نصب بازل

این صفحه پلتفرم های مختلف پشتیبانی شده توسط Bazel را توضیح می دهد و برای جزئیات بیشتر به بسته ها پیوند می دهد.

Bazelisk روش توصیه شده برای نصب Bazel در لینوکس اوبونتو ، macOS و ویندوز است.

بسته های حمایت شده توسط جامعه

اعضای جامعه بازل این بسته ها را نگهداری می کنند. تیم بازل به طور رسمی از آنها حمایت نمی کند. برای پشتیبانی با نگهبانان بسته تماس بگیرید.

معماری های پشتیبانی شده توسط جامعه

برای پلتفرم های دیگر، می توانید سعی کنید از منبع کامپایل کنید.