "không"
Chỉ định những chế độ biên dịch sử dụng quá trình phân chia cho các đường liên kết và hoạt động biên dịch C++. Có thể là tổ hợp {'fastbuild', 'dbg', 'opt'} hoặc các giá trị đặc biệt "yes" (có) để bật tất cả các chế độ và "no" để tắt tất cả các chế độ.
Thẻ: loading_and_analysis, action_command_lines, affects_outputs
Mặc định của --[no]incompatible_always_include_files_in_data: "true"
Nếu đúng, các quy tắc gốc sẽ thêm <code>DefaultInfo.files</code> phần phụ thuộc dữ liệu vào các tệp chạy. Việc này phù hợp với hành vi được đề xuất cho các quy tắc Starlark (https://bazel.build/extend/rules#runfiles_features_to_avoid).
Thẻ: affects_outputs, incompatible_change
Mặc định của --[no]legacy_external_runfiles: "true"
Nếu đúng, hãy tạo rừng liên kết tượng trưng runfiles cho các kho lưu trữ bên ngoài trong .runfiles/wsname/external/repo (ngoài .runfiles/repo).
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]objc_generate_linkmap: "false"
Chỉ định xem có tạo tệp bản đồ liên kết hay không.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]save_temps: "false"
Nếu bạn đặt chính sách này, hệ thống sẽ lưu các kết quả tạm thời từ gcc. Trong đó có các tệp .s (mã tập hợp), tệp .i (C đã xử lý trước) và tệp .ii (C++ đã xử lý trước).
Thẻ: affects_outputs
Các tuỳ chọn cho phép người dùng định cấu hình đầu ra dự định, ảnh hưởng đến giá trị của dữ liệu đó, thay vì sự tồn tại của dữ liệu đó:
--action_env=<a 'name=value' assignment with an optional value part> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tập hợp các biến môi trường có sẵn cho các hành động có cấu hình mục tiêu. Biến có thể được chỉ định theo tên, trong trường hợp này, giá trị sẽ được lấy từ môi trường gọi hoặc bằng cặp tên=giá trị đặt giá trị độc lập với môi trường gọi. Bạn có thể sử dụng lựa chọn này nhiều lần; đối với các lựa chọn được đưa ra cho cùng một biến, số lượt chiến thắng gần đây nhất, các lựa chọn cho các biến khác nhau sẽ tích luỹ.
Thẻ: action_command_lines
Giá trị mặc định của --android_cpu=<a string>: "armeabi-v7a"
CPU mục tiêu của Android.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Mặc định của --[no]android_databinding_use_androidx: "true"
Tạo các tệp liên kết dữ liệu tương thích với AndroidX. Tính năng này chỉ được sử dụng với liên kết dữ liệu phiên bản 2. Cờ này không hoạt động.
Các thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state, experimental
Mặc định của --[no]android_databinding_use_v3_4_args: "true"
Sử dụng tính năng liên kết dữ liệu của Android phiên bản 2 với đối số 3.4.0. Cờ này không hoạt động.
Các thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state, experimental
Mặc định --android_dynamic_mode=<off, default or fully>: "tắt"
Xác định xem các phần phụ thuộc C++ của các quy tắc Android có được liên kết động hay không khi cc_binary không tạo thư viện dùng chung một cách rõ ràng. "default" có nghĩa là bazel sẽ chọn có liên kết động hay không. "full" có nghĩa là tất cả thư viện sẽ được liên kết động. "tắt" có nghĩa là tất cả thư viện sẽ được liên kết ở chế độ chủ yếu là tĩnh.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Mặc định --android_manifest_merger_order=<alphabetical, alphabetical_by_configuration or dependency>: "theo thứ tự bảng chữ cái"
Đặt thứ tự các tệp kê khai được chuyển đến trình hợp nhất tệp kê khai cho các tệp nhị phân Android. ALPHABETical nghĩa là các tệp kê khai được sắp xếp theo đường dẫn tương ứng với tập thực thi. ALPHABETIC_BY_CONFIGURATION nghĩa là tệp kê khai được sắp xếp theo đường dẫn tương ứng với thư mục cấu hình trong thư mục đầu ra. DEPENDENCY nghĩa là các tệp kê khai được sắp xếp theo thứ tự, trong đó tệp kê khai của mỗi thư viện xuất hiện trước tệp kê khai của các phần phụ thuộc.
Thẻ: action_command_lines, execution
Giá trị mặc định của --[no]android_resource_shrinking: "false"
Bật tính năng rút gọn tài nguyên cho các APK android_binary sử dụng ProGuard.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]build_python_zip: "tự động"
Tạo tệp zip có thể thực thi; trên Windows, tắt trên các nền tảng khác
Thẻ: affects_outputs
--catalyst_cpus=<comma-separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Danh sách cấu trúc được phân tách bằng dấu phẩy để tạo tệp nhị phân Apple Catalyst.
Thẻ: loses_incremental_state, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]collect_code_coverage: "false"
Nếu được chỉ định, Bazel sẽ đo lường mã (sử dụng khả năng đo lường ngoại tuyến nếu có thể) và sẽ thu thập thông tin về mức độ phù hợp trong quá trình kiểm thử. Chỉ những mục tiêu khớp với --Instrumentation_filter mới bị ảnh hưởng. Thông thường, bạn không nên chỉ định trực tiếp tuỳ chọn này - thay vào đó, bạn nên sử dụng lệnh 'bazel Coverage'.
Thẻ: affects_outputs
giá trị mặc định của --compilation_mode=<fastbuild, dbg or opt> [-c]: "fastbuild"
Chỉ định chế độ mà tệp nhị phân sẽ được tích hợp vào. Giá trị: 'fastbuild', 'dbg', 'opt'.
Thẻ: affects_outputs, action_command_lines
--conlyopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Tuỳ chọn bổ sung để chuyển sang gcc khi biên dịch tệp nguồn C.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--copt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để chuyển đến gcc.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Mặc định của --cpu=<a string>: ""
CPU mục tiêu.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs
Mặc định --cs_fdo_absolute_path=<a string>: xem nội dung mô tả
Sử dụng thông tin hồ sơ CSFDO để tối ưu hoá quá trình biên dịch. Chỉ định tên đường dẫn tuyệt đối của tệp zip chứa tệp cấu hình, tệp cấu hình LLVM thô hoặc đã được lập chỉ mục.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --cs_fdo_instrument=<a string>: xem nội dung mô tả
Tạo tệp nhị phân bằng khả năng đo lường FDO theo ngữ cảnh. Với trình biên dịch Clang/LLVM, trình biên dịch này cũng chấp nhận tên thư mục mà theo đó(các) tệp cấu hình thô sẽ được kết xuất trong thời gian chạy.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --cs_fdo_profile=<a build target label>: xem nội dung mô tả
cs_fdo_profile đại diện cho hồ sơ nhạy cảm theo ngữ cảnh dùng để tối ưu hoá.
Thẻ: affects_outputs
--cxxopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Tuỳ chọn bổ sung để chuyển đến gcc khi biên dịch tệp nguồn C++.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--define=<a 'name=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Mỗi tuỳ chọn --define chỉ định một phép gán cho biến bản dựng. Trong trường hợp một biến có nhiều giá trị, thì biến cuối cùng sẽ chiến thắng.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs
Mặc định của --dynamic_mode=<off, default or fully>: "mặc định"
Xác định xem tệp nhị phân C++ có được liên kết động hay không. "default" có nghĩa là Bazel sẽ chọn có liên kết linh động hay không. "full" có nghĩa là tất cả thư viện sẽ được liên kết động. "tắt" có nghĩa là tất cả thư viện sẽ được liên kết ở chế độ chủ yếu là tĩnh.
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
Mặc định của --[no]enable_fdo_profile_absolute_path: "true"
Nếu bạn đặt chính sách này, thì việc sử dụng fdo_absolute_profile_path sẽ gây ra lỗi.
Thẻ: affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]enable_runfiles: "tự động"
Bật cây liên kết tượng trưng runfile; theo mặc định, cây liên kết tượng trưng runfiles sẽ bị tắt trên Windows và trên các nền tảng khác.
Thẻ: affects_outputs
--experimental_action_listener=<a build target label> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Ngừng hoạt động và thay vào đó là các khía cạnh. Sử dụng action_listener để đính kèm extra_action vào các hành động tạo bản dựng hiện có.
Thẻ: execution, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_android_compress_java_resources: "false"
Nén tài nguyên Java trong tệp APK
Các thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, experimental
Mặc định của --[no]experimental_android_databinding_v2: "true"
Sử dụng tính năng liên kết dữ liệu của Android phiên bản 2. Cờ này không hoạt động.
Các thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_android_resource_shrinking: "false"
Bật tính năng rút gọn tài nguyên cho các APK android_binary sử dụng ProGuard.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis
Giá trị mặc định của --[no]experimental_android_rewrite_dexes_with_rex: "false"
dùng công cụ rex để ghi lại tệp dex
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_collect_code_coverage_for_generated_files: "false"
Nếu bạn chỉ định, Bazel cũng sẽ tạo thông tin thu thập về mức độ phù hợp cho các tệp được tạo.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --experimental_objc_fastbuild_options=<comma-separated list of options>: "-O0,-DDEBUG=1"
Sử dụng các chuỗi này làm tuỳ chọn trình biên dịch bản dựng nhanh objc.
Thẻ: action_command_lines
Giá trị mặc định của --[no]experimental_omitfp: "false"
Nếu đúng, hãy sử dụng libunwind để gỡ bỏ ngăn xếp và biên dịch bằng -fomit-frame-pointer và -fa{7/}-unwind-table.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs, experimental
Mặc định --experimental_output_paths=<off, content or strip>: "tắt"
Mô hình nào cần sử dụng để ghi đầu ra trong quy tắc cây đầu ra, đặc biệt là đối với các bản dựng đa nền tảng / nhiều cấu hình. Đây là tính năng mang tính thử nghiệm cao. Hãy truy cập https://github.com/bazelbuild/bazel/issue/6526 để biết thông tin chi tiết. Các hành động Starlark có thể chọn sử dụng ánh xạ đường dẫn bằng cách thêm khoá "supports-path-mapping" vào lệnh "execution_requirements".
Thẻ: loses_incremental_state, bazel_internal_configuration, affects_outputs, execution
--experimental_override_name_platform_in_output_dir=<a 'label=value' assignment> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Mỗi mục nhập phải có dạng label=value, trong đó nhãn đề cập đến một nền tảng và giá trị là tên viết tắt mong muốn để sử dụng trong đường dẫn đầu ra. Chỉ được sử dụng khi --experimental_platform_in_output_dir là true. Có mức độ ưu tiên đặt tên cao nhất.
Thẻ: affects_outputs, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_platform_in_output_dir: "false"
Nếu đúng, tên viết tắt của nền tảng đích sẽ được sử dụng trong tên thư mục đầu ra thay vì CPU. Lược đồ chính xác này chỉ mang tính thử nghiệm và có thể thay đổi: Trước tiên, trong trường hợp hiếm gặp, tuỳ chọn --platforms không có chính xác một giá trị, nên sử dụng hàm băm của tuỳ chọn nền tảng. Tiếp theo, nếu bất kỳ tên viết tắt nào của nền tảng hiện tại được đăng ký bằng --experimental_override_name_platform_in_output_dir, thì tên ngắn đó sẽ được sử dụng. Sau đó, nếu đã đặt --experimental_use_platforms_in_output_dir_legacy_tracker đã đặt, hãy dùng tên viết tắt dựa trên Nhãn nền tảng hiện tại. Cuối cùng, hàm băm của tuỳ chọn nền tảng được sử dụng làm phương án cuối cùng.
Thẻ: affects_outputs, experimental
Giá trị mặc định của --[no]experimental_use_llvm_covmap: "false"
Nếu bạn chỉ định, Bazel sẽ tạo thông tin bản đồ về phạm vi phủ sóng llvm-cov thay vì gcov khi tính năng collection_code_Coverage đang bật.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs, loading_and_analysis, experimental
Mặc định của --[no]experimental_use_platforms_in_output_dir_legacy_heuristic: "true"
Vui lòng chỉ sử dụng cờ này trong chiến lược di chuyển hoặc thử nghiệm được đề xuất. Lưu ý rằng phương pháp phỏng đoán có những thiếu sót đã biết và bạn nên chuyển sang chỉ dựa vào --experimental_override_name_platform_in_output_dir.
Thẻ: affects_outputs, experimental
Giá trị mặc định của --fat_apk_cpu=<comma-separated set of options>: "armeabi-v7a"
Việc đặt tuỳ chọn này sẽ bật các APK lớn, chứa tệp nhị phân gốc cho tất cả cấu trúc mục tiêu được chỉ định, ví dụ: --fat_apk_cpu=x86,armeabi-v7a. Nếu cờ này được chỉ định, thì --android_cpu sẽ bị bỏ qua đối với các phần phụ thuộc của quy tắc android_binary.
Thẻ: affects_outputs, loading_and_analysis, loses_incremental_state
Giá trị mặc định của --[no]fat_apk_hwasan: "false"
Cờ không hoạt động. Sẽ bị xoá ở bản phát hành sau này.
Thẻ: no_op
Mặc định --fdo_instrument=<a string>: xem nội dung mô tả
Tạo tệp nhị phân bằng khả năng đo lường FDO. Với trình biên dịch Clang/LLVM, trình biên dịch này cũng chấp nhận tên thư mục mà theo đó(các) tệp cấu hình thô sẽ được kết xuất trong thời gian chạy.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --fdo_optimize=<a string>: xem nội dung mô tả
Sử dụng thông tin hồ sơ FDO để tối ưu hoá quá trình biên dịch. Chỉ định tên của tệp zip chứa cây tệp .gcda, tệp afdo chứa cấu hình tự động hoặc tệp cấu hình LLVM. Cờ này cũng chấp nhận các tệp được chỉ định dưới dạng nhãn (ví dụ: "//foo/bar:file.afdo" – bạn có thể cần phải thêm lệnh "exports_files" cho gói tương ứng) và các nhãn trỏ đến các mục tiêu "fdo_profile". Cờ này sẽ được thay thế bằng quy tắc "fdo_profile".
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --fdo_prefetch_hints=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Sử dụng gợi ý tìm nạp trước bộ nhớ đệm.
Thẻ: affects_outputs
Mặc định --fdo_profile=<a build target label>: xem nội dung mô tả
Fdo_profile đại diện cho hồ sơ sẽ được dùng để tối ưu hoá.
Thẻ: affects_outputs
--features=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Theo mặc định, các tính năng cụ thể sẽ được bật hoặc tắt đối với các mục tiêu được tạo trong cấu hình mục tiêu. Nếu bạn chỉ định -<feature>, tính năng này sẽ tắt. Đặc điểm tiêu cực luôn được ưu tiên hơn yếu tố tích cực. Xem thêm --host_features
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs
Giá trị mặc định của --[no]force_pic: "false"
Nếu được bật, tất cả nội dung biên dịch C++ sẽ tạo mã độc lập vị trí ("-fPIC"), đường liên kết sẽ ưu tiên thư viện tạo sẵn PIC hơn thư viện không phải PIC và đường liên kết sẽ tạo tệp thực thi độc lập vị trí ("-pie").
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
--host_action_env=<a 'name=value' assignment with an optional value part> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Chỉ định tập hợp các biến môi trường có sẵn cho các hành động có cấu hình thực thi. Biến có thể được chỉ định theo tên, trong trường hợp này, giá trị sẽ được lấy từ môi trường gọi hoặc bằng cặp tên=giá trị đặt giá trị độc lập với môi trường gọi. Bạn có thể sử dụng lựa chọn này nhiều lần; đối với các lựa chọn được đưa ra cho cùng một biến, số lượt chiến thắng gần đây nhất, các lựa chọn cho các biến khác nhau sẽ tích luỹ.
Thẻ: action_command_lines
Mặc định --host_compilation_mode=<fastbuild, dbg or opt>: "chọn"
Chỉ định chế độ mà các công cụ sẽ dùng trong quá trình tạo bản dựng. Giá trị: 'fastbuild', 'dbg', 'opt'.
Thẻ: affects_outputs, action_command_lines
--host_conlyopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Tuỳ chọn bổ sung để truyền đến trình biên dịch C khi biên dịch các tệp nguồn C (nhưng không phải C++) trong các cấu hình thực thi.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--host_copt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để chuyển tới trình biên dịch C đối với các công cụ được tích hợp trong cấu hình exec.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Mặc định của --host_cpu=<a string>: ""
CPU của máy chủ.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs
--host_cxxopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để truyền tới trình biên dịch C++ đối với các công cụ được tích hợp trong cấu hình exec.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
--host_features=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Theo mặc định, các tính năng cụ thể sẽ được bật hoặc tắt đối với các mục tiêu được xây dựng trong cấu hình thực thi. Nếu bạn chỉ định -<feature>, tính năng này sẽ tắt. Đặc điểm tiêu cực luôn được ưu tiên hơn yếu tố tích cực.
Thẻ: changes_inputs, affects_outputs
Mặc định --host_force_python=<PY2 or PY3>: xem nội dung mô tả
Ghi đè phiên bản Python cho cấu hình exec. Có thể là "PY2" hoặc "PY3".
Thẻ: loading_and_analysis, affects_outputs
--host_linkopt=<a string> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Tuỳ chọn bổ sung để truyền tới trình liên kết khi liên kết các công cụ trong các cấu hình tệp thực thi.
Thẻ: action_command_lines, affects_outputs
Mặc định --host_macos_minimum_os=<a dotted version (for example '2.3' or '3.3alpha2.4')>: xem nội dung mô tả
Phiên bản macOS tương thích tối thiểu cho mục tiêu máy chủ lưu trữ. Nếu không chỉ định, hãy sử dụng "macos_sdk_version".
Thẻ: loses_incremental_state
--host_per_file_copt=<a comma-separated list of regex expressions with prefix '-' specifying excluded paths followed by an @ and a comma separated list of options> lần sử dụng nhiều lần được tích luỹ
Các tuỳ chọn bổ sung để chuyển có chọn lọc đến trình biên dịch C/C++ khi biên dịch một số tệp nhất định trong cấu hình tệp thực thi. Bạn có thể chuyển tuỳ chọn này nhiều lần. Cú pháp: regex_filter@option_1,option_2,...,option_n. Trong đó regex_filter là viết tắt của danh sách các mẫu biểu thức chính quy bao gồm và loại trừ (Xem thêm --Instrumentation_filter). options_1 thành options_n đại diện cho các tùy chọn dòng lệnh tùy ý. Nếu một tuỳ chọn có chứa dấu phẩy, thì nó phải được đặt trong dấu gạch chéo ngược. Các tuỳ chọn có thể chứa @. Chỉ @ đầu tiên được sử dụng để tách chuỗi. Ví dụ: --host_per_file_copt=//foo/.*\.cc,-//foo/bar\.cc@-O0 thêm tuỳ ch