Khai thác tối đa sức mạnh của Bazel thông qua các tiện ích và khái niệm nâng cao.

Ý tưởng

Hiểu các khái niệm như quy tắc và macro để mở rộng khả năng của Bazel.

Quy tắc phân phối

Chia sẻ các quy tắc tuỳ chỉnh với dự án của bạn hoặc cộng đồng Bazel.

Tài liệu thiết kế

Tài liệu học thuật hoặc khái niệm về các khái niệm nâng cao của Bazel.

API

Kết nối Bazel với các thư viện API này.